پایان نامه ارشد: نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامي 

گرایش :چوب

عنوان : نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده هنر اديان و تمدن ها

گروه هنر اسلامي

 پايان نامه کارشناسي ارشد رشته هنر اسلامي گرايش چوب

 نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي

 استادان راهنما:

مهندس نيما ولي بيگ

دکتر مرضيه پيراوي ونک

 شهريورماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

 

جايگاه ويژه منبر به عنوان نمادي فرهنگي از هنراسلامي، در برگزاري خطبه، ضرورت پژوهشي ژرف را ايجاب مي کند. بخش عمده اي از تحقيقات انجام شده در باب منبرها، پيرامون تاريخ ساخت آن است و بخش کوتاه تري به ويژگي هاي زيبايي شناختي و نوع مصالح به کار رفته در آن پرداخته اند. در اين ميان، نياز به بررسي نقوش اسلامي به کار رفته در منبرها، که مهم ترين پيام تصويري را به مخاطب القا مي کند، خود را آشکار مي سازد. اين پژوهش بر آن است، تا با بررسي نقوش هندسي مورد استفاده بر روي منبرهاي تاريخي مساجد شاخص اصفهان، به نوعي دسته بندي و گونه شناسي نقوش به کار رفته در اين منبرها دست پيدا کند و میزان در هم آمیختگی این نقوش را با مفاهیم نمادین آشکار سازد. بدين ترتيب نتايج حاصله مي تواند در معرفي ارزش هاي نهفته اين عضو مهجور مساجد، مورد استفاده واقع شود و روال بدست آمده مي تواند ابزاري هدفمند براي آشنايي و دسته بندي ساير تزيينات هندسي چوبي باشد. در بدست آوردن يافته هاي اين پژوهش، به روش تحليلي- مقايسه اي؛ از سويي، بررسي اسناد مکتوب و تجزيه و تحليل کمي آن‌ها صورت گرفته و از سويي ديگر، صحبت با استادکاران و برداشت هاي محلي(تحقيق ميداني)، نتايج تحقيق حاصل مي‌شود. نکته قابل توجه اين است که در کنار تحقيق کيفي ميداني و بررسي هندسي نقوش، اين پژوهش به نقد و بررسي آراء صاحب نظران مختلف که در حوزه مطالعات نظري در اين زمينه اظهار نظر کرده اند، مي پردازد. در ضمن منظور از مساجد شاخص در اين تحقيق مساجد سيد، جامع عتيق، حکيم، شاه عباس وآقانور که همگي در شهر اصفهان هستند. با بررسي هاي انجام شده مشخص شد که در انتخاب نوع چوب، نقوش به کار رفته و قاب بندي اجزاي تزئيني مشابهت هاي شکلي آشکاري مي‌توان ديد که مبين معنايي واحد(با توجه به نقش و کارکرد واحد)براي اين عنصر اصلي و لاينفک مسجد است.

کليدواژه ها : منبر، گره چینی ، نقوش هندسی ، مسجد ، مفاهیم نمادین

فهرست مطالب

 عنوان                                                                     صفحه

 فصل اول: کليات تحقيق                                                                                     

  • مقدمه…………………………………… 7
  • بيان مسئله پژوهش (تعريف موضوع پژوهش)…….. 10
  • اهميت و ضرورت موضوع پژوهش………………. 11
  • اهداف پژوهش…………………………… 11
  • چارچوب نظري پژوهش …………………….. 11
  • روش پژوهش…………………………….. 12
  • قلمرو مکاني پژوهش (جامعه آماري) ………… 12

1-8- قلمرو زماني پژوهش………………………….. 12

1-9- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه…………….. 13

1-10- ابزارهاي گردآوري داده ها…………………… 13

1-11- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………. 13

1-12- محدوديت هاي پژوهش ………………………… 13

1-13- سوالات پژوهش………………………………. 14

1-14-شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش …… 14

فصل دوم: نقوش هندسي و گره چيني

  • واژه ها و تعريف……………………….. 16
  • تيپولوژي و مورفولوژي نقش هاي هندسي………. 23

2-2-1- گره : توپر – توخالي (پوک) – دستگردان – منظم – تند – کند 23

2-2-2- نام گذاري و ترسيم آلات و لقاط از ديدگاه اساتيد گره سازي  24

2-2-3- طريقه ترسيم گره‌ها از نظر اساتيد گره سازي……. 32

2-3- تحزيه و بررسي نقوش و گره هاي منبرهاي مورد مطالعه. 36

2-3-1- نقوش گره چيني بر روي بدنه و جناحين منبرها…… 37

2-3-2- نقوش گره چيني بر روي پله هاي منبرها………… 38

2-3-3- نقوش گره چيني بر روي نشيمن منبرها………….. 40

2-3-4- نقوش گره چيني بر روي قسمت هاي ديگر منبرها…… 41

فصل سوم: مفاهيم نمادين در نقوش هندسي

3-1- تشخيص و تعيين نقوش…………………………. 45

3-2- ارائه چند نظر درباره اين نقوش……………….. 49

3-3- تحليل اين نظرها……………………………. 52

فصل چهارم: منبرها                                                                                                        

4-1- تاريخچه و واژه شناسي منبرها…………………. 59

4-2- گونه شناسي منبرها………………………….. 65

4-2-1- تاريحچه مساجد مورد مطالعه…………………. 65

4-2-2- بررسي منبرها از نظر ساختمايه – نوع نقوش به کار رفته –   67

زوايا، ابعاد و اندازه ها

4-2-3- ساخت منبرها از نظر ابزار کار – نوع چوب – نوع اتصالات     73

4-3- تزئينات منبرها…………………………….. 82

4-3-1- حکاکي يا منبت……………………………. 82

4-3-2- معرق……………………………………. 86

4-3-3- گره…………………………………….. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري 

نتيجه گيري…………………………………….. 90

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه                                                                                                                       صفحه

جدول (2-1) آلت هاي گره تند ، کند ، شل…………….. 20

جدول (2-2) نام گذاري آلات توسط غياث الدين جمشيد کاشاني. 25

جدول (2-3) تفاوت نام گذاري آلات نزد زمرشيدي و ماهرالنقش 27

جدول (4-1) مقايسه منبرها از نظر نوع چوب و نوع نقوش و تزئينات   68

جدول (4-2) مقايسه ابعاد و اندازه هاي منبرها……….. 70

جدول (4-3) مقايسه منبرها و نوع تزئينات قسمت هاي مختلف آنها     72

جدول (4-4) انواع اتصالات گوشه اي………………….. 79

جدول (5-1) مقايسه نقوش بدنه منبرها……………….. 92

جدول (5-2) مقايسه نقوش پله هاي منبرها…………….. 93

جدول (5-3) مقايسه نقوش نشيمن منبرها………………. 95

جدول (5-4) مقايسه مشخصات کلي منبرها………………. 98

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه                                                                                                                  صفحه

شکل (2-1) آلات شل ، کند ، تند…………………….. 23

شکل (2-2) گره ده تند……………………………. 32

شکل (2-3) روش ترسيم گره ده تند از نظر زمرشيدي……… 34

شکل (2-4) روش ترسيم گره ده تند از نظر شعرباف………. 35

شکل (2-5) طريقه ترسيم گره ده تند از نظر فرشته نژاد…. 35

شکل (2-6) طريقه ترسيم گره از نظر لرزاده…………… 36

شکل (2-7) طرح گره هشت مربع و سرمه دان…………….. 37

شکل (2-8) طرح گره هشت و ماکو (يا زهره)……………. 37

شکل (2-9) طرح دو نوع گره ده تند………………….. 37

شکل (2-10) طرح گره طبل اندر طبل………………….. 38

شکل (2-11) طرح گره کند طبل قناس………………….. 38

شکل (2-12) طرح گره هشت و چهارلنگه………………… 38

شکل (2-13) طرح گره شش…………………………… 39

شکل (2-14) طرح گره ده تند……………………….. 39

شکل (2-15) طرح گره کند طبل قناس………………….. 39

شکل (2-16) طرح گره در پله هاي منبر مسجد حکيم………. 40

شکل (2-17) طرح گره ده تند در نشيمن منبرهاي مساجد حکيم. 40

آقانور ، جامع عتيق و سيد

شکل (2-18) طرح گره تند ده در منبر مسجد جامع عتيق…… 41

(به صورت نقاشي)

شکل (2-19) طرح گره کند طبل قناس………………….. 41

شکل (4-2) شکل خلاصه شده منبرها……………………. 69

شکل (4-3) مقايسه ابعاد و اندازه هاي منبرها………… 70

شکل (4-4) اتصال قلم بر………………………….. 76

شکل (4-5) اتصال قلم بُر با ميخ……………………. 76

شکل (4-6) اتصال قلم بُر با برش……………………. 76

شکل (4-7) اتصال قلم بُر با برش کج…………………. 76

شکل (4-8) اتصال نيم آ نيم يا نيم نيم……………… 76

شکل (4-9) اتصال نيم آ نيم يا نيم نيم با ميخ……….. 77

شکل (4-10) اتصال نيم آ نيم يا نيم نيم با برش کج……. 77

شکل (4-11) اتصال نيم آ نيم يا نيم نيم با برش کج……. 77

شکل (4-12) اتصال فاق و زبانه ساده(يا کام و زبانه)….. 77

شکل (4-13) اتصال فاق و زبانه ساده با برش کج……….. 77

شکل (4-14) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده…………… 78

شکل (4-15) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده…………… 78

شکل (4-16) اتصال دم چلچله اي دو طرفه……………… 78

شکل (4-17) اتصال دم چلچله اي يا طرح………………. 78

شکل (4-18) اتصال نيم و نيم با زبانه………………. 78

شکل (4-19) اتصال نيم و نيم با گوه چوبي……………. 78

شکل (4-20) اتصال درز ساده……………………….. 79

شکل (4-21) اتصال درز ساده با ميخ چوبي…………….. 79

شکل (4-22) اتصال درز ساده شومي…………………… 79

شکل (4-23) اتصال نيم و نيم………………………. 79

شکل (4-24) اتصال قليف…………………………… 79

فهرست عکس­ها

عنوان صفحه                                                                                                                   صفحه

عکس (2-1) گره چيني با شيشه………………………. 18

عکس (2-2) گره چيني پوک و گره چيني تو پر يا منبت……. 19

عکس (2-3) اتصالات در گره چيني…………………….. 21

عکس (2-4) منبر مساجد حکيم و جامع عتيق…………….. 37

عکس (2-5) دو منبر مسجد جامع عتيق…………………. 37

عکس (2-6) منبر مساجد سيد و آقانور………………… 37

عکس (2-7) گره طبل اندر طبل………………………. 38

عکس (2-8) گره کند طبل قناس………………………. 38

عکس (2-9) گره هشت و چهارلنگه…………………….. 38

عکس (2-10) گره شش………………………………. 39

عکس (2-11) پله در منبر مساجد سيد ، جامع عتيق ، حکيم… 39

عکس (2-12) پله در منبر مساجد سيد و حکيم…………… 39

عکس (2-13) پله در منبر مسجد حکيم…………………. 40

عکس (2-14) نشيمن در منبر مساجد حکيم ، آقانور ، جامع عتيق و سيد 40

عکس (2-15) نقاشي گره ده تند در نشيمن منبر مسجد جامع عتيق  41

عکس (2-16) نشيمن در منبرهاي مساجد حکيم و جامع عتيق…. 41

عکس (2-17) تزئين خوشنويسي و گره روي دسته صندلي در منبر مسجد حکيم    42

عکس (2-18) تزئينات قطاربندي و گره چيني بر روي دسته صندلي  42

در منبر مسجد جامع

عکس (2-19) نرده يا طارمي در منبر دوم و اول مسجد جامع عتيق و حکيم    43

عکس (4-1) تصوير کامل محراب اولجايتو در شمسه مرکزي منبر مسجد جامع عتيق   66

عکس (4-2) منبت کاري نقوش گردان لقاط منبر مسجد جامع عتيق.. 66

عکس (4-3) منبرهاي مساجد جامع عتيق ، حکيم ، شاه عباس ، آقانور و سيد 71

عکس (4-4) منبت روليف……………………………. 88

عکس (4-5) منبت با روليف…………………………. 88

عکس (4-6) منبت اوروليف………………………….. 88

فصل اول

کليات تحقيق

-1- مقدمه :

منبر به عنوان فضايي خاص براي تشريح مباني ديني، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. از آنجا که در دين اسلام تبيين مباني ديني، بر پايه سخنراني و ارتباط مستقيم با مردم (نماز جماعت) گذارده شده است،منبر واجد همان کارکرد اجتماعي- سياسي است که از نقش الوهي نمادين آن جدا نيست و بررسي نقش منبر در تحقق اين مهم آشکار مي‌گردد. بر اين اساس منبر نمادي از هنر اسلامي است. اين پژوهش بر آن است تا اين سمبل هنر اسلامي را بهتر شناسانده و ارزش‌هاي آن را آشکار کند.

پرسش‌هاي قابل طرح در اين حوزه را مي‌توان بدين نحو بيان کرد: آيا بين هندسه نظري و عملي يا طرح و اجرا در نقوش گره چيني کار شده در منبرها، ارتباطي وجود دارد؟ و اينکه چگونه نقوش هندسي تکرار شونده، خود را در قالب مفاهيم نمادين ارايه مي‌کنند. اين پژوهش با روش بررسي تک به تک منبرها و نقوش گره چيني چوبي مورد استفاده در آن‌ها، از سويي، تلاش دارد به ارتباط بين طرح و اجرا در اين نقوش دست يابد؛ همچنين در اين پژوهش، منبرها و انواع نقوش گره چيني چوبي آن‌ها به نحو مقايسه‌اي بررسي و شناسايي و دسته بندي مي‌شوند. از سويي ديگر، نه تنها به کاربرد دانش هندسه در طراحي و ساخت نقوش گره چيني منبرهاي اسلامي پرداخته مي‌شود، بلکه در هم آميختگي اين نقوش با مفاهيم نمادين آشکار مي‌گردد. بر اين اساس با شناسايي نقوش مورد استفاده بر روي منبر و وجوه اشتراک و افتراق آن با نمادها، روابط مغفولي از اين دست در هنر اسلامي بايد مورد بررسي قرار گيرد.

منبر محل نشستن خطيب يا واعظ و براي بيان مسايل مذهبي است؛ اين عنصر که در فرهنگ عامه از آن به نام تختي که داراي يک پله يا بيشتر باشد و بر آن خطيب يا واعظ مي‌نشيند ياد شده است، نوعي صندلي است. صندلي يا همان کرسي به عنوان يک جايگاه پلكاني از قديم در ايران معمول بوده و به مرور جايگزين تخت شده است که پس از چندي نمونه‌هاي چوبي آن به فرم متکامل‌تر درآمد و كم كم نام منبر، بر روي آن نهاده شد. نخستين نمونه منبر عبارت بوده است از جايگاهي که پيامبر اکرم (ص) در مسجد النبي در مدينه بر فراز آن براي مؤمنان موعظه مي‌فرمودند. بر حسب بعضي از روايت‌ها اين کرسي سه پله بوده که پيامبر اکرم بر سومين پله مي‌نشست و پاي خود را بر پله دوم مي‌گذاشت (زکي 1366، 79). به عقيده بورکهارت در کتاب هنر اسلامي، دليلي که باعث مي‌شود يک مسجد، جامع باشد وجود همين منبر يا کرسي است (البته اين نظريه مورد تاييد همه انديشمندان در اين گستره نمي‌باشد). در سال‌هاي اوليه هجرت، منبرها از جمله وسايل مساجد جامعي شدند که در مراکز حکومتي ايالت‌ها بودند و حق برگزاري خطبه داشتند. در دوره‌هاي بعدتر منبر بخشي از وسايل هر مسجد شد، حتي مساجدي که مراسم نماز جمعه در آن برگزار نمي‌شد (پروچاسکا 1373، 36). منبر در مساجد جمعه سکويي است که از آن براي ايراد خطابه و اجراي مراسم ظهر جمعه استفاده مي‌کنند. شکل منبر بدون در نظر گرفتن تزيينات و جزييات و مانند موقعيت آن در کنار محراب (هميشه سمت راست محراب)، از گذشته تاکنون تغيير اندکي کرده است (همان،37). منبر از يک پلکان و در بعضي موارد يک در براي محافظت از جان خطيب، با نشيمني کوچک و گاهي يک آسمانه يا سقف کوچک در بالاي آن شکل گرفته است. عنصر سقف در منبرهاي کشورهاي اسلامي ديگر مانند مصر و آفريقا بيشتر ديده مي‌شود. پلکان در سمت نمازگزاران قرار دارد و مؤذن هميشه روي پله قرار مي‌گيرد. بررسي گونه‌هاي منبرها نشانگر وجود عناصر مختلف از جمله سقف و گنبد بر روي آن، پايه، تارمي يا نرده، در و تزيينات آن، نشيمن و تزيينات دسته‌هايش است. منبرهاي کشورهاي اسلامي از تنوع زيادي برخوردارند، در عين حال که نقوش گوناگوني اعم از شكسته و گردان در آن‌ها بكار رفته است. اين نقوش بيشتر تحت نام گره چيني چوبي مشهور هستند. اشکالي که در ترکيبات هندسي اسلامي در گره چيني به کار مي‌رود هنر خاص ايرانيان است و اگرچه در برخي ديگر از کشورهاي اسلامي نيز نمونه‌هاي فراوان از هنر گره چيني ديده مي‌شود ولي تمام آن‌ها ريشه در هنر گره چيني ايران داشته و دارند (زمرشيدي 1374، 68) و يا به تعبيري در هنر ايراني هويت متمايز يافته‌اند. نقوش شکسته در اين پژوهش، نقوشي است که هندسي و تحت زوايا و قواعد خاصي ترسيم مي‌شوند و بيشتر به نام گره يا گره چيني خوانده مي‌شوند. گره چيني چوب از هنرهاي ظريفي است که از زمان‌هاي بسيار کهن، در ايران رايج بوده و بر اساس شواهد و آثار موجود پيشينه اين هنر در معماري ايران به دوران بسيار کهن باز مي‌گردد. صنعت گره سازي به ترکيب حاصل از لقط ها (واحد کار گره سازي)، همان نقوشي که ابتدا به صورت دو بعدي و هندسي بر روي کاغذ ترسيم مي‌شود. به واسطه آلات(واسطه) گفته مي‌شود. گره از دو عنصر ساخته شده که به نام آلت و لقط مشهورند(آذرمهر.81.1374). لفظ آلت به معني وسيله يا واسطه مي‌باشد و باعث مي‌شود گره‌ها داراي استحکام و ايستايي و در جاي خود ثابت باشند. آلت به دو نوع آلت اصلي و آلت تبعي تقسيم مي‌شود. آلت اصلي که در اصطلاح نجارها کلاف نيز گفته مي‌شود، معمولاً به صورت چندضلعي است اما به شکل منحني هم استفاده مي‌شود. همچنين آلت اصلي هم خارج از گره و هم داخل گره به کار برده مي‌شود. آلات تبعي مي‌توانند صغير يا کبير باشند. آلت کبير در اصطلاح گره چينان به استخوان بندي هم معروف است و بيشتر تيره گفته مي‌شود. اين آلت‌ها به صورت عمود بر هم(صليبي شکل)، شعاعي و گاه به صورت اسليمي بري، پارچه بري و گره سازي بر پايه شکل‌هاي گياهي و منحني، به صورت قطاعي از دايره و با انحناهاي مختلف و در ميان آلات اصلي ساخته مي‌شوند(همان). آلات صغير به آلت‌هايي گفته مي‌شود که براي تشکيل لقط ها مورد نياز هستند و جهت اتصال لقط ها به يکديگر به کار مي‌رود. آلت صغير بيشتر نقش پيوند دادن لقط ها را دارد در حاليکه به عنوان پايه طرح گره چيني است و عامل ايستايي و ثبات کل گره است. لقط دومين عنصر تشکيل دهنده گره و در عربي به معناي تکه‌اي از يک چيز است. لقط به نوعي واحد کار گره سازي محسوب مي‌شود. از ترکيب لقاط با هم و با آلات اصلي و تبعي است که نقش گره به وجود مي آيد. لقط به دو شکل و روش توپر و توخالي اجرا مي‌شود. اسامي لقط ها در گذر زمان از عوامل و عناصر بسياري مانند شکل‌هاي هندسي، اسامي گياهان و حيوانات، خورشيد و ستارگان و اشياي مختلف الهام گرفته است. براي مثال لقاط شش از شش ضلعي، مورد از گياهي به همين نام، خرچنگي از خرچنگ، شمسه از خورشيد و سرمه دان از سرمه دان؛ گرفته شده‌اند. گره بر هفت نوع است: 1-گره تند، 2-گره کند، 3-گره شل،  4-گره تند و شل، 5-گره کند و شل، 6-گره پيلي و  7-گره درودگري که هرکدام از آن‌ها طرح و زمينه‌هاي بسيار دارد. اسامي آلت‌ها به صورت زير است: آلات گره تند: 1-شش بند 2-پنج تند 3-ترنج تند 4-ترقه 5-دانه بلوطي 6-شمسه تند ده 7-پابزي 8-شش منتظم 9-ماکو 10-شش طبل 11-برگ چناري 12-طبل تند 13-شمسه ته بريده 14-چهارلنگه. آلات گره کند: 1-پنج کند 2-طبل کند 3-شمسه کند ده 4-سرمه دان 5-ترنجي کند. آلات گره شل: 1-شش شل 2-پنج شل 3-گيوه 4-سکرو 5-ترنجي شل 6-چهارلنگه شل 7-شمسه. آلت واسطه شش دواتي، رابط و پيوند دهنده گره‌هاي تند و کند با شل و آلت واسطه موريانه نيز رابط گره‌هاي تند و کند است(حلي.65.1362).

ارزيابي تفاوت اساسي بين آثار مذهبي و غيرمذهبي امري دشوار است. زيرا اشياء مخصوصي را نمي‌توان يافت که کاربرد انحصاري داشته باشند، بجز منبر که فقط در مساجد به کار گرفته مي‌شد و در زمان بني‌اميه متداول شده است (دوري1368، 32). با توجه به کمبود منابع تحقيقي درباره منبرها، پرداختن به مباحث در اين حوزه، خصوصاً منبرهاي موجود در اصفهان، ضرورت ويژه‌اي مي‌يابد. اشاراتي که در خلال کتاب‌هاي هنر اسلامي و صنايع دستي به منبرها شده بيشتر کلي بوده و اين جزء لاينفک مسجدها و همين‌طور نقوش بکار رفته بر آن، مورد بي مهري واقع شده است. در برخي از کتاب‌هايي که به مساجد و تزيينات بکار رفته در اجزاي آن پرداخته شده، يک توصيف کلي از تاريخچه، مصالح به کار رفته و مسائل زيباشناختي منبرها وجود دارد که مسلماً نمي‌تواند گوياي قابليت‌ها و ظرافت‌هاي آن باشد.بر اين اساس، در اين پژوهش، براي اولين بار منبرها و نقوش آن‌ها، با ديدي موشکافانه هندسي و به نحو مقايسه‌اي مورد بررسي و مطالعه قرارگرفته‌اند. در اين تحقيق نخست اطلاعات اوليه براي تحليل منبرها با عکاسي و برداشت از مساجد مختلف موجود در اصفهان به دست آمده و سپس بررسي منبرها به لحاظ ساخت مايه و عناصر الزامي آن(مانند پله، جناحين، نشيمن، دسته صندلي و ..) انجام مي‌شود. در مرحله بعد پيشينه مساجد و همين‌طور منبرهايي که در حال حاضر در اين مساجد قرار دارند مورد بررسي کتابخانه‌اي قرار گرفته است. در گام بعدي، با استفاده از روش تحليل جزء به جزء، نقوش کار شده بر روي قسمت‌هاي مختلف منبرها با يکديگر مقايسه و در نهايت با استفاده از نتايج به دست آمده در طول تحقيق، داده‌ها(حاوي تمام مشخصات منبرهاي مورد بحث) دسته بندي مي‌شود.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --