دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

موضوع:

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- مساله تحقیق: 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌: 6

1-4- اهداف تحقیق‌: 7

1-5- سوالات تحقیق‌: 8

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق: 8

1-7- روش تحقیق‌: 8

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌: 9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: 9

1-10- قلمرو تحقيق‌: 9

1-11- جامعه آماري‌: 9

1-12- تعاریف مفهومی: 10

1-12-1-رسانه‌هاي ارتباط جمعي: 10

1-12-2- مطبوعات‌: 10

1-12-3-رادیو: 10

1-12-4- تلویزیون: 10

1-12-5- اینترنت: 10

1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 11

1-13- تعاریف عملیاتی: 12

1-13-1- رسانه‌هاي ارتباط جمعي: 12

1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 12

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 15

2-2- وسایل ارتباط جمعی: 15

2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: 15

2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: 19

2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21

2-6- مطبوعات‌: 22

2-7- تغيير مفاهيم توليد و توزيع رسانه‌اي‌: 23

2-8- روزنامه نگاري شهروندي پديده اي در عرصه اطلاع رساني‌: 23

2-9- رادیو: 24

2-10- تلویزیون: 25

2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26

2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31

2-13- اینترنت: 39

2-14-تاریخچه اینترنت‌: 40

2-15- اينترنت و تحولات ايجاد شده‌: 40

2-16- كاربرد‌هاي اينترنت در دنياي نوين‌: 41

2-17- وضعيت اينترنت در جهان‌: 42

2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42

2-19- تبلیغات محیطی: 43

2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43

2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: 46

2-22- نقش آفريني رسانه‌هاي نوين در عرصه تحولات اجتماعي‌: 52

2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 55

2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57

2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58

2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 59

2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60

2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61

2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62

2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63

2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66

2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68

2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 68

2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69

2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70

2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70

2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): 71

2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است: 73

2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است: 73

2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست: 74

2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: 74

2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است: 74

2-40- رهیافت اجتماع گرایی: 76

2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78

2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85

2-43- ابعاد نا امنی: 86

2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: 87

2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهي افكار عمومي‌: 87

2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: 88

2-47- رسانه احساسي زمينه ناامني‌: 90

2-48- راهكارهاي ايجاد امنيت اجتماعي ازمنظر قرآن: 96

2-49- پیشینه تحقیق: 96

2-50- چهارچوب نظري و مدل تحقیق: 101

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 110

3-2- روش شناسی تحقيق‌: 110

3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111

3-4- تعيين ا ندازه نمونه‌: 111

3-5- اعتبار يا پايايي: 111

3-6- روايي پرسشنامه تحقيق‌: 112

3-7- روش آزمون وتحليل‌های آماری‌: 112

3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌: 113

3-9- ابزارها و اندازه گيري آزمودني‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه‌هاي تحقیق): 113

3-10- تكنيك‌هاي تجزيه وتحليل اطلاعات‌: 114

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1- مقدمه. 116

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: 116

4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: 116

4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌: 120

4-4- آمار استنباطی‌: 160

4-4-1- فرضيه اصلی.. 160

4-4-2- آزمون فرضيه‌های تحقيق: 160

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 169

5-1-1- فرضيه اصلی: 169

5-1-2- فرضیات فرعی: 169

5-2- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق‌: 169

5-2-1- استفاده از رسانه. 169

5-2-2- آزمون فرضيه فرعي اول: 170

5-2-3- آزمون فرضيه فرعي دوم: 170

5-2-4- آزمون فرضيه فرعي سوم: 171

5-2-5- آزمون فرضيه فرعي چهارم: 171

5-2-6- آزمون فرضيه فرعي پنجم: 172

5-2-7- آزمون فرضيه فرعي ششم: 172

5-2-8- آزمون فرضيه اصلی: 172

5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق.. 173

5-4- پيشنهادات به محققين آتي.. 178

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 178

فهرست منابع.. 180

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه…………………………………………………………………………… 68

جدول2-2- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی)………………………………………………………………………………….. 74

جدول 2-3- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی)……………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-4- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی)………………………….. 76

جدول2-5- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت………………………………………………. 89

جدول 3-1 (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)………………………………………………………………………………………… 116

جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)…………………………………………………………………. 118

جدول4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

جدول4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

جدول 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 123

جدول 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 124

جدول4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………… 125

جدول 4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2……………………………………………………………………….. 126

جدول4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………… 127

جدول 4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4……………………………………………………………………….. 128

جدول 4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5……………………………………………………………………….. 129

جدول 4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6…………………………………………………………………….. 130

جدول 4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7…………………………………………………………………….. 131

جدول 4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8…………………………………………………………………….. 132

جدول 4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9…………………………………………………………………….. 133

جدول 4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10………………………………………………………………….. 134

جدول 4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11………………………………………………………………….. 135

جدول 4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12………………………………………………………………….. 136

جدول 4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13………………………………………………………………….. 137

جدول 4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14………………………………………………………………….. 138

جدول 4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15………………………………………………………………….. 139

جدول 4-20-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16………………………………………………………………… 140

جدول 4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17………………………………………………………………….. 141

جدول 4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18………………………………………………………………….. 142

جدول 4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19………………………………………………………………….. 143

جدول 4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20………………………………………………………………….. 144

جدول 4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21………………………………………………………………….. 145

جدول 4-26-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22…………………………………………………………………. 146

جدول 4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23………………………………………………………………….. 147

جدول 4-28-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24………………………………………………………………… 148

جدول 4-29-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25………………………………………………………………… 149

جدول 4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26………………………………………………………………….. 150

جدول 4-31-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27………………………………………………………………… 151

جدول 4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28………………………………………………………………….. 152

جدول 4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29………………………………………………………………….. 153

جدول 4-34-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30………………………………………………………………… 154

جدول 4-35-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31………………………………………………………………… 155

جدول 4-36-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32…………………………………………………………………. 156

جدول 4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33………………………………………………………………….. 157

جدول 4-38-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34………………………………………………………………… 158

جدول 4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35………………………………………………………………….. 159

جدول 4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36………………………………………………………………….. 160

جدول 4-41-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37………………………………………………………………… 161

جدول 4-42-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38………………………………………………………………… 162

جدول 4-43-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39………………………………………………………………… 163

جدول شمار 4-44- میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه1………………….. 165

جدول شمار 4-45- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1.. 166

جدول شمار4 -46- میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………… 167

جدول شمار4 -47- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1………………………………………. 168

جدول شمار 4-48- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………………………. 169

جدول شمار 4-49- میزان تحصیلات زنان منطقه 1با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها………………………….. 170

جدول شمار 4-50- استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1……………………………. 171

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- مدل تحليلي تحقيق – محقق ساخته برگرفته از ادبيات تحقيق……………………………………. 112

شکل 4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

شکل 4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

شکل 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 123

شکل 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………. 124

شکل4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………….. 125

شکل4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2…………………………………………………………………………… 126

شکل4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………….. 127

شکل4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4………………………………………………………………………….. 128

شکل4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5………………………………………………………………………….. 129

شکل4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6………………………………………………………………………… 130

شکل4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7……………………………………………………………………….. 131

شکل4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8……………………………………………………………………….. 132

شکل4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9……………………………………………………………………….. 133

شکل4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10…………………………………………………………………….. 134

شکل4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11…………………………………………………………………….. 135

شکل4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12……………………………………………………………………… 136

شکل4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13…………………………………………………………………….. 137

شکل4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14…………………………………………………………………….. 138

شکل4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15…………………………………………………………………….. 139

شکل4-20- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16……………………………………………………………………… 140

شکل4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17…………………………………………………………………….. 141

شکل4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18…………………………………………………………………….. 142

شکل4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19…………………………………………………………………….. 143

شکل4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20…………………………………………………………………….. 144

شکل4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21…………………………………………………………………….. 145

شکل4-26- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22……………………………………………………………………… 146

شکل4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23…………………………………………………………………….. 147

شکل4-28- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24…………………………………………………………………….. 148

شکل4-29- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25…………………………………………………………………….. 149

شکل4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26……………………………………………………………………… 150

شکل4-31- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27…………………………………………………………………….. 151

شکل4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28…………………………………………………………………….. 152

شکل4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29…………………………………………………………………….. 153

شکل4-34- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30…………………………………………………………………….. 154

شکل4-35- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31…………………………………………………………………….. 155

شکل4-36- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32……………………………………………………………………… 156

شکل4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33…………………………………………………………………….. 157

شکل4-38- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34…………………………………………………………………….. 158

شکل4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35…………………………………………………………………….. 159

شکل4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36……………………………………………………………………… 160

شکل4-41- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37……………………………………………………………………… 161

شکل4-42- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38……………………………………………………………………… 162

شکل4-43- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39……………………………………………………………………… 163

 

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسي نظرات شهروندان تهراني‌، از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي‌، از نظر نوع داده‌ها كمي‌ و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها‌، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گيري در اين تحقيق‌، تصادفي ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ديدگاه خبرگان و نيز آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي‌پژوهش، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش، با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته گويه‌هاي مستخرجه در نمونه آماري مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفي، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطي از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

 

واژگان كليدي: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)

مفهوم احساس امنیت نيز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می‌نماید (حبیب زاده، 1388: 22).

بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

1-2- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، 1388: 22).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[1] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.

امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.

ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.

ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627).

از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.

از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا  ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.

در این خصوص برخي پژوهشگران بر اين عقيده‌اند كه رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهاني خشن، ناامن و پرمخاطره را تكوين بخشيده‌اند. آنچه آشكار است اين كه رسانه‌ها همان طور كه در ايجاد مشاركت و امنيت نقش ايفا مي‌كنند امكان دارد كه با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعيف روند نهادي شدن ارزش‌هاي اجتماعي و انتقال تصورها و انگاره‌هاي ازهم گسيخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي كرده وفاق، مشاركت و همدلي را به نفاق، جدايي و خشم و خصومت تبديل كنند.‌ در چنين شرايطي تنش، تعارض و خشونت پديدار مي‌شوند و هنجارها و ارزش‌هاي پسنديده جامعه رنگ مي‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.

در تمام دوران حيات بشري به پهنه هستي، امنيت از عناصر اصلي نيازهاي انساني محسوب شده و در دوران مدرن اهميت آن، تا اندازه اي افزايش يافته است که به تعبير برخي از صاحب نظران کار ويژه و بي بديل حکومت ها در جامعه مدرن امروزي، استقرار امنيت در فضاي وسيع کلمه مي باشد. نداشتن ترس و بيم در زندگي و وجود امنيت جاني و مالي، آبرو و حيثيت اجتماعي، حفاظت از آزادي و حقوق مشروع فردي و اجتماعي، بالاخره ايجاد رضامندي عمومي و در يک کلام فقدان تهديد از چنان جايگاهي برخوردار است که خداوند آدميان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا مي خواند.

علي رغم افزايش اهميت امنيت در جوامع، ابزار، شيوه ها و رويکردهاي ايجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حيرت آوري شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهاي رسمي، نماد قدرت و امنيت به شمار مي رفت ولي در عصر جديد؛ عنصر اصلي ثبات، نظم و امنيت مقدار سرمايه اجتماعي، ميزان پاي بندي به ارزش ها و هنجارهاي جمعي و به فضايل اخلاقي آن باز مي گردد. بنابراين مديريت درست و منطقي امنيت اجتماعي در جامعه منوط به ايجاد مشارکت مردمي و افزايش اعتماد به نهادها و حکومت در کليه سطوح اجتماعي است.

بر اين اساس، بررسي امنيت اجتماعی و عوامل تهديد کننده ي آن، موضوع مهم و حساسي است که مي طلبد در اين خصوص، پژوهش هاي علمي بسياري انجام پذيرد، در اين تحقيق سعي بر آن است که بررسي شود كه  استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا ميزان اعتماد به رسانه‌هاي جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد

 

تعداد صفحه : 207

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --