پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

با عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش تولید و عملیات

عنوان :

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

مطالعه موردی : دانشگاه کردستان

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی هاي اجتماعی و اقتصادي جوامع مدرن
مطرح گردیده است. سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادي مجموعهاي از روابط میان عوامل اجتماعی است که
انجام کارهاي گروهی را تسهیل میکند و موجب افزایش بهرهوري میشود. از کارکردهاي مهم سرمایه
اجتماعی میتوان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل برخی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب،
مقررات دیوان سالارانه)، رضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد
اشاره کرد. تحقیق حاضر به منظور شناسایی سطح سرمایه اجتماعی با تاکید برعنصراعتماد اجتماعی، و
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان در حوزه جامعه آماري دانشگاه کردستان انجام شده
است.
تعداد 105نمونه از میان کارکنان واعضاي هیئت علمی جامعه آماري مورد مطالعه انتخاب وازطریق
پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري گردید وداده ها بااستفاده از روشهاي آماري شامل تحلیل همبستگی،
تحلیل واریانس یک طرفه، و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
بررسی تحلیل واریانس سطح سرمایه اجتماعی با مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان شامل جنس،
سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع شغل و نوع استخدام نشان داد که سن وسطح تحصیلات رابطه معنی
دار با سطح سرمایه اجتماعی در جامعه آماري مورد مطالعه دارند. همچنین بین میزان رضایت شغلی کارکنان
وسن، نوع شغل، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی آنهارابطه معنی داري وجودداشت.
تحلیل همبستگی میان سطح سرمایه اجتماعی ورضایت شغلی نشان داد که میان این دو متغیر
همبستگی معنی دار وجوددارد.
نتیجه بررسی تحلیل رگرسیون رضایت شغلی با متغیرهاي سرمایه اجتماعی (شامل اعتماد به خود،
اعتماد به خانواده، اعتماد به دوستان وهمکاران، اعتماد به نهادهاي رسمی واعتماد به نهادهاي غیر رسمی) نیز
نشان داد که از این میان تنها اعتماد به دوستان وهمکاران واعتماد به نهادهاي رسمی تأثیر مثبت و معنیدار
بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان داشته است.

مقدمه:
سرمایه اجتماعی به نسبت، مفهوم جدیدي است. که به تازگی وارد ادبیات علوم اقتصادي شده و توانسته
است در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی در مباحث توسعه پیدا نموده و سهم بسزایی در تبیین مسائل
توسعه کسب نماید. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقاله هاي دانشگاهی
با کارهاي افرادي چون جیمز کلمن، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاماو نیز پیربوردیو افزایش یافت. سرمایه
اجتماعی بر خلاف سرمایه مادي قابلیت انتقال ندارد و عبارتست از: روابط دو جانبه، تعامل ها و شبکه هایی
است که در میان گروه هاي انسانی پدیدار می گردد.
از کارکردهاي اقتصادي سرمایه اجتماعی می توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل برخی از مناسبات
رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان سالارانه و امثال آنها)، بهبود کارایی، سرعت تبادل
اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد. در واقع اصلی ترین کارکرد اقتصادي سرمایه اجتماعی
تسهیل هر گونه مبادله به ویژه مبادله هاي اقتصادي است و همین ویژگی است که منجر به کاهش هزینه
مبادله در اقتصاد می شود (مرجایی،1383).
بر خلاف کشورهاي توسعه یافته ،سرمایه انسانی وبه ویژه سرمایه اجتماعی در کشورهاي جهان سوم هنوز
مورد توجه قرار نگرفته است.این امر در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران مبهم باقی مانده
است. از آنجا که در ایران مطالعه زیادي در این خصوص صورت نگرفته،نیاز به مطالعه در این خصوص بیشتر
احساس می شود.

تعداد صفحه :175

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *