دسته بندی نشده

روایتگران شگفتی آفرین، حضور خلاقانه زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 91 تا 108                            روایتگران شگفتی آفرین، حضور خلاقانه زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان ∗ نرجس خدایی    Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 123 تا 139                          مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی ∗ علی فیض الهی    استادیار زبان Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

رمان نویسی در ادبیات اردو

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 157 تا 176                          جستاری بر سر آغاز رمان نویسی در ادبیات اردو ∗                                                            وفا  یزدانمنش    استادیار Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

بررسی نشانه شناختی شعر “مسافر” سپهری 

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 215 تا 242                                                                                                                                                                                                                               بررسی نشانه شناختی شعر “مسافر“ سپهری  (برمبنای نشانه شناسی ساختارگرا؛ الگوی ریفاتر Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

بررسی رابطه بین  فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری  گروهی  

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 341 تا 372                                                                                                                                                                                                                               بررسی رابطه بین  فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری  گروهی   سید محمد علوی* Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی 

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، از صفحه 317 تا 340                                                                                                                                                                                                                               آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد داستان گویی Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 26–1   بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران   سوسن باستانی1 و سمانه ملکی پور*2 تاریخ Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

خودمان ‌یسازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

                                                                                              دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1395، ص 56–27   خودمان ‌یسازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش   تقی آزاد ارمکی1 و علیرضا صادقی *2 تاریخ دریافت: 01/08/1395 – Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش و پرورش موسیان )نواحی روستایی(

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 198–167   شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش و پرورش موسیان )نواحی روستایی(   بهروز سپیدنامه1، حسن مؤمنی*2 Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

                                                                        دور  هشتم، شمار  1، بهار و  تابستان 1395، ص 138–113   پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل   محمدشریف شریف زاده*1، غلامحسین عبدالله زاده2، علیرضا اژدرپور3 و مهنوش Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

مؤلفههای اصلی ورزشهای بومی و محلی به منظور بهره برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازیها و ورزشهای بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

                                                                        دورۀ هشتم، شمارۀ 1، بهار و  تابستان 1395، ص 112–89   مؤلفههای اصلی ورزشهای بومی و محلی به منظور بهره برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازیها و ورزشهای بومی Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران[1]

      تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران[1]     بهاره بنی طالبی دهکردی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد Banitalebi57@yahoo.com تاریخ دریافت: 12/8/94        تاریخ پذیرش: 25/11/94   Read more…

By admins, ago
دسته بندی نشده

تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط عالی در انتشارات سنجش و دانش

[av_textblock size=” font_color=” color=”] تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط عالی در انتشارات سنجش و دانش تبدیل پایان‏ نامه به کتاب، فرصتی بسیار مناسب برای تقویت رزومه است. بسیاری از دانشجویان متقاضی دکتری که Read more…

By admins, ago
زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی : تحلیل کتابهای مجالس صوفیه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته Read more…

By admins, ago