پایان نانه ارشد رشته کشاورزی :بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کشاورزی  گرایش علوم و صنایع غذایی

با عنوان : بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.S.c)

گرایش علوم و صنایع غذایی

عنوان

بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی

و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

استاد راهنما

دكتر عبدالرضا محمدی نافچی

استاد مشاور

دكتر حبیب الله میرزائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
فصل اول: مقدمه
3 1-1- مقدمه
4 1-2- اهداف  
4 1-2-1- هدف اصلی 
4 1-2-2- هدف اختصاصی 
4 1-3- پرسش اصلی تحقیق 
5 1-4- نمودار تحقیق
فصل دوم: مروری بر منابع
7 2-1- بسته­بندي
7 2-2- پليمر و بيوپليمر 
7 2-2-1- مزيت بيوپليمرها
8 2-2-2- خصوصيات بيوپليمرها
8 2-2-2-1- بازدارندگي در برابر گازها
9 2-2-2-2- بازدارندگي نسبت به بخار آب  
9 2-2-3- بكارگيري بيوپليمرها در بسته بندي 
10 2-2-4- روشهاي توليد بسته بنديهاي زيستي (بيوپليمري)
10 2-3- پوششها و فيلمهاي خوراكي 
11 2-3-1- تاريخچه استفاده از پوشش­هاي خوراكي 
12 2-3-2- مواد به كار رفته در پوششها و فيلمهاي خوراكي 
12 2-3-2-1- پوششها و فيلمهاي بر پايه پليساكاريد 
12 2-3-2-2- پوششها و فيلمهاي بر پايه كيتوزان 
13 2-3-2-3- پوششها و فيلمهاي بر پايه سلولز 
13 2-3-2-4- پوششها و فيلمهاي بر پايه آلژينات  
13 2-3-2-5- پوششها و فيلمهاي بر پايه پکتین 
14 2-3-2-6- پوششها و فيلمهاي بر پايه کاراگینان 
14 2-3-2-7- پوششها و فيلمهاي بر پايه نشاسته
15 2-3-2-8- پوششها و فيلمهاي بر پايه دکسترینها
15 2-3-2-9- پوششها و فيلمهاي بر صمغهاي ميكروبي 
15 2-3-2-10- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين 
16 2-3-2-11- پوششها و فيلمهاي بر پايه زئین 
16 2-3-2-12- پوششها و فيلمهاي بر پايه گلوتن 
17 2-3-2-13- پوششها و فيلمهاي بر پايه كازئين 
17 2-3-2-14- پوششها و فيلم هاي بر پايه پروتئينهاي آب پنير
17 2-3-2-15- پوششها و فيلمهاي بر پايه ژلاتين 
18 2-3-2-16- پوششها و فيلمهاي بر پايه كلاژن 
18 2-3-2-16- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين سويا
19 2-3-2-17- پوششها و فيلمهاي بر پايه چربي 
20 2-3-2-18- فيلمهاي مركب  
21 2-3-3- روش تهيه فيلمهاي خوراكي 
21 2-3-4- خصوصيات فيلم هاي خوراكي 
21 2-3-4-1- خصوصيات مكانيكي 
23 ارزيابي خواص مكانيكي فيلمهاي خوراكي 
25 2-3-4-2- خصوصيات ارگانو ليپتيك  
25 2-3-4-3- حلاليت در آب و چربي 
25 2-3-4-4- نفوذپذيري 
29 2- 3-5- افزودنيهاي فيلمهاي خوراكي 
30 2– 3 -6- مزايا و كاربرد فيلمها و پوششهاي خوراكي 
32 2– 3 –7- معايب پوششهاي خوراكي 
33 2-3-8- پوششها وبسته بندي­هاي جديد 
34 2-3-8-1- بسته بندي فعال 
34 2-3-8-2- بسته بندي ضدميكروبي 
35 2-3-8-3- مزاياي استفاده از بسته بنديهاي ضدميكروبي 
35 2-3-8-4- معايب استفاده از بسته بندي­هاي ضدميكروبي 
36 2-3-8-5- كاربرد مواد ضدميكروبي در فيلم­هاي خوراكي 
38 2-3-8-6- مكانيسم عمل اسانس­ها و عصاره­ها در جلوگيري از رشد ميكرو ارگانيسمها
39 2– 4- ميكروارگانيسم­هاي مورد بررسي 
39 2-4-1- اشرشيا كلي 
41 2-4-2- استافيلوكوكوس اورئوس  
42 2-5- پژوهشهای انجام شده روی ساگو و نشاسته آن 
42 2-5-1- گیاه شناسی ساگو 
43 2-5-2- منشا و پراکنش جغرافیایی ساگو 
43 2-5-3- نشاسته در پالم ساگو 
44 2-5-4- اجزاء غیر نشاستهای در مغز ساگو 
45 2-5-5- خواص عملکردی و فیزکوشیمیایی نشاسته ساگو 
48 2-5-6-کیفیت نشاسته ساگو 
49 2-6- پژوهشهای انجام شده روی عصاره آویشن 
49 2-6-1- تاريخچه آويشن 
50 2-6-2- مشخصات گياهشناسي و رده بندي آن 
51 2-6-3- مواد مؤثره
52 2-6-4- محلهاي بيوسنتز و تجمع اسانس ومونوترين ها
54 2-7- پژوهشهای انجام شده روی تاثیر پلاستیسایزر
59 2-8- پژوهشهای انجام شده روی خواص فیزیکوشیمیایی 
62 2-9- پژوهشهای انجام شده روی خواص مکانیکی 
65 2-10- پژوهشهای انجام شده روی خواص ضد میکروبی 
فصل سوم: مواد و روشها
70 3-2- روشها
70 3-2-1- تهيه عصاره
70 3-2-2- تهيه فيلم­هاي خوراكي حاوي عصاره و شاهد 
71 3-2-3- باكتريهاي مورد استفاده و روش نگهداري آنها
71 3-2-4- تهيه سوسپانسيون ميكروبي 5/0 مكفارلند 
71 3-2-5- بررسي اثر ضدميكروبي فيلمها
72 3-2-6- اندازه گيري ضخامت فيلمها
73 3-2-7- اندازه گیری میزان نفوذپذیري به بخارآب  
74 3-2-8- اندازه گیری ظرفیت جذب آب    WAC 
74 3-2-9- اندازه گیری میزان حلالیت در آب  
75 3-2-10- تعيين رنگ فيلمها
75 3-2-11- اندازه گیری نفوذپذیری به اکسیژن 
75 3-2-12- تعيين آزمون طيف نورسنج (درصد عبور و جذب نور مرئی )
75 3-2-13- بررسی طیفهای FTIR 
75 3-2-14- ویژگیهای مکانیکی 
76 3-2-14-1-مقاومت کششی(TS)
77 3-2-14-2- ازدیاد طول(EL)
77 3-2-14-3- مدول الاستیکی (EM)
78 3-2-15- تجزيه وتحليل آماري 
فصل چهارم: نتایج و بحث  
80 4-1- تشكيل فيلم­هاي خوراكي
80 4-2- خواص ضدميكروبي فيلم­هاي خوراكي
82 4-2-1- تاثير فيلم نشاسته ساگو حاوي عصاره­متانولی آویشن بر استافيلوكوكوس اورئوس
84 4-2-2- تاثير فيلم نشاسته حاوي عصاره متانولی آویشن بر اشرشياكلي 
84 4-3- نفوذپذيري فيلمها نسبت به بخارآب  
86 4-4- میزان ظرفیت جذب آب  
87 4-5- میزان حلالیت درآب  
88 4-6- نتایج رنگ فیلمها
90 4-7- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن 
91 4-8- نتايج آزمون طيف نورسنج(درصد عبور و جذب نور مرئی)
92 4-9- بررسی طیفهای FTIR 
93 4-10- ميزان مقاومت كششي، درصد ازدیاد طول و مدولا لاستیکی 
93 4-10-1- مقاومت کششی 
94 4-10-2- درصد ازدیاد طول 
95 4-10-3- مدول الاستیکی 
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  
98 5-1- نتيجه­گيري
100 5-2- پيشنهادات  
101 منابع و مآخذ 
119 چکیده انگلیسی

چکیده

امروزه تمایل به استفاده از بسته­بندی­های زیست تخریب پذیر شامل پوشش­­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل عاری بودن از مواد شیمیایی سنتزی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، در صنعت روز به روز در حال افزایش است. در این راستا به کارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی نظیر انواع عصاره­های گیاهی می تواند کارایی این نوع بسته­بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. هدف ازانجام اين تحقيق، بررسی اثر عصاره آویشن برخصوصيات فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ضدمیکروبی فيلم خوراكي نشاسته ساگو می­باشد. در این تحقيق فيلم­هاي خوراكي نشاسته ساگو حاوی عصاره آویشن در چهار سطح غلظت توليد شدند. از گلیسرول وسوربیتول به عنوان پلاستی­سایزر استفاده شد و فیلم­ها تحت شرایط کنترل­شده به روش کاستینگ تهیه گردید. آزمون­های فیزیکو­شیمیایی (میزان جذب آب (WAC)، نفوذ­پذیری نسبت به بخار آب (WVP)، نفوذپذیری به اکسیژن، حلالیت در آب، رنگ،UV-visible وFTIR) و خواص مکانیکی (قدرت کشش، ازدیاد طول و مدول الاستیکی) مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از آویشن بر خواص ضد­میکروبی فیلم­های نشاسته ساگو نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که افزودن عصاره آبی، باعث افزایش جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن به طور معنی­دار کاهش ((p<0.05، اما تاثیر معنی­داریp>0.05)) روی حلالیت نداشته است.در بررسی طیف­های FTIRنتایج نشان داد با تغییر غلظت عصاره آبی واکنش شیمیایی جدیدی بوجود نیامده است.

آزمون رنگ­سنجی، نشان داد که افزایش عصاره آویشن، تاثیرمعنی­دار(p>0.05) در رنگ سفید نداشته ­است همچنین شاخص قرمزی،زردی،خلوص و ته رنگ در مقايسه با نمونه كنترل به طور معنی­دار(p<0.05) کاهش یافته­است. ازدیاد طول به طور معنی­داری p<0.05)) افزایش، مدول الاستیکی ومقاومت­کششی کاهش پیدا کرد. نتايج آزمون طيف نورسنج نشان داد که عبور نور فرابنفش با افزایش غلظت عصاره آبی آویشن افزایش و با افزایش غلظت عصاره میزان جذب نور کاهش می­یابد. نتایج میکروبی بیانگر این است­که درصد عصاره آبی در محدوده مورد مطالعه اثر معنی­داری نشان نداد، در حالی­که عصاره متانولی خواص ضد میکروبی در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس از خود نشان می­دهد.

کلیدواژه: فیلم نشاسته ساگو، فیزیکوشیمیایی، عصاره اویشن، ضد میکروبی، خواص مکانیکی

1-1- مقدمه

در وضعيت كنوني دنيا، توليد و توزيع مواد غذايي نه تنها از جنبه اقتصادي بلكه از جنبه سياسي اهميت فراوان پيدا كرده­است، چون از طرفي معمولاً كشورهاي توليد­كننده، مواد غذايي را به عنوان سلاحي عليه ملتهاي نيازمند استفاده مي­كنند و از طرف ديگر اقتدار نظام­ها از نظر موقعيت به صورت عمده بر موفقيت آنها در رابطه با كشاورزي و توليد مواد غذايي مورد نيازشان بستگي دارد. به هر صورت نگهداري مواد غذايي به اندازه توليد آنها اهميت دارد واگر بدين مهم دقت نشود چه بسا تمامي هويت يك برنامه توسعه كشاورزي بي­اهميت و بي­ارزش شود. نگهداري موادغذايي مجموعه پيچيده­اي از تازگي، خصوصيات غذايي و زمان تحولات بيولوژيكي را در بر مي­گيرد (صداقت،1384).به منظور جلوگيري از ضايعات، نگهداري وعرضه و بسته­بندي نمودن مناسب مواد غذايي اهميت بسزايي دارد. از ويژگي­هاي مطلوب براي هر بسته­بندي، بازيافت آسان آن و ايجاد كمترين خسارت به محيط زيست است.هر ساله بالغ بر چند ميليون تن ضايعات پلاستيكي از جمله كيسه­ها، پاكت هاي پلاستيكي و مواد بسته بندي وارد محيط زيست گرديده و به علت عدم بازگشت به چرخه زيست محيطي باعث ايجاد مشكلات فراوان براي محيط زيست مي­شوند. توليد فيلم­هاي تجزيه­پذير طبيعي و جايگزين نمودن آنها به جاي پلاستيك­هاي سنتزي راه حلي براي به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زيان­آور زباله­هاي حاصل از مواد سنتزی است (دارائي و همكاران، 1388).

امروزه با توسعه صنايع غذايي و افزايش نياز به مواد بسته بندي مناسب، تهيه فيلم هاي خوراكي براي حفظ مواد غذايي بسيار مورد توجه مي باشند زيرا اين فيلم­ها از طريق محدود كردن نفوذ گازهاي اكسيژن و دي اكسيد كربن (بويژه در مورد ميوه­ها و سبزي­ها) و كاهش مهاجرت رطوبت (در مورد غذاهاي خشك و نيمه خشك)، كيفيت محصولات غذايي را حفظ مي كنند، پايداري و ماندگاري آن­ها را افزايش مي­دهند و در كنترل آلودگي و رشد ميكروبي و حفظ خاصيت چشايي بسيار مهم هستند (Robertson, 2006; Druchta &Johnston, 1997; Fishman, 1997). فيلم هاي خوراكي لايه نازكي از مواد طبيعي هستند كه سطح مواد غذايي را در بر مي گيرند، بصورت محافظ عمل مي­كنند و از بروز تغييرات نامطلوب در عطر و طعم، بافت و خواص ظاهري مواد غذايي جلوگيري مي كنند (Turhan & Sahbas, 2003).اهميت اقتصادي اين فيلم­ها در اين است كه صنعت­گران را قادر مي سازد كه ضايعات كارخانه­هاي صنعتي را به فرآورده­هاي قابل استفاده و با ارزش افزوده بالا تبديل نمايد (صادق زاده وهمكاران، 1384). توليد فيلم­هاي تجزيه­پذيرعلاوه بر رفع مشكلات زيست محيطي باعث تسهيل شرايط نگهداري،كاهش هزينه­ها،افزايش زمان ماندگاري، كاهش شدت فرآيندهاي حرارتي درتوليد فرآورده­هاي غذايي و در نتيجه كاهش صدمات واز بين رفتن مواد مغذی آنها و در نهايت ارتقاء سطح ايمني و سلامت مصرف كنندگان مي­شود (آخوندزاده و همكاران، 1384).

به دليل اينكه فيلم­ها و پوشش­هاي خوراكي نوعي بسته­بندي هستند و جزئي از تركيبات مواد غذايي محسوب مي شوند بايد از نظر خوراكي ايمن و مطمئن باشند، بدون طعم و عاري از مواد سمي بوده و ويژگي­هاي مكانيكي لازم براي حمل و نقل فرآورده­هاي غذايي را داشته باشند (Krochta & Mulder-Johnston, 1997; Fishman,1997). اگر چه تاكنون امكان جايگزيني كامل مواد پلاستيكي با بيوپليمرها و مواد بسته­بندي زيست­تجزيه­پذير وجود نداشته اما استفاده از آنها به تنهايي و يا به صورت تركيبي با مواد پلاستيكي، كه باعث افزايش تخريب­پذيري پلاستيك نيز مي شود، دغدغه­هاي مربوط به از بين رفتن محيط زيست و منابع طبيعي به سبب افزايش روزافزون آلودگي ناشي از مواد بسته بندي تخريب ناپذير را در بين جوامع كاهش خواهد داد. در سال­هاي اخير، توليد كنندگان مواد غذايي توجه زيادي به استفاده از نگهدارنده­هاي طبيعي از جمله گياهي به جاي شيميايي در محصولات خود نموده­اند. اين امر از يك طرف به علت تمايل زياد مصرف كنندگان به استفاده از موادغذايي فرآوري شده بدون نگهدارنده و يا حدالمقدور با نگهدارنده­هاي طبيعي و از طرف ديگر توجه هر چه بيشتر مسئولان و متوليان بهداشتي به اين منظور مي باشد. به منظور كنترل ميكروارگانيسم­هاي نامطلوب در سطح مواد غذايي، مواد ضد­ميكروبي مي‌توانند در داخل پليمرهاي بسته­بندي به كار گرفته شوند. استفاده از عصاره‌هاي گياهي در تركيب مواد بسته­بندي نيز نوعي بسته­بندي ضدميكروبي مي­باشد (جوانمرد وهمكاران ، 1388؛ آخوندزاده و همكاران، 1384).

1-2- اهداف

1-2-1- هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق، امکان تولید فیلم ضد­میکروبی از جنس نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن، به منظور بازدارندگی از رشد باکتری استافیلوکوکوس و بیماریزای اشرشیاکلی می­باشد.

1-2-2- هدف اختصاصی

هدف از انجام این تحقیق تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن بود و خواص مکانیکی (مقاومت کششی، ازدیاد طول، مدول­الاستیکی) و فیزیکوشیمیایی (نفوذ پذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن، جذب آب، حلالیت، رنگ، UV و FTIR) و ضدمیکروبی فیلم­های تولید­شده مورد ارزیابی قرارگرفت.

1-3- پرسش اصلی تحقیق

آیا افزودن عصاره آویشن بر خواص ضدمیکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو تاثیر دارد؟

تعداد صفحه :135

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]