پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی 

با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

گرایش مالی 

عنوان :

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

مطالعه موردي ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته اي است که در سال هاي اخیر به طور روز افزونـی مـورد توجـه صـاحب

نظران حوزه هاي مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفتـه اسـت. در ایـن میـان نیـز سـازمان

هایی مانند سازمان آموزش و پرورش می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سـرمایه هـاي نـاملموس

اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند.از این رو، هدف از انجام این پـژوهش، بررسـی ارتبـاط

بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان مـی باشـد.روش پـژوهش،

توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پـرورش اسـتان

کردستان در سال 1389-90 م ی باشد که تعداد آن ها 1108 نفر است. روش نمونـه گیـري تصـادفی طبقـه ،

اي است وبراي انتخاب از بین ادارات آموزش و پرورش اسـتان کـه داراي 16 منطقـه آموزشـی بـود از روش

نمونه گیري خوشه اي استفاده شد کـه حجـم نمونـه 286 نفرمـی باشـد.ابزار گـردآوري داده هـا و اطلاعـات

شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري است که اعتبار آن ها با روش آلفاي کرونبـاخ بـه

 ترتیب 0/798 و 0/806تعیین شد.در این پـژوهش میـزان سـرمایه اجتمـاعی بـا ابعـاد سـه گانـه آن یعنـی بعـد

ساختاري،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیري قرار گرفت و ارتباط هر یـک از ایـن ابعـاد بـا سـرمایه

فکري از طریق ضریب همبستگی پیرسون، براي سـنجش میـزان سـرمایه اجتمـاعی و سـرمایه فکـري از طریـق

 آزمون T تک گروهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که:

بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتبـاط مثبـت و معنـی

داري وجود دارد

بین  بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پـرورش اسـتان کردسـتان ارتبـاط

مثبت و معنی داري وجود دارد.

بین  بعد ساختاري سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردسـتان ارتبـاط

مثبت و معنی داري وجود دارد.

بین  بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پـرورش اسـتان کردسـتان ارتبـاط

مثبت ومعنی داري وجود دارد.

تعداد صفحه :189

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

4 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *