پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

استاد راهنما:

دکتر هوشمند استفدیارپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده:—————————————————  
مقدمه:—————————————————  
1-خلقت آدم(ع):——————————————–  
2- رانده شدن شیطان:—————————————–  
3- گناه آدم و توبه ی او:—————————————  
4-ادریس (ع):———————————————-  
5-نوح(ع):————————————————  
6-هود(ع)و قوم عاد:——————————————  
7-صالح(ع):———————————————–  
8-ابراهیم(ع):———————————————-  
9-ابراهیم و نمرود:——————————————-  
10-جنگ با خدای ابراهیم و مرگ نمرود:—————————-  
11-اسماعیل(ع) و چشمه ی زمزم:——————————–  
12-اسحاق(ع):———————————————  
13-یعقوب(ع):———————————————  
14-یوسف(ع):———————————————  
15-یوسف(ع) و زلخیا:—————————————-  
16-الیاس(ع:———————————————–  
17-قارون و گنج های او:————————————–  
18-داود(ع):———————————————–  
19-سلیمان(ع):———————————————  
20- سلیمان و بلقيس ملكه سبا:———————————-  
21-هاروت و ماروت:—————————————–  
22- لوط(ع):———————————————–  
23- فرعون:———————————————–  
   
24-موسی و معجزات او:————————————–  
25-شعیب(ع):———————————————-  
26- خضر و موسي:——————————————  
27-هارون و موسي:—————————————–  
28- گوساله ي سامري:—————————————-  
29-ايوب(ع):———————————————-  
30-يونس(ع):———————————————-  
31-عزير(ع):———————————————–  
32-زكريا(ع):———————————————–  
33-يحي(ع):———————————————–  
34-نخل خشكيده و روزه ي مريم:——————————–  
35-رسالت عيسي(ع):—————————————–  
36- داستان نزول مائده بر حواريون:——————————-  
37- به آسمان رفتن عيسي(ع):———————————–  
38-لقمان حكيم:——————————————–  
39-اصحاب كهف و رقيم:————————————–  
40-قوم يأجوج و مأجوج و سدّ ذوالقرنين:—————————  
41-اصحاب فيل:——————————————–  
42-طالوت و جالوت:—————————————–  
43-ابي لهب:———————————————–  
44-معراج پيامبر محمّد مصطفي(ص):——————————  
45-هجرت پيامبر(ص):—————————————-  
46-جنگ بدر:———————————————-  
   
47-جنگ حنين:———————————————-  
48-جنگ خيبر:———————————————–  
49- غدير خم:————————————————  
50-فدك:————————————————–  
51-نتيجه:————————————————–  
52-جدول:————————————————–  
53-نمودار:————————————————–  
54-منابع:—————————————————  
55-چكيده ي انگليسي:—————————————–  
   
1-چكيده 4
2-مقدمه 5
3-قصه ي آدم 7
4- قصه ي ابليس 7
5-داستان آزر پدر ابراهيم(ع) 8
6-قصه ي ابراهيم(ع) 9
7-داود(ع) 9
8-قصه ي سليمان1 10
9- هاروت و ماروت 11
10-فرعون 11
11-موسي و معجزات او 11
12-قصه ي عيسي(ع) 12
13-آگاهي گويندگان ايراني از مسيحيت 13
14-افق هاي شعر و انديشه ي سنايي 15
15-فردوسي 16
16-حضرت سليمان (ع) و جمشيد 17
17- نتيجه گيري 19
19- منابع 20

چكيده:

با عنايت و توجه به خداوند باري تعالي در اين رساله، قصه هاي قرآني در متون نظم از آغاز تا پايان قرن ششم مورد بررسي قرار گرفته است. بيشترين اشعاري كه از قرآن الهام گرفته شده در قرن ششم هجري مي باشد و به طور صريح مي توان گفت كه به دليل جنگ ها و حمله هاي مغولان به ايران و قتل عام مردم ،عران كه حكم انبياء را در بين مردم دارند براي الهام گيري و ارشاد ظالمان از داستان هاي قرآني  و عذاب هايي كه خداوند بر اقوام گذشته نازل مي كرده است در اشعارشان استفاده نموده تا به اين طريق مردم را ارشاد نمايند از جمله داستان هايي كه در اين رساله مذكور است: خلقت آدم، رانده شدن شيطان ، توبه ي آدم ، زندگي پيامبران مانند ادريس، صالح، نوح ،….. زيبايي يوسف و عشق زليخا به او، نابينايي يعقوب ، تبه كاريهاي قوم يأجوج و مأجوج، كشيدن سدّ ذوالقرنين ، عيسي كه مرز روح بخشي و زنده كننده دارد، اعجاز موسي، تسلط سليمان بر باد و ديو و پري صبر و استقامت ايوب، اصحاب فيل و كهف، معراج پيامبر و جنگ هاي او از جمله :حنين، خيبر ، بدر و … كه بيشتر اشعارشان در اين دوره ي زماني انعكاسي از داستان هاي قرآني مي باشد.

مقدمه:

همه ي اين حكايات و اخبار انبياء را بر تو بيان مي كنيم تا قلب تو را بر آن قوي و استوار گردانيم و در اين طريق حق بر تو روشن شود و اهل ايمان را پند و عبرت و تذكر باشد.

(هود،آيه 120)

قرآن، قانون زندگي انسانيت و كتاب خواندني و سند حقانيت آئين اسلام است و پيوسته چون خورشيد تابان بر تارك زمان درخشان و بر همه ي مردمان در طول دوران پرتو افكنده است. آنگونه كه بزرگترين هدف قرآن و مربيان الهي، انسان سازي است، بر عاطفه ها و احساسات و بینش انسان ها، تأثير گذار است تا جايي كه وقتي (گوته1) آلماني از قرآن سخن به ميان مي آورد، چنين مي گويد: «اين كتاب تأثير خود را براي هميشه حفظ خواهد كرد.»

يكي از شيوه هاي ارزش يابي شعر شاعران، بررسي و تأمل در انديشه هاي آنها است. از آنجايي كه منشأ و منبع الهام شاعران بسيار متنوع و گسترده است، اين منابع مي تواند اسطوره، تاريخ ، فرهنگ ، قصص، حماسه و هر چيز ديگري باشد. داستان ها و تلميحات از دير باز مورد توجه بشر بوده است.

بديهي است كه سرشت انسان به شنيدن و خواندن سر گذشت و داستان ها رغبت و ميل فراوان دارد و قرآن كريم نخستين كتابي است كه نقل داستان ها و سر گذشت هاي واقعي انسان ها را در تربيت و ارشاد مردم به كار گرفته و در راه هدايت آنها از اين داستان ها بهره برداري كرده است.

يكي از غني ترين منابع الهام شاعران ، زندگي و سر گذشت پيامبران است كه در اشعار خويش گاه در مضمون سازي از آن بهره مي برند و گاه لباس هنر بر آن مي پوشانند.

داستان هاي قرآني در ادب فارسي از جايگاه و مقام ويژه اي برخوردار است،چرا كه ايرانيان پيوسته توجه عميق به مذهب داشته اند. تخيل شاعرانه گاه در بهره گيري از داستان هاي قرآني با شگرد تلميح، نمايان مي شود. در اين ميان شاعران قرآن را آبشخور دانسته هاي خود قرارداده و از آن بهره مند شده اند.

در قرن هاي پس از اسلام به خصوص در قرن ششم، به سبب رواج علوم ديني و غلبه ي روحيه ي مذهبي، اشارات و تلميحات قرآني و ديني در آثار شاعران و نويسندگان، فراوان است. هيچ شاعري نيست كه از الفاظ و مفاهيم قرآن كريم و قصص قرآني در شعر خود به وفور استفاده نكرده باشد؛ در اين قرون ادبيات به طرف تزيين و آرايه بندي و هنر نمايي هاي شاعرانه پيش رفت و گونه هاي بهره گيري از قرآن در اين دوره بسيار عادي و طبيعي گرديد.

از آنجا كه تمامي داستان هاي قرآني از يك منظر و به يك شيوه بررسي مي شوند كمتر در فصل بندهاي محدود مي گنجد ما را بر آن داشت تا اين پايان نامه را در يك مقدمه و يك فصل كه خود شامل پنجاه داستان از داستان هاي قرآني را به نگارش در آوريم. و شواهد شعري شاعران از آغاز تا پايان قرن ششم از جمله: رودكي، فرخي سيستاني، منوچهري، انوري، فردوسي، قطران تبريزي، مسعود سعد سلمان، خيام، ابو سعيد ابوالخير، جمال الدين اصفهاني، عمعق بخارايي، باباطاهرعريان،… آثار نظامي(مخزن الاسرار، خسرو شيرين ، ليلي و مجنون، هفت پيكر، اسكندرنامه، شرفنامه و اقبال نامه) سنايي(عقل نامه، عشق نامه، سير العباد الي المعاد، طريق التحقيق و …)خاقاني و عطار نيشابوري(منطق الطير ،الهي نامه، اسرار نامه) انجام شود.

آنچه  مرا بر آن داشت تا به كنكاش علمي در شعر سنتي شاعران از آغاز تا پايان قرن ششم بپردازم نخست انديشه و زبان فخيم شاعران اين دوره و الهام گيري آنها از قرآن مجيد بود. دوم انتخاب استاد راهنماي فرزانه و سترگ و ارجمند آقاي دكتر هوشمند اسفنديار پور كه مطالعه ي گسترده و تخصص وافر در راه شناساندن ادبيات و استفاده از مضمون هاي قرآني در شعر شاعران را به اين سر زمين پر گهر دارد. كه خضر و الياس وار راهنماي اين جانب در وادي سرگشته و بي كران ادبيات بودند كه با قرار دادن وقت ارزشمند خويش، بنده را مرهون بزرگواري هاي خويش نمودند و سوم انتخاب استاد مشاور آقاي دكتر محمّد تقي فاضلي كه با سعه ي صدر همواره پاسخ  گوي سؤالات من بوده اند، و مرا در امر اين پژوهش ياري نموده اند.

اهدافي را نيز كه اين پژوهش در پي تحقق بخشيدن به آن گام بر مي دارد، به شرح زير مي باشند:

-معرفي نمونه هايي از داستان هاي قرآني

-تأثير پذيري متون نظم ادبيات فارسي از داستان هاي قرآن مجيد از آغاز تا پايان قرن ششم

آنچه را كه پيش روي ادب دوستان است پيشكش پژوهندگان سر زمين سخن پرور پارسي
مي نمايم.

 

تعداد صفحه : 185

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com