دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سلولی و مولکولی

عنوان : ارتباط چندشکلی  GSTO2 با کاتاراکت

دانشگاه شیراز 

 واحد بین الملل

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی(سلولی و مولکولی)

ارتباط چندشکلی  GSTO2 با کاتاراکت

استاد راهنما

دکتر مصطفی سعادت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیماری آب مروارید وابسته به سن، یک بیماری چشمی است که به دلیل کدورت عدسی چشم حاصل می‌شود. آب مروارید وابسته به سن علت عمده نقص بینایی در جهان است. با افزایش جمعیت افراد سالخورده، تعداد افراد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن زیاد می‌شود. گلوتاتیون S-ترانسفرازها، آنزیم‌های چند عملکردی هستند. این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیک‌ها، ترکیبات سمی درونی، و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چندشکلی GSTO2 وGSTM1  و احتمال ابتلا به آب مروارید وابسته به سن می‌باشد. برای این منظور از 200 فرد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن و 213 فرد سالم، به عنوان افراد بیمار و شاهد استفاده کردیم. ما از روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ GSTO2 و روش PCR برای تعیین ژنوتیپ GSTM1 استفاده کردیم. نتایجی که بدست آمده؛ ارتباط معنی‌داری بین چندشکلی GSTO2 با ریسک ابتلا به آب مروارید نشان نمی‌دهد(P>0.05) . ارتباط بین چندشکلی GSTM1 با ریسک ابتلا به آب مروارید معنی‌دار است(OR=1.52; 95%CI=1.03-2.24; P=0.03) . محل کار بیرون اتاق با احتمال ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد(OR=1.62; 95%CI=1.01-2.61; P=0.045) . همزمانی اثر ژنوتیپ GSTM1 وGSTO2  با ریسک ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد.  از این مطالعه نتیجه گرفته می‌شود که چندشکلی GSTO2 با بیماری آب مروارید ارتباط دارد. ژنوتیپ DD شانس ابتلا به بیماری آب مروارید را افزایش می‌دهد. البته می‌توان گفت که نقش GSTO2 بر روی آب مروارید، کمتر از نقش GSTM1 است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- گلوتاتیون S- ترانسفرازها………………………………………………………………………………………… 2     

1-2- ژن GSTO2…………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ژن GSTM1………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن…………………………………………………………………………. 7

1-4-1- نشانه‌های پیشرفت آب مروارید………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-3- طبقه بندی آب مروارید………………………………………………………………………………………. 8

1-4-4- ریسک فاکتورها……………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-هدف…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-  تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-  فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل سوم:مواد و روش‌ها

3-1-  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 16

3-2-  وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………. 17

3-3-  مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4-  تهیه محلول‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 18

3- 5-  استخراج DNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling)…………………. 19

3-6-  واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)……………………………………………………………………….. 20

3-7-  تعیین ژنوتیپ ژن GSTO2………………………………………………………………………………… 22

3-9-  الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………… 22

3-10-  رنگ آمیزی ژل…………………………………………………………………………………………………….. 23

3-11-  تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل چهارم: نتایج

نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل پنجم:  بحث و نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حال حاضر…………………………………………………………………………………………………….. 36

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

منابع و مأخذ    38

– گلوتاتیون S– ترانسفرازها

 

گلوتاتیون S-ترانسفرازها (GSTs)[1] اولین بار در سال 1961 شناسایی شدند (Booth et al., 1961). گلوتاتیون S- ترانسفرازها آنزیم‌های چند عملکردی هستند (Masoudi et al., 2011; Terada, 2005). این خانواده بزرگ آنزیمی از آنزیم‌های سم‌زدایی فاز II هستند، که ترکیب گلوتاتیون احیا شده (GSH) را برای ترکیبات الکتروفیل درونی و بیرونی مختلف، کاتالیز می‌کنند (Takeshita et al., 2009; Whitbread et al., 2003; Whitbreada et al., 2003). این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیک‌ها[2]، ترکیبات سمی درونی و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند (Juronen et al., 2000).

GSTهای انسانی بر پایه همانندی توالی آمینواسید طبقه بندی می‌شوند. اعضای هر  کلاس، %75- %95 یکسانی توالی پروتئین داشته و اعضای کلاس‌های مختلف، یکسانی توالی پروتئین، %35- %25 است (Pearson et al., 1993).

گلوتاتیون S- ترانسفرازهای انسانی به دو کلاس GSTهای سیتوزولی و میکروزومی تقسیم می شوند. GST های سیتوزولی یا محلول، به طور عمده در سیتوپلاسم توصیف می‌شوند، اما در هسته و میتوکندری نیز وجود دارند. در هسته و میتوکندری GSTها ممکن است، نقش مهمی، در دفاع علیه استرس اکسیداتیو و شیمیایی بازی کنند. گروه GSTهای میکروزومی شامل 6 پروتئین هستند. دو تا از آن‌ها در تولید لکوترین‌ها و پروستاگلاندین E دخالت دارند. GSTهای میکروزومی در شبکه آندوپلاسمی و غشاء خارجی میتوکندری جمع می‌شوند تا از غشاءها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کنند (Raza et al., 2002). در میان GSTهای محلول که در سیتوزول‌های بافت بیان می‌شوند، خانواده‌های ژنی زیر شناخته شده هستند (Hayes and Strange, 2000; Strange et al., 2001) :

کلاس آلفا[3] بر روی کروموزوم 6  (GSTA)

کلاس مو[4] بر روی کروموزوم 1 (GSTM)          

کلاس تتا[5] بر روی کروموزوم 22 (GSTT)        

کلاس پای[6] بر روی کروموزوم 11 (GSTP)

کلاس زتا[7] بر روی کروموزوم 14 (GSTZ)

کلاس سیگما[8] بر روی کروموزوم 4 (GSTS)

کلاس کاپا[9] بر روی کروموزوم 7 (GSTK)

کلاس امگا[10] بر روی کروموزوم 10 (GSTO)   (Tasa, 2004)

و GST کلاس میکروزومی (میکروزومال[11]، mGST)

در میان این GSTها: GSTA، GSTM، GSTP، GSTT، GSTZ و GSTO در داخل بخش سیتوزولی قرار گرفتند و GSTK در بخش میتوکندری قرار گرفته است(Terada, 2005). کلاس‌های دیگر (epsilon, delta, tau, phi, lambada) در گیاهان و حشرات یافت شده‌اند (Sawicki et al., 2003; Wagner et al., 2002).

در هر کلاس از GST در انسان، تعداد مختلفی از آن‌ها وجود دارند که از یک عدد در کلاس Zeta و Pi تا پنج عدد در کلاس mu متغیر است (Pemble et al., 1996). ایزوزیم‌های GST، آنزیم‌های کلیدی شرکت کننده در سیستم‌های تمیزکننده برای محافظت از وضوح عدسی هستند. GSTها، اولین آنزیم‌ها در مسیر مرکاپتوریک اسید هستند که افزایش نوکلئوفیل تیول از GSH برای بسیاری از ترکیبات مضر کاتالیز می‌شود، و این برای سم‌زدایی از زنوبیوتیک‌ها و برای محافظت از عدسی‌ها و سایر بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند (Juronen et al., 2000). GSTها در عدسی‌ها و در اندام‌های دیگری مثل کبد فعالیت عمده‌ای دارند (Rathbun and Hanson, 1979).

GSTها در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ[12] و بیوسنتز سلول و نیز در ایجاد بعضی بیماری‌های انسانی مانند پارکینسون[13] (Menegon et al., 1998)، آلزایمر[14]، آترواسکلروزیس[15]، سیروز کبدی[16]، سالخوردگی (Gupta et al., 2008)، و هم در مشکلات چشمی مانند آب‌مروارید[17] (Ansari et al., 1996)، گلوکوما[18] (Abu-Amero et al., 2008; Tasa, 2004) نقش مهمی دارند.

1-2- ژن GSTO2

کلاس امگای گلوتاتیون ترانسفرازها(GSTO)  در دامنه وسیعی از گونه‌ها شامل انسان‌، موش، موش صحرایی و Caenorhabditis elegans و  Drosophilamelanogasterشناسایی شده‌اند. مشخصه قابل توجه GST امگای انسان، موش، خوک و نماتود N-ترمینال با طول 19-20 توالی است که درGST های دیگر  یافت نشده است (Board et al., 2000). در مقابل سایر GSTها، این GSTO فعالیت ضعیفی با سوبسترای مشترک GST دارد. اما فعالیت‌های جدید گلوتاتیون وابسته به تیول ترانسفرازها، دی هیدروآسکوربات ردوکتاز و مونومتیل آرسونات ردوکتاز را نشان می‌دهد. جایگاه فعال سیستئین را دارد که می تواند پیوند دی‌سولفیدی با GSH را شکل دهد (Board et al., 2000; Takeshita et al., 2009).

GSTO انسان، شامل دو ژن GSTO1 و GSTO2 و ژن کاذب GSTO3p است. ژن‌های GSTO1 و GSTO2 به ترتیب 5/12 و 5/24 kb هستند. توسط 5/7 kb  بر روی کروموزوم 10q24.3 از هم جدا شده‌اند که بین مارکرهای D10S603 و D10S597 قرار گرفته‌اند. GSTO2 با GSTO1 %64 همسانی آمینواسید و %73 تشابه دارد (Marahattaa et al., 2006; Takeshita et al., 2009). سه پلی مورفسیم در ژن‌های ‌GSTO: GSTO1*A140D، GSTO1*E155del، GSTO2*N142D در گروه‌های قومی شناسایی شده است (Marahattaa et al., 2006). ژن GSTO2 6 اگزون دارد که 5/24 kb وسعت دارد (Whitbread et al., 2003). در GSTO2، جا‌به‌جایی A>G در موقعیت نوکلئوتید 424 در اگزون 4 شناسایی شد. جانشینی آمینواسید از آسپارژین به آسپارتات در باقیمانده 142 (N142D) صورت گرفته است. cDNA انسانی با طول کامل GSTO2 1179 جفت باز طول دارد و پروتئین باقیمانده‌های 243 آمینواسیدی را رمز می‌کند. اما اهمیت فیزیولوژی GSTO2 به طور کامل روشن نشده است (Masoudi et al., 2011).

چهار پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتید غیرهمسان در موقعیت‌های نوکلئوتید 121، 389، 424، 472 در GSTO2 انسانی گزارش شده است. سه واریانت شیوع بسیار کمی در جمعیت انسانی دارند و تنها جانشینی در موقعیت 424 شیوع بالایی در جمعیت جهان دارد (Masoudi et al., 2011).

آلل 142D دارای فراوانی 31/0 در میان استرالیایی‌های اروپایی در کانبرا، 86/0 در میان آفریقایی‌های Bantu در Durban، و 27/0 در میان چینی‌ها از هنگ کنگ گزارش شده است (Marahattaa et al., 2006). در GSTO2، آلل142D ، بیشترین فراوانی در آفریقایی‌ها گزارش شده است (Whitbread et al., 2003).

آنالیز الگوی بیان مشخص کرد که GSTO2 در همه‌جا به میزان کم بیان می‌شود (Masoudi et al., 2011; Wang et al., 2005). این پراکندگی وسیع GSTO2، تایید می‌کند که عملکرد زیستی مهمی دارد. بیان قابل توجه GSTO2 در کبد، کلیه و ماهیچه اسکلتی دیده می‌شود و بیان پایین در قلب دیده می‌شود (Marahattaa et al., 2006; Whitbread et al., 2003). در پانکراس و پروستات نیز بیان بالایی دارد. بیان بیش از حد GSTO2 مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌های L-02 را القا می‌کند. Wang و همکارانش در سال 2005 دریافتند که GSTO2 ممکن است نقش مهمی در سیگنال سلولی بازی کند (Wang et al., 2005).

 

1-3- ژن GSTM1

 کلاس mu در انسان دارای پنج ژن است که عبارتند از: GSTM1، GSTM2، GSTM3، GSTM4 و GSTM5. ژن‌های این خانواده روی کروموزوم 1q13.3 به این ترتیب:              5′- GSTM4-GSTM2-GSTM1-GSTM5-GSTM3-3′ قرار گرفته‌اند. GSTM1 یکی از ژن‌های کد کننده کلاس mu است. GSTM1 دارای 10 اگزون می‌باشد (Kerb et al., 1999; Okcu et al., 2004; Xu et al., 1998). چندشکلی در GSTM1 (عضو کلاس mu) در همه جمعیت‌های انسانی وجود دارد (Harada et al., 1992; Pemble et al., 1994).

یک نوع از چندشکلی گزارش شده، که در ژن‌ GSTM1 وجود آلل نول (غیرفعال) است که GSTM1-0 نامیده می‌شود. آلل‌های GSTM1-0 به خاطر حذف در ژن GSTM1 به وجود می‌آید و منجر به فقدان فعالیت آنزیمی در افراد هموزیگوت برای آلل‌های فوق می‌شود (Harada et al., 1992; Pemble et al., 1994). این ژن در جمعیت‌های انسانی دارای چندشکلی ژنتیکی آللی به صورت حذف کامل ژن می‌باشد. براساس این چندشکلی افراد می‌توانند دارای دو فنوتیپ مختلف باشند؛ دارای دو آلل پوچ (GSTM1-null) که پروتئین  GSTM1 را ندارد، و یا دارای یک یا دو آلل حاضر (GSTM1-present) که پروتئین GSTM1 را دارد که در نتیجه، فرد دارای ژنوتیپ GSTM1-null، از تمام فعالیت‌هایی که توسط پروتئین GSTM1 صورت می‌گیرد مانند سم زدایی مواد سرطان‌زا، و فعالیت‌های متابولیکی مربوط به این آنزیم محروم می‌باشد.

افراد هموزیگوت برای آلل‌های نول در جایگاه‌ ژن GSTM1 دارای افزایش ریسک برای چندین نوع از انواع سرطان‌ها مانند: سرطان معده، کلورکتال(Saadat and Saadat, 2001; Saadat and Farvardin-Jahromi, 2006)، سرطان سینه (Park et al., 2000)، و سرطان خون(Saadat and Saadat, 2000)  و نیز بیماری‌های دیگر مثل آسم (Saadat et al., 2004b)، آب مروارید(Saadat and Farvardin-Jahromi, 2006; Saadat et al., 2004a; Sekine et al., 1995) و بیماری قلبی (Abu-Amero et al., 2006; Wilson et al., 2003) می باشند.

براساس گزارش از کل داده‌های موجود، فراوانی ژنوتیپ نولGSTM1 53 % بین قفقازی‌ها و 27 % بین آمریکائیان آفریقایی تبار و 53 % بین آسیایی‌ها است (Garte et al., 2001).

1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن[19]

 آب مروارید، کدورت عدسی چشم است. زمانی که ما به چیزی نگاه می‌کنیم، اشعه‌های نور به داخل چشم ما می‌روند. اشعه‌های نور، از طریق مردمک چشم و از طریق عدسی بر روی شبکیه متمرکز می‌شوند. عدسی بایستی شفاف باشد تا نور به طور مناسب بر روی شبکیه متمرکز شود. اگر عدسی کدر شود، این حالت را آب مروارید می‌نامند. کدورت عدسی کیفیت تصویر شبکیه‌ای را خراب می‌کند. باعث کاهش تیزبینی چشم می‌شود. اگر درمان نشود سرانجام باعث نابینایی می‌شود. همان طور که آب مروارید به آرامی شروع به پیشرفت می‌کند؛ شما متوجه هیچگونه تغییری در بینایی خود در اوایل پیشرفت این بیماری نمی‌شوید.

تعداد صفحه :62

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: زیست شناسی

Related Posts

زیست شناسی

پایان نامه:بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی به صورت منفرد و در ترکیب با هم بر روی مخمرهای مهم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی گروه : زیست شناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”   عنوان: بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی Read more…

زیست شناسی

پایان نامه درباره:ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی گرایش :علوم گیاهی عنوان : ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین مطالب مشابه را هم ببینید پایان Read more…

زیست شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته زیست شناسی

 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی با عنوان بروسلوز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت دانلود Read more…