دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

مرکز رضوانشهر صدوق یزد

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه :

تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

(مطالعه موردی: شهر فیروزآباد فارس)

استاد راهنما :

دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور :

دکتر حسن حکمت نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ارتباط با 12 نوع خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله مهم در اجرای عدالت اجتماعی توزیع مناسب کاربری ها و خوب شهری است ارزش اضافی زمین عامل عمده جدایی اجتماعی و تفسیر فضاهای شهری می باشد.

شهر فیروزآباد به 12 محله و 2 ناحیه تقسیم شده است برای بررسی تحقق عدالت اجتماعی در این محلات به شاخص های خدمات شهری و ارزش افزوده زمین با استفاده از روشهای اسنادی، استاندارد سازی، آنتروپی شانون و ضریب همبستگی و میدانی پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق ارائه ناعادلانه خدمات سبب عدم تحقق عدالت اجتماعی در این شهر گردیده به طوری که محلات 4،1،6 از ناحیه یک در اولویت خدمات رسانی قرار دارند و محله 3 از ناحیه یک و محله 6 از ناحیه دو در اولویت دوم خدمات رسانی قرار دارند. و دو محله از ناحیه یک از نظر برخورداری از شاخص های خدمات شهری پایدار می باشد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توزیع خدمات شهری در سطح محلات شهری فیروزآباد به صورت متعادل پراکنده شده است. و شرایط تحقق عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع متوازن کاربری اراضی شهر و تجدید نظر در نحوه تهیه طرح های جامع و توجه ویژه به نواحی بحرانی و آسیب پذیر شهر.    

کلمات کلیدی: توزیع فضایی، خدمات شهری، شهر فیروزآباد

فهرست مطالب

 

  1. فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- شرح‌ و بيان‌ مسئله. 6

1-3- سؤالات تحقیق.. 8

1-4- ضرورت و اهميت تحقیق.. 8

1-5- پیشینه تحقيق.. 103

1-6- کاربردهای تحقیق تحقيق.. 103

1-7- تعریف مفاهیم. 102

1-7- 1- شهر. 101

1-7-2- عدالت اجتماعي 10

1-7-3- فضا 12

1-7-4- توزيع فضايي 13

1-7-5- توزيع خدمات شهری.. 15

1-7-6- خدمات اجتماعي.. 15

1-7-7- نابرابري 13

  1. فصل دوم. 17

2-1- مفهوم عدالت در فضا 18

2-2- مفهوم عدالت اجتماعي در فضا 21

2-3- ابعاد عدالت اجتماعی.. 22

2-3-1- برابري و مساوات.. 22

2-3-2- قانونمندي.. 23

2-3-3- اعطاي حقوق. 23

2-3-4- توازن. 24

2-4- تئوري های عدالت اجتماعي.. 24

2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت.. 24

2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی.. 25

2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی.. 25

2-4-4- عدالت اجتماعي و رفاه عمومي.. 26

2-5- عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي.. 27

2-6- عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف.. 30

2-6-1- مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام. 30

2-6-2- سوسياليسم و عدالت اجتماعي.. 33

2-6-3- عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم. 35

2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک… 37

2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو. 39

2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه. 40

2-6-3- 3- 1 جان راولز. 47

2-6-3-3 – 2آنتونی کیدنز. 40

2-7- عدالت در فضا 42

2-8-معیارهای عدالت فضایی.. 45

2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری.. 46

2-10عدالت فضایی در شهر…………………………………………………………………………………. 47

2-11- نظریه توسعه پایدار شهری.. 50

2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر. 52

2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی.. 54

2-14- جمعبندی.. 56

فصل سوم معرفی محدوده تحقیق و روش شناسی تحقیق.. 58

3-1- تحلیل فضایی استان فارس… 59

3-2-موقعیت جغرافیایی شهر فیروزآباد. 59

3-3- مطالعات طبیعی و جغرافیایی.. 59

3-3-1زمین شناسی.. 61

3-3-2- ریخت شناسی.. 61

3-3-3تشکیلات زمین شناسی منطقه. 61

3-3-4 چینه شناسی.. 63

3-3-5- گسل های موجود درمنطقه. 66

3-3-6- زلزله. 67

3-3-7 هیدرولوژی.. 69

3-3-8آبهای سطحی.. 70

3-3-8-1 رودخانه تنگاب و فیروزآباد. 70

3-3-8-2 آبهای زیر زمینی.. 73

3-3-9-1 چاه 73

3-3-9-2قنات.. 73

3-3-9-3 چشمه سار 74

3-3-10 آب و هوا 74

3-3-10-1 دمای هوا 76

3-3-10-2 بارندگی.. 77

3-3-10-3رطوبت هوا 77

3-3-10-4باد. 78

3-3-10-5ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان. 79

3-3-11 توپوگرافی.. 80

3-3-11-1 ارتفاعات.. 80

3-3-11-2 تپه ها 81

3-3-11-3دشت.. 81

3-3-11-4 شیب.. 82

3-3-12خاک شناسی و قابلیت اراضی.. 82

3-3-13پوشش گیاهی.. 85

3-14مطالعات انسانی.. 86

3-14-1 خلاصه ای از وضعیت عمومی شهرستان فیروزآباد. 86

3-14-2پیشینه تاریخی.. 87

3-14-3 جمعیت.. 90

3-14-3-1 جمعیت شهر فیروزآباد. 90

3-14-3-2 نسبت جنسی.. 92

3-14-3-3 نرخ رشد جمعیت.. 93

3-14-3-4 پیش بینی شهر فیروزآباد. 95

3-14-3-5 مهاجرت 97

3-14-4 اشتغال و فعالیت.. 98

3-15روش تحقیق.. 101

3-15-1 محدوده های تحقیق.. 103

3-15-2 اهداف تحقیق.. 103

3-15-3 فرضیات تحقیق.. 103

16-3 جمعبندی.. 103

– فصل چهارم یافته های پژوهش و بحث.. 106

4-1 نظام تقسیمات اداری – کالبدی شهر. 141

4-1-1-ناحیه بندی.. 144

4-1-1-1 عوامل موثر در ناحیه بندی.. 108

4-1-1-2 اهداف ناحیه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..108

4-1-1-3 امتیازات در ناحیه بندی.. 109

4-1-1-4 ناحیه بندی و عدالت اجتماعی.. 110

4-1-2-تعیین محدوده محله. 110

4-2 تقسمات کالبدی شهر فیروزآباد. 111

4-3 توزیع فضایی جمعیت بر اساس ضریب آنتروپی.. 112

4-4-نحوه توزیع خدمات محله ای در شهر فیروزاباد. 115

5-4امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….115

4-5-1 امکانات آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………116

4-5-2 خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی……………………………………………………………………………………………….116

4-5-3 خدمات تولیدی-صنعتی و تجاری………………………………………………………………………………………………………117

4-5-4پارک و فضای سبز شهری……………………………………………………………………………………………………………………117

4-5-5 خدمات بهداشتی – درمانی…………………………………………………………………………………………………………………118

4-5-6فضاهای ورزشی و تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………..118

4-5–7 خدمات نیروی انتظامی…………………………………………………………………………………………………………………….119

4-5-8تاسیسات و تجهیزات شهری………………………………………………………………………………………………………………..119

4-6 توزیع فضایی خدمات شهری در شهر فیروزاباد……………………………………………………………………………………….119

4-6-1دسترسی به امکانات آموزشی………………………………………………………………………………………………………………119

4-6-2 دسترسی به خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی………………………………………………………………………….120

4-6-3دسترسی به خدمات اداری – انتظامی………………………………………………………………………………………………….122

4-6-4دسترسی به فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………..122

4-6-5دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی……………………………………………………………………………………………..123

4-6-6دسترسی به فضاهای ورزشی – تفریحی………………………………………………………………………………………………123

4-6-7دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری…………………………………………………………………………………………..123

4-7 رتبه بندی محلات شهر فیروزآباد………………………………………………………………………………………………………….126

4-7-1 جمع بندی واحد های خدماتی………………………………………………………………………………………………………….126

4-7-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس………………………………………………………………………………..127

4-8 سطح بندی محلات بر اساس چگونگی توزیع خدمات شهری………………………………………………………………..130

4-8-1 مدل ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………………….134

4-9 اولویت بندی محلات به لحاظ تعادل بین توزیع جمعیت و خدمات …………………………………………………….135

فصل پنجم آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………137

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….138

5-2آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….138

5-2-1آزمونفرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-2-2آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………139

5-3جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………140

5-4پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………143

5-4-1 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………………….148

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….150

1-1- مقدمه

به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت‌های اجتماعی – اقتصادی و پیدایش سکونتگاه‌های زیر استاندارد و گسترش خوش‌نشینی، تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور، 1378: 37). سکونت اقشار کم درآمد در مکان‌هایی که جاذب سایر گروه‌ها اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می‌انجامد و این فرآیند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه‌های اجتماعی منجرمی شود(شاه حسینی،1384: 185).

بنياد اسلام بر پايه عدالت استوار است چرا که عدل يکي از اصول دين و يکي از اصل دو مذهب می‌باشد (مطهري، 1360: 6). عدالت که خود نتيجه تکامل اجتماعي است (قربان نيا، 1380: 21)، به دو دسته الهي و غير الهي و عدالت غير الهي نيز به عدالت فردي و اجتماعي تقسيم می‌گردد. عدالت اجتماعي عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي (اخوان کاظمي،1381: 23). در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند. در اصل سوم قانون اساسي نيز يکي از اساسی‌ترین اهداف دولت، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه می‌باشد (قربان نيا، 1380: 227-281) از این رو دولت‌ها و دستگاه برنامه‌ریزی وظيفه سنگيني در خصوص ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي به عهده دارند.

   اشاعه قابل‌توجهی از ثروت مادي، و از سوي ديگر اقلیت‌هایی که در فقر زندگي می‌کنند، از ناکامی‌های خط مشي شهري قلمداد می‌شوند (هال، 1387: 311) البته در زمينه شهري دسترسي برابر به نيازهاي اوليه از تأمين آن مهم‌تر است (پاتر و ديگران، 1384: 147).

بررسی‌های تجربي روشن می‌کند که وجه مشخصه شهرنشيني جهان سومي فعلي، ناموزوني و بی‌عدالتی است (وارثي و همکاران،1386)، اين نابرابری‌ها در سه سطح متجلي می‌شوند:

  1. نابرابری‌ها در فرصت‌های امرار معاش در بخش‌های شهري و روستايي؛
  2. نابرابري از يک شهر تا شهر ديگر، به دليل تمرکز منابع محدود در پایتخت‌ها؛
  3. نابرابري اقتصادي درون‌شهری ميان توده‌ها و يک گروه کوچک نخبه توانگر؛

اين عدم تعادل و نابرابری‌ها، به جز آسیب‌های ذاتي، ممکن است در کار آیی و انتظارات اقتصاد ملي نيز خلل ايجاد کند (اسميت، 1384: 11).

نابرابری‌های شهري عمدتاً در آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين به چشم می‌خورد. در چنين نقاطي طبقات بالاتر به لحاظ اقتصادي از سطح زندگي بالاتري برخوردار هستند در حاليکه طبقات پايين تر در معرض بیماری‌ها و محدودیت‌های مربوط به معيشت روزانه می‌باشند. در چنين شهرهايي حتي اميد به زندگي طبقات پايين اجتماعي از ميانگين پايين تري برخوردار است. در اين جوامع، خانوارها مجبورند بسياري از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعي و اقتصادي را تحمل نمايند (شيخي، 1380: 156)، بنابراين عدالت اجتماعي با مفهوم رفاه که عامل فقرزدايي است رابطه تنگاتنگي دارد (جاجرمي و همکاران، 1385: 6) رفاه جامعه در گرو اطمينان از اين نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمي در آن دارند و از جريان عادي جامعه کنار گذاشته نشده‌اند. براي اين منظور بايد همه گروه‌ها (به ویژه آسیب‌پذیرترین آن‌ها) موقعیت‌هایی براي دستيابي به رفاه و حفظ آن کسب کنند (برآبادي،1384: 127).

عدالت اجتماعي که مسائلي از قبيل رفاه اجتماعي، نابرابری‌های شديد، فقر و غيره را مورد بحث قرار می‌دهد، با لايه سوم مفهوم توسعه پايدار، برابري و مساوات ارتباط پيدا می‌کند (حکمت نيا، 1383: 42). اهداف پايداري اغلب در قالب سه واژه محيط، اقتصاد و عدالت بيان می‌شوند و در يک جامعه پايدار، تمام این‌ها بجاي اينکه به مرور زمان تخريب شوند، قوت و گسترش می‌یابند. از ميان اين سه واژه، واژه عدالت به مراتب در بحث‌های عمومي کمتر مطرح شده است. همچنين گروه‌های سازمان‌یافته کمي در حمايت از افراد کم درآمد و يا جوامع زیان‌دیده وجود دارند (روبرت بولارد، 1384: 230).

در جغرافياي سنتي روابط متقابل جوامع انساني با محيط مورد بررسي قرار می‌گیرد درحالی‌که در جغرافياي نوين، انسان در اين بررسي در کانون پژوهش‌ها قرار می‌گیرد (کلاول، 1373: 22). تلفيق اين دو رويکرد سنتي و مدرن موجب می‌شود پیچیدگی‌های ناشي از اين روابط شناسايي گردد و از اين ره آورد در حل مشکلات و بهينه کردن روابط در سکونت‌گاه‌های انساني بهره جست. امروزه در ارتباط با حل معضلات و مشکلات شهري ناشي از اين ارتباط پيچيده، توزيع خدمات عمومي، عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان مورد تأکيد قرار می‌گیرد (قره نژاد، 1376: 92). زيرا تعادل فضايي در توزيع مراکز خدماتي در شهر و دستيابي به آن مقدمه توسعه پايدار شهري را فراهم می‌آورد و نابساماني در توزيع منطقه‌ای و محلي باعث دوري مناطق و محلات از عدالت اجتماعي می‌گردد (نسترن، 1380: 145). از این رو در بند اول از چشم‌انداز برنامه جمهوري اسلامي در افق 1404 به ايجاد جامعه شهري توسعه‌یافته، بر عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها تأکيد شده است.

در جهت رسيدن تمامي ساکنان شهرها به صورت يکسان مبحث عدالت اجتماعي در فضاي شهري به وجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسيار بدي همچون حاشیه‌نشینی و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعي که شکل‌گیری حاشیه‌نشینی که معضل بزرگ جامعه ما می‌باشد و در شهرهاي کليه کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه نمود عيني دارد و شکل‌گیری فضا در شهر را تحت تأثير قرار می‌دهد و بسياري از نابرابری‌های اجتماعي در فضاي شهرها ممکن است در اثر اين عوامل باشد به وجود می‌آید و تراکم بيش از حد يک منطقه، توسعه يک جانبه شهرها، خالي از سکنه شدن برخي از محدوده‌های شهري، بورس‌بازی زمين و ده‌ها مسئله و مشکل را در پي خواهد داشت (خوش روي، 1385: 2)، و از طرف ديگر وجود نابرابري در کيفيت زندگي، گروه‌های محروم را متوجه گروه‌های مرجع نموده و مشکلات ديگري را ايجاد می‌کند (.(Runicima,1972

با توجه به جمعیت‌پذیری امروزي شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخير روشن است که علم جغرافياي شهري و برنامه‌ریزی فضاهاي شهري بايد ابعاد و قلمروهاي تازه‌ای بيابد که يکي از ابعاد و موضوعات تازه که در بيست سال اخير توجه اکثر دانشمندان اين علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعي در مباحث شهري هست که از اين نظر بايد شهر با سیاست‌های کشوري و جهاني پيوند داده شود (شکويي، 1373: 9) و شرايط داخلي شهرها که متأثر از شرايط اجتماعي و اقتصادي حاکم بر کشورهاست و در نتيجه همين شرايط است که کيفيت فضاهاي شهري و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهري معين می‌شود.

بنابراين نياز اساسي شناخت ساخت فضاي شهري است که ارزش‌های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و در رأس آن‌ها توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری مورد تحليل و بررسي قرار می‌گیرد که در نتيجه اين تحلیل‌ها و بررسي معيارهاست که قدمي مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد شد. تحول در مفهوم فضا و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری موافق با تغيير در نحوه برخورد با نظريه است. فضا، توزیع مناسب خدمات شهری و شهر بايستي به صورت پدیده‌ای جداگانه شناسایی و روابط مابين آن‌ها مورد بررسي قرار گيرد به این ترتیب با دريافت مفهوم فضا، عدالت شهر و محيط خواهيم توانست به تحليل رابطه فضاي شهر و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری دست يابيم. امروزه تغييرات اجتماعي سریع‌تر از تغييرات فيزيکي است و شهر از تغييرات اجتماعي تأثير فوري می‌پذیرد، بنابراين مطالعه و تحليل تغييرات اجتماعي و اقتصادي و رابطه آن با ساخت فضايي شهر مورد تأکيد در مباحث شهر و شهرسازي است به همين دليل است که در چند سال اخير پيشگامان جغرافياي شهري جديد ساخت داخلي شهرها را با توجه به عدالت اجتماعي(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) که متأثر از سیاست‌های نظام حکومتي و اوضاع اجتماعي جامعه است به طور جدي مطالعه می‌کنند زيرا در شهرهاي امروزي مسائل اجتماعي را نمی‌توان تنها با احداث خيابان و ناحيه بندي شهري حل کرد (خوش روي، 1385: 3).

1-2- شرح‌ و بيان‌ مسئله

وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای جديد در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعي- اقتصادي، نابرابري و عدم تعادل در توزيع خدمات شهري تفاوت‌های فضايي شهرها تشديد شده است (موسوي ، 1378: 14) زيرا كه ساختار فضايي يك شهر متشكل از اجزا و عناصري است كه با يكديگر در كنش متقابل هستند و ناپايداري هر كدام از اين اجزا به كل ساختار تأثیر خواهد گذاشت (ساوج، 1385: 90). در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشري ريشه در نابرابری‌های اجتماعي و فقدان عدالت دارد (مرصوصي، 1383: 90).

مفهوم عدالت اجتماعي اصولاً آن قدر همه شمول نيست كه بتوان در قالب آن درباره يك اجتماع خوب قضاوت كرد. عدالت را اساساً می‌توان به عنوان اصل ( يا مجموعه‌ای از اصول) در نظر گرفت كه براي حل و فصل دعاوي متضاد به وجود آمده است،‌ عدالت اجتماعي(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) نيز در واقع كاربرد خاص اين اصول براي فائق آمدن بر تعارضاتي است كه لازمه همكاري براي افراد است. توليد را از طريق تقسيم كار می‌توان افزايش داد ليكن مسئله اين است كه حاصل توليد چگونه بين افرادي كه در فرآيند توليد شركت کرده‌اند توزيع شود. در اين مورد اصول اجتماعي بايد ناظر بر تقسيم ثمرات توليد و توزيع مسئولیت‌ها در فرآيند كار جمعي باشد. اين اصول همچنين شامل نهادها و سازمان‌های اجتماعي مرتبط با فعاليت توليد و توزيع نيز می‌شود (هاروي، 1379: 97).

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --