پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت وحسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 

استاد راهنما

دکتر محمد مرفوع

استاد مشاور

دکتر قاسم بولو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1)بیان مساله. 3

2-1)اهمیت و ضرورت موضوع. 6

3-1)هدف تحقیق.. 7

4-1)پرسش های تحقیق.. 7

5-1)فرضیه های تحقیق.. 8

6-1)روش شناسی تحقیق.. 8

7-1)قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق.. 9

2-7-1)قلمرو زمانی – دوره تحقیق.. 9

3-7-1)قلمرو موضوعی.. 9

8-1)نحوه جمع آوری اطلاعات.. 10

9-1)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها. 10

1-9-1)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی.. 10

1-1-9-1)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی.. 11

2-1-9-1) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی.. 11

2-9-1)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران.. 12

1-2-9-1)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری.. 12

2-2-9-1) اندازه گیری سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب.. 13

1-2-2-9-1)اندازه گیری شتاب سود. 13

2-2-2-9-1)اندازه گیری شتاب قیمت… 13

3-9-1) اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران.. 14

1-3-9-1)آزمون فرضیه اول.. 14

2-3-9-1)آزمون فرضیه دوم. 15

10-1)روش تجزیه و تحلیل داده ها. 16

11-1)جنبه نوآوری تحقیق.. 16

12-1)ساختار تحقیق.. 17

13-1)خلاصه فصل.. 17

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. 19

1-2) نظریه بازار کارای سرمایه. 20

2-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا 21

3-2)نقد نظریه بازارهای کارا 22

4-2)استثناهای مالی.. 24

1-4-2)مدل فاما و فرنچ.. 24

2-4-2)اعلامیه های سود. 26

3-4-2)اثر ضریب قیمت به سود. 27

4-4-2)اثر اندازه. 28

5-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی.. 28

6-4-2)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی.. 29

7-4-2)اثر تقویمی.. 30

8-4-2)شتاب کوتاه مدت.. 31

9-4-2)برگشت بلند مدت.. 31

5-2)حوزه مالی رفتاری.. 31

1-5-2)محدودیت در آربیتراژ. 33

1-1-5-2)ریسک بنیادی.. 34

2-1-5-2)ریسک معامله گران اخلال گر. 34

3-1-5-2)هزینه های اجرا 34

4-1-5-2)ریسک مدل.. 35

2-5-2)روانشناسی.. 35

1-2-5-2)تورش های گروه عاطفی.. 37

1-1-2-5-2)تورش خود کنترلی.. 38

2-1-2-5-2)تورش خوش بینی.. 38

3-1-2-5-2)تورش پشیمان گریزی.. 38

4-1-2-5-2)تورش ضرر و زیان گریزی.. 38

5-1-2-5-2)تورش بخشش…. 39

6-1-2-5-2)تورش حفظ وضع موجود. 39

7-1-2-5-2)تورش واکنش افراطی به وقایع تصادفی.. 39

2-2-5-2)تورش های گروه شناختی.. 40

1-2-2-5-2)تورش اطمینان بیش از حد. 40

2-2-2-5-2)تورش دسترسی.. 40

3-2-2-5-2)تورش محافظه کاری.. 41

4-2-2-5-2)تورش حسابداری ذهنی.. 41

5-2-2-5-2)تورش پس بینی.. 41

6-2-2-5-2)تورش ناهماهنگی شناختی.. 42

7-2-2-5-2)تورش تصدیق و تایید. 42

8-2-2-5-2)تورش موفقیت منتسب به خویش…. 42

9-2-2-5-2)تورش ابهام گریزی.. 42

10-2-2-5-2)تورش تازه گرائی.. 43

11-2-2-5-2)تورش شکل یا چارچوب گرائی.. 43

12-2-2-5-2)تورش نمایندگی.. 43

13-2-2-5-2)تورش تکیه کردن (لنگر انداختن) 43

14-2-2-5-2)تورش توهم کنترل.. 44

3-2-5-2)تورش های گروه ترجیحی.. 44

1-3-2-5-2)تورش توزین غیر خطی احتمالات.. 44

2-3-2-5-2)تورش ابهام درروند تغییرات ارزش… 44

3-3-2-5-2)تورش استفاده از نقطه خرید به عنوان نقطه مرجع.. 45

4-3-2-5-2)تورش تمایل به دیدگاه کوتاه مدت به جای بلند مدت.. 45

5-3-2-5-2)تورش تمایل به تکرار ریسک… 45

6-3-2-5-2)تورش چارچوب گرایی بسته. 45

4-2-5-2)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی) 46

1-4-2-5-2)تورش اثر سوء جای گیری (اثر تمایلی) 46

2-4-2-5-2)تورش تعلق خاطر. 46

3-4-2-5-2)تورش ترجیحات با خطای محدودیت در زمان.. 46

4-4-2-5-2)تورش سرمایه گذاری لحظه ای.. 46

5-4-2-5-2)تورش رفتار جمع گرایی.. 47

6-4-2-5-2)تورش سفسطه هزینه های واقع شده. 47

5-2-5-2)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای.. 47

2-5-2-5-2)تورش توهم (سفسطه قماربازان) 48

3-5-2-5-2)تورش توهم پولی.. 48

3-5-2)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری.. 48

6-2)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار 50

1-6-2)واکنش بیش از حد. 50

2-6-2)واکنش کمتر از حد. 52

7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی.. 52

1-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی.. 54

2-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی.. 55

8-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران.. 55

9-2)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های  معاملاتی.. 57

10-2)مروری بر مطالعات پیشین.. 58

1-10-2)مطالعه جیگادیش و تیتمن.. 58

2-10-2)مطالعه چان و همکاران (1996) 59

3-10-2)مطالعه جیانگ و همکاران (2005) 59

4-10-2)مطالعه ژانگ (2006) 60

5-10-2)مطالعه فرآنسیس و همکاران (2007) 61

6-10-2)مطالعه هوآ (2011) 62

7-10-2)مطالعه مهرانی و نونهال نهر (1387) 63

8-10-2)مطالعه قالیباف اصل و همکاران (1389) 64

11-2)خلاصه فصل.. 65

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. 68

1-3)روش شناسی تحقیق.. 68

2-3)قلمرو تحقیق.. 69

1-2-3)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق.. 69

2-2-3)قلمرو زمانی – دوره تحقیق.. 70

3-2-3)قلمرو موضوعی.. 70

3-3)بیان عملیاتی فرضیه ها. 70

4-3)نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71

5-3)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها. 72

1-5-3)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی.. 72

1-1-5-3)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی.. 73

2-1-5-3) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی.. 74

2-5-3)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران.. 75

1-2-5-3)اندازه گیری شتاب سود. 75

2-2-5-3)اندازه گیری شتاب قیمت… 76

3-5-3)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران.. 76

1-3-5-3)آزمون فرضیه اول.. 76

2-3-5-3)آزمون فرضیه دوم. 78

6-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها. 79

7-3)خلاصه فصل.. 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 82

1-4)آمار توصیفی داده ها. 82

2-4)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی.. 84

1-2-4)شاخص KMO و آزمون بارتلت… 85

2-2-4)نتایج نهایی تحلیل عاملی.. 87

3-4)آزمون نرمال بودن داده ها. 88

4-4)آزمون فرضیه اول.. 90

5-4)آزمون فرضیه دوم. 94

6-4)خلاصه فصل.. 97

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه. 99

1-5)خلاصه تحقیق.. 99

2-5)نتیجه گیری و تفسیر نتایج.. 102

3-5)پیشنهادات تحقیق.. 104

4-5)محدودیت های تحقیق.. 106

5-5)پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 106

6-5)خلاصه فصل.. 106

فهرست جداول

 

1-2)مطالعات پیشین.. 65

1-4)آمار توصیفی پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای نوع اخبار و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی.. 83

2-4)آمار توصیفی پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای عملکرد گذشته و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی.. 84

3-4)نتایج آزمون کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت… 86

4-4)نتایج مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده عامل ها. 87

5-4)نمرات عاملی هر یک از متغیر ها. 88

6-4)آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع بازدهی ها برای شرکت های با اخبار خوب و بد در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد. 89

7-4 آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع بازدهی ها برای شرکت های برنده و بازنده در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد) 90

8-4)مقدار میانگین بازده و آزمون مقایسه میانگین پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای نوع اخبار در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی   92

9-4)نتایج آزمون مقایسه میانگین تفاوت بازده پرتفوی های دارای اخبار خوب و بد در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی   93

10-4) مقدار میانگین بازده و آزمون مقایسه میانگین پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای عملکرد گذشته در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی.. 95

11-4) نتایج آزمون مقایسه میانگین تفاوت بازده پرتفوی های برنده و بازنده در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی   97

1-5)خلاصه نتایج تحقیق.. 104

 

فهرست نمودارها

1-2)نمودار فرآیند تصمیم گیری.. 36

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز  به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود شرکت ، خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیار های مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

 

واژگان کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، فرضیه بازار های کارا ، مالی رفتاری

 

مقدمه

هدف این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی[1] و واکنش کمتر از حد[2] سرمایه گذاران می باشد. عدم اطمینان اطلاعاتی سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد و پیشینه آن حتی به پیش از تئوری های نوین مالی باز می گردد. نایت[3] (1928) در اثر مشهور خود میان ریسک و عدم اطمینان تمایز برقرار نمود. بر مبنای نظر وی ریسک را می توان به طور ضمنی از طریق تعیین احتمال هر یک از پیامدهای ممکن اندازه گیری کرد. اما در مورد عدم اطمینان ، اطلاعات دقیق و کاملی برای ارزیابی و تعیین احتمال مربوط به آن وجود ندارد.

السبرگ[4] (1961) در یکی از نخستین تحقیقاتی که موجب ایجاد علاقه نسبت به موضوع عدم اطمینان اطلاعاتی در تحقیقات دانشگاهی گشت ، به این نتیجه دست یافت که افراد علاوه بر ریسک ، نسبت به عدم اطمینان اطلاعاتی نیز واکنش منفی نشان می دهند و از آن گریز دارند( السبرگ ، 1961 ).

عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران(ژانگ [5]،2006). منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست.

با طرح تئوری پرتفوی مارکوئیتز[6] (1952) تمرکز تحقیقات مالی در زمینه قیمت گذاری دارایی ها عمدتا بر ریسک و پاداش پذیرش آن متمرکز گشت. مدل های نئوکلاسیک قیمت گذاری دارایی ها نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ[7] (1964) بر این فرض استوارند که توزیع دریافتی های حاصل از دارایی های ریسکی برای همه سرمایه گذاران قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آشکار می باشد. هم چنین این مدل ها بر فرض کامل بودن اطلاعات متکی هستند و بدین ترتیب مساله عدم اطمینان اطلاعاتی را نادیده می انگارند. طرح فرضیه بازار کارا[8] ، که توسط فاما[9] در دهه 1970 مطرح شد نیز بر شدت این مساله افزود.

اگرچه فرضیه بازار کارا در طول دو دهه به الگوی غالب در مدل های مالی بدل گشت ، اما به تدریج و با پدیدار شدن ناسامانی[10] های متعدد در بازار سرمایه تردیدهای جدی نسبت به روایی این نظریه ایجاد شد. یکی از ناسامانی های عمده مشاهده شده در بازار سرمایه ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد.

[1] Information Uncertainty

[2] Under reaction

[3] Knight

[4] Elsberg

[5] Zhang

[6] Markowits

[7] Sharpe

[8] Efficient market hypothesis(EMH)

[9] Fama

[10] Anomaly

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --