دانلود پایان نامه ارشد: بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِ ي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف  خودسرانه‏ِ ي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج 

دانشگاه  ياسوج
دانشکده‏ ي ادبيّات و علوم انساني
گروه علوم اجتماعي

پايان نامه‏ ي کارشناسي ارشد رشته ‏ي علوم اجتماعي گرايش جامعه ‏شناسي

بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف  خودسرانه‏ِ ي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج

پيشرفت علم پزشکي و صنعت داروسازي و ارائه‏ي داروهاي متنوع در سال‏هاي اخير، انقلابي در دانش پزشکي و امر درمان بوجود آورده است، اما همراه با اين تکامل، پديده‏ي ديگري نيز در کشورها و بويژه کشورهاي جهان سوم بوجود آمده که همان روي آوردن بيش از حد مردم به داروها و مصرف غيرعلمي و غيرپزشکي آن است. ميزان مصرف دارو در ميان افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف نرخ متفاوتي دارد، و برخي از جوامع با مسايل و مشکلات مهم‏تري در زمينه‏ي مصرف دارو مواجه هستند. در ايران نيز از جمله مسايل دارويي مورد بحث در طي سال‏هاي اخير، مصرف زياد دارو بوده است و بر حسب مستندات ميزان مصرف دارو در ايران فراتر از حد استاندارد جهاني است. ميزان مصرف دارو در يک کشور تابع متغيرهاي متعددي است و مصرف دارو هميشه بر اساس الگوهاي علمي نياز پزشکي صورت نمي‏گيرد. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير عوامل اجتماعي- رواني بر ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو در شهر ياسوج است. طبق آمارها‏ي موجود 15 تا 20 درصد از ايراني‏ها به طور خودسرانه و بدون مشورت پزشک دارو مصرف مي‏کنند. در اين مطالعه که به صورت توصيفي و تحليلي انجام گرفته است، 400 نفر از شهروندان 18 تا 55 ساله‏ي شهر ياسوج از طريق نمونه‏گيري تصادفي- چندمرحله‏اي انتخاب شدند که شامل 200 زن و 200 مرد بودند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه بوده است که با استفاده از اعتبار سازه به روش تحليل عاملي و با استفاده از سنجش همساني دروني به روش آلفاي کرونباخ و کودر- ريچاردسون تعيين پايايي گرديد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که بين متغيرهاي سطح تحصيلات، ميزان آگاهي از شيوه‏ي صحيح مصرف، ميزان آگاهي از پيامدهاي مصرف و ميزان سلامت عمومي با ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که مجموع اين عوامل مي‏توانند 19/0 از وقوع متغير وابسته (مصرف دارو) را تبيين کند. با توجه به نتايج بدست آمده فرهنگ‏سازي و بالابردن سطح اطّلاعات و آگاهي مردم در زمينه‏‏ي مصرف دارو و همچنين سرمايه‌گذاري براي سلامت و توسعه فعّاليت‏هاي ارتقاي سلامت، امري ضروري به نظر مي‏رسد.

 

واژگان کليدي: دارو، مصرف، مصرف‏کننده، آگاهي، سلامت‏ عمومي.

 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه
فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4-1 هدف اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-2 اهداف فرعي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1- 5- کاربرد نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: پيشينه و مباني نظري پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2- پيشينه‏ي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-1- پيشينه‏ي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-2- پيشينه‏ي خارجي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- نقد و بررسي تحقيقات انجام گرفته……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2- دارو  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3-3- مصرف و رفتار مصرف‏کننده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-4- مصرف دارو …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-5- عوامل مؤثر بر مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-5-1- نظريه اقتصادي مصرف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-5-2- نظريه جامعه‏شناختي مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-5-3- نظريه‏هاي روانشناختي مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-5-3-1- تأثير نگرش بر رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-5-3-2- نظريه عمل معقول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-5-3-3- نظريه رفتار برنامه‏ريزي‏شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-5-3-4- نظريه هنجار اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-5-3-5- مدل آگاهي گريگوري و دي‏لو……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-5-3-6- نظريه آگاهي چالمرز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 2-3-5-3-7- تئوري فستينگر در زمينه‏ي تضاد شناختي…………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-5-3-8- نظريه‏ يادگيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-5-3-9- مدل اجتماعي- رفتاري آندرسن……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-5-3-10- مدل اجتماعي-رفتاري کروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-5-3-11- سلامت عمومي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-3-5-3-12- نظريه واقعيت درماني گلاسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-5-3-13- مدل باور سلامتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4- چهارچوب نظري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-5- مدل نظري تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-6- مدل تحليلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-7-  فرضيه‏هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
فصل سوم: روش‏شناسي تحقيق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-3- جامعه‏ي آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-4- واحد آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-5- حجم نمونه و روش محاسبه‏ي آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

3-6- شيوه‏ي نمونه‏گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-7- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-7-1 تعاريف نظري مفاهيم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-7-2 تعاريف عملياتي متغيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3- 8- ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3- 9- سنجش روايي ابزار تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42  3- 10- سنجش پايايي ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3- 11روش‏هاي تجزيه و تحليل داده‏ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-3- تجزيه و تحليل استنباطي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4-3-1- آزمون‏هاي همبستگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-3-2- تحليل رگرسيون دو متغيره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-3- تحليل رگرسيون چند متغيره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-3-4- تحليل مسير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

  4-3-4-1- دياگرام تحليل مسير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70


فصل پنجم: نتيجه‏گيري و پيشنهادات

5-1- خلاصه‏ي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

5-2- بحث و نتيجه‏گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73    5-3- راهکارها و پيشنهادات 75

5-3-1- پيشنهادات تحقيقي                                                                                                   …………………. 75

5-3-2- پيشنهادات کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4- محدوديت‏ها و مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

 

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

پيوست‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

   
 فهرست جدول‏ها

عنوان و شماره                                                                                                                                             صفحه

 جدول شماره 2-1: خلاصه چارچوب نظري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

جدول شماره 3-1: نتايج تحليل عامل براي متغير سلامت عمومي………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول شماره‏ي 3-2: ضريب کودر ريچاردسون براي متغيرهاي مورد بررسي …………………………………………………………………………… 44

جدول شماره 3-3: ضريب آلفاي کرونباخ براي متغير سلامت عمومي…………………………………………………………………………………………… 44

جدول شماره 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول شماره 4-2: آماره‏هاي مربوط به سن پاسخگويان………………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول شماره 4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………… 47

جدول شماره 4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل……………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول شماره 4-5: توزيع پاسخگويان بر حسب قوميت………………………………………………………………………………………………………………………… 48

جدول شماره 4-6: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال……………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره 4-7:  آماره‏هاي مربوط به سطح تحصيلات……………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول شماره 4-8:  آماره‏هاي مربوط به ميزان آگاهي از شيوه‏ي صحيح مصرف دارو…………………………………………………………….. 49

جدول شماره 4-9: توزيع درصدي گويه‏هاي سنجش آگاهي از شيوه‏ي صحيح مصرف دارو ………………………………………………. 51

جدول شماره 4-10: آماره‏هاي مربوط به ميزان آگاهي از پيامدهاي مصرف دارو……………………………………………………………………… 52

جدول شماره 4-11: توزيع درصدي گويه‏هاي سنجش آگاهي از پيامدهاي مصرف دارو ……………………………………………………… 53

جدول شماره 4-12: آماره‏هاي مربوط به ميزان اختلال در سلامت عمومي………………………………………………………………………………… 54

جدول شماره 4-13: توزيع درصدي گويه‏هاي سنجش اختلال در سلامت عمومي………………………………………………………………….. 55

جدول شماره 4-14: آماره‏هاي مربوط به ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو …………………………………………………………………………………… 57

جدول شماره 4-15: توزيع فراواني و درصدي مصرف خودسرانه‏ي دارو…………………………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 4-16: آزمون همبستگي پيرسون بين سطح تحصيلات و مصرف خودسرانه‏ِي دارو……………………………………… 59

جدول شماره 4-17: آزمون همبستگي پيرسون بين آگاهي از شيوه‏ي صحيح مصرف و مصرف خودسرانه دارو ……….. 60

جدول شماره 4-18: آزمون همبستگي پيرسون بين آگاهي از پيامدهاي مصرف و مصرف خودسرانه‏ِي دارو……………….. 60

جدول شماره 4-19: آزمون همبستگي پيرسون بين سلامت عمومي و ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو…………………………. 61

جدول شماره 4-20: آزمون همبستگي پيرسون بين سن و ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو………………………………………………… 61      جدول شماره 4-21: آزمون t مستقل بين جنسيت و ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو…………………………………………………………………………………………………………………………. 61

جدول شماره 4-22: آزمون t مستقل بين وضع تأهل و ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو……………………………………………………….. 62

جدول شماره 4-23: آزمون t مستقل بين وضع اشتغال و ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو…………………………………………………… 62

جدول شماره 4-24: آزمون t مستقل بين قوميت و ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو………………………………………………………………. 63

جدول شماره 4-25: رگرسيون دو متغيره بين متغير سطح تحصيلات و مصرف خودسرانه‏ي دارو…………………………………… 63

 

عنوان و شماره                                                                                                                                       صفحه

 جدول شماره 4-26: رگرسيون دو متغيره بين آگاهي شيوه‏ي صحيح مصرف و مصرف خودسرانه دارو ………………………… 64

جدول شماره 4-27: رگرسيون دومتغيره بين ابعاد آگاهي از شيوه‏ي صحيح مصرف و مصرف خودسرانه‎ي دارو ……… 64

جدول شماره 4-28: رگرسيون دو متغيره بين آگاهي از پيامد مصرف و مصرف خودسرانه‏ي دارو …………………………………. 64

جدول شماره 4-29: رگرسيون دومتغيره بين ابعاد آگاهي از پيامدهاي مصرف و مصرف خودسرانه‎ي دارو ………………… 65
جدول شماره 4-30: رگرسيون دو متغيره بين متغير سلامت عمومي و مصرف خودسرانه‏ي دارو…………………………………….. 65

جدول شماره 4-31: رگرسيون دو متغيره بين ابعاد سلامت عمومي و مصرف خودسرانه‏ي دارو ……………………………………… 66

جدول شماره 4-32: رگرسيون چند متغيره بين مجموع متغيرهاي مستقل و ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو………….. 67

جدول شماره 4-33: تحليل مسير ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
فهرست شکل‏ها


عنوان                                                                    
                                                                            صفحه

شکل شماره 2-1-  عوامل تأثيرگذار بر فرآيند تصميم‏گيري رفتار مصرف‏کننده…………………………………………………………. 16

شکل شماره 2-2-  عوامل تعيين کننده‏ي رفتار فرد در مدل کنش معقول…………………………………………………………………… 23

شکل شماره 2-3- عوامل تعيين کننده‏ي رفتار فرد در مدل رفتار برنامه‏ريزي شده………………………………………………….. 24

شکل شماره 2-4-  عوامل تعيين‏کننده در انتخاب منابع مراقبت درماني………………………………………………………………………… 28

 

فصل اول

کليات تحقيق

 

1-1- مقدمه                                                                                   

بشر از گذشته‏ي دور با مشکل درد و آلام مواجه بوده و همواره سعي در برطرف کردن اين مشکل داشته است. بر اساس مستندات تاريخي از حدود 7000 سال قبل، انسان‏ها از داروهاي گياهي و طبيعي براي مقابله با بيماري‏ها يا حفظ سلامت خود استفاده مي‏کرده است، اما امروزه با پيشرفت علم و فنّاوري و گسترش مرزهاي دانش، شاهد شيوه‏هاي گوناگوني از مصرف دارو هستيم. اين شيوه‏ها علاوه بر مصرف خوراکي، مصارف موضعي، مصارف استنشاقي، مصارف جلدي، مصارف تزريقي و… را شامل مي‏شود (اردکاني،331:1384). هريک از اين شيوه‏هاي مصرف دارو در کنار خاصيت اثربخشي و فوايد درماني خود، عوارض و  مضرّاتي را نيز به همراه خواهد داشت که ضروري است به هنگام مصرف به آن توجه شود. اما علاوه بر اين، کاربرد دارو در انواع مختلف خدمات درماني، از نظر اجتماعي- فرهنگي نيز داراي ابعاد مختلفي است که مي‏توان از مسايلي چون سوءکاربردهاي دارويي، خودمصرفي دارو، نظام‏هاي دارويي کشور و همچنين مصرف زياد دارو نام برد(محسني،302:1385).                                              .                                                      پيشرفت علم پزشکي و صنعت داروسازي و ارائه‏ي داروهاي متنوع در سال‏هاي اخير، انقلابي در دانش پزشکي و امر درمان بوجود آورده است، اما همراه با اين تکامل، پديده‏ي ديگري نيز در کشورها و بويژه کشورهاي جهان سوم بوجود آمده که همان روي آوردن بيش از حد مردم به داروها و مصرف غيرعلمي و غيرپزشکي آن است. مصرف بي‏رويه و غيرمنطقي دارو امروزه به مثابه يک مشکل بزرگ درآمده است که پيامدهاي آن عوارض اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بهداشتي خود را در بخش وسيعي از جامعه نمايان کرده است(نيکزاد، 1378: 1). در حال حاضر غيرمنطقي بودن مصرف دارو از جمله مشکلات موجود در ايران محسوب مي‏شود که مسايل مختلفي در اين زمينه قابل بررسي است، عدم رعايت ضوابط علمي و تحويل داروي بدون نسخه از سوي برخي داروخانه‌ها و بالا بودن قلم‌هاي دارويي در نسخه‌هاي تجويزي از سوي پزشکان از مهمترين آنهاست و نشان‌دهنده‏ي غيرمنطقي بودن فرآيند تجويز و مصرف دارو در کشور است(ديناروند،1388: 15). از سوي ديگر  ناآگاهي جامعه و فرهنگ و باورهاي غلط رايج در ميان مردم نيز عامل ديگري براي مصرف بي‏رويه دارو محسوب مي‏شود

مصرف دارو، بحثي است که با کليه جوانب فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي و مذهبي مردم در ارتباط است. مصرف منطقي و صحيح دارو از يک سو متوجه تجويزکنندگان دارو مي‏گردد و از سوي ديگر خوددرماني يا مصرف نابجاي دارو را در نزد بيمار منع مي‏کند. افزايش مصرف دارو به جهت عوارض جانبي، خطرات مرگ و مير و همچنين هزينه‏هاي بسيار سنگين بودجه‏ي دارويي دولت، شرکت‏هاي بيمه و توده‏ي عمومي مردم از مسايل مهم جامعه به حساب مي‏آيد)دواتي، 1386: 451). با توجه به اينکه در دهه‏ي اخير مصرف دارو به صورت بي‏رويه در کشور افزايش يافته است و مطالعات انجام شده حاکي از عدم وجود الگوي صحيح مصرف در اين زمينه‏ي مي‏باشد، لذا انجام بررسي‏ و مطالعات همه‏جانبه و کامل در اين زمينه ضروري به نظر مي‏رسد. در همين راستا سعي شده است تا عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو در شهر ياسوج مورد بررسي قرار گيرد.


1-2- بيان مسئله

ميزان مصرف دارو در يک کشور تابع متغيرهاي متعددي است که از آن جمله مي‏توان رشد بهداشت، قوانين و واردات دارو، برخورد جامعه‏ي پزشکي و مردم با دارو، تبليغات و امکان رقابت شرکت‏هاي متعدد در بازار دارويي را ذکر کرد. بدين ترتيب مصرف دارو هميشه بر اساس الگوهاي علمي نياز پزشکي صورت نمي‏گيرد (فلاح،1376: 5). استفاده از دارو به عنوان يک حلقه‏ از زنجيره‏ي درمان بيماري اجتناب‏ناپذير است، اما متخصصان علوم پزشکي بر اين باورند که اثر بخشي دارو مستلزم اين است كه تجويز دارو و مصرف آن، بايد تحت نظر پزشك و به صورت اصولي و نه به صورت خودسرانه، باشد (Hogerzeil. 1995:6). ميزان مصرف دارو در ميان افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف نرخ متفاوتي دارد، و برخي از جوامع با مسايل و مشکلات مهم‏تري در زمينه‏ي مصرف دارو مواجه هستند. در ايران نيز از جمله مسايل دارويي مورد بحث در طي سال‏هاي اخير، مصرف زياد دارو بوده است و بر حسب مستندات ميزان مصرف  دارو در ايران فراتر از حد استاندارد جهاني است.

بر اساس برآوردهاي موجود، سالانه بيش از 300 ميليون نسخه دارويي به داروخانه‏هاي کشور ارائه مي‏شود. از طرف ديگر مطالعه‏ي آمار داروهاي مصرفي در کشور نيز بيانگر آن است که متوسط اقلام دارويي در هر نسخه در ايران 5/3 مي‏باشد که با متوسط پذيرفته‏شده‏ي جهاني که حدوداً  7/1 مي‏باشد، اختلاف فاحشي را نشان مي‏دهد[1]. همچنين تحقيقات انجام شده در کشور نشان مي‏دهند 10 تا 15 درصد مجموع داروهاي کشور به‌صورت خودسرانه و بدون مشورت با پزشک مصرف مي‏شود. در اين ميان قرص استامينوفن کدئين پرفروش‏ترين و پرمصرف‏ترين دارو است. طبق آمارها، در ايران سالانه حدود 3 ميليارد قرص استامينوفن کدئين مصرف مي‏شود و اگرچه وزارت بهداشت از تمامي دانشگاه‏هاي علوم پزشکي کشور درخواست کرده تا ممنوعيت فروش اين گروه از داروهاي بدون نسخه را به داروخانه‏هاي ت

پوشش دانشگاه خود اعلام کند اما تا به حال تغيير چشمگيري مشاهده نشده و همچنان استامينوفن کدئين و آموکسي سيلين جزء پرفروشترين داروها هستند(سلامت، 1388: 6).

در طول سال‏هاي گذشته، مصرف دارو از نظر کمي بين 5 تا 8 درصد و به لحاظ ريالي بين 20 تا 40 درصد، رشد داشته است. علت افزايش کمي به دلايل متعددي نظير ورود داروهاي جديد به بازار، فعاليت بيشتر پزشکان و روش‏هاي تحقيق علمي‏تر مربوط مي‏شود و افزايش ريالي نيز به علت ورود داروهاي گران قيمت به بازار و افزايش قيمت داروهاي توليد داخل بوده است. سهم داروهاي توليد داخل از نظر کمي در سال 1387 به 97 درصد رسيده است و با سهم بيشتري نسبت‏ به سال‏هاي قبل، بيشتر داروهاي توليد داخل به فروش رفته است، اما از نظر ريالي سهم داروهاي توليد داخل، 65 درصد بوده است، به عبارت ديگر  تقريباً 3 درصد داروهايمان از نظر تعداد وارداتي  است اما از نظر ريالي، 35 درصد بازار دارويي، متعلق به آنهاست(ديناروند، 1388: 15).

طبق آمارهاي ارائه شده در زمينه‏ي مصرف دارو، شهر ياسوج نيز که به عنوان جامعه‏ي آماري پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است، از الگوي مصرفي کل کشور پيروي مي‏کند. طبق آمار معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، سرانه مصرف دارو در استان کهگيلويه و بويراحمد، بالاتر از ميانگين کشوري است و ميانگين اقلام دارويي در هر نسخه 03/3 است که تقريباً دو برابر استاندارد جهاني است. مصرف آنتي بيوتيک هاي تزريقي نيز در استان نسبت به کل کشور بسيار بالاست بطوري که در سال 1389، 53 درصد از بيماران در استان، آنتي بيوتيک تزريقي مصرف کردند(خبرگزاري مهر، 1390). طبق آمار معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ميانگين مصرف دارو به ويژه داروهاي تزريقي در استان، نسبت به ميانگين کشوري 10 درصد بيشتر است. همچنين هم اکنون آمپول “دگزامتازون” که يک داروي “کورتيکواستروئيد” مي باشد مقام اولِ مصرف، در استان را دارد و پس از آن، “استامينوفن کدئين”، شربت “ديفن هيدرامين” و آمپول “سفترياکسون” بيشترين مصرف را در استان داشته‏اند.

گروه دارو و درمان يک مثلث است که سه ضلع آن را پزشک، داروساز و بيمار تشکيل مي‌دهند و هر کدام از اين اضلاع درست عمل نکند همه خواص نظام دارو و درمان زير سؤال مي‌رود. از نظر مسئولان و صاحبنظران امر دارو و درمان برخي از مسايل موجود در کشور همچون در دسترس بودن انواع مسکن‏ها، تجويز زياد اقلام دارويي توسط پزشک، باورهاي غلط شکل گرفته در ميان مردم و همچنين مصرف خودسرانه‏ي دارو از سوي مردم بر مصرف زياد دارو تأثير زيادي مي‏گذارد(واقفي، 1388)[2].

با اين تفاصيل مسئله‏ي اساسي تحقيق حاضر اين است که ميزان مصرف دارو را به توجه به مصرف خودسرانه‏ي دارو مورد بررسي قرار داده و نشان دهد ميزان مصرف خودسرانه‏ي دارو در شهر ياسوج تحت تأثير چه متغيّرهاي اجتماعي و رواني قرار دارد؟

 

[1] . به گزارش شبکه‏ی خبر، 5 شهريور 1388

  1. 1. روزنامه‏ی سلامت، 28 آذز 1388، گفتگو با دکتر واقفی (دبير انجمن داروسازان)

 

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --