پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه                                                                                                               1

بیان مسئله                                                                                                        2

اهميت و ضرورت پژوهش                                                                                        4

اهداف پژوهش                                                                                                     5

سؤالات و فرضيات تحقيق                                                                                        5

سؤالات تحقيق                                                                                                     5

فرضيه هاي تحقيق                                                                                                5

تعاريف نظري و عملياتي متغييرها                                                                              6

الف) تعريف نظري                                                                                                  6

ب)تعريف عملياتي                                                                                                 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه                                                                                                               7

رضایتمندی زناشوئی                                                                                              7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن                                                               7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی                                                                           9

نظریه فروید                                                                                                         13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید                                                                                    14

تجلی غریزه زندگی در عشق                                                                                  15

نظریه یونگ                                                                                                         17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ                                                                                    19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست                                                               19

عشق رومانتیک                                                                                                    19

عشق انسانی                                                                                                     20

عشق و من                                                                                                         20

نظریه فروم                                                                                                           21

تعریف عشق از دیدگاه فروم                                                                                     22

عناصر عشق دردیدگاه فروم                                                                                     23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند                                                              24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم                                                                             26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست                                                27

نظریه مزلو                                                                                                            27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو                                                                                        28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو                                                                            28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو                                                                29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن                                                                30

جنسیت در عشق خود شکوفا                                                                                   30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها                                                                             30

صفا، نشاط در رابطه عشق سالم                                                                               31

فردیت عشقی در افراد سالم                                                                                     31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم                                                                             31

نظریه آیزنگ                                                                                                           32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ                                                                                       32

نظریه شوستروم                                                                                                     34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد است که عشق صور متعدد دارد                               34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم                                                        36

نظریه سالیوان                                                                                                       36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان                                                                                   36

نظریه استنبرگ                                                                                                      37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ                                                                                 37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ                                                                           38

دیدگاه سه بعدی عشق                                                                                           38

مراحل حصول عشق                                                                                                39

سبک عشق                                                                                                          40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع                                                                        41

الف- یافته های پژوهشی داخلی                                                                                41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع                                                                   51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                                                          55

جامعه آماری پژوهش                                                                                                55

حجم نمونه                                                                                                             55

روش نمونه گیری                                                                                                     55

ابزار پژوهش                                                                                                            55

روایی و اعتبار ابزارها                                                                                                 55

روش اجرا                                                                                                               56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 56

فصل چهارم: یافته های پژوهش

يافته ها                                                                                                                 57

آمار توصيفي                                                                                                           57

آماراستنباطي                                                                                                         63

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري                                                                                                   67

بحث بر اساس فرضيات پژوهش                                                                                   67

محدوديت های پژوهش                                                                                             69

پیشنهادات                                                                                                             70

منابع                                                                                                                    71

چکیده:

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.

مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.

ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.

و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید.

مقدمه:

ازدواج را می توان یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در زندگی هر فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد. از این رو پژوهشگران بسیاری به این موضوع پرداخته اند(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛1385).

رضایت پشتوانه قوی و نیرومندی برای مقابله با مشکلات است توانایی و کسب رضایت به انسان استقامت می دهد و موجب خشنودی درونی می شود. خشنودی واقعی به این بستگی دارد که انسان نیازمندی های درونی و پنهانی خود را به شکلی که جامعه می پسندد درآورد.

برای سلامت روانی، آدمی باید یاد بگیرد که از کارهایش رضایت کسب کند.رضایت با اتکا به نفس، کاردانی، آزادی، استقلال و تدبیر همبستگی تنگاتنگی دارد(نجاتی 1367).

اما درمورد رضایت مندی زناشویی می توان گفت که به طور کلی رضایت زن و شوهر به عنوان حالت خوشایندی مبتنی به ادراک آگاهانه تعریف می شود که در صورت حصول پاداش های ناشی از موازنه ایده آلها واقعیت بدست می آید و معمولا با ارضای نیازها همراه است (مهدوی 1375).

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت مندی زناشویی، عشق و کیفیت آن است. عشق بین زوجین و کیفیت آن در پژوهش های بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است و صاحبنظران متعددی به آن پرداخته اند.

یکی از مهم ترین و مورد توجه ترین نظریه ها نظریه ی مثلثی عشق است که توسط یکی از روان شناسان معاصر به نام اشتر نبرگ ابداع شده است و بنام خود او مشهور شده است. وی مفهوم عشق را در سه جزء که می توانند اضلاع یک مثلث باشند، شرح داده است. جزء صمیمیت که شامل احساس نزدیکی، برقراری ارتباط متقابل و دلبستگی در رابطه است. جزء شور و اشتیاق که مبتنی بر انگیزش های جسمی و جذابیت های جسمانی است و جزء تعهد و تصمیم که در کوتاه مدت به شکل تصمیم برای برقراری رابطه در طولانی مدت به شکل تعهد و احساس مسئولیت برای حفظ و تداوم آن رابطه تظاهر می یابد(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛1385).

بیان مسئله:

استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه ی زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد، یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق افزون برآن که آرامش روانی زوج ها را مختل می کند، بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد. ازدواج یک پدیده ی چند بعدی است (نجاتی، 1383) .

در ازدواج مسئله ی مهم رضایت زناشویی است که در تعریف آن کارشناسان توافق نظر دارند که رضایت مندی زناشویی به ارزیابی ذهنی دو طرف از کیفیت رابطه اشاره کرد (تیلور،1994). وینچ (200) و دیگران (به نقل از سلیمانیان، 1373) بر این باوراند که رضایت زناشویی انطباق میان وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که موردانتظار است، می باشد. براساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجودداردکه وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با آنچه که وی انتظار داشته، مطابق باشد.

عامل های زیادی می توانند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هرکس با توجه به نگرش ویژه ی خود و یا نتایج پژوهش هایش، عامل هایی را برای رضایت زناشویی بیان می کند.

که مهم ترین این عوامل عبارتند از:

1- ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر

2- احترام به همسر

3- برقراری روابط اجتماعی

4- روابط جنسی

5- مسایل اقتصادی و اجتماعی

پس همانطور که گفتیم یکی از عوامل مهم رضایت مندی زناشویی عشق بین زوجین است یعنی همان روابط جذابی که در میان زن و مرد ایجاد و در نهایت در زندگی مشترک همسران تداوم می یابد که آن را می توان در مراحل زیر خلاصه نمود:

1)توجه

2) علاقه

3) دوست داشتن

4) عشق

به عبارتی ساده تر عشق همان دوست داشتن است. منتهی دوست داشتنی که افزایش و شدت يافته، به نحوي كه از نظر كمي و كيفي داراي ويژگي هاي خاص شده است كه با مراحل گذشته آن متفاوت بوده و در عين حال از جذابيت و كيفيت ويژه ي ديگر برخوردار است (كاوه؛1337).

در نتیجه آیا هر چه عشق بین زوجین بیش تر باشد رضایت آنها از زندگی زناشویی بیش تر می شود؟

همچنین می خواهیم به این موضوع بپردازیم که خانواده یک نظام اجتماعی کوچک است که همواره در حال تحول می باشدو دوره های مختلفی از تحول را طی میکند و در هر مرحله، روابط زوج ها با همدیگر، نقش ها و روابط والدین و فرزندان حالت خاصی به خود می گیرد. پژوهش های زیادی نشان داده اند که رضایت از زندگی زناشویی در آغاز ازدواج بالا و در زمان تولد فرزندان تا بلوغ آنها کاهش می يابد.

پژوهش های دیگر نشان می دهد میزان رضایت و لذت از زندگی زناشویی به طور کلی در مراحل مختلف از نظر کمیت و کیفیت متفاوت است.

و حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مدت ازدواج با رضایت مندی زناشویی در ارتباط است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

در جهان امروزي افراد زيادي هستند كه عاشق مي شوند، اغلب دختران و پسران در سن جواني عشق را تجربه مي كنند امّا تعداد كمي از اين عاشق ها، عاشق باقي مي مانند و عشق براي آنها زندگي بهتري را فراهم
مي كند.

در حاليكه تعداد زيادي از آنها به خاطر همين عاشق شدن هاي خام دردسرهاي زيادي را تحمل
مي كنند و مرافعه ها و طلاق هاي بعد از اينگونه روابط، شاهدي بر اين مدعاست. عده اي براي نرسيدن به معشوق دست به خودكشي مي زنند و عده اي ديگر وقتي جواب رد مي شنوند از او متنفر شده و حتي گاهي معشوق خود را مي كشند يا صدمه اي شديد به او مي رسانند. با توجه به اهميت ساختار خانواده در سلامت فرد و جامعه همواره خانواده و سرنوشت آن به دليل نقش كليدي و سازندگي نسل آينده حساس و مورد توجه بوده است (تحقيق سازمان بهزيستي 1378).

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن مطمئنا از جمله غنی ترین تجربه های مردم هستند و به این کیفیت سایر امتیازات زندگی مشترک یعنی صمیمیت، با هم بودن، رسیذگی به یکدیگر، امنیت عاطفی و خیلی از چیزهای دیگر را می توان افزود( آرون تی بک،1369، ص 252، ترجمه سرمد، غلامعلی، عشق هرگز کافی نیست).

نیاز به عشق و صمیمیت، با نیاز به مصاحبت و همراهی رابطه دارد. محبت اصیل و حقیقی برای فرد فرد آدمیان هدیه ای فوق العاده است( پیام مشاور،1384).

عشق با آنکه محرک قدرتمندی برای زوج ها است که یار و یاور هم باشند، خوشبخت شوند و تشکیل خانواده دهند، برای ادامه و حفظ زندگی زناشویی کافی نیست و نقشی در ایجاد خصوصیات شخصی و مهارت هایی که لازمه زندگی مشترک موفق است، ندارد( آرون تی بک، عشق هرگز کافی نیست، 1269، ترجمه علی سعادت).

ازدواج موفق و پایدار و رابطه زناشویی سالم، پایه اصلی پی ریزی خانواده استوار را تشکیل می دهد و ثبات و سلامت جامعه نیز مستلزم سلامت خانواده است . با این توضیح آشنایی با مسائلی که به ثبات زندگی زناشویی می انجامد برای همه اقشاری که به بهداشت روانی و جسمانی خود و جامعه بها می دهد اقدامی ضروری است.

در بین تمام نهاد ها، سازمان ها و تاسیسات اجتماعی، خانواده نقش و اهمیتی خاص و به سزا دارد. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعا سلامت کند چنانچه از خانواده ای سالم برخوردار نباشد. استحکام و استواری خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد. یعنی هرگونه تزلزل و سستی در سازگاری زناشویی و یا وجود ازدواج ناموفق علاوه بر آن که آرامش روانی زوجین را مختل می کند، افسردگی و اضطراب را می افزاید، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین پی ریزی یک ازدواج پایدار و استوار بقای فرد و خانواده است، یعنی ازدواج پایدار از یک نقش حیاتی برخوردار است( کاظمی حقیقی، ازدواج پایدار و شرایط آن،1277).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 90

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --