پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع يابي استراتژيك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

با عنوان : موضع يابي استراتژيك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پايان نامه
براي دريافت در جه كارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني-گرايش بازاريابي

موضوع
موضع يابي استراتژيك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
(با استفاده از مدل پيوسته تلفيقي استراتژيهاي رقابتي /تجاري الكترونيكي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده
موضع يابي استراتژيك بازار زعفران بر اساس توجه به سه ويژگي اصلي رنگ ، عطر و طعم داراي
كاربردهاي فراواني در صنايع غذايي ،رنگرزي و داروايي دارد.تاثيرات اين سه عامل يكسان
نمي باشد.بگونه اي كه كوچكترين تغيير در ساختار يا تركيب نهاده هاي توليد ، فرايندهاي توليد، فرايند
فرآوري و فرايند فروش و بازاريابي تاثير فراواني بر محصول نهايي ما دارد.لذا مدلي طراحي شده است
كه علاوه بر انطباق با ويژگيهاي طبيعي و منحني عمر محصول در برگيرنده تمامي مفاهيم ،ساختار و
ارتباطات جديدي مي باشد كه در تجارت امروزي كاربرد دارد.مدل پيشنهادي يك مدل تلفيقي از
استراتژيهاي رقابتي / تجاري الكترونيكي بوده كه در طراحي آن از مطا لعات و تحقيقات، استراتژيهاي
عمومي پورتر و الگوي استراتژيك مايلز و اسنواستفاده شده است.مدل با كاشت گياه زعفران در زمين
مناسب شروع مي شود وبا ترميم و پيوستگي كاشت پياز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پيدا كرده و
سعي داردبا تجزيه و تحليل پروسه كلي توليد محصول زعفران ،حداكثر كارايي را در كوتاه مدت و
اثر بخشي را در بلندمدت در فرايند توليد ايجاد كرده و بهره وري را در خروجي هاي اين مرحله حداكثر
كند.درمراحل فرآوري و بازار يابي و فروش با توجه به نياز بازار ، از استراتژيهاي عمومي پورتر استفاده
شده است ودر مرحله فروش با استفاده از متغيرهاي بازاريابي در مدل استراتژيك مايلزو اسنو جهت ارايه
به مشتري نهايي آماده مي گردد.البته بايد گفت كه هدف از كاربرد استراتژيهاي عمومي پورتروطرح
استراتژيك مايلزو اسنو، حصول به كسب جايگاه واقعي بعنوان اصلي ترين برندهاي زعفران در جهان
است.

مــقدمه:
 امروزه با وجودي كه قسمت اعظم زعفران جهان در ايران توليـد مـي گـردد، امـا حاشـيه سـود
اندكي براي مردم ايران باقي مي ماند. در واقع آنچه كه ما بعنوان محصول زعفران صادر مي كنـيم بعنـوان
مواد اوليه اي مي باشد كه توسط كشورهايي نظيراسپانيا، فن آوري و بسته بندي شده و با نام اسپانيا يا هر
كشوري غير از ايران در جهان به عنوان محصول زعفران اصلي به فروش مي رسد. با توجه به اينكه ايـران
توانايي بالايي در زمينه فن آوري و بهبود كيفيت زعفران بدسـت آورده اسـت ، مـي توانـد محـصولي بـا
شرايط بازار هدف طراحي و ارايه كند. لذا در صورت تدوين استراتژي هاي صـحيح بازاريـابي و فـروش
فرد به فرد از طريق e-marketing و موضع يابي محصول زعفـران ،مـي تـوان سـهم ايـران را از ارزش
افزوده جهاني اين محصول افزايش داد.
هم اكنون شركتها و سازمانها بيشتر و بيشتر به اين درك مي رسند كه بايد مشتريان خود را در مركز
سازمان قرار دهند و از يك فرآيند قدرتمند اسـتراتژيك مـشتري محـور حمايـت كننـد كـه شـامل ثبـت
اطلاعات مشتريان، تقسيم بندي مشتريان، بررسـي مـشتريان، سـرمايه گـذاري در تكنولـوژي و مـديريت
مشتريان مي باشد.(Brown , 2000)
دنياي امروز دنياي سرعت است، سرعت تغييرات بسيار بالا مي باشد و رقابت بـر ايـن اسـت كـه
توسط مشتريان وفادار براي مدت بيشتري مـورد حمايـت از بابـت تكـرار خريـد قرارگيـريم و از طريـق
بازار يابي فرد به فرد به استراتژي هاي قوي تمايزي دست يابيم. بـا توجـه بـه اينكـه حيـات شـركت هـا
بستگي به ارايه يك محصول باكيفيت بالاو قيمت پايين دارد كه جلب رضايت مشتريان را به همراه داشـته
و باعث افزايش تعداد دفعات خريدتوسط مشتري يا معرفي محصول به ديگران (مـشتري بـه عنـوان يـك
بازارياب عمل مي نمايد.) مي شود،لذا داشتن يك استراتژي مناسب در بازارهاي داخلي و جهـاني جهـت
باقي ماندن در ميدان رقابت ضروري به نظر مي رسد.جدا از ايـن مـورد، امـروزه كيفيـت و پـايين آوردن
هزينه ديگر جزء استراتژي هاي رقابتي محسوب نمي گردد بلكه از مقدمات اوليـه ايـن كـار بـه حـساب
مي آيد. ايران بدون داشتن يك استراتژي مناسب نمي توانـد سـهم مناسـبي در بـازارالكترونيكي امـروزي
بدست آورد. در نتيجه ما بايد تلاش كنيم با استفاده از مزاياي E-marketing دست به ابداع و نـوآوري
درارايه محصول و خدماتمان، در عين كاهش هزينه هاي مربوط بـه توليـد كـالا و خـدمات، هزينـه هـاي
بازاريابي و فروش براي ماندگاري هميشگي مشتري بزنيم تا علاوه بر جذب رضايت مشتريان، يك سـهم
نسبي مناسب در بازار دريك افق طولاني تر دست يابيم.

تعداد صفحه :340

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *