پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی با موضوع بررسی خصوصیات مکانیکی الیاف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی خصوصیات مکانیکی الیاف

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف
عنوان :
بررسي خصوصيات مكانيكي الياف
استاد راهنما :
دكتر رامين خواجوي
نگارش:
حامد سوريان ريحاني پور

 

چكيده
تاكنون بحث هاي زيادي در رابطه با تاثير نيرو در راستاي طولي ليف و همچنين استحكام الياف شده
است. در اين سمينار برآنيم تا تاثير نيرو در جهات مختلف (به غير از راستاي طولي ) كه باعث تغيير
حالت ليف شده و در آن خمش و يا پيچش ايجاد مي كند را بررسي كنيم.
اين نيروها وتاثيرات آنها بسيار حائز اهميت مي باشد، زيرا نيروهاي خمشي و پيچشي در خصوصيات
ظاهري و مكانيكي ليف مانند پوشش دهي, آويزش و زير دست نقش مهمي ايفا كرده و بدون مطالعه
دقيق اين نيرو ها و تاثيرات آنها نمي توان به نتيجه دلخواه در محصول دست يافت؛ به جهت فهم بهتر و
دقيق تر چگونگي تاثير نيرو و عملكرد آن و پاسخ ليف به آن نيرو از علم مكانيك و مقاومت مصالح و
خصوصا مبحث استاتيك كمك گرفتيم تا روابط را بهتر و اصولي تر درك كرده و ارائه نماييم؛ البته بدليل
ويسكوالاستيك بودن الياف و عدم پيروي از قوانين مواد صلب و يا مواد الاستيك ، يك ليف داراي
پيچيدگي هاي بسيار است و از روابط بسيار پيچيده اي پيروي مي كند و در بعضي مواقع نتايج بسيار
عجيب و غير عادي بدست مي دهد.
در اين سمينار به بررسي تاثير نيروها در جهات مختلف بر روي ليف پرداخته و تاثير آنهارا از جمله
خمش، سختي خمشي، پيچش و سختي پيچش را تا حد امكان بررسي و تحليل مي كنيم.

مقدمه
جهت بررسي مقاومت يك نمونه در برابر نيرو هاي مختلف, ابتدا بايد تاثير اين نيروها از لحاظ تئوري بر
روي نمونه مورد نظر بررسي شود , تا مشخص شود از لحاظ تئوري مقاومت يك نمونه در برابر نيروهاي
اعمالي به چه پارامترهايي وابسته است. سپس اين نتايج را با نتايج بدست آمده از مراحل عملي مقايسه
مي كنيم. به اين ترتيب مي توانيم درك درستي از مقاومت ليف در برابر نيروهاي مختلف داشته باشيم و
بر طبق آن يك نتيجه كلي ارائه دهيم.
به همين دليل سعي شده است در فصل اول ابتدا به مفهوم هاي كلي مانند مفهوم تنش, كرنش,
نيروي محوري, نيروي خمشي, نيروي برشي و موارد ديگر اشاره شده وسپس به بررسي تاثير نيروهاي
مختلف برروي اجسام صلب پرداخته شود. در فصل دوم نيز با استفاده از روابط ارائه شده از فصل اول, به
بررسي تاثير نيرو در جهات مختلف برروي الياف پرداخته شده است.
البته همان طور كه در فصل اول اشاره خواهد شد, به دليل اين كه نيروهاي برشي و كششي باعث
ايجاد تنش برشي و تنش كششي در مصالح مي شوند و تنش فقط مقدار نيرو را بر روي يك سطح نشان
ميدهد و به شكل هندسي سطح وابسته نمي باشد , ميتوانيم بيان كنيم كه از لحاظ تئوري دو نمونه از
يك جنس و با داشتن مساحت سطح مقطع يكسان (بدون در نظر گرفتن شكل سطح مقطع ) بايد داري
استحكام كششي و برشي يكسان باشند. به همين دليل در فصل دوم بيشتر به بررسي نمونه هايي كه
تحت تاثير خمش و پيچش قرار گرفته اند پرداخته شده است.

فصل اول:
كليات

مسئله اصلي مكا نيك جامدات بررسي مقاومت داخلي و تغيير شكل اجسام تحت اثر بارهاي خارجي است .
اين امر مستلزم مطالعه ماهيت نيروهايي است كه در داخل جسم به وجود مي آ يند تا همراه نيروه اي
خارجي مؤثر بر جسم، تعادل آن ر ا تضم ين كنند . براي اين منظور به كار بردن يك روش مطالعه منظم،
ضروري است.
اولين گام در ا ين بررسي، تهيه يك نمودار از قطعه يا جسم موردنظر است كه در آن كليه نيروها در
نقاط تأثيرشان نشان داده شده اند . كليه نيروهاي مؤثر بر جسم به انضمام واكنش تكيه گاه ها و و زن
جسم نيروهاي خارج ي قلمداد م ي شوند . علاوه بر آن چون يك جسم پا ي دار در حالت سكون، در حال
تعادل م ي باشد، كل يه نيروهاي مؤثر بر آن معادلات تعادل را ارضاء م ي نم ايند. بنابراين اگر ن يروه اي مؤثر
1- الف، نشان داده شده است، معادلات ايستايي ارضا نمايند، – بر يك جسم، شبيه جسمي كه در شكل 1
و تمامي آنها در روي آن نشان داده شوند، طرح به دست آمده، نمودار جسم آزاد 1 خواهد بود.
چون محاس به نيروهاي داخ لي ناش ي از اعمال ن يروهاي خارج ي بر جسم، موضوع اصل ي قاومت مصالح
است، در گام بعد ي، صفحه اي فرضي و دلخواه، از جسم عبور داده مي شود، به طوري كه جسم به طور
1-1-پ، ديده مي شود.1 – 1-ب، و كامل به دو قسمت مجزا، تقسيم شود. نتيجه اين عمل در اشكال
اين عمل روش مقطع 2 ناميده مي شود . از آنج ايي كه اگر جسم ي كلاً در تعادل باشد، هر جزء آن ن يز ب ايد
در حال تعادل باشد، نت يجه م ي شود كه برا ي تعادل هر قسمت با يد نيروهايي در سطح قطع شده وجود
داشته باشند. اين امر به نتيجه اصلي زير منتهي مي شود:
نيروهاي خارج ي مؤثر در يك طرف هر مقطع دلخواه، با نيروهاي به وجود آمده در سطح قطع شده (كه
نيروهاي مقاوم داخلي خوانده مي شوند)، در حال تعادل هستند. و يا به طور خلاصه:
. نيروهاي مقاوم داخلي، نيروهاي خارجي را متعادل مي كنند.

1-1-1 محاسبه نيروهاي داخلي

هدف اص لي اين قسمت حصول روش ي بر اي تع يين نيروهاي داخ لي است كه در مقاطع ي ك عضو وجود
دارند. براي تع يين اين نيروها، روش مقطع زدن كه به عنوان يك روش پا يه در مكان يك جامدات شناخ ته
شده است، به كار م ي رود . تحليل هر عضو با رسم نمودار جسم آزاد آن شروع م ي گردد . سپس واكنش
هاي تك يه گاه ي محاس به م ي شوند . اين امر در صورتي كه ت ير مع ين ايستايي باشد، يعني تعداد مجه ولات
برابر تعداد معادلات مستقل تعادل باشد، به سادگ ي امكان پذ ير است . پس از محاس به واكنش ها، آ نه ا
ديگر م جهول نيستند و در گام ها ي بعد ي احت ياجي به تم ايز اين نيروها و بارها ي خارج ي مؤثر بر جسم
نخواهد بود . براي محاس به ن يروهاي داخ لي در هر مقطع از ا ين اصل استفاده م ي كن يم كه اگر جسم ي كلاً
در حال تعادل باشد، هر جزء آن نيز بايد در حال تعادل باشد.

تعداد صفحات: 97

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *