پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی کودک مطالعه موردی روستای طولاب استان ایلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکز

 موضوع:

 بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك مطالعه موردي روستاي طولاب استان ايلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: كليات تحقيق

بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5

ضرورت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………….. 7

پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 10

روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 11

ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 11

زمان تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 12

مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق

كاركرد گرايي ……………………………………………………………………………………………………………. 14

تعريف فنكسيون يا كاركرد ……………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم كاركرد …………………………………………………………………………………………………………… 16

اصول كاركردگرايي …………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: معرفي كلي روستا

راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب …………………………………………………………………. 20

معرفي شهرستان ايلام ……………………………………………………………………………………………….. 22

موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………. 24

علل پيدايش روستا …………………………………………………………………………………………………….. 25

موقعيت طبيعي روستا ………………………………………………………………………………………………….. 26

شرايط اقليمي روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………… 27

حداكثر و حداقل دما ………………………………………………………………………………………………………. 27

عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب …………………………………………………………………………………… 27

جمعيت روستاي طولاب …………………………………………………………………………………………………. 29

تاسيسات و خدمات روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………. 30

وجه تسميه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

مذهب مردم روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………………. 33

زبان مردم روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………………. 33

وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب ………………………………………………………………………………….. 34

ساخت قدرت در روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب …………………………………………………………………….. 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك ………………………………………………………………… 39

بچه ميري – سقط جنين …………………………………………………………………………………………………. 41

آيين روشن كردن چراغ …………………………………………………………………………………………………….. 44

زايمان و تولد كودك ………………………………………………………………………………………………………….. 45

ناف بريدن كودك ………………………………………………………………………………………………………………. 47

تغذيه و تابوهاي غذاي ……………………………………………………………………………………………………….. 50

رسم پخت آش هفتلان ……………………………………………………………………………………………………… 51

رسم پخت آش سرچلگانه ………………………………………………………………………………………………….. 52

لباس نوزاد در چهل روزگي ………………………………………………………………………………………………….. 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي …………………………………………………………………………….. 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو …………………………………………………………………………………….. 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59

از شير گرفتن كودك …………………………………………………………………………………………………………. 60

مراسم ختنه به صورت سنتي ……………………………………………………………………………………………… 61

مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب …………………………………………………………………………….. 63

تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب …………………………………………………………………………………. 65

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع پايان نامه اي………………………………………………………………………………………………………….. 68

فهرست مصاحبه شوندگان………………………………………………………………………………………………… 69

چکیده تحقیق:

در هر جامعه هاي باورها و اعتقادات و دانسته ها ريشه در تاريخ و گذشته آن جامعه دارند براي ظهور و پيدايش يك باور نمي توان تاريخ دقيقي تعيين نمود و مهم ترين مسئله شناخت باورها و جمع آوري و گرداوري آنها است كه در اين تحقيق با توجه به اينكه مطالعات مردم شناسي مطالعاتي ژرفانگر هستند بنابراين سعي شده تحقيق در مكان محدود و مشخص روستاي طولاب انتخاب و بررسي شود. روش تحقيق به صورت مشاهده ميداني و مصاحبه با زنان و مردان روستاي طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادي و كتابخانه اي و استفاده از پايان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در اين پژوهش به آن تأكيد شده بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتي مردم روستاي طولاب در مورد زايمان تا 7 سالگي كودك يعني مرحله اول زندگي انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرايش به شيوه هاي مدرن و صنعتي بيشتر شده بنابراين ضمن جمع آوري و بررسي باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب در مرحله اول زندگي انسان تأثير آنها بر زندگي و كاركردهاي فردي اجتماعي اين باورها و اعتقادات نيز بررسي شده است.

مقدمه:

باورها و اعتقادات از ديدگاه مردم شناسي از اهميت ويژه اي برخوردارند هر باور و آيين و سنتي كه در يك جامعه وجود دارد در واقع در پاسخ به نيازهاي مادي و معيشتي آن قوم و جامعه به وجود آمده اند.

مالينوفسكي انسان شناسي انگليس شيوه درست مطالعه فرهنگ و تمدن هر قوم را با در نظر گرفتن تمامي آن به عنوان يك مجموعه و مطالعه هر يك از عناصر آن دانسته مالينوفسكي مي گويد هر عاملي در يك تمدن و فرهنگ داراي كاركردي است نسبت به كل مجموعه و كاركرد آن برآوردن نيازهاي اساسي انسان است (فربد- محمد صادق – مباني انسان 1380 ص124).

مطالعه در زمينه باورها و اعتقادات مختلف جز فرهنگ يك قوم محسوب مي شوند و فرهنگ چكيده هاي تلاش انسان در روند تاريخ براي پاسخ به نيازهاي مادي و معنوي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.

در اين پژوهش سعي شده است باورها و اعتقادات مختلف مردم روستاي طولاب را از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد بررسي قرار دهيم بنابراين نخستين مرحله در اين خصوص جمع آوري و گرداوري اين باورها و اعتقادات است كه در مرحله بعدي به صورت مطلوب و منطقي دسته بندي شوند.

توليد مثل وزاد و ولد و تولد نوزادان از قرنهاي اوليه حيات بشر تا به امروز وجود داشته و آيين ها و مراسمات و باورها و اعتقادات مختلفي اجرا شده در اين تحقيق كه به بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك پرداخته شده در فصل اول اين تحقيق كليات تحقيق كه شامل طرح مسأله ضرورت انتخاب موضوع اهداف كلي و جزيي تحقيق استفاده از روش مشاهده مشاركت آميز مصاحبه و ابزار مختلف تحقيق دوربين عكاسي – مشاهده ميداني در قلمرو محدود و مشخص روستاي طولاب به عنوان محدوده تحقيق ذكر شده سوالات و مشكلات تحقيق كه پژوهشگر با آن مواجه بوده در اين فصل ذكر شده.

در فصل دوم چهار چوب نظري تحقيق نظريات مختلف مكتب كاركرد گرايي بيان شده.

در فصل سوم به معرفي كل منطقه يعني روستاي طولاب از لحاظ موقعيت طبيعي جغرافيايي – جمعيت – زبان و مذهب و امكانات روستا مورد بررسي قرار گرفته و در اين فصل ذكر شده.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق كه شامل باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد مشاهده و ثبت و ظبط قرار گرفته و از طريق مصاحبه با اهالي روستاي طولاب قسمتي از اين باورها و اعتقادات را كه در گوشه ذهن كهنسالان روستا در حال فراموش شدن بود ثبت كرده و كاركرد و تأثير اين باورها و اعتقادات بر زندگي اهالي روستاي طولاب مورد بررسي قرار داده شده.

بیان مسئله

درباره باورها و اعتقادات و فرهنگ مناطق مختلف جغرافيايي ايران و جهان مطالب زيادي توسط نويسندگان و محققان نگاشته شده آنچه امروزه به عنوان باورها و اعتقادات، آيين ها و مراسمات مختلف مانند پلي مارا با گذشته ها و زندگي اجداد و پدرانمان آشنا مي كند و شناخت اين باورها و اعتقادات خصوصاً در اوايل زندگي و از به دنيا آمدن كودك تا بزرگ سالي و مرگ اهميت دارد. علت به وجود آمدن بسياري از باورها و اعتقادات ناشي از شيوه معيشت و محيط جغرافيايي مردم آن منطقه است باورها و اعتقادات و رسوم مردم را نبايد خرافات محسوب كرد. زيرا هر يك از اعمال و رفتار و باورها و اعتقادات تحت تأثير عوامل مختلف تلاشي در جهت رسيدن به آمال و آروزهاي انسان رسيدن به آرامش روحي است. باورها و اعتقادات مختلف در جوامع گوناگون متفاوت هستند اما در عين حال نقش واحدي را بر عهده دارند كه همان تأمين يا برآوردن نيازهاي رواني و تسكين احساس ترس مردم در برابر خطرات ناشي از عوامل طبيعي است بسياري از باورها و اعتقادات تحت تأثير عوامل مختلف مانند تغييرات و تحول در محيط اجتماعي و زيستي است.

اين باورها و اعتقادات كه بسياري از آنها در گوشه اي از ذهن پيران متروك مانده و آهسته دوام خود را از دست مي دهند. در بسياري از موارد برگرفته از محيط جغرافيايي و شيوه معيشت مردم مي باشد پختن آش در چهلمين روز تولد كودك با حبوبات آن منطقه ناشي از تأثيرات شيوه معيشت و كشاورزي آنها است كه باعث به وجود آمدن باورهاي خاصي در اين روستا شده كه از لحاظ رواني به آنها اميد و آرامش مي دهد و بزرگ شدن كودك آنها را تضمين مي كند.

با توجه به مهاجرت روستائيان از روستا به شهر و ارتباط بيشتر افراد بسياري از باورها و اعتقادات و مراسمات مختلف تغيير و در مواردي در شهرها نفوذ كرده مثلاً بيماري يرقان كه اصطلاح محلي آن زردي (zardy) است و كودكان مبتلا به آن را نزد اشخاصي كه به اصطلاح محلي (بش دار ) (Bas Dar) برده و با فوت كردن به صورت كودك مريض شده او را شفا مي دهد اين رسم كه قبلاً در روستاها رواج داشته در شهر ها نيز مرسوم شده و كودكان را به جاي درمان پزشكي در بيمارستان به نزد اين اشخاص برده مي شوند.

بنابراين گردآوري باورها و اعتقادات كه امكان نابودي و از ميان رفتن آنها وجود دارد و آشنايي نسل جوان با بخشي از بازمانده اين باورها و اعتقادات نيازمند ثبت و ضبط اين باورها و اعتقادات است.

ضرورت انتخاب موضوع

ضرورت انتخاب اين موضوع در اين است كه بسياري از باورها و اعتقادات در گذر زمان به دست فراموشي سپرده خواهد شد و اين باورها و اعتقادات سنتي كه يادگارهاي روزگاران گذشته است از بين مي روند و وظيفه مردم شناسان است كه با پژوهش هاي خود باورها و اعتقادات مراحل مختلف زندگي انسان را به جامعه امروزي معرفي نمايند و نسبت به ثبت و ضبط آنها اقدام نمايند. بنابراين پژوهش در اين زمينه ضروري به نظر خواهد آمد.

از سوي ديگر علاقه من به بررسي باورها و اعتقادات مناطق مختلف نظر مرا به سوي روستاي طولاب كه سرزمين اجدادي و محل زندگي بزرگان خانواده من است جلب كرد كه به عنوان يك روستايي از ايل طولاني سعي در شناساندن باورها و اعتقادات روستاي طولاب به علاقمندان به شناخت باورها و اعتقادات و فرهنگ مناطق مختلف قدمي برداشته باشم لذا اين امر بي تأثير در انتخاب موضوع نبوده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 95

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --