پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

با عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی -گروه مدیریت 

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت 

مطالعه موردی : بخش صنعت استان کرمانشاه 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه :

جهان همواره در حال تغییر و تحول است، موجی سریع با آهنگـی بـیسـابقه در حـال دگرگـون ساختن کلیه جنبه هاي زندگی بشر است و روش يها و طبقهبند هاي قدیمی به سرعت منـسوخ مـی گردد.

امروزه بسیاري از اقتـصاددانان و متخصـصان بـر ایـن عقیـدهانـد کـه ورود فنـاوري اطلاعـات وارتباطات  به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکلگیري انقلابی بـه نـام تجـارت الکترونیـک شده است و عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجهاي جز منـزوي شـدن در عرصـه اقتـصادي جهـان نخواهد داشت. چرا که تجارت الکترونیکی با به وجود آوردن منافعی همچون بهبود بهره وري، کـاهش قیمت، صرفه جویی هزینه ها و تغییر اندازه و ساختار بازار و همچنین حذف واسـطه ها و امکان دسترسی تولیدکنندگان به مصرفکنندگان نهایی فضاي رقابتی کـسب و کار را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. ICT همچنین میتواند در بـسیاري از بخـشهـاي مرتبط با صنعت تأثیرگذار باشد؛ اما براي موفقیـت در دنیـاي الکترونیکـی، اولـین و مهمتـرین گـام، برنامه ریزي جهـت شناسـایی موانـع بکـارگیري تجـارت الکترونیکـی مـیباشـد. عوامـل متعـددي در بکارگیري تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که از یک بعد به عوامل مالی، فنـی، فرهنگـی، سـازمانی و محیطی قابل دسته بندي میباشند .

امروزه اهمیت تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست و در کشور عزیزمان ایران نیـز بـر ایـن موضوع تأکید فراوانی شده است، اما از نظر میزان بهرهمندي از این نوع تجـارت در عرصـه جهـانی از جایگاه چندان رضایت بخشی برخوردار نیست و توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با موانع و چالش هاي متعددي روبهروست؛ بنابراین باید تلاش کند خود را هم جهت با سایر کشورهاي توسعه یافته به پیش ببرد (قربانی و همکاران، 1388 ). با توجه به اهمیت تجارت الکترونیک و درك مزایاي توسعه کاربري آن توسط مـسولان امـر، قـوانین برنامه سوم و چهـارم توسـعه نـشاندهنـده راهبردهـا و سیاسـتهـاي در حـال اجـراي توسـعه تجـارت الکترونیکی در ایران است، ما بر آن شدیم تـا عوامـل مـؤثر بـر اسـتقرار، بکـارگیري و پـذیرش تجـارت الکترونیک در شرکتهاي صنعتی کوچک و بزرگ استان کرمانشاه را بسنجیم .

تعداد صفحه :201

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

5 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *