پایان نامه ارشد رشته معدن درباره استفاده از فرایند هیدرومتالورژي در شستشوي شیمیایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : استفاده از فرایند هیدرومتالورژي در شستشوي شیمیایی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
((مرکز تحصیلات تکمیلی))
گروه : مهندسی معدن – اکتشاف
سمینارجهت دریافت
درجه کارشناسی ارشد
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان:
استفاده از فرایند هیدرومتالورژي در شستشوي شیمیایی(لیچینگ)
کانی هاي سولفیدي در بازیافت مس و فرآوري آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
 با پیشرفته شدن جوامع بشري نیاز انسان به مواد معدنی نیز روز به روز بیشتر می شود لزا معادن باید تولید خـود
را بالا ببرند که نتیجه آن کاهش عیار مواد معدنی می باشد که با توجه به این موضوع روشهاي بهره بـرداري قـدیمی
دیگر مرقون به صرفه نمی باشند لذا کارشناسان در پی پیدا کـردن روشـی بـراي اقتـصادي کـردن اسـتخراج مـواد
معدنی شدند.
 یکی از پیشرفته ترین این راه ها استحصال کانی هاي فلزي با ارزش از طریق لیچینگ می باشد.
 روش عملیات لیچینگ به صورت زیر می باشد :
 خاکهاي معدنی اکسیدي را بر روي سطحی صاف انبار می کنند سـپس بـا پاشـش اسـید سـولفوریک بـر روي آن
باعث حل شدن مس موجود در مواد می شود که به آن PLS میگویند ایـن محلـول در ادامـه راه توسـط سـلولهاي
الکترووینینگ تحت تأثیر قرار گرفته که نتیجه آن جدایش الکتریکی مس از محلول می شود که محصول نهـایی بـه
شکل ورقه هاي نازك مسطحی می باشد.
 محلول خالی شده از مس (محلول بازگشتی) را رانیت می نامند که در حـال بازگـشت بـا افـزودن مقـداري اسـید
سولفوریک غلظت آن را به حالت استاندارد می رسانند و دوباره بر روي مواد معدي می پاشند و این عمل را تا خالی
شدن مواد از مس ادامه می دهند

قدمه:
 پیشرفت جوامع بشري و به موازات آن افزایش حجم تقاضا براي محصولات صـنعتی ، متخصـصین را بـه اسـتفاده
بهینه از منابع طبیعی و ثروتهاي خدادادي ترغیب میکند . مروري بر زمینه بهره وري صحیح از صنابع معدنی نشان
می دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از نظر تکنولوژي امکان بهره برداري از آنها مشکل تـر
می باشد ، در دستور کار متخصصین قرار گرفته است . با پیشرفت تکنولوژي و توسـعه کـشورها از نظـر اقتـصادي و
فرهنگی ، مصرف محصولات فلزي شتاب فزاینده اي به خود گرفته است و این امـر صـنایع معـدنی و متـالوژي را بـا
مشکلات عدیده اي روبرو ساخته است .
 هیدرومتالوژي در دهه 1950 براي لیچینگ کنسانتره و کانیهاي سولفیدي ، لاتریتها، کانیهاي تنگستن و ترسیب
مستقیم فلزات از محلول آنها با تکنولوژي هیدروژن تحت فشار مورد استفاده قرار گرفت .
 کانیها و کنساتره هاي سولفیدي معمولاً بـا روشـهاي حرارتـی (تـشویه) عمـل آوري میـشود . از جملـه مهمتـرین
مشکلات روشهاي حرارتی ، آلودگی زیست محیطی در اثر انتشار گازهاي دي اکسید گوگرد و اکـسید آرسـنیک مـی
باشد . از جمله محاسن تکنولوژي لیچینگ تبدیل گوگرد موجود در شبکه کانیهاي سولفیدي بـه گـوگرد عنـصري و
همچنین رسوب بخش عمده اي از آرسنیک در حین فرایند ، سرعت انحلال بسیار بـالاي آن بعلـت کـار در شـرایط
دمایی و فشاري بالا ، اکسیداسیون کامل سولفیدها و در نهایت مناسب ترین فرایند به منظور عمـل آوري کنـسانتره
هاي مقاوم طلا می باشد.
 در سالهاي اخیر نیز شاهد پیشرفت شایان توجه آن در صنعت استحصال فلزاتی مانند : طلا ، نیکل ، کبالـت ، روي
، آلومینیوم و مس بوده ایم .

مس
 مس اولین و پر مصرف ترین فلزي است که بشر مورد استفاده قرار داده است این فلز را می تـوان در طبیعـت بـه
شکل خالص پیدا کرد و به همراه طلا ، تنها فلزات رنگی طبیعت می باشند .
 وزن اتمی مس برابر 63.54 و داراي نقطه ذوب 1083 درجه سانتی گراد و علامت شیمیایی Cu است .
 مس در زبـان انگلیـسی ( Copper ) و در فرانـسه ( Cuivte ) و در آلمـانی Kupfer خوانـده مـی شـود . و
همگی از ریشۀ لغت لاتین مس ( Cupruo ) مشتق شده است .
 تا کنون در جهان حدود 20 نوع مس تصفیه شده را طبقه بندي کرده اند .
 میزان آهن در پوسته جامد زمین 5.8 و آلمومینیوم 8 درصد تخمین زده می شود در حالیکـه میـزان مـس تنهـا
0.005 درصد برآورد گردیده است .
مس در طبیعت :مس در طبیعت به صورت مس خالص، سولفیدي یا اکسیدي موجود است که بیشتر بـه حالـت
کانیهاي سولفیدي چون کالکوپیریت، بورنیت و کالکوزیت یافت میشود. مقدار درصـد مـس شـامل 0,5% مـس در
معادن روباز تا 2-1% در معادن زیرزمینی است مس طبیعی در حالت آزاد بهصورت تودههاي بـزرگ یـا بـه شـکل
ذرات پراکنده در سنگهاي آذرین در قشر زمین بوجود آمده است. در واقع این نوع مس در طبیعـت زیـاد نیـست و
فقط در بعضی نقاط دنیا مانند نواحی دریاچهي «سوپریور» در ایـالات متحـدهي آمریکـا، در کـشور بولیـوي، چـین،
شیلی و ایران دیده شده است.

قیمت 8000 تومان

      [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *