پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
پایان نامه کارشناسي ارشد
رشته مدیریت دولتي – گرایش تشکیلات وروشها
موضوع
بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری
خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

برونسپاری، عبارت از واگذاری بخشي یا بخش هایي از فعالیت های داخلي سازمان به اشخاص حقیقي
یا حقوقي بیرون از سازمان، در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . این تحقیق، با بررسي دقیق میزان
اثربخشي برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي
وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشي آن، در این سه شرکت، بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه ،
استراتژیک ، مدیریتي ، تکنولوژیکي ، اقتصادی ، کیفیتي و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلي
از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد . در این تحقیق از روش
کاربردی و توصیفی – تحلیلی، علّی و از نوع پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای مزبور به تعداد 161نفر می باشد .به منظور بررسی
و تعیین میزان اثربخشی برونسپاری در سه شرکت فوق از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از
طیف لیکرت استفاده شده ،همچنین بمنظور ،تجزیه و تحلیل داده ها ، در سطح آمار توصیفی، از جدول
ها ، نمودارها و تحلیل درصدی و در تحلیل استنباطی ، با استفاده از نتایج حاصل از پردازش آماری داده
ها، ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن استفاده
شده است . نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بطور کلی ، اثربخشی برونسپاری در سه شرکت آب و
فاضالب شهری خراسان رضوی وشمالی و جنوبی معنی دار است وهمچنین اهداف و انتظارات
استراتژیکی و مدیریتی و مشتری مداری که در قالب سه فرضیه عنوان شده، تایید و انتظارات و اهداف
اقتصادی ،تکنولوژیکی و کیفیتی نیز در قالب سه فرضیه رد و محقق نشده است .

مقدمه
امروزه موضوعات بسیاری،مانند تقویت فشارهای رقابتي،مشکالت تجارت، محدودیت منابع ،
پیچیدگیهای فني و تخصصي شدن وظایف ، شتاب تغییرات محیطي ، تردید درباره آینده ،افزایش بیش
از حد هزینه ها و بزرگ شدن بي اندازه بعضي از سازمانها و برخي مالحضات قانوني، موجب شده ،
سازمانها درباره مدلهای مدیریتي خود برای کسب مزیت رقابتي تجدید نظر کنند.
در گذشته کلید موفقیت حجیم و عظیم بودن بود،ولي امروزه، اهمیت کیفیت باال ،در حال افزایش
است.یکي از راه حل های دست یافتن به این موفقیت ها، برون سپاری است. برونسپاری یکي از
روشهایي است که مي تواند منجر به کسب مزیت رقابتي و موفقیت سازمانها در دنیای کنوني باشد .
برونسپاری ،منجر به ایجاد آمادگي برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات
در عصر حاضر مي شود (حاجي کریمي و جمالیه ،23،3187) .
فعالیتهای زیادی ، تا امروز برونسپاری شده اند که برخي از آنها موفقیت آمیز و برخي از آنها بدلیل
شکست و عدم دستیابي به موفقیت به حالت قبل برگشته اند .بنابراین ،نمي توان ادعا کرد که برونسپاری
به خودی خود سودمند است ، مگر اینکه از برونسپاری های صورت گرفته، ارزیابي بعمل آید.
در حقیقت ،یک ارزیابي دقیق و علمي که نقاط ضعف و قوت ، راههای بهبود و اصالح و میزان تحقق
اهداف و همچنین تصویری از وضعیت فعالیتهای برونسپاری شده ، را نشان دهد ، ضرورتا، مي بایست
صورت مي گرفت ، لذا ، این تحقیق در راستای دستیابي به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از
وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالي و
جنوبي که چندین سال است ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، سعي نموده تا تصویری
کلي از وضعیت کنوني ارائه نماید، تا مبنایي برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد
 بیان مسئله:
امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بال بردن کیفیت خدمات و محصوالت برای شرکتها از اهمیت ویژه ای،
برخوردار است. یکي از ابزار های دستیابي به این امر برون سپاری است.برون سپاری ابزاری برای تقسیم
مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار است ، در برون سپاری در واقع شرکت مي تواند با
تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف
واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و استفاده از سرمایه و نیروی شرکتهای
دیگر، ریسکهایي ،از جمله ریسک ناتواني فناوری ،دانش فني و مهارت را نیز کاهش دهد ،به عالوه
،برون سپاری شرکت را قادر مي سازد، تا هزینه های آتي را با انتخاب رقابتي ترین قرارداد مناقصه ،پایین
3 نگه دارد(کوك و همکاران)
 انچه در برون سپاری مهم است ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری است.همانگونه گه تام پیترز مي
گوید :آنچه را که بهتر از سایر سازمانها انجام مي دهید، برای خود نگه دارید و سایر فعالتهای سازمان را
برون سپاری کنید. برون سپاری، پدیده ای جدید نیست ،ولي اجرای برون سپاری موفق هم کار راحتي
نیست ، برای این منظور الزم است ، نگاه متفاوتي به سازمان خود داشته باشیم ، بنظر برخي از مدیران،
یکي از سخت ترین کارها تغییر رویه هایي است که در حال حاضر از نظر سایر افراد سازمان موفقیت
آمیز بنظر مي رسد(پرویزیان ،دهقان ،1،3188)
نکته مهم دیگر ، در راستای دستیابي به اهداف برونسپاری، این موضوع است که چه فعالیتهایي در چه
حوزه هایي برونسپاری و چه فعالیتهایي را خود شرکت انجام دهد ، آیا برونسپاری فعالتها توانسته این
موضوع را محقق کند . چه بسا ، مسئله ای که و با توجه به گذشت چند سال ازبرونسپاری های انجام
شده، اکثر مدیران نیز با آن روبرو هستند ، استفاده از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتي و
فعالیتهایي است که باید برون سپاری شود ( منشي زاده ،دوست اربابي،5،84)

تعداد صفحه :152

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *