پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان

متن کامل پایان نامه با عنوان :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی به همراه پرسشنامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

لوگوی دانشگاه تهران

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

(مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MBA مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

 

چکيده:

 

در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد، به دانش و استفاده از منابع انسانی که در اختیار آنها است، بستگی دارد. سازمانها برای بقا و حیات خود، در کسب و حفظ مزیت رقابتی، با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در این خصوص، به كارگیری بهتر منابع انسانی از عوامل مهم افزايش توان رقابت‌پذيري سازمانها محسوب مي‌شود.همچنین، در این دنیای پر رقابت،افزایش رضایت و تعهد کارکنان در قالب وفاداری به سازمان زمینه رشد وفاداری مشتریان را فراهم می­سازد.در ضمن مدیریت منابع انسانی باید علاوه بر رسیدگی به امور متداول کارکنان این را در نظر داشته باشد که اتخاذ هر تصمیم بر سودآوری سازمان موثر است. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، صورت گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع آموزشی صالح بوده است و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت وفاداری بر بهره وری نیروی انسانی و سود آوری دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

 

واژه‌هاي کليدي: وفاداری، سود آوری، بهره وری نیروی انسانی

 

 

فهرست مطالب

چکيده: 2

فصل اول. 8

(کلیات تحقیق). 8

1-1 مقدمه : 9

1-2 بیان مسأله : 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق : 12

1-4 اهداف تحقیق : 13

1-4-1 اهداف اصلی : 13

1-4-2 اهداف فرعی : 13

1-5 فرضیه های تحقیق : 14

1-5-1 فرضیات اصلی : 14

1-5-2 فرضیات فرعی : 14

1-6 روش انجام پژوهش : 15

1-7 قلمرو تحقیق : 15

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق: 15

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق: 15

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق: 16

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 16

1-8-1 تعاریف مفهومی تحقیق: 16

1-8-2  تعاریف عملیاتی تحقیق: 17

1-9  ساختار پژوهش: 17

فصل دوم. 18

(ادبیات پژوهش). 18

2-1 مقدمه : 19

2-2 بازارگرایی درونی (منابع انسانی) : 20

2-3 توسعه منابع انسانى : 24

2-4 وفاداری : 25

2-5 رویکردهای متفاوت به وفاداری : 25

2-5-1 رویکرد رفتاری : 26

2-5-2 رویکرد نگرشی : 26

2-6 مزایای وفاداری : 28

2-7 سطوح وفاداری : 29

2-8 وفاداری کارکنان : 30

2-9 مفهوم تعهد (وفاداری) : 34

2-10 تعهد سازمانی: 36

2-11 ابعاد تعهد سازمانی : 38

2-11-1 وابستگی عاطفی. 38

2-11-2 درک هزینه ها 38

2-12 وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان) : 39

2-13 عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان : 40

2-13-1 امنیت شغلی : 40

2-13-2  ارائه پاداش های سخاوتمندانه : 42

2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده : 43

2-14 نقش نیروی انسانی در سودآوری سازمانی : 45

2-15 بهره وری : 47

2-16 تعریف و مفهوم بهره وری : 49

2-17 عوامل مؤثر بر بهره ‌وری : 52

2-17-1 عوامل برون زا : 52

2-17-2 عوامل درون زا : 53

2-17-2-1 نیروی انسانی : 53

2-17-2-2  تکنولوژی : 54

2-17-2-3  مدیریت : 55

2-17-2-4  روش های انجام کار : 55

2-18 بهره وری نیروی انسانی : 57

2-19 عوامل مؤثر بر افزايش بهره ورى نيروى انسانى : 58

2-20 راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش : 60

2-20-1 آموزش : 60

2-20-2 انگیزش معلمان : 64

2-21 اهمیت و نقش نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش : 65

2-22 نقش انسان در بهبود بهره‎وري و عوامل مؤثر بر بهره‎وري نيروي انساني : 66

2-23 شرايط لازم براى بهبود بهره ورى نيروى انسانى در سازمان ها : 68

2-23-1 ارتباط با كارمندان : 68

2-23-2 تعهد : 69

2-23-3 تداوم : 70

2-24 پیشینه تحقیق : 70

2-25 خلاصه و جمع بندی فصل دوم: 73

فصل سوم. 74

(روش تحقیق). 74

3-1 مقدمه : 75

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش: 75

3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي: 77

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 79

3-5 روايي (اعتبار) و پايايي (اعتماد) ابزار سنجش : 82

3-5-1 روايي پرسشنامه: 82

3-5-2 پايايي پرسشنامه: 82

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها 84

3-7 فنون تحليل توصيفي.. 84

3-8 فنون تحليل استنباطي.. 84

فصل چهارم. 85

تجزیه و تحلیل یافته ها 85

4-1 مقدمه: 84

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها 85

4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان.. 85

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 86

4-2-4 سابقه کاری.. 87

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 88

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش… 89

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 90

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA): 91

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان.. 91

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI): 92

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI): 92

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI): 92

4-4  تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق.. 93

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته. 96

4-6 آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر. 99

فصل پنجم. 103

نتیجه گیری.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 تحليل نتايج تحقيق.. 104

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی.. 105

5-2-5 نتیجه گیری و  بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق.. 106

5-2-5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق: 106

5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی.. 109

5-3-3  محدودیت هاي پژوهش… 110

5-3-3- 1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 110

5-3-3- 2 محدوديت تعميم. 110

منابع : 111

الف) منابع فارسی.. 111

ب) منابع لاتین: 117

پیوست 1) پرسشنامه های تحقیق: 126

الف ) پرسشنامه وفاداری.. 127

ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو. 127

پیوست  2 (خروجی  (SPSS: 131

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54. 133

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه :

منابع انسانی، دارایی هایی حیاتی هستند. افزایش حقوق دیگر برای تامین نیاز مردم امروز کافی نیست و سازمان ها باید مجموعه­ای از مزایا و برنامه­های آموزشی را ارائه دهند تا راه ارتقاء آنها در مسیر دستیابی به وفاداری کارکنان هموار شود. وفاداري کارکنان يكي از موضوعاتی است كه امروزه از ديدگاه بسياري از مديران به ويژه در بخش خدمات، به علت فضاي رقابتي حاكم بر آن، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. نكته بسيار مهم توجه در صنايع خدماتی، نقش مؤثر كاركنان در خلق ارزش است؛ به گونه اي كه مي توان گفت حفظ و نگهداري مشتريان وفادار، بدون كاركنان راضي و وفادار امكان­پذير نيست، چرا كه كاركنان وفادار، خدمات را با كيفيت بالاتري ارائه مي كنند و در جلب رضايت مشتري و وفادار نمودن آنها سهم بسزايي دارند. يك مشتري وفادار علاوه بر آنكه بارها و بارها جهت خريد محصولات و يا استفاده از خدمات به سازمان مورد علاقه خويش رجوع مي كند، به عنوان يك عامل مضاعف در زمينه تبليغ محصولات و خدمات سازمان، از طريق توصيه و سفارش به خويشاوندان، دوستان و يا ساير مردم، نقشي حائز اهميت در ارتقاء ميزان سودآوري و بهبود تصوير سازمان در ذهن مشتريان بالقوه ايفا مي نمايد (دادخواه، 1388، 52). از طرفی وفاداری  منابع انسانی در یک سازمان بر نحوه ارائه خدمات آنها موثر است به نحوی که  عملکرد فردی آنها را بهبود می دهد و در نتیجه بر عملکرد سازمان نیز موثر است ( یی[1] و همکاران، 2010). ارائه خدمات بهتر توسط کارکنان، اگر چه منجر به رضایت ارباب رجوع در آن سازمان می شود اما صرفا این رضایت برای سازمان کافی نمی باشد زیرا سازمان بدون رضایت منابع انسانی، نیروهای داخلی و در نتیجه، مزیت رقابتی خود را از دست می دهد ( طالقانی و همکاران، 1392). در این فصل، بعد از بیان و تشریح مساله، ساختار پژوهش به صورت خلاصه بررسی می شود.

 

 

1-2 بیان مسأله :

رضایت و وفاداری کارکنان، تضمین کننده وفاداری مشتریان به سازمان می باشد یعنی تمامی بخش های سازمان مشتری گرا خواهند شد و خود را در برابر مشتری و ارباب رجوع موظف و وفادار می دانند. توجه صرف به بخش بازاریابی در خدمت رسانی به مشتری کافی نمی باشد و برای رسیدن به وفاداری مشتری باید تمامی بخش های سازمان در این راستا آموزش ببینند و سازمان نیز، رضایت کارمندان خود را تأمین کرده تا با وفاداری همراه با تعهد کارکنان به سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان را در پی داشته باشد (جوانمرد و سلطان زاده،1388) مدلي تحت عنوان زنجيره خدمت و سود ارائه كردند كه نشان مي دهد چگونه كيفيت خدمات باعث افزايش وفاداری و رضایت كاركنان و بهره وري آنان می­شود و در نتيجه افزايش رضايت مشتري را بوجود می­آورد تا حدي كه به وفاداري و در نتيجه سودآوري شركتها منجر مي شود.مفهوم وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،1382). وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان است و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی، وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند. اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به طور مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. سودآوری سازمان ها تابعی از درآمدها و هزینه های سازمان می باشد. درآمد سازمان به قیمت و مقدار فروش محصول بستگی دارد و هزینه های سازمان تابعی از ارزش نهاده ها و منابع به کار رفته در تولید محصولات سازمان می باشد (پيرنياكان،1391). اين امر سبب شده است كه در كليه كشورها بهره وري و استفاده صحيح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل توليد (اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وري ممكن نيست (حسینی و رضایی،1390).

فعاليت هاي هر سازمان تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد كه شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك مؤثري به بهبود فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني بنماید. از طرفي نظر به اين كه بهره وري تابعي از عوامل بسيار مختلفی است كه اين عوامل تحت تأثير رسالت، فعاليت، عمليات و عواملي از اين قبيل از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است و همچنين ميزان اهميت و تأثير اين عوامل بر بهره وري سازمان هاي مختلف يكسان نيست، بنابراين براي سازمان ها امكان پذير نيست كه در تمامي زمينه ها و جنبه هاي تأثيرگذار وارد شوند. ضرورتاً براي رسيدن به به بالاترين ميزان بهره وري در ابتدا لازم است طبق معيارها و ضوابط علمي اين عوامل از لحاظ اهميت براي سازمان شناسايي شوند، آنگاه براي بهبود بهره وري، برنامه هاي اجرايي و طرح هاي لازم تدوين شوند (تواری و همکاران،2008).  از آنجا كه در ميان عوامل توليد، عامل نيروي انساني برخلاف ساير منابع سازماني به عنوان ذي شعور و هماهنگ كننده ساير عوامل شناخته مي شود (خلیلیان و رحمانی،2008) و همچنين مهمترين اهرم اصلي در افزايش و كاهش بهره وري سازمان مي باشد، لذا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و بايد توجه خاصي به آن مبذول داشت ( طالقانی و همکاران، 1392).

بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارند  و این مساله تقریبا در هر سازمانی و در هر محیط و فرهنگی کاربرد و نمود داشته است ( آیتان و گوپتا[2]، 2012). همچنین سود ناشی از منابع انسانی در سازمان همواره مورد بحث بوده است برخی از محققین سود عملکرد و راندمان حاصله از منابع انسانی را بیشتر از سود و منفعت مالی حاصله از چنین عملکردی می دانند  و معتقدند اگر کارکنان را راضی نگه داریم و در پی آن وفاداری منابع انسانی را حاصل کنیم، می توان سود آوری و بهره وری منابع انسانی را به دنبال داشته باشیم (آنتونتیک و آنتونتیک[3]، 2011).  مجتمع آموزشی صالح، در پی به حداکثر رساندن سودآوری و بهره وری، می تواند با کمک بهبود وفاداری منابع انسانی و راضی نگه داشتن آنها، به این امر مهم دست یابد.

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

در دنیای پر رقابت کنونی بهره وری و سودآوری سازمان ها به عنوان فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمان را تشکیل می دهند و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های تمام بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی انسانی و بحث وفاداری آنان به سازمان می باشد (الله وردی و همکاران،1389).

تلاش براى بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروى كار، سرمايه، مواد، انرژى و اطلاعات، هدف تمامى مديران سازمان هاى اقتصادى و واحدهاى توليدى، صنعتى و مؤسسات خدماتى مى باشد. وجود ساختار سازمانى مناسب، روش هاى اجرایى كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاى كار متعادل و از همه مهم تر، نيروى انسانى واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتى مى باشند كه براى نيل به بهره ورى مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاش هاى هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كارى می تواند بر ميزان بهره ورى و بهبود بهره ورى به ويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامنى تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره ورى بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروى انسانى هسته مركزى را تشكيل مى دهد. يكى از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ورى آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره ورى نقشى محورى دارد، درخواست هاى او در سازمان اثرى كليدى بجا مى گذارد. از آنجا که هیچ فرآیند تولید کالا یا خدماتی نیست که به کار انسان نیازمند نباشد و تمام تولیدات و خدمات بدون مشارکت انسان پیش نمی رود؛ بنابراین مسئله نیروی انسانی و وفاداری او به سازمان از مسائل اصلی مدیریت سازمان است (فتاحی،1390).

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق :

 

1-4-1 اهداف اصلی :

 

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

 

1-4-2 اهداف فرعی :

 

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 

 

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق :

 

1-5-1 فرضیات اصلی :

 

 1. وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 2. وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1-5-2 فرضیات فرعی :

 

 • امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

 

1-6 روش انجام پژوهش :

 

این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی مي باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین و برای بررسی تأثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمان­ ها از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، 300 نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

 

1-7 قلمرو تحقیق :

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق:

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمانی پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق:

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

1-8-1 تعاریف مفهومی تحقیق:

 

بهره ورى نیروی انسانی:

بهره ورى عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروى انسانى و تمهيدات به طريق علمى به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. بهره ورى در لغت به معنى قدرت توليد و بارور بودن و مولد بودن به كار رفته و در ادبيات فارسى به بهره ورى، با فايده بودن و سود برندگى معنا شده است (پیرنیاکان،1389).

 

وفاداری کارکنان:

وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،1382).

 

سودآوری:

سود آوری نیاز مبرم هر سازمانی است و سود آوری میزان بهره گیری از فرصت های مالی و سازمانی است (یونگ[4]، 2013).

 

1-8-2  تعاریف عملیاتی تحقیق:

 

بهره ورى نیروی انسانی: سازه ای متشکل از توانایی، درک و شناخت حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری است

وفاداری کارکنان: لیندگرین[5]، 2004، وفاداری کارکنان را میزان تعهدی می داند که آنها به سازمان دارند و آنرا به سایرین معرفی می کنند

سود آوری: یونگ، 2013، سود آوری را میزان بهره گیری از فرصت های مالی حاصل از توانایی های منابع انسانی می داند که در مقایسه با سایر سازمان ها بدست می آید.

 

1-9  ساختار پژوهش:

 

این تحقیق در فصل اول به بررسی و بیان مساله می پردازد و سپس در ادامه با بررسی همه جانبه سایر تحقیقات فصل دوم نگارش می شود و سپس به بیان متغیرهای تحقیق، سنجه های تحقیق، نمو نه و جامعه آماری در فصل سوم و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و سپس نتیجه گیری پرداخته می شود.

 

[1] Yee

[2] Aityan & Gupta

[3] Antoncic, J. A., & Antoncic, B

[4] Young

[5] Lindgreen

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :147

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --