نوشته های admins

بررسی نشانه شناختی شعر “مسافر” سپهری 

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 215 تا 242                                                                                                                                                                                                                               بررسی نشانه شناختی شعر “مسافر“ سپهری  (برمبنای نشانه شناسی ساختارگرا؛ الگوی ریفاتر و یاکوبسن)  فرهادطهماسبی* استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر،  اسلامشهر، ایران  **  مهوش خواجوی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه […]

بررسی رابطه بین  فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری  گروهی  

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 341 تا 372                                                                                                                                                                                                                               بررسی رابطه بین  فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری  گروهی   سید محمد علوی* استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،  تهران، ایران  محمد تمیمی**  کارشناس ارشد […]

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی 

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 317 تا 340                                                                                                                                                                                                                               آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی  * محمد تقوی دانشیار رشته ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد، […]

بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 26–1   بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران   سوسن باستانی1 و سمانه ملکی پور*2 تاریخ دریافت: 02/09/1395 – تاریخ پذیرش: 16/12/1395   چکیده مطالعۀ علمی و مداوم موضوع شادمانی می تواند توجه اهل اندیشه را […]

خودمان ‌یسازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

                                                                                              دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1395، ص 56–27   خودمان ‌یسازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش   تقی آزاد ارمکی1 و علیرضا صادقی *2 تاریخ دریافت: 01/08/1395 – تاریخ پذیرش: 16/12/1395   چکیده از دهۀ هفتاد با عقب نشینی فزاینده دولت از تأمین معاش تودههاا  تییدتاتام موراور باودهاناد  […]

شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش و پرورش موسیان )نواحی روستایی(

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 198–167   شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش و پرورش موسیان )نواحی روستایی(   بهروز سپیدنامه1، حسن مؤمنی*2 و محمد سلیمان نژاد3 تاریخ دریافت: 13/10/1395 – تاریخ پذیرش: 16/12/1395   چکیده موضوع «ترک تحصیلی» در تمامی مقاطع رخ […]

پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

                                                                        دور  هشتم، شمار  1، بهار و  تابستان 1395، ص 138–113   پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل   محمدشریف شریف زاده*1، غلامحسین عبدالله زاده2، علیرضا اژدرپور3 و مهنوش شریفی4 تاریخ دریافت: 12/07/1395 – تاریخ پذیرش: 16/12/1395    چکیده حس تعلق مکانی به نوعی تجربه، کشش و عاطفه نسبت […]

مؤلفههای اصلی ورزشهای بومی و محلی به منظور بهره برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازیها و ورزشهای بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 112–89   مؤلفههای اصلی ورزشهای بومی و محلی به منظور بهره برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازیها و ورزشهای بومی و محلی شهرستان کرمانشاه   عبدالحمید پاپ زن1، حسین آگهی2 و مهنا شاهمرادی*3 تاریخ دریافت: 17/11/1395 – تاریخ پذیرش: 16/12/1395 […]

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه حسابداری : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در خرید و دانلود پایان نامه […]

تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران[1]

      تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران[1]     بهاره بنی طالبی دهکردی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد Banitalebi57@yahoo.com تاریخ دریافت: 12/8/94        تاریخ پذیرش: 25/11/94           چکیده  این پژوهش، به تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران در ده […]

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی : تحلیل کتابهای مجالس صوفیه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار […]

پایان نامه های دانلودی رشته پرستاری

پایان نامه ارشد : بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 92- 1391 پایان نامه ارشد : بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392 پایان نامه ارشد : بررسی میزان […]

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در […]

پایان نامه های دانلودی رشته علوم جانوری

پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی : بررسی اثرات […]

پایان نامه های دانلودی رشته فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد : محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین دانلود پایان نامه ارشد :بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول­های خورشیدی دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده دانلود پایان نامه : شبیه سازی دینامیک مولکولی […]

پایان نامه های دانلودی رشته زیست شناسی

 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی با عنوان بروسلوز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان دانلود […]

پایان نامه های دانلودی رشته شیمی

پایان نامه ارشد داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace دانلود پایان نامه ارشد : کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با استفاده از روی و بنتونیت سدیم پایان نامه ارشد:کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه […]