پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی

 

 موضوع:

 بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی شریعتمداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول

چكيده ………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

بيان مسئله………………………………………………………………………………………… 3

اهميت موضوع………………………………………………………………………………….. 5

هدف كلي تحقيق………………………………………………………………………………….. 6

اهداف جزيي……………………………………………………………………………………….6

سوال اصلي تحقيق……………………………………………………………………………….. 7

سوال هاي ويژه …………………………………………………………………………………..7

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها ………………………………………………………………7

تعاريف عملياتي………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………….11

اهميت شناسايي هويت…………………………………………………………………………. 11

تعاريف هويت………………………………………………………………………………….. 12

سبكهاي هويت………………………………………………………………………………….. 14

ابعاد هويت……………………………………………………………………………………… 15

انواع هويت…………………………………………………………………………………….. 16

عوامل موثر در شكل گيري هويت……………………………………………………………. 34

1 ـ 1 رشد شناختي…………………………………………………………………………….. 34

1 ـ 2 نهاد خانواده ………………………………………………………………………………35

1 ـ 3 نهاد آموزشي…………………………………………………………………………….. 38

1 ـ 4 رفتار نوجوانان………………………………………………………………………….. 40

1 ـ 5 گروه همسالان…………………………………………………………………………… 42

1 ـ 6 عوامل اجتماعي فرهنگي……………………………………………………………….. 44

1 ـ 7 تربيت تولد و فاصله سني فرزندان در خانواده………………………………………… 46

1 ـ 8 تاثير رسانه ها بر شكل گيري هويت…………………………………………………..  47

جهاني شدن رسانه ها ……………………. ………………………………………………….. 49

مراحل شكل گيري هويت……………………………………………………………………… 50

بنيان هاي هويتي ………………………………………………………………………………..50

نظريه رشد رواني اجتماعي اريكسون………………………………………………………… 52

مرحله 1 ـ رشد رواني ـ اجتماعي اقتصاد در برابر بي اعتمادي……………………………. 52

مرحله 2 ـ رشد رواني ـ اجتماعي : خودگرايي و اتكا به نفس در برابر شرم و شك……….. 52

مرحله 3 رشد رواني ـ اجتماعي ابتكار در برابر گناه……………………………………….. 53

مرحله 4 رشد رواني ـ اجتماعي : كوشايي در برابر حقارت……………………………….. 53

مرحله 5 رشد رواني ـ اجتماعي : هويت دربرابر گم گشتگي………………………………. 53

مرحله 6 رشد رواني ـ اجتماعي : تعلق در برابر انزوا……………………………………… 54

مرحله 7 : رشد رواني ـ اجتماعي : فعاليت در برابر ركود…………………………………. 54

مرحله 8 : رشد رواني ـ اجتماعي : يكپارچگي در برابرنااميدي……………………………. 54

ديدگاه لوونيگر…………………………………………………………………………………. 55

روند هويت يابي در نوجواني و جواني……………………………………………………….. 56

نظريه هاي هويت يابي……………………………………………………………………….. 56

هويت يابي جوانان ………………………………………………………………………………57

وقفه هويت يابي………………………………………………………………………………… 60

تعلق ……………………………………………………………………………………………..60

پراكندگي هويت………………………………………………………………………………… 60

انواع هويت يابي نوجوانان……………………………………………………………………. 61

بحران هويت……………………………………………………………………………………. 61

پيشينه تاريخي………………………………………………………………………………….. 61

شكل گيري احساس هويت……………………………………………………………………… 63

تاثير بحران هويت بر جوانان…………………………………………………………………. 64

هويت و جنسيت………………………………………………………………………………… 66

شكل گيري هويت و جنسيت…………………………………………………………………… 67

دانشگاه و شكل گيري هويت دانشجويي………………………………………………………. 68

تعريف اصلاحات………………………………………………………………………………. 68

هويت دانشگاه………………………………………………………………………………….. 68

دانشجو………………………………………………………………………………………….. 68

هويت علمي دانشجو……………………………………………………………………………. 69

شكل گيري هويت دانشگاهي …………………………………………………………………..69

شكل گيري هويت و رشته هاي تحصيلي…………………………………………………….. 70

نقش دانشگاه در تربيت هويت جوانان………………………………………………………… 71

سيما و محتواي دانشگاه………………………………………………………………………… 72

منزلت و قداست دانشگاه ……………………………………………………………………… 73

دانشگاه جايگاه آموزش و پژوهش……………………………………………………………. 73

نقش دانشگاه در حل بحرانهاي فرهنگي و اجتماعي………………………………………… 74

ساختار دانشگاه…………………………………………………………………………………. 74

هويت يابي در دانشگاه…………………………………………………………………………. 76

نظرياتي در مورد زمينه شكل گيري هويت و بحران هويت جوانان و نوجوانان………….76

1 ـ  3 ـ 1 نظريه كورتينيز……………………………………………………………………. 76

2 ـ 3 ـ 1 نظريه آدافر…………………………………………………………………………. 77

3 ـ 3 ـ 1 نظريه كوته………………………………………………………………………….. 77

4 ـ 3 ـ 1 نظريه استانلي هال…………………………………………………………………. 79

5 ـ 3 ـ 1 نظريه اتورانك ……………………………………………………………………….79

6 ـ 3 ـ 1 نظريه بلوزا…………………………………………………………………………. 79

7 ـ 3 ـ 1 نظريه والون …………………………………………………………………………80

8 ــ 3 ـ 1نظريه اشبرانگر …………………………………………………………………….80

9 ـ 3 ـ 1 نظريه مارسيا ……………………………………………………………………….80

10 ـ 3 ـ 1 نظريه اريكسون……………………………………………………………………81

مروري بر پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………….82

هويت و ارزشها …………………………………………………………………………………92

هويت و خلاقيت……………………………………………………………………………….. 93

پژوهشهاي تازه …………………………………………………………………………………94

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………….. 98

مدل نظري تحقيق………………………………………………………………………………. 99

 

فصل سوم

روش تحقيق………………………………………………………………………………….. 102

جامعه آماري ………………………………………………………………………………….102

نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………… 102

ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………102

روش گردآوري داده ها ……………………………………………………………………….103

شيوه تجزيه و تحليل………………………………………………………………………….. 104

روايي و پايايي پژوهش……………………………………………………………………… 104

فصل چهار

تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………….. 106

بخش توصيفي………………………………………………………………………………….106

هويت فردي…………………………………………………………………………………… 106

هويت اجتماعي ………………………………………………………………………………..108

هويت ملي ……………………………………………………………………………………..110

هويت مذهبي و اقتصادي…………………………………………………………………….. 112

هويت سياسي…………………………………………………………………………………. 115

هويت فرهنگي……………………………………………………………………………….. 117

هويت خانوادگي………………………………………………………………………………. 119

هويت شغلي…………………………………………………………………………………… 122

بخش تحليلي………………………………………………………………………………….. 124

سوال هاي فرعي ……………………………………………………………………………..125

1 ـ وضعيت هويت فردي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟.125

2 ـ وضعيت هويت اجتماعي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 125

3 ـ وضعيت هويت ملي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………125

4 ـ وضعيت هويت اعتقادي مذهبي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟…………………………………………………………………………………………..125

5 ـ وضعيت هويت سياسي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 126

6 ـ وضعيت هويت فرهنگي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

7 ـ وضعيت هويت خانوادگي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

8 ـ وضعيت هويت شغلي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

جنسيت …………………………………………………………………………………………128

دانشكده ها…………………………………………………………………………………….. 131

بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………… 135

طبق جدول 4 ـ 1………………………………………………………………………………135

سوال اول……………………………………………………………………………………… 135

سوال دوم ………………………………………………………………………………………135

سوال سوم ……………………………………………………………………………………..136

سوال چهارم………………………………………………………………………………….. 137

سوال پنجم ……………………………………………………………………………………..137

سوال ششم…………………………………………………………………………………….. 138

سوال هفتم…………………………………………………………………………………….. 138

سوال هشتم……………………………………………………………………………………. 139

سوال نهم……………………………………………………………………………………… 139

سوال دهم……………………………………………………………………………………… 140

پيشنهادات…………………………………………………………………………………….. 141

محدوديت پژوهش……………………………………………………………………………. 141

 منابع و مآخذ

منابع فارسي …………………………………………………………………………………..143

منابع انگليسي …………………………………………………………………………………150

جداول

4 ـ 1 ـ شاخص هاي توصيفي مولفه هويت فردي………………………………………….. 106

4 ـ 2 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت اجتماعي………………………………………… 108

4 ـ 3 شاخص هاي توصيفي مولفه ملي…………………………………………………….. 110

4 ـ 4 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت مذهبي و اقتصادي……………………………… 112

4 ـ 5 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت سياسي………………………………………….. 115

4 ـ 6 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت فرهنگي………………………………………… 117

4 ـ 7 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت خانوادگي……………………………………….. 119

4 ـ 8 شاخص هاي توصيفي مولفه هويت شغلي……………………………………………. 122

4 ـ 9 آزمون tبراي هويت فردي……………………………………………………………. 125

4 ـ 10 آزمون T براي هويت اجتماعي…………………………………………………….. 125

4 ـ 11 آزمون T براي هويت ملي………………………………………………………….. 125

4 ـ 12 آزمون Tبراي هويت مذهبي اعتقادي………………………………………………. 125

4 ـ 13 آزمون T براي هويت سياسي………………………………………………………. 126

4 ـ 14 آزمون T براي هويت فرهنگي…………………………………………………….. 126

4 ـ 15 آزمون Tبراي براي هويت خانوادگي……………………………………………… 126

4 ـ 16 آزمون T براي هويت شغلي………………………………………………………… 126

4 ـ 17 مدل پژوهش…………………………………………………………………………. 127

4 ـ 18 جدول مقايسه سطح جنسيت زن و مرد محل زندگي و معدل ………………………127

4 ـ 19 مقايسه ميانگين هويت فردي مرد و زن……………………………………………. 128

4 ـ 20 مقايسه ميانگين هويت اجتماعي مرد و زن………………………………………… 129

4-21 مقايسه ميانگين هويت ملي مرد و زن ………………………………………………..129

4-22 مقايسه ميانگين هويت مذهبي مرد وزن ……………………………………………..129

4-23 مقايسه ميانگين هويت سياسي مرد وزن ……………………………………………..129

4-24 مقايسه ميانگين هويت فرهنگي مرد وزن…………………………………………….130

4-25 مقايسه ميانگين هويت خانوادگي مرد وزن …………………………………………..130

4-26 مقايسه ميانگين هويت شغلي مرد وزن ……………………………………………….130

4-27 مقايسه ميانگين هويت فردي ………………………………………………………….131

4-28 مقايسه ميانگين هويت اجتماعي دو دانشگاه ………………………………………….131

4-29 مقايسه ميانگين هويت ملي دو دانشگاه ……………………………………………….131

4-30 مقايسه ميانگين هويت مذهبي دانشجويان دو دانشگاه ……………………………….132

4-31 مقايسه ميانگين هويت سياسي دانشجويان دو دانشگاه ……………………………….132

4-32 مقايسه ميانگين هويت فرهنگي دانشجويان دو دانشگاه ……………………………..132

4-33 مقايسه ميانگين هويت خانوادگي دانشجويان دو دانشكده …………………………….133

4-34 مقايسه ميانگين هويت شغلي دانشجويان دو دانشكده …………………………………133

 

نمودارها

نمودار 1 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت فردي را نشان مي دهد…………………. 108

نمودار 2 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت اجتماعي را نشان مي دهد……………… 110

نمودار 3 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت ملي را نشان مي دهد…………………… 112

نمودار 4 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت مذهبي و اعتقادي را نشان مي دهد……. 114

نمودار 5 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت سياسي را نشان مي دهد……………….. 117

نمودار 6 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت فرهنگي را نشان مي دهد……………… 119

نمودار 7 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت خانوادگي را نشان مي دهد…………….. 121

نمودار 8 مقايسه ميانگين هاي مولفه هاي هويت شغلي را نشان مي دهد…………………. 124

 

 

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.

  

مقدمه :

هویت شخصیت انسانی است ، هویت به معنای شکل گیری رفتار انسان در ارتباط با خود و جامعه است . خانواده – مدرسه – دانشگاه – محیط کار همگی در شکل گیری هویت انسان تأثیر دارند. هرقدر هویت انسان مشخص تر باشد نقش او در جامعه معین تر می گردد (اریکسون 1366). با ورود روز افزون جوانان به دانشگاهها در شرایط فعلی که 700/3 میلیون نفر از جوانان وارد دانشگاه شده اند نقش دانشگاهها در شکل گیری هویت جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . دانشگاه مبدا همه تحولات است . این بدان معناست که دانشگاه می تواند نقش تحول آفرینی رادر جامعه ایجاد کند . از این رو سازو کارها باید بگونه ای باشد که دانشگاه در عرصه تعمیم سازی و تصمیم گیری کشور احساس حضور و مسؤلیت پیدا کند (وصیتنامه امام خمینی (ره)بند چهارم).

آرچر[1](1989)طی تحقیقاتی دربارۀ تأثیرات دانشگاه بر شکل گیری هویت می گوید تحصیلات دانشگاهی کاوش بیشتر برمی انگیزد ، نوجوانان را با انتخاب های شغلی و سبک های تازه زندگی مواجه می سازد . اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودترازنوجوانانی که درگیر تحصیلات  عالی می شوند می توانند خود را توصیف کنند . مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه می شوند بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به نحوی با آن درگیرند . صورت مساله هویت و ضمائم مربوط به آن همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی ، فلسفه ، روان شناسی و . . . قرار گرفته است .

موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویتهای تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین مورد توجه اندیشمندان در حوزه های مختلف قرار گرفت ظهور پست مدرنیسم که به شدت تکثرگرا چند پاره و نسبت گراست و جریان جهانی شدن و گذشتن از مرزهای سیاسی و فرهنگی اقتصادی شتاب گرفتن تغییرات رخداد انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی و شبکه ای در عصر حاضر مزید بر علت شد . و هویت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ( اکبرزاده نسرین ، 1376 ) .

امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند هویت پیش شرط هر نوع عمل به ویژه عمل اجتماع هر شرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنی می دهد و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های لازم فرهنگی ،فردی و اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، شغلی می باشند ( نوچه، فلاح رستم 1383) .

مطالعه میزان نقش دانشگاه در شکل گیری این پدیده مهم در دانشجو یان و ارائه راهکارهایی برای تقویت و هدایت آن با توجه به انواع هویت ، موضوع تحقق حاضر است .

[1] Archair

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]