پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی: رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان:

رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

استاد راهنما:

دکتر نبی اله دهقان

استاد مشاور:

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

استاد داور:

دکتر محمود محمدیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………. 2

مقدمه…………………………….. 3

1-1 بیان مسئله…………………………….. 3

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع…………………………….. 4

1-3 هدف تحقیق……………………………… 6

1-3-1 هدف اصلی……………………………… 6

1-3-2 هدف کاربردی……………………………… 6

1ـ4 گزاره های تحقیق……………………………… 6

1-4-1 پرسش اصلی……………………………… 6

1-4-2 فرضیه های تحقیق……………………………… 6

1-5 متغیر های تحقیق……………………………… 7

1-5-1 متغیر های مستقل……………………………… 7

1-5-2 متغیر های وابسته…………………………….. 7

1-6 قلمرو تحقیق……………………………… 7

1-6-1   قلمرو موضوعی تحقیق……………………………… 7

1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق……………………………… 7

1-6-3   قلمرو زمانی تحقیق……………………………… 7

1- 7 چارچوب نظری تحقیق……………………………… 8

1-8 روش شناسی تحقیق……………………………… 8

1-8 -1 روش تحقیق……………………………… 8

1-8-2 جامعه آماری……………………………… 8

1-8-3   روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:……………………………. 9

1-9 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:…………….. 9

1-10 روش های تحلیل داده ها:……………………………. 9

1-11 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:……………………………. 10

1-12 شرح واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی:……………………………. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………… 13

2ـ1 مبانی نظری……………………………… 14

2-1-1 مقدمه…………………………….. 14

2-1-2 اینترنت……………………………… 15

2-1-4 اينترنت و بازاريابي……………………………… 29

2-1-5 رفتار مصرف کننده آنلاین……………………………… 43

2-1-6 عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی……………………………… 56

2-2پیشینه تحقیق……………………………… 79

2-2 -1 بررسی پایان نامه های داخلی مرتبط……………………………… 79

2-2-2 بررسی پایان نامه های خارجی مرتبط……………………………… 83

2-2-3 مدل مفهومی تحقیق……………………………… 87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………… 91

مقدمه…………………………….. 92

3-1 روش تحقیق……………………………… 92

3-1-1 تحقيق کاربردي……………………………… 92

3-1-2 تحقيق توصيفي……………………………… 92

3-2 متغيرها و فرضیه های تحقيق……………………………… 94

3-2-1 مدل تحلیلی تحقیق……………………………… 95

3-3 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات……………………………… 97

3-4 مقیاس مورد استفاده……………………………. 98

3-4 روايي و پايايي پرسشنامه…………………………….. 99

3-4-1 پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه…………………………….. 99

3-4-2 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه…………………………….. 100

تحلیل عاملی……………………………… 100

3-5 قلمرو تحقیق……………………………… 105

3-5-1 دوره های زمانی انجام تحقیق……………………………… 105

3-5-2 مکان تحقیق……………………………… 105

3-6 جامعه آماری …………………………….105

3-7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه …………………………….106

3-8 روش یا روش های نمونه گیری……………………………… 106

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………. 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………. 109

مقدمه…………………………….. 110

4-1 آمار توصیفی متغيرهاي جمعيت شناختي……………………………… 110

4-1-1 آمار توصیفی متغیر جنسیت……………………………… 110

4-1-2 آمار توصیفی متغیر سن……………………………… 111

4-1-3 آمار توصیفی متغیر تحصیلات……………………………… 112

4-1-4 آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل……………………………… 113

4-1-4 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه…………………………….. 114

4-2 آمار استنباطي.. …………………………….116

4-2-7 مراحل عمومي آزمون فرض آماري……………………………… 131

4-2-8 آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………… 135

4-2-9 آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………… 139

4-2-10 آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………… 143

4-2-11 آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………… 146

4-2-12   آزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………… 149

4-2-13 رتبه بندي متغیرهای تحقیق……………………………… 153

4-2-14   بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی……….. 153

فصل پنجم: نتیجه‌گیری……………………………… 156

مقدمه…………………………….. 157

5-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی……………………………… 157

5-1-1 متغیر جنسیت……………………………… 157

5-1-2 متغیر سن……………………………… 157

5-1-3 سطح تحصیلات……………………………… 157

5-2 نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق……………………………… 157

5-2-1 بررسی فرضیه اول (محیط بازاریابی اینترنتی)……………………………. 157

5-2-2 بررسی فرضیه دوم (ویژگی های محصول) …………………………….158

5-2-3 بررسی فرضیه سوم (امنیت و اعتماد) …………………………….158

5 -2-4 بررسی فرضیه چهارم (پیشنهادات ارتقایی)……………………………. 158

5-2-5 بررسی فرضیه پنجم (قیمت) …………………………….159

5-2-6 بررسی فرضیه ششم (سهولت خرید)……………………………. 159

5-2-7 سایر نتیجه‌گیری ها …………………………….159

5-3 محدودیتهای تحقیق……………………………… 160

5-4 پیشنهادهای اجرایی……………………………… 160

5-5 پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی……………………………… 161

منابع و مآخذ…………………………….. 163

پیوست……………………………… 169

چکیده:

رشد سریع زیر ساختارهای اینترنت فرصت­ها و روش­هایی جدید برای انجام کسب وکار به تمامی جهانیان معرفی کرد. اینترنت دنیا را بدون مرز کرده است. تولید­کنندگان، تجار و مصرف­کنندگان در حال حاضر می­توانند به بازارها به طور سریع­تری دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری را نسبت به قبل در کمترین زمان ممکن کسب کنند(جاتوراویث، 2007). در کل استفاده از اینترنت می­تواند در سه فعالیت اصلی دسته­بندی شود: نشر اطلاعات شرکت، اجرای تجارت الکترونیکی و تبادلات کسب و کاری. برجسته­ترین ویژگی­ اینترنت عدم نیاز به واسطه است؛ تولید­کنندگان می­توانند کالاهای خود را به طور مستقیم و به آسانی از طریق اینترنت به فروش برسانند (جاتوراویث، 2007).

با اینکه تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان در خارج از کشور صورت گرفته ولی در داخل کشور مدل های چندان مناسبی در این ارتباط ارائه نشده است. بدیهی است که بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می تواند به شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از این شیوه خرید کمک نماید. این تحقیق، تاثیر عوامل بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان را بررسی می کند.

مطالعه حاضر بر اساس مدل اولیه هاکیو و همکاران در سال 2009 انتخاب شده و پس از بررسی تحقیقات مختلف مرتبط با تحقیق حاضر،مدل ذکر شده تغییر یافت و عوامل قیمت و سهولت خرید به آن اضافه گردید.

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و داده های مورد بررسی از میان 266 پرسشنامه توزیع شده در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی که به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند به دست آمد.در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون هایی همچون آزمون كولموگروف – اسميرنوف، آزمون دوجمله اي يا نسبت، آزمون فريدمن، آزمون من وییتنی و آزمون کروسکال والیس و نیز تحلیل عاملی بهره گرفته شد.

نتایج آزمون ها بیان داشت که متغیرهای قیمت، امنیت و اعتماد، محیط بازاریابی اینترنتی، ویژگی محصول و سهولت خرید بر روی رفتار خرید مشتریان در اینترنت تاثیر معناداری داشته و متغیر پیشنهادات ارتقایی تاثیر گذار نبوده است.

در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند افزایش سطح امنیت و اعتماد که تاثیری مستقیمی بر روی متغیر پیشنهادات ارتقایی دارد و باعث می شود که این ابزار مهم بازاریابی در اینترنت تمایل مشتریان به خرید اینترنتی را افزایش دهد،ارائه گردید. همچنین استفاده از عامل قیمت به عنوان مزید رقابتی نیز مورد توجه است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

در زمان­های اخیر اینترنت حجم عظیمی از هیجان را ایجاد کرده، طوریکه توجه رسانه، عموم و بازاریابان را به خود جلب نموده است. دلایل زیادی برای رشد استفاده از اینترنت (نه فقط خرده فروشی) در زمانهای اخیر فراهم است، مانند اندازه آن به عنوان منبع اطلاعات، آسان­تر شدن آن برای استفاده کننده، و اینکه روز به روز قابلیت دسترسی به آن افزایش یافته و هزینه­اش کاهش می­بابد (از اُکاس و فِنچ، 2003). خصوصیات تعاملی وب و اینترنت، به مصرف کنندگان این فرصت را می­دهد تا محصولات را راحت­تر و با کارایی بهتر خریداری کنند، از راه دور قادر به استفاده از وب باشند و در زمان و زحمت صرفه­جویی کنند. رشد سریع اینترنت و شبکه گسترده جهانی در دهه 90 تجارت الکترونیکی را به وجود آورد و آینده بسیاری از شرکتها را تضمین نمود (هانگ، 1998). اینترنت بازارهای جدیدی را برای مشتریان و همچنین سازمان­ها ایجاد کرده است و به جایگزین جدی­ای برای خرید سنتی تبدیل گردیده است. رشد خرید اینترنتی، نیروی محرکی را برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینه رفتار و نگرش مصرف­ کنندگان در وب و تجارت­های آنلاین فراهم کرده است.

1-1- بیان مسئله

پیدایش و توسعه اینترنت فرصت های جدیدی را برای بازار یابان ایجاد نموده تا بتوانند فعالیت های فعلی بازار یابی خود را بهتر انجام دهند. بازاریابی اینترنتی تا حد زیادی به ویژگی های محصولات و خدماتی ارتباط دارد. به علاوه بازار یابی از طریق اینترنت می تواند کمک شایانی در صرفه جویی وقت و هزینه، به استراتژی کلی بازاریابی نماید. (تیم تجارت الکترونیک پان وسترن،2005)

در دنیای کسب و کار الکترونیک عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر تصمیم و قصد خریدار از طریق وب سایت ها تاثیر می گذارند. عواملی مانند کمبود امنیت در اینترنت، کمبود اعتماد مشتریان به خرید و تبلیغات مجازی،کیفیت سایت و نحوه طراحی آن خصوصا در ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا، به بی رغبتی و بی اعتمادی مشتریان نسبت به خرید و تبلیغات اینترنتی منجر می شود.

نزدیک به 72% از کاربران اینترنت حداقل یکبار در ماه به صورت آنلاین به جستجوی کالای گوناگون می پردازند. اما این جستجوی اینترنتی هرگز معادل خرید نیست.مهمترین مانع در این راه وادار نمودن افراد به آزمایش و استفاده از این شیوه جهت خرید برای اولین بار می باشد.(میوتر،2005)

اگر مشتریان از تصمیمات خرید و تجارب خرید اینترنتی خود احساس رضایت کنند، سناریوی خرید آنلاین بسیار جذاب و پر طرفدار خواهد شد. این موضوع که چگونه می توان کیفیت رفتار خرید مشتریان از طریق اینترنت را بهبود و ارتقاء داد و آنها را برای خرید اینترنتی بیشتر کرد،بحثی است که توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف ساخته است.(چن- شانگ- کاو،2009)

هرچند،خریدهای اینترنتی گزینه ها و راحتی بیشتری را برای مشتریان فراهم می نماید ولی یافتن محصولاتی که نیازهای یک مشتری را برآورده نماید کار چندان آسانی نیست.اگر یافتن محصولاتی که نیاز های یک مشتری را برآورده نماید برای او مشکل باشد، آن مشتری ترجیح خواهد داد تا از فروشگاه های آنلاین دیگری خرید نماید و یا به کلی از خرید اینترنتی صرفنظر نماید.(پارا- رویز،2009)

علیرغم مزایا و کاربرد های فراوانی که اینترنت و بازاریابی اینترنتی دارد و در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، هنوز در ایران و در بسیاری از فروشگاه ها و… بنا به دلایل مختلف همچون عدم وجود زیر ساخت مناسب،امنیت و اعتماد پایین،ویزگی های محصول و حتی فرهنگ به کارگیری از اینترنت جهت خرید، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتوانسته باعث تاثیر زیاد و افزایش تمایل خرید مشتریان شود و مشتریان چندان توجهی به این نوع خرید نداشته و تاثیر پذیری کمی از آن دارند در حالی که بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به فروش اینترنتی در بازار اینترنتی روی آورده اند تا در عصر اطلاعات و ارتباطات بتوانند مزایای زیادی برای خود ایجاد نمایند.

با اینکه تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان در خارج از کشور صورت گرفته ولی در داخل کشور مدل های کمی در این ارتباط ارائه شده است. بدیهی است که بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می تواند به شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از این شیوه خرید کمک نماید.

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

اینترنت در طول سال های گذشته پیشرفت نمایی داشته و امروزه در اکثر کشورهای دنیا به راحتی قابل دسترسی است و بسیاری از رفتارهای کسب و کار مشتریان را دچار انقلاب و دگرگونی کرده است. همچنین از اینترنت برای ایجاد و حفظ روابط با مشتری از طریق فعالیت های آنلاین تا تبادل ایده ها، محصولات و خدمات استفاده شده است. (هاکیو- شمیم،2009)

در سایه گسترش بازرگانی الکترونیکی بسیاری از واسطه ها اعم از عمده فروشان و خرده فروشان، حذف شده اند. بدون نیاز به حضور در فروشگاه، همه کالاها و به صورت مجازی در دسترس هستند و مشتری می تواند هر محصولی را در اینترنت ببیند، بررسی کند، ویژگی های آن را دریابد، از میان عرضه کنندگان و قیمت ها برگزیند و با فشردن چند دکمه از راه اینترنت، سفارش و پرداخت را انجام دهد. (هاکیو و همکاران،2009)

امروزه با مطرح شدن الگوهای جدید، تعاریف سنتی بازاریابی دگرگون شده و لازم است با دیدی نو به این مسئله توجه شود.بازاریابی یکی از سیستم های سازمانی و یا یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان های تجاری در جهت دستیابی به اهداف و ارضای نیاز های مشتریان است.(سیمون و مینور،1381)

با افزایش تعداد کاربران اینترنت، نحوه استفاده کاربران از این ابزار تعاملی به عنوان بخشی موثر در تصمیمات و اقدامات خرید، توجه متخصصین و صاحب نظران را به خود جلب نموده است.(سوپرامانیین،2006)

هم چنانکه استفاده از اینترنت گسترش می یابد، استفاده از آن برای شرکت ها به صورت یک جنبه استراتژیک درآمده است.داشتن ارتباطات موثر با مشتریان از طریق اینترنت یک جنبه مهم و حیاتی برای شرکت هاست و اکثر بنگاه ها از وب سایت ها به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می نمایند.(ریچارد- چاندرا،2005)

محیط بازار یابی اینترنتی برای فروشندگان این امکان را فراهم می آورد که بتوانند واسطه های بسیار با امکانات متنوع برای خرده فروشی در اختیار کاربران قرار دهند. از نظر تریفتز و هابل،تعامل از نظر مشتریان یعنی پیاده سازی ابزاری پیچیده برای کمک به خریداران در تصمیم گیری آنها برای خرید با استفاده از بازاریابی اینترنتی. (هاکیو و همکاران،2009)

اینترنت برای شرکت های بازار یاب فرصت های منحصر به فردی جهت جمع آوری اطلاعات و فروش محصولاتشان ایجاد می کند و مشتریان را قادر می سازد تا محصولات ویژه را بدون زحمت در اینترنت جستجو نموده و بدون مراجعه به فروشگاه به صورت آنلاین، خرید نمایند. در بازاریابی اینترنتی این اجازه به مشتری داده می شود تا به اطلاعات به روز و کاتالوگ جدیدترین محصولات و خدمات دسترسی داشته باشند. (هاکیو و همکاران،2009)

علیرغم محبوبیت و اهمیت اینترنت در اقتصاد دیجیتالی، تعداد کمی تحقیق جامع در زمینه بازاریابی اینترنتی که عوامل موثر و دخیل در موضوع را به صورت کامل و شفاف مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مفیدی را ارائه نماید در کشور انجام شده و با توجه به اینکه استفاده از اینترنت برای کسب و کار و خرید های اینترنتی در ایران همچنان نوپا و جدید است و مشتریان بیشتر به خاطر امنیت اطلاعات خود به خرید های اینترنتی کمتر تمایل دارند و بر این باورند که تعاملات آنلاین به اندازه کافی برای روش پرداخت ایمن نیست و امکان افشای اطلاعات وجود دارد، ضروری است تا تحقیقی در این زمینه صورت گیرد. (نگای، 2003).

3-1- هدف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق،شناسایی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان است که از طریق مطالعه و بررسی الگوها و مدل های رفتار خرید مشتریان در محیط اینترنت، مولفه ها و شاخص ها احصاء خواهد شد.

2-3-1- هدف کاربردی

نتایج مورد انتظار تحقیق این است که در پایان تحقیق مولفه ها و شاخص های تعیین کننده رفتار خرید مشتریان در بازاریابی اینترنتی جهت هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی به مدیران بازاریابی ارائه شده و بتوانند سهم بیشتری از بازار را برای محصولات و خدماتشان از طریق محیط اینترنتی در اختیار گیرند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 206

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --