پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها در عرضه اوليه و افزايش سرمايه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها در عرضه اوليه و افزايش سرمايه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت

عنوان :

ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها در عرضه اوليه و افزايش سرمايه

inAccuracy of management earning forecast in IPO prospectuses

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه:
در يك جامعه نرمال مي توان فـرض كـرد تمـامي افـراد در پـي بـالا بـردن رفـاه خـويش و كـسب منفعـت هـستند بـازده يـك سـرمايه گـذاري بيـانگر منـافع حاصـل از آن سـرمايه گـذاري مـي باشـد بنـابراين طبيعـي است كه در يـك جامعـه نرمـال سـرمايه گـذاران در پـي فرصـتهاي سـرمايه گـذاري باشـند كـه بـازده سـرمايه آنهــا را حــداكثر كنــد. در نتيجــه ســرمايه گــذاران نيــاز بــه ابــزاري دارنــد كــه بتوانــد ســود و بــازده يــك سرمايه گذاري را پيش بيني كنند. امــروزه بــه دليــل گــسترش فعاليــت هــاي اقتــصادي، توســعه بازارهــاي مــالي و رونــق ســرمايه گــذاري در بازارهاي سرمايه بـه خـصوص بـورس اوراق بهـادار توسـط اشـخاص حقيقـي و حقـوقي، مهمتـرين ابـزار جهـت اتخــاذ تــصميمات درســت و كــسب منفعــت مــورد انتظــار و اســتفاده بهينــه و مطلــوب از امكانــات مــالي، دسترسي به اطلاعات درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آن مي باشد. بورس اوراق بهـادار در بيـشتر كـشورهاي در حـال توسـعه يـا توسـعه يافتـه، جـزء اركـان اقتـصاد كـشور و از جمله شـاخص هـاي توسـعه اقتـصادي كـشورها محـسوب مـي شـود . چراكـه، بـورس اوراق بهـادار امكانـات مـالي جامعـه را بـراي تحقـق اهـداف توسـعه اقتـصادي سـوق مـي دهـد. در ايـران، بـه دنبـال اهـداف توسـعه اقتــصادي در چــارچوب برنامــه هــاي دوم و ســوم توســعه و در راســتاي اجــراي تبــصره 35 بودجــه كــشور، سياست هاي خصوصي سازي شركت هـا و واگـذاري سـهام آنهـا بـه عمـوم مـردم در حـال تحقـق اسـت . لـذا، تـشويق عمـوم بـه خريـد سـهام شـركتها و انجـام سـرمايه گـذاري مناسـب، مـستلزم ارائـه اطلاعـات شـفاف و
درست راجع به شركتها جهـت ارزيـابي وضـعيت مـالي آنهـا بـه خـصوص وضـعيت نقـدينگي، ارزيـابي جريانـات نقدي آتي و كيفيت سـود مـي باشـد . چـرا كـه، بقـاء هـر شـركتي در گـرو وجـود سـود و جريانـات نقـدي آتـي مناسب است.
ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها هــدف اصــلي تأســيس شــركتها و مؤســسات انتفــاعي تحــصيل ســود اســت و بــا توجــه بــه پيــشرفت
تكنولــوژي و گــسترش شــركتهاي عظــيم توليــدي و بازرگــاني در ســطح بــين المللــي و رونــق روزافــزون بازارهــاي بــورس ســهام، يكــي از معيارهــاي مهــم ارزيــابي عملكــرد مــديريت واحــدهاي مختلــف تجــاري، پتانــسيل ســودآوري و ارزش ســهام شــركتها مــي باشــد. بــديهي اســت، ســرمايه گــذاران (خريــداران ســهام) جهـت خريـد سـهام، قـدرت سـودآوري آتـي شـركتهاي مختلـف را پـيش بينـي ميكننـد.پـيش بينـي مزبـور بـا اسـتناد بـه تحليـل وضـعيت شـركت و عملكـرد مـديريت از كيفيـت و اعتبـار بيـشتري برخـوردار خواهـد بـود. پس، سرمايه گذاران و سـهامداران بايـد سـعي نماينـد كـه در تـصميم گيـري هـا بـه نحـوي عمـل نماينـ د كـه چشم اندازي درست از روند سـود شـركت داشـته باشـند تـا بتواننـد بـا اخـذ تـصميمات درسـت و عينـي تـر بـه
انتظارات و توقعات خويش از سرمايه گذاري دست يابند.
 طرح مسئله
ســرمايهگــذاري يكــي ازعوامــل مهــم توســعه در قــرن حاضــر اســت. در ايــن راســتا بــورس اوراق بهــادار مهمتــرين ابزاري اسـت كـه مـيتوانـد سـرمايه هـا را بـسيج نمـوده و بـه سـوي صـنايع مختلـف هـداي ت نمايـد. اهميـت بـورس اوراق بهادار دركـشورهاي صـنعتي بـه حـدي اسـت كـهامـروزه فعاليـتآن بـهعنـوان يكـي از مهمتـرين شـاخص هـاي رشـد اقتـصادي ايـن كـشورها بـه شـمار مـيآيـد.سـاختار اقتـصادي كـشور مـا و ويژگـي هـاي مترتـب بـر آن، وضـعيتي را فراهم آورده اسـت كـه ضـرورت توسـعه و رشـد بـورس اوراق بهـادار را از اهميـت ويـژه اي برخـوردار نمـوده اسـت .در اتخاذ تصميمات سـرمايه گـذاري در بـورس اوراق بهـادار اولـين و مهمتـرين عـاملي كـه فـراروي سـرمايه گـذار اسـت عامل قيمت است و بررسي روند تغييـرات قيمـت سـهام متـداول تـرين نقطـه شـروع در زمـان خريـد سـهام مـيباشـد. از اين رو آگاهي از عوامل مؤثر بر قيمت سـهام بـسيار حـائز اهميـت مـي باشـد. از آنجـا كـه قيمـت سـهام تحـت تـأثير عوامل مختلف تغيير ميكند و هر كـدام از ايـن عوامـل بـه نـوعي باعـث كـاهش يـا افـزايش قيمـت سـهام مـي شـوند بررسي و تحليل هر يك از عوامل ضروري مـيباشـد. در يـك جمـع بنـدي كلـي مـيتـوان گفـت قيمـت سـهام تحـت  ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها تأثير دو گروه از عوامل به نام عوامـل بيرونـي و عوامـل درونـي تغييـر مـي نمايـد . منظـور از عوامـل بيرونـي آن دسـته از وقايع، حوادث و تـصميماتي اسـت كـه در خـارج از شـركت رخ مـي دهـد و خـارج از كنتـرل مـديريت شـركت اسـت است ولي بر قيمت سهام مـؤثر اسـت عوامـل بيرونـي بـه 3 دسـته عوامـل اقتـصادي،عوامـل سياسـي و نظـامي وعوامـل فرهنگــي و رفتــاري تقــسيم مــيشــوند.عوامــل درونــي شــامل مــديريت ،ويژگــي هــاي شــركت وصــنعت ،وضــعيت ســودآوري ،ســاختار نيــروي انــساني و تكنولــوژي اســت. بهرحــال تعامــل مجموعــه عوامــل در بــازدهي وريــسك شركت انعكـاس مـي يابـد. سـرمايه گـذاران بـه اطلاعـات مربـوط بـه ريـسك و بـازدهي جهـت تـصميم گيـري نيـاز دارند. يكي از اطلاعات مهم براي اين دو پارامتر تصميم گيري، پيش بيني سود شركت ميباشد.

تعداد صفحه :123

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

3 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها در عرضه اوليه و افزايش سرمايه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *