پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : جایابی بهینه پست های فوق توزیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – قدرت

عنوان:

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد جمعيت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضي مواقع پستهاي موجود جواب گوي تقاضاي موجود يا مصرف در آينده نزديك را نمي باشد، در چنين شرايطي بايد پستهاي موجود را توسعه داد يا پستهاي جديدي را جايابي و نصب كرد. مساله مكان يابي پستهاي فوق توزيع يكي از موارد مهم در برنامه ريزي سيستمهاي توزيع مي باشد كه اثر چشمگيري بر هزينه هاي بهره برداري از سيستم و مقدار سرمايه گذاري هاي لازم دارد.

در اين پايان نامه روشي براي دستيابي به مكان بهينه، تعيين ظرفيت و زمان بندي احداث و نصب پستهاي فوق توزيع ارائه گرديده و تابع هدف مناسب براي مساله فرموله شده است. روش پيشنهادي در زمره برنامه ريزي هاي غيرخطي قرار دارد. اين متد بر پايه كسب حداقل تلفات و كمترين هزينه هاي ممكن تنظيم شده و در تابع هدف هزينه هاي مربوط به زمين، ساخت و ساز و تجهيزات و نصب خطوط توزيع و فوق توزيع (هزينه هاي ثابت) و همين طور هزينه تلفات انرژي و توان (هزينه هاي متغيير) لحاظ گرديده است. براي طراحي روش ديناميك به كار گرفته شده و براي تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه منظور شده است. مبحث جايابي پستهاي فوق توزيع، تعيين ظرفيت و حوزه سروي س دهي آنها يك مساله پيچيده با تابع هدف غيرخطي است كه در الگوريتم پيشنهادي، با توجه به نوع متغييرهاي مساله و قيود انتخاب شده، براي حل و تعيين پاسخ بهينه روش شاخه و كران (B & B) استفاده شده است. كارآيي روش ارائه شده از طريق طرح آزمايشهاي م ختلف و اجراي آن توسط نرم افزاري كه مبتني بر الگوريتم پيشنهادي تهيه شده ، مورد بررسي قرار گرفته است.

علاوه بر اين آزمايشات، نتايج يك پروژه عملي كه بر روي قسمتي از شبكه واقعي يكي از شهرها، توسط نرم افزار تهيه شده اجرا شده، ارائه گرديده است. شبكه مورد نظر، در برگيرنده منطقه وسيعي بوده و شامل ۶۳ مركز بار و پنج پست فو ق توزيع در حال بهر ه برداري مي باشد كه پس از انجام مطالعات پيش بيني بار در منطقه و جمع آوري اطلاعات شبكه و داده هاي مورد نياز براي نرم افزار، بررسي هاي لازم انجام شده و نتايج حاصله بيان شده است.

فصل اول

مقدمه

انرژي الكتريكي يكي از عمده ترين نيازهاي بشري است و بهره برداري از آن سهولت قابل توجهي در روند زندگي افراد پديد مي آورد، از اين رو يكي از بزرگترين صنايع در سطح جهان، صنعت برق است كه وظيفه برق رساني را به عهده دارد.

سيستم قدرت دار اي پيچيدگيهاي بسياري است و انرژي الكتريكي از آغاز تا سرانجام مسير پرپيچ و خمي را طي مي كند. در يك تقسيم بندي ساده سيستم قدرت داراي سه بخش توليد، انتقال و توزيع است كه هريك از اين بخشها زيرمجموعه هاي خاص خود را دارا هستند. از آنجائي كه جمعيت جهان رو به رشد است و تكنولوژي سير تكاملي را در پيش گرفته است، لذا همواره با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي روبرو هستيم بنابراين يك سيستم قدرت با يك ساختار ثابت نمي تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از اين رو اين صنعت نيز همگام با ديگر صنايع پيشرو، مسير تكاملي را طي مي كند و ه ريك از زيرمجموعه هاي سيستم قدرت نيز در اين مسير گام بر مي دارند. در اين ميان شبكه توزيع به دلايل متنوع مانند رويارويي مستقيم با مشتركين، منبع درآمد شركتهاي برق و گستردگي تجهيزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامي تلاش ها براي برآوردن نياز مشتركين اين بخش انجام مي شود. طرحهاي متنوع براي اين بخش تعريف مي شود كه هريك زيرمجموعه خاصي از اين شبكه را تحت پوشش قرار مي دهد. آنچه در تمامي اين طرحها مشترك است، دستيابي به هدف با كمترين هزينه است و در تمامي آنها محدوديتهاي اقتصادي باعث شده است كه طراح دنبال را ه كاري با كمترين هزينه باشد. برخي از پروژه هاي تعريف شده
در اين بخش فيدرها را مد نظر دارد، برخي پستها و بعضي نيز براي بهره برداري و سهولت آن تعريف مي شود و برخي پايه و بنياد اين بخشها مي باشد. آنچه در طراحي فيدرها مورد توجه قرار مي گيرد، مسيريابي، توزيع بار و نوع هادي ها است كه هريك از آنها قيود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحي پستها، اندازه پستها، ناحيه سرويس دهي آنها و مكانشان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. برخي پروژه ها نيز چون بازيابي بار و بازآرايي شبكه زير مجموعه بهر ه برداري هستند و برخي پروژه ها چون پ يشبيني بار، اطلاعات پايه و بنيادين را براي بخشهاي ذكر شده فراهم مي آورند. هر يك از طرحهاي ارائه شده داراي اهميت قابل توجهي بوده و نمي توان وزن خاصي براي هركدام قائل شد چرا كه هريك وابسته بهم بوده و تمامي آنها يك هدف يعني تامين برق مورد نياز مشتركين با كمترين هزينه را دنبال مي كنند.

آنچه در اين پايان نامه مورد بحث و بررسي واقع مي شود، تعيين مكان بهينه پستهاي فوق توزيع و به همراه ظرفيت و ناحيه سرويس دهي هركدام است. مساله برنامه ريزي براي سيستمهاي توزيع، مبحث پيچيده اي است كه معمولا به دو زير مساله تقسيم مي شود كه بصورت دو مبحث جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع و مبحث بهينه سازي فيدرهاي پائين دستي دسته بندي مي شود كه ابتدا مساله مربوط به مكان پست حل شده سپس با توجه به نتايج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهينه سازي فيدرها پرداخته مي شود. سيستم توزيع داراي ساختار ي است كه بطور پيوسته در حال تغيير و توسعه بوده بطوري كه تعداد مشتركين افزايش مي يابد و الگوي مصرف مراكز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ي شود. با توجه به رشد جمعيت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضي مواقع پستهاي موجود جواب گوي مصرف موجود يا مصرف در آينده نزديك را نمي باشد كه اين گونه موارد در شهرهاي در حال توسعه به تعدد ديده م ي شود، در چنين شرايطي بايد پستهاي موجود را توسعه داد يا پستهاي جديدي را جايابي و نصب كرد. مساله مكان يابي پستهاي فوق توزيع يكي از موارد مهم در برنامه ريزي سيستمهاي توزيع مي باشد كه اثر چشمگيري بر هزينه هاي بهره برداري از سيستم و مقدار سرمايه گذار ي هاي لازم دارد. در چنين مطالعاتي فرد برنامه ريز معمولا با انتخابهاي مختلفي روبرو مي شود و عوامل زيادي را بايد در نظر بگيرد تا طرحي را كه ارائه مي كند، بيانگر بهترين حالت ممكن باشد، به ويژه اينكه در سالهاي اخير مواردي مانند رشد سريع بار، كمبود زمين مناسب در مناطق شهري طراحان را در شرايط سختي قرار داده است. قيود عمده اي كه در اين مساله بايد در نظر گرفته شود عبارتند از:

– محل پست نزديك به مراكز بار باشد تا حداقل تلفات و هزينه احداث خطوط حاصل شود

– مكان پستهاي موجود ودر حال بهره برداري

– دسترسي به خطوط بالادستي و پايين دستي

– وجود فضاي كافي براي توسعه احتمالي در آينده

– برآورده كردن قوانين شهري و كاربري زمين

در ابتدا آنچه كه براي طراح جهت آغاز كار لازم است، مكان جغرافيايي مراكز بار، دامنه بار و ميزان رشد آن در آينده است. براي بدست آوردن اين داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهري در گذشته، نياز به بررسي وضعيت كنوني و پيش بيني توسعه و رشد در آينده وجود دارد. پيشبيني بار اساس كار طراحي متغييرهاي تصميم براي مكان و ظرفيت پست، نوع كابلها و تجهيزات لازم مي باشد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

129 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *