گرایش انسان شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی

با موضوع : بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني در انجمن هاي غير دولتي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

 

پايان نامه كارشناسي ارشد انسان شناسي

 

عنوان

بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني

در انجمن هاي غير دولتي

 

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر ناصر فكوهي

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر يحيي مدرسي

دانشجو

 

***********برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

فهرست مطالب

بخش اول ( كليات ، روش شناسي ، چارچوب نظري )

 

فصل اول : كليات  
1- طرح مسأله و اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
2- اهميت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
3- سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 4
4- مفاهيم اصلي پژوهش ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 4
5- ادبيات و پيشينه پژوهشي ……………………………………………………………………………………………………………………… 7

 

فصل دوم : روش شناسي  
1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2- روش هاي مطالعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 9
3- مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

 

فصل سوم : چارچوب نظري  
1- نظريات كلان نگر  
1-1- رهيافت هاي كهن گرا و نو گرا ………………………………………………………………………………………………………… 19
1-2-   نظريه هاي سياسي شدن قوميت و بسيج قومي ……………………………………………………………………………… 20
1-3- ستيزه هاي قومي از منظر ماركسيست ها ……………………………………………………………………………………….. 23
2-  نظريات خرد نگر  
2-1- نظريات مربوط به هويت ………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-  نظريه مرزهاي قوميتي فردريك بارث ……………………………………………………………………………………………. 26
2-3-  آنتوني اسميت و نظريه نماد پردازي قومي………………………………………………………………………………………. 28
3- مدل نظري پژوهش حاضر ( جمع بندي نظري ) …………………………………………………………………………………………………… 29

 

 

بخش دوم : کلياتي درباره انجمن هاي غير دولتي

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
2- تاريخچه تشكيل انجمن هاي غير دولتي در ايران …………………………………………………………………………………….. 33
3- پيش نويس قانون سازمان هاي غير دولتي در ايران…………………………………………………………………………………… 34
4- بودجه و منابع مالي انجمن هاي غير دولتي ………………………………………………………………………………………………. 35
5- كاركردهاي انجمن هاي غير دولتي  …………………………………………………………………………………………………………. 37
6- تئوري هاي مربوط به انجمن هاي غير دولتي  
6-1- تئوري هاي اقتصادي مربوط به انجمن هاي غير دولتي ……………………………………………………………………… 39
6-2- تئوري هاي سياسي مربوط به انجمن هاي غير دولتي ……………………………………………………………………….. 40

 

 

بخش سوم : يافته هاي ميداني

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2- مقدمه اي درباره انجمن هاي مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………. 45
3- رويكرد انجمن ها نسبت به مقوله هويت آذربايجاني……………………………………………………….…………………………. 47

 

4- هويت آذربايجاني و فاکتورهاي زباني  
4-1- بيان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-2- روايت اعضاي انجمن ها  
4-2-1-  اهميت زبان و آموزش به زبان مادري  …………………………………………………………………………………….. 52
4-2-2- زبان مردم آذربايجان ( آذري يا تركي ) ………………………………………………………………………………….. 54
4-2-3-  ريشه شناسي و معناشناسي هويتي واژه « ترك » ………………………………………………………………….. 56
4-2-4-  زبان تركي ؛ ويژگي ها و جايگاه زباني آن ………………………………………………………………………………. 58
4-2-5-  كتابت زبان تركي …………………………………………………………………………………………………………………. 59
4-2-6-  الفباي زبان تركي …………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-2-7-  سياست هاي زباني دولتها ……………………………………………………………………………………………………. 63
4-2-8-  رسانه هاي ملي و محلي در ايران…………………………………………………………………………………………… 67
4-3 تحليل نظري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

 

5- هويت آذربايجاني و فاکتورهاي جغرافيايي  
5-1- بيان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2- روايت اعضاي انجمن ها  
5-2-1- ريشه شناسي واژه آذربايجان ………………………………………………………………………………………………… 75
5-2-2-گستره  جغرافيايي آذربايجان ( از ارّان تا آذربايجان )  ……………………………………………………………… 79
5-2-3-  نسبت هويتي واژگان آذربايجاني و تركي  ……………………………………………………………………………… 83
5-3- تحليل نظري ………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 84

 

6-هويت آذربايجاني و فاکتورهاي فرهنگي  
6-1- بيان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
6-2- روايت اعضاي انجمن ها  
6-2-2- شوونيسم و هويت فرهنگي آذربايجاني…………………………………………………………………………………… 88
6-2-3-  قهرمان سازي از شخصيت هاي بنام آذربايجان  …………………………………………………………………….. 90
6-2-4-  نماد پردازي از جدايي دو آذربايجان ……………………………………………………………………………………… 91
6-2-5-  هويت آذربايجاني و اسطوره شناسي فرهنگي آذربايجان …………………………………………………………… 92
6-3- تحليل نظري …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 

 

 

 

 

7-  هويت آذربايجاني و فاكتورهاي سياسي  
7-1- بيان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 104
7-2- روايت اعضاي انجمن ها  
7-2-1-  نگاهي به تاريخچه سياسي شدن مسأله هويت در آذربايجان……………………………………………………. 107
7-2-2- مطالبات اقتصادي و سياسي شدن امر قومي در آذربايجان ………………………………………………………. 121
7-2-3-  نقش و موضع نخبگان و روشنفكران در سياسي شدن هويت آذربايجاني …………………………………. 124
7-2-4-  هويت آذربايجاني و منازعات سياسي ميان قومي……………………………………………………………………. 139
7-2-5-  نقش نيروهاي فراملي در قبال سياسي شدن هويت آذربايجاني ………………………………………………. 143
7-3- تحليل نظري …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

 

8- هويت آذربايجاني و فاکتورهاي تاريخي  
8-1-  بيان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
8-2- روايت اعضاي انجمن ها  
8-2-1-  شرق شناسي و تاريخنگاري شرق شناسانه  …………………………………………………………………………… 153
8-2-2-  نقد تاريخ نگاري ايران باستان ………………………………………………………………………………………………. 156
8-2-3- نقد تاريخ نگاري مربوط به آذربايجان ……………………………………………………………………………………. 162
8-2-4- روايتي از تاريخ تركان ايران ( هويت تاريخي آذربايجان ) ……………………………………………………….. 164
8-2-5-  آذربايجان ، تاريخ ماد و ريشه قومي آن  ………………………………………………………………………………. 167
8-2-6-  روايت هاي تاريخي درباره زرتشت و خاستگاه زرتشي گري…………………………………………………….. 170
8-3- تحليل نظري ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 174

 

9- هويت آذربايجاني و فاكتورهاي ملي / قومي  
9-1- بيان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 176
9-2- روايت اعضاي انجمن ها  
9-2-1- مفهوم ملت و هويت ملي ……………………………………………………………………………………………………….. 177
9-2-2- مفهوم قوميت و هويت قومي …………………………………………………………………………………………………. 178
9-2-3- هويت آذربايجاني ؛ مليت يا قوميت ……………………………………………………………………………………….. 182
9-2-4-  ناسيوناليسم آذري و گفتمانهاي مربوط به آن …………………………………………………………………………. 185
9-3- تحليل نظري ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

 

بخش چهارم : جمع بندي و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………… 197

 

منابع و مآخذ  
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 209
منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 217
منابع اينترنتي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 221

 

ضمائم  
فرم مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 223
نمونه اساسنامه و گزارش فعاليت ها و برنامه هاي انجمن هاي غير دولتي ………………………………………………………… 227

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

اين رساله،  به بررسي ابعاد عملکرد و فعاليتهاي انجمن هاي غير دولتي ترک زبان شهرستان تهران پرداخته است . هدف اين بررسي ارائه توصيفي از هويت آذربايجاني بر مبناي تعريفي است كه اعضاي انجمن هاي غيردولتي مورد مطالعه اين پژوهش عرضه مي كنند .  در واقع اين بررسي در پي پاسخ دادن به اين سئوال است كه هويت آذربايجاني با چه ويژگي هاي فرهنگي ، زباني ، سياسي ، جغرافيايي و … از سوي اعضاي انجمن هاي غير دولتي تعريف مي شود . به اين منظور ، هويت آذربايجاني تحت شش فاكتور هويتي شامل فاكتورهاي زباني ، جغرافيايي ، فرهنگي ، سياسي ، تاريخي ، ملي/ قومي ، دسته بندي و از زبان اعضاي انجمن هاي غيردولتي توصيف شده اند . ضرورت و اهميت اين بررسي به كاركرد انجمن هاي غير دولتي بازمي گردد كه به عنوان نهاد واسط ميان دولت و مردم ، در تصميم گيري ها و مديريت اجتماعي و فرهنگي دولت ها تأثير گذارند . بنابراين شناخت صحيح و علمي از مطالبات و اهداف انجمن هاي غيردولتي ، مي تواند از يك سو دولت را در ساماندهي و پاسخ گويي به اين مطالبات ياري كند و از سوي ديگر ارزيابي علمي اعضاي انجمن ها از اهداف و عملكردهاي خود را سرعت بخشد .  روش مطالعه پژوهش كيفي ( ميداني ) بوده است و رويكرد تحليل داده ها بر مبناي رهيافت هاي انسانشناسي فرهنگي اتخاذ گرديده است . از آنجايي كه اين بررسي به موضوعات و مسائل قومي مربوط مي شود ، مي توان آن را در زمره مطالعات انسانشناسي قومي محسوب كرد .

 

 

 

کليد واژگان ؛

آذربايجان ، انجمن هاي غير دولتي ( NGO ) ، هويت گرايي ، فاكتورهاي هويتي ،  قوميت، مليت ، سواد قومي و … .

بخش اول : ( كليات ، روش شناسي ، چارچوب نظري )

فصل اول : کليات

  • طرح مساله و اهداف تحقيق

انجمن هاي غير دولتي ، از جمله نهادهايي هستند که با اهداف و کارکرد هاي تعريف شده اي در سطح جامعه تشکيل مي شوند . وجود اين انجمن ها در وهله اول بنا به پروبلماتيک مشخصي که در جامعه تشخيص مي دهند توجيه مي شود ، ولي لزوماً وجود يا تشخيص مساله اي واقعي در جامعه نمي تواند ، تشکيل هر انجمني را توضيح دهد . به عبارت ديگر ، لزومي ندارد که يک مساله اجتماعي در جامعه ( به مفهوم علوم اجتماعي آن ) اظهار شود و سپس گروهي اقدام به تشکيل انجمني براي شناخت ، توضيح و حل آن مساله اجتماعي نمايند . بنابراين اين انجمن ها مي توانند در برجسته کردن مسائلي که در سطح جامعه هنوز اظهار نشده اند- از جمله مسأله قوميت ها – نيز تاثير گذار باشند . تمام انجمن هاي غير دولتي ، علاوه بر سلسله مراتبي که در سطح مديريتي خود دارند ، محور اساسنامه اي که در بدو تاسيس آنرا تدوين مي کنند ، حرکت مي کنند و نخبگان اين انجمن ها تفسير اصول اساسنامه را براي اعضاي انجمن ها و مخاطبان انجمن ها بر عهده دارند . با توجه به اينکه اين انجمن ها داراي اولويت هاي موضوعي در فعاليت هاي خود هستند ، لذا مي توانند تحت عناوين و موضوعات علمي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و … تقسيم شوند . در عين حال ترکيبي از اين موضوعات نيز در اولويت هاي فعاليت انجمن ها مي تواند وجود داشته باشد .

انجمن هاي غير دولتي آذربايجاني ها ، از جمله انجمن هاي هستند که در دو حوزه فرهنگي و سياسي فعاليت مي کنند . اين انجمن ها در شهرها مختلفي وجود دارند . ولي در اين پژوهش سعي مي شود به بررسي انجمن هاي ترک زبان تهران ،پرداخته شود . اگرچه نمي توان تفکيک کاملاً دقيق و مشخصي را از حوزه هاي سياسي و فرهنگي فعاليت اين انجمن ها تشخيص داد ، با اين وجود در اين تحقيق به بررسي عناصر فرهنگي و کارکردهاي فرهنگي اين انجمن ها پرداخته خواهد شد . به اين ترتيب هدف اين تحقيق ، مطالعه اي انسان شناختي در بدست دادن توصيفي دقيق از اهداف و عملکردهاي انجمن ها اين مي باشد .

اين پژوهش به بررسي انجمن هاي غير دولتي آذربايجاني در تهران مي پردازد و انجمن هايي را در بر مي گيرد كه در آنها ، طي انجام فعاليتهايي، هويت قومي مردم ترك زبان ايران بازتوليد مي شود . در واقع اين پژوهش در پي پاسخ به اين مساله است كه چه نوع شناخت هايي از هويت قومي مردم آذربايجان ( ترك زبانها ) ، در انجمن هاي غير دولتي عرضه مي شود و اين بازنمود هويتي چه نسبتي را با گفتمان فعالين قومي ، گفتمان آكادميك ، گفتمان روشنفكري ، گفتمان دولتي و ديگر گفتمانهاي موجود در ايران برقرار مي كند و از طرف ديگر مخاطبان اين گفتمان ها ، چگونه اين شناخت ها را در انديشه و رفتارهاي عيني خود تعبير و تفسير مي كنند . بخش عمده پاسخگويان اين پژوهش را اعضاي اصلي و عادي انجمنهاي آذربايجاني تهران و تعدادي را نيز مخاطبان اين انجمن ها ، يعني كساني كه به نحوي با اعضا و فعاليت هاي اين انجمن ها در ارتباط بوده و احياناً همكاري مي كنند ، تشكيل مي دهند .

در اين پژوهش من به دنبال يافتن پاسخ براي اين سئوال هستم كه ،  در انجمن هاي غير دولتي آذربايجاني ها در تهران ( در سه نمونه انجمن ، خانه فرزندان آذربايجان ،جمعيت جوانان آذرتوپراق ، مؤسسه غيردولتي ستارخان  ) هويت آذربايجاني ، چگونه معرفي مي شود . براي بررسي و يافتن پاسخ ، من به بررسي سه سطح از داده ها ، خواهم پرداخت . سطح اول داده هاي من ، از طريق مطالعه عملكرد ها و فعاليت هاي سازماني اين سه انجمن ، كه از بدو تاسيسشان اجرا شده است – و يا اينكه جزو اهداف و برنامه هاي آتي اين انجمنها ، بوده و قرار است اجرا شود – بدست خواهد آمد .

سطح دوم داده من ، كه البته مهمترين سطح داده هاي اين پژوهش محسوب مي شود ، داده ها و اطلاعات بدست آمده از اعضاي اصلي و عادي اين  انجمن ها خواهد بود . اين سطح ، در واقع غير رسمي ترين و واقعي ترين بخش از داده هاي تحقيق خواهد بود ، كه در آن تفسيرهاي فرد فرد اعضاي نمونه گيري شده از ميان انجمنها ، درباره هويت آذربايجاني مورد بررسي قرار خواهد گرفت . اهميت اين سطح از داده ها ، از اين حيث است كه ، هويت آذربايجاني ، در داخل اين انجمنها ، بيشتر از آنكه در قالب برنامه هاي رسمي انجمنها تعريف شود، توسط اعضاي آن و به شكلي غير رسمي باز تعريف مي شود . لذا بعضاً ابعادي از اين هويت در سطوح غير رسمي فردي ، و ميان اعضاي اين انجمنها ، به بحث گذارده مي شود ، كه بحث در باره اين ابعاد ، خارج از اساسنامه يا برنامه هاي انجمن قرار دارد .

سطح سوم داده هاي من ، مربوط به داده هايي مي شود كه از طريق مخاطبان انجمنها بدست مي آيد . منظور من از مخاطبان انجمن ها ، افرادي هستند كه عضو اين انجمنها نيستند ، ولي به عنوان آذربايجاني با اين انجمن ها همكاري دارند و با اعضاي انجمنها در ارتباط هستند . اهميت اين سطح از داده ها ، از اين حيث است ، كه تعريف ها و بحث هاي هويتي افراد غير عضو در انجمنها نيز ، در نحوه تعريف اعضاي انجمنها از هويت آذربايجاني تاثيرگذار است.

با اين توضيح اين بررسي در پي ارائه توصيف و شناختي نزديك به واقع از گفتماني قومي است كه در قالب انجمنها بازتوليد مي شوند و در برنامه ريزي هاي فرهنگي ملي بايد به آنها توجه شود . بنابراين هدف اين تحقيق ، استخراج گقتمان هويتي اي است كه در انجمن هاي غير دولتي آذربايجاني هاي مقيم تهران ، درباره هويت آذربايجاني بازتوليد مي شود . در اين راستا تلاش مي شود تا مؤلفه هاي مختلف هويت آذربايجاني ، از جمله مؤلفه هاي زباني ، جغرافيايي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و … با توجه به تعريفي كه اين انجمن ها ، و به خصوص اعضاي آنها ارائه مي دهند ، توصيف شده و به طبقه بندي گويايي از ابعاد و مختصات هويت آذربايجاني ، از منظر گفتمان هويتي انجمن هاي غير دولتي دست يابيم . در عين حال استقرار نظري گفتمان هويتي اين انجمن ها ، از ديگر اهداف اين تحقيق است . به عبارت ديگر ، در اين مطالعه ، علاوه بر اينكه تلاش مي شود تا توصيف و طبقه بندي نسبتاً دقيقي از تعاريف هويتي اين انجمن ها و اعضايشان از هويت آذربايجاني ارائه شود ، در عين حال از ديدگاه نظري ، اين تعاريف هويتي ، متناسب با تئوري هاي هويتي و قوم شناختي اي كه در ادبيات نظري انسان شناسي وجود دارد ، تبيين مي شوند. نكته آخري كه بايد به آن اشاره كنم ، اين است كه ، با وجود آنكه تلاش كرده ام تا در اين پژوهش از رويكردهاي تقليل گراي مطالعات قومي در علوم اجتماعي – كه غالباً سعي دارند مطالبات قومي را از منظر جامعه شناختي بررسي كنند – فاصله بگيرم ، و تحليلي فرهنگي از هويت آذربايجاني ( كه اعم بر هويت قومي باشد ) ارائه بدهم ، با اين حال ، من اين پژوهش را در زمره مطالعات قومي قرار مي دهم . دليل اين ادعا هم آن است كه هويت آذربايجاني در اين انجمن ها ، بر محور هويت قومي تعريف شده است ، چرا كه اعضاي فعال در اين انجمن ها به عنوان بخشي از نيروي انساني جرياني محسوب مي شوند ، كه به عنوان جريان هويت گراي آذربايجاني مطرح است . بنابراين ، در مبحث پيشينه پژوهش و چارچوب هاي نظري ، بنا به اين استدلال ، بيشتر به ادبيات و نظريه هاي پژوهش هاي قومي ، اشاره خواهم داشت .

  • اهميت و ضرورت موضوع

جامعه ايران سطح بالايي از تنوع قومي را به خود اختصاص داده است . اين تنوع قومي يك واقعيت تاريخي است كه تجربيات مختلفي را از همزيستي اقوام ايراني در طول قرنها عرضه مي دارد. امر قومي واقعيتي مدرن است كه مي تواند در كنار و يا در مقابل سيستم مدرن دولت-ملت قرار گيرد . به اين لحاظ درك اين نكته كه مساله قوميت و هويت طلبي قومي مي تواند پروبلماتيكي را در عرصه اجتماعي و در تقابل با سيستم مدرن دولت ملت ايجاد كند ، اهميت زيادي دارد. در كشوري نظير ايران نيز كه از تنوع قومي قابل ملاحظه اي برخوردار است ، اين مساله مي تواند در قالب جنبش ها و جريان هاي هويت طلبي ( كه كم و بيش با آن مواجهيم ) خود را نشان دهد . با توجه به اينكه توسعه يافتگي قومي امري منفك از توسعه پايدار ملي نبوده و مشرعيت امر ملي در كشور هاي كثير الملّه تنها از مشروعيت امر قومي محصول مي شود لذا شناختي صحيح از اين واقعيت و پاسخگويي به مطالبات اين گفتمان ها، ضرورتي اجتناب ناپذير براي برقراري توسعه پايدار است . عدم توجه به مختصات گفتمان قومي عملاً مي تواند بحران زا باشد . پرابلماتيك هايي چون مهاجرت و حاشيه نشيني ، بحران هويت ، ، فقر فرهنگي اقوام، تجزيه طلبي و …  خود به نحوي در ارتباط با ناديده گرفته شدن گفتمان قومي هستند كه كمابيش در ايران معاصر با آنها مواجهيم . بنابراين ، ضرورت و اهميت اين مطالعه ، در واقع به اهميت توجه به مسائل و بحرانهاي قومي در ايران باز مي گردد . با توجه به اينکه ايران کشوري چند قوميتي است و مطالبات قومي در نيم قرن اخير به شدت رو به افزايش بوده و اين  مساله در ايران هم قابل مشاهده است ، لذا ضروري است تا با  توصيف وشناختي صحيح و اصولي از مختصات فرهنگي و سياسي اين انجمن ها و اهداف و کارکردهاي آنها ، برنامه ريزان فرهنگي را در پاسخگويي صحيح به اين مطالبات ياري کرده ، و  آنها را در جريان پويايي هويتي که شکلي از تعامل و اجماع هويتي ميان اقوام متعدد ساکن ايران است قرار دهيم.  با توجه به اينکه انسانشناسي در صدد تعديل و مديريت تغييرهاي فرهنگي در سطوح محلي و بالتبع جهاني است ، لذا شناختي ميان فرهنگي ( بين الاذهاني ) از اين جريان ها و از طرفي فيلترينگ بومي عناصر بيگانه اي که از سطوح کلان ملي و جهاني ، وارد فضاهاي محلي مي شوند ، مي تواند در تحقق اجماع فرهنگي ، که در آن هيچ جريان فکري اي در انفعال به سر نمي برد ، تاثير گذار باشد . در عين حال ، با استناد به توجيهي انسان شناختي از اين واقعيت كه ، به تعداد فرهنگ ها و هويت هاي فرهنگي متنوع در داخل هر كشوري ، رشد و پايندگي تمدن آن كشور تضمين مي شود ، لذا ضروري است تا در جهت شناسايي و حفظ تك تك اين فرهنگ ها گام هاي مؤثري برداشته شود . ادامه نمونه متن

            

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 227

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com