پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل: نقش رسانه ها در تحولات سوريه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

با عنوان : نقش رسانه ها در تحولات سوریه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه علوم سياسي و روابط بين الملل

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روابط بين الملل

عنوان:

نقش رسانه ها در تحولات سوريه – مطالعه موردي شبكه الجزيره

استاد راهنما:

دكتر ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد مشاور:

دكتر غلامرضا کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 2

طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 2

سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 4

سوال فرعی………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پيشينه تحقيق (بررسي متون موجود) …………………………………………………………………………………… 5

فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 6

علل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………………………………. 7

محدوده زماني ………………………………………………………………………………………………………………. 8

محدوده مكاني………………………………………………………………………………………………………………. 9

چهارچوب نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 9

الف ) مدل پيوستگي جيمز روزنا در تحليل سياست خارجي ………………………………………………………… 10

سرچشمه هاي آشوب در سده های اخیر …………………………………………………………………………….. 12

انقلاب مهارت ها   ………………………………………………………………………………………………………… 13

تضعيف دولتها و ظهور شبكه ها …………………………………………………………………………………………. 13

تاثير تلويزيون در سطح جهان ……………………………………………………………………………………………. 14

ب ) مدل دیپلماسی عمومی (دیپلماسی رسانه ای) در تحليل سياست خارجي ……………………………….. 16

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (اعم از آماری و تحلیلی) ………………………………………………………………. 18

ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم : بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی ……………………………………………… 19

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

بخش اول : دیپلماسی و روند تحول آن   ………………………………………………………………………………. 20

1-   دیپلماسی باستان  …………………………………………………………………………………………………. 21

2-   دیپلماسی سنتی …………………………………………………………………………………………………… 21

3-   دیپلماسی مخفی …………………………………………………………………………………………………… 21

4-   دیپلماسی باز  ……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-   دیپلماسی عمومی ………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار ……………………………………………………………….. 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی   ……………………………………………………………. 29

مبحث اول : رابطه رسانه‌ ها و سیاست  ………………………………………………………………………………. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……………………………………………………………………. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) …………………………………………………………………… 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی………………………………………………………………………. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی  ………………………………………………………………………………. 36

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای  ……………………………………………………….. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای    …………………………………………………….. 38

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 38

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی تحولات سوریه و عوامل موثر در آن  ……………………………………………………………. 41

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش اول : گذری بر تاریخ معاصر سوریه ………………………………………………………………………………. 42

ترور رفیق حریری    ……………………………………………………………………………………………………….. 47

خاورمیانه بزرگ     ………………………………………………………………………………………………………… 48

سیر تحولات سه سال اخیر سوریه         ……………………………………………………………………………… 49

بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه         …………………………………………………………………… 57

مبحث اول : مخالفان نظام سوریه       ………………………………………………………………………………… 57

1- عربستان        …………………………………………………………………………………………………………. 57

2- امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- اسرائیل         …………………………………………………………………………………………………………. 63

4- ترکیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

5- قطر  …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبحث دوم : موافقان نظام سوریه     …………………………………………………………………………………… 73

1- ایران   ………………………………………………………………………………………………………………….   74

2- روسیه   …………………………………………………………………………………………………………………..76

3- چین   ………………………………………………………………………………………………………………….   78

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : روند تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه …………………………………………………. 82

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

بخش اول : اقدامات غير خبري ( اقدامات ميداني و عمليات مالی )   ……………………………………………… 86

بخش دوم : اقدامات خبري ايجابي (بکارگیری تاکتیک های خبری)         …………………………………………. 87

1-   توضیح ندادن درباره علل شدت یافتن اقدامات         ……………………………………………………………. 88

2-   نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی   ……………………………………………………… 89

3-   تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها    ………………………………………………………….. 89

4-   مبالغه و دستکاری آمار ها        …………………………………………………………………………………… 89

5-   منبع نقابدار   ………………………………………………………………………………………………………… 90

6-   توجه به کودکان و نوجوانان    ……………………………………………………………………………………… 90

7-   برچسب زنی   ………………………………………………………………………………………………………. 90

8-   دره فرار     …………………………………………………………………………………………………………… 91

9-   تاکتیک تنهایی          ……………………………………………………………………………………………… 91

10- رسیدن به قطار         ………………………………………………………………………………………………. 92

11- ترور شخصیت  ………………………………………………………………………………………………………. 92

12- تاكتيك جابه جايي ارزش ها       …………………………………………………………………………………. 93

13- ارعاب        …………………………………………………………………………………………………………. 93

14- قرینه سازی    ……………………………………………………………………………………………………… 94

15- ایجاد ترحم   ………………………………………………………………………………………………………… 94

16- فریب         …………………………………………………………………………………………………………. 95

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم : قوت ها و ضعف های شبکه خبری الجزیره در سوریه ……………………………………………….. 97

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

بخش اول : موفقیت ها       …………………………………………………………………………………………… 97

1- توان مالي بسيار بالا         ………………………………………………………………………………………… 98

2- جذب گسترده افراد نخبه تاثير گذار در روند خبري          ………………………………………………………. 98

3- گستردگي كار خبري و ساعات بالاي پخش خبري زنده        …………………………………………………. 98

4- همسويي با جريان غالب خبري و همپوشاني اهداف با آنها          …………………………………………. 98

5- محور قرار گرفتن زبان عربي  ……………………………………………………………………………………… 99

6- ضريب نفوذ بالاي وسايل ارتباط جمعي …………………………………………………………………………. 99

7- داعيه بي طرفي خبري      ……………………………………………………………………………………… 100

8- حضور پررنگ در مقاطع حساس خبري  ………………………………………………………………………… 100

9- كيفيت بالاي تهيه خبر و بكارگيري زياد جذابيت هاي بصري  ………………………………………………   101

10- ورود به حوزه هاي ممنوعه       ………………………………………………………………………………. 101

بخش دوم : ناکامی ها       ……………………………………………………………………………………….. 101

1- استعفاي كاركنان معترض  ……………………………………………………………………………………… 102

2- ظهور شبكه الميادين      ……………………………………………………………………………………….. 103

3- عملكرد رسانه اي جريان مقاومت    ………………………………………………………………………….. 103

4- دسترسي گسترده و سنجش آزاد و به اخبار و اطلاعات    ………………………………………………… 104

5- عكس العمل نيروهاي طرفدار نظام سوريه     ………………………………………………………………. 104

6- نفوذ بي حد و حصر سياست در عرصه رسانه   …………………………………………………………….. 105

7- فرسايش در عرصه تحولات ميداني    ………………………………………………………………………… 105

8- ظرفيت هاي دروني نظام سوريه    …………………………………………………………………………… 106

9- ضعف سناريو سازي        ……………………………………………………………………………………… 107

10- افراطي گري            …………………………………………………………………………………………. 108

11- بدبینی به الجزیره        ………………………………………………………………………………………. 109

12- مسئله بحرین  ………………………………………………………………………………………………… 111

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 112

نتيجه گیری         ………………………………………………………………………………………………….. 114

فهرست منابع       ………………………………………………………………………………………………… 117

منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 118

منابع انگليسي       ………………………………………………………………………………………………. 126

چکیده:

از سال 2011 که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب‌های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه‌های شکل‌گیری، نقش رسانه‌های مختلف و تاثیرگذاری قطعی آنان در آغاز و جهت‌دهی آن‌ها کاملا مشهود بود. فعالیت رسانه‌ای فوق‌العاده در جریان انقلاب مصر، از سوی رسانه‌های مختلف مخصوصا شبکه خبری الجزیره که با هدف تاثیرگذاری بر روند آن‌ها صورت می‌گرفت، بیانگر آن بود که با افزایش سطح تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی، می‌توان افراد را در یک جهت خاص سیاسی هماهنگ نموده و این بار بدون هرگونه اقدام خشن نظامی و به‌کارگیری قدرت سخت، شاهد تغییر دولت‌های متخاصم و رقیب بود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

طرح مسئله:

جمهوری عربی سوریه کشوری با 24 میلیون جمعیت در قالب 14 استان در آسیای غربی که با ترکیه اردن اسرائیل و عراق و لبنان هم مرز بوده و به دریای مدیترانه نیز راه دارد. 90 درصد جمعیت عرب ، 8 درصد کرد و بقیه از سایر اقوام هستند همچنین 75 درصد سنی و 15 درصد نیز شیعه هستند. این کشور که از نظام ریاستی جمهوری برخوردار می‌باشد از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و همچنین عضو آژانس انرژی اتمی و بانک جهانی و … می‌باشد و به لحاظ حمایت از فلسطینیان و مقابله با اسرائیل در محور مقاومت تعریف می‌شود. ماده 42 قانون اساسی آن بر حفظ تمامیت و یکپارچگی و ماده 35 بر آزادی مذهبی برای همه سوری‌ها تاکیید نموده است.

سوریه دارای دومین ارتش عربی بعد از مصر است که رئیس‌جمهور فرمانده کل آن به حساب می‌آید و عزل و نصب‌های مربوطه را مدیریت می‌کند.

سوريه از دیرباز داراي خصوصياتي بوده است كه آن را كاملا متمايز از همسايگانش می‌نمود. در منطقه استراتژيك خاورميانه سوريه كشوري است كه در مقابله با اسرائيل در نبرد كيپور همراه با مصر به موقعيتي رسيد كه اگر حمايت مستقيم امريكا از اسرائيل نبود صحنه سياسي كاملا به نفع اعراب دگرگون می‌شد ضمن اينكه سوريه هیچ‌گاه به صلح با اسرائيل تن در نداد و با حمايت از حزب‌الله لبنان صف خود را از ساير كشورهاي عرب منطقه جدا ساخت. حمایت‌های اين كشور از ايران در دوره جنگ هشت ساله در مقابل عراق آن هم زمانی که بر حسب عربيت تمامي منطقه از عراق حمايت می‌کرد از ديگر نكات حائز اهميت سوريه است .

با شروع دومينوي سقوط سران حکومت‌های پادشاهي منطقه كه ناشي از خيزش مردمي اين كشورها بود، اهميت زياد منطقه خاورميانه با توجه به مختصات آن سبب موضع‌گیری، اعمال نفوذ و نقش‌آفرینی كشورهاي منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شد كه هر یک به فراخور منافع خود در اين عرصه وارد می‌شدند . وجه مشترك تمامي اين حکومت‌های هدف، ساختار حكومتي بسيار قديمي آن‌ها بود كه به تبع آن شاهد اقتدارگرايي و تك سالاري و همچنين تسلط كامل اقليت بر اكثريت مردمی بوديم كه هر روزه بيش از پيش از وضع موجود ناراضي می‌شدند. سوريه نيز با سایه سنگین سیستم تک حزبی بعث که ندای مخالف را نمی‌پذیرفت از اين قاعده مستثني نبود امری که بیانگر اقتدار علویان در تمامی عرصه‌های حساس بود. لكن ابعاد ديگر مسئله سوريه مانند فعال بودن آن در جبهه مقاومت در برابر اسرائيل، نوع حكومت آن بهترين مستمسك را براي برانداختن نظام فعلی سوريه ایجاد نموده است. اين شاخص از آنجا به دست می‌آید كه در موارد مشابه مثل يمن و بحرين و … اجماع اعراب در مقابل آن‌ها قرار ندارد و قدرت‌های فرا منطقه‌ای نيز بر همين منوال عمل می‌کنند و اين حالت مختص به سوريه است که از نمونه‌های آشکار آن فعالیت عربستان و قطر علیه این کشور همزمان با حمایت مستقیم همه‌جانبه از شورشیان مسلح از کمک تسلیحاتی و رسانه‌ای تا زمینه سازی اعزام مزدوران خارجی و پرداخت بهای فعالیت جنگی آنان از این دست می‌باشد که در حقیقت همراهی عملی و علنی با کشورهای غربی می‌باشد. اين وضعيت نشان‌دهنده آن است كه مسئله سوريه بيش از اينكه يك معضل داخلي باشد يك معضل خارجي است. اينجاست كه نقش ارتباطات ، تبليغات و رسانه‌ها بسيار تعیین‌کننده می‌شود تا بتواند به عنوان پیاده‌نظام درون مرزهاي اين كشور عمل كند و ضمن زمینه سازی برای پیگیری اهداف سیاست خارجی کشورهای دخیل، بتواند به عنوان ابزار توجیه‌کننده اذهان عمومی در قبال چرایی اقدامات و تحولات مورد قبول یا رد کشورهای متبوع این رسانه‌ها عمل نمایند.

در بين ابزارهايي كه معمولا در اين برهه از زمان بكار گرفته می‌شود ابزار رسانه با همه اشكال و تنوع آن بر محور ديپلماسي عمومي و هدف قرار دادن عامه مردم كشور مخاطب و نه سردمداران می‌باشد. فضا چنان ملتهب شده است كه ميل به تغييرات اساسي بسيار بالاگرفته و مذاكره و رایزنی‌های معمول جوابگوي كامل آن نيست. ناگفته پيداست اثرگذاري بر عامه مردم با هر آداب ، طرز تفكر ، مذهب و … و جذب آن‌ها به منظور يارگيري براي مواقع حساس چيزي نيست كه در يك مقطع و يكجا رخ دهد رشد كمي و كيفي رسانه‌ها و به‌کارگیری گسترده روش‌های علمي در مواجه با انواع مخاطب‌ها مسئله‌ای كه از فرايند گسترده علمي و فرهنگي براي اثرگذاري حكايت دارد.

سوريه نيز چندي است كه بحث تغييرات جدي و اصلاح ساختارهاي اساسي را پذيرفته و در تعقيب ارائه و اجراي آن‌هاست گرچه با مسائل و مشكلاتي روبروست و تاكنون تامين كننده خواست مخالفان نبوده است. در اين حين شبکه‌های خبري مخصوصا شبکه‌های الجزيره ، العربيه ، CNN و… به دقت مسائل جاري سوريه را تحت نظر گرفته و دائم ارائه تحليل می‌نمایند. از سوي ديگر نيز رسانه‌های ديگري وجود دارند كه نظرياتي ارائه می‌نمایند كه كاملا برعكس شبکه‌های فوق‌الذکر می‌باشد مانند المنار و العالم و … . هرگونه رفتار اين شبکه‌ها به فراخور سطح نفوذي كه دارند اثرات متفاوتي بر جامعه سوريه دارد و می‌توان گفت همان صحنه مقابله در داخل كشور اين بار در فضاي رسانه بازسازی‌شده است به طوري كه شاهد عمل و عكس العملهاي پي در پي می‌باشیم كه بسيار سوال برانگيز می‌باشد و باهر دقت نظر و ارائه خبر از سوي هر یک از اين شبکه‌ها می‌توان اثر اين خبر پردازي را در عرصه سوريه مشاهده نمود. مطلب قابل‌توجه آن است که چگونه می‌توان ایفاء نقش این رسانه‌ها و بازتاب عملکرد آنان را در صحنه بحران سوریه به درستی تبیین نمود و چرایی آن را روشن نمود؟!

سوال اصلی:

از میان رسانه‌های عمل‌کننده در مقابل نظام سوریه شبکه خبری الجزیره به مالکیت امیر قطر فعالیت بسیار پیچیده و سنگینی را در این حوزه ایفاء می‌نماید و ضمن برخورداری از مزیت‌های مادی و غیرمادی زیاد، در عرصه اجراء نیز شاهد طیف گسترده‌ای از اقدامات این شبکه در این زمینه می‌باشیم امری که نهايتا ما را به اين سوال اصلی و مهم راهنمايي می‌کند كه :

 رسانه‌های خارجی مانند شبکه الجزیره چه نقشی در تحولات سه سال اخیر سوریه داشته‌اند؟

سوال فرعی:

در ادامه بررسی‌های عملکرد این شبکه خبری در قبال بحران سوریه نيز با سوالات فرعی ديگري هم روبرو می‌شویم :

دیپلماسی رسانه‌ای در قبال تحولات یک کشور چه جایگاهی داشته و چگونه عمل می‌نمایند و چه بسترهايي باعث تاثير پذيري جامعه از رسانه‌ها می‌گردد ؟

زمینه‌های بحران و مواجهه دولت سوریه با آن‌ها ، چگونه سبب شکل‌گیری صف بندی موجود در تحولات اخیر سوریه گردید ؟

شبكه الجزيره از چه حمایت‌هایی برخوردار است ؟ نقش اين حمایت‌ها بر روند فعاليت آن خاصه در مورد بحران سوریه ، چگونه است؟

اين شبكه از چه مکانیزم هایی براي تاثير گذاري بيشتر بر تحولات جاري سوريه بهره می‌جوید و در مقابل به چه موانعی روبروست؟

تعداد صفحه : 141

14700 تومان

پشتیبانی سایت :                [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --