سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ويژگیهای هیأت مديره و هزينه های نمايندگی
در شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می  باشد. نمونه ای شامل  77 شرکت طی سال های
1384 الی1389 در سطح کل و در سطح صنايع مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته هزينه های
نمايندگی میباشد وبرای اندازهگیری آن از نسبتهای کارايی استفاده شده است. اين نسبتها عبارتند
از نسبت هزينه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرايی مديريت در انجام مخارج
اختیاری است، و  نسبت گردش دارايی ها که معیاری از کیفیت مديريت دارايی های شرکتها است.
متغیرهای مستقل اين پژوهش، اندازه اعضای هیأت مديره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل
اعضای هیأت مديره که نشان دهنده استقالل هیأت مديره است در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل
نشان میدهد که بین اندازه هیات مديره و هزينههای نمايندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین
استقالل هیأت مديره با هزينه های نمايندگی رابطه معناداری يافت نشد.

مقدمه
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه
سرمايه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش
مستقیمی نداشتند و از طريق انتخاب هیأت مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود،
همت می گماردند. حاصل اين فرآيند تفکیک مالکیت از مديريت شرکتها بود. جدايی
مالکیت منجر به پیدايش تئوری نمايندگی شد. اين تئوری مربوط به موردی است که يک نفر
مالک مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزيع منابع مالی و اقتصادی و يا انجام خدمتی را
طی قرارداد مشخصی به شخصی ديگر کارگزار واگذار می نمايد.
با جدايی مالکیت از مديريت در شرکتهای بزرگ، اين امکان به وجود آمده است که
مديران تصمیماتی اتخاذ نمايند که در جهت منافع خودشان بوده و با منافع سهامداران در تضاد
باشد . يکی از فرضیه های اصلی تئوری نمايندگی اين است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.

در تئوریهای مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکتها افزايش ثروت سهامداران است. اما در

عمل اينگونه نیست، مديران همیشه کامالً به دنبال منافع مالکان نیستند و اين امکان وجود دارد که آنها

سعی در دستیابی به افزايش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند. نتیجه اين تفکر مديران منجر به

ايجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدير شده و انگیزههای متفاوت آنان، موجب عدم اعتماد مالکان به

مديران شده است. مدير ممکن است به نمايد رفتار نحوی تا اطالعات نادرست و يا کامل غیر به منتقل سهامدار
زمانی اتفاق مورد اين نمايد می افتد که دارد تمايل مدير با درباره خصوصی اطالعات بودن دارا
چیزی که نفع وی را فراهم می منعقد قرارداد با مالک، سازد نمايد اين مورد را به اصطلاح،
“نامطلوب انتخاب اثرات“  نامند  در نتیجه احساس نیاز به يک سازوکار نظارتی و کنترل کننده همچون

حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی مستقل، برای ايجاد اطمینان
نسبت به عملکرد مديران، برای مالکان بسیار ضروری شد   وجود اين
سازوکار نظارتی و کنترلکننده باعث بوجود آمدن هزينه های نمايندگی شده است.

تعداد صفحه :19

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

4 فکر می‌کنند “سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *