متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه  IPOs– در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر قاسم بولو

استاد مشاور

دکتر یحیی حساس یگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- بیان مسئله. 2

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

4-1- پرسش تحقیق.. 4

5-1- فرضیه های تحقیق.. 4

6-1- اهداف تحقیق.. 5

7-1- روش کلی تحقیق.. 6

8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری.. 6

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات.. 6

10-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 7

11-1- مدل تحقیق.. 7

12-1- شرح واژه­ها و متغیرهای تحقیق.. 8

13-1- ساختار کلی تحقیق.. 13

خلاصه فصل.. 13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

1-2- مقدمه. 15

2-2- محافظه کاری.. 16

1-2-2- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن.. 16

2-2-2- دلایل محافظه کاری.. 20

3-2-2- دیدگاه های مرتبط با محافظه کاری.. 21

4-2-2-محافظه کاری مشروط و نامشروط.. 26

5-2-2- معیارهای اندازه گیری محافظه کاری 28

3-2- عدم تقارن اطلاعاتی.. 31

1-3-2- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 31

2-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.. 33

3-3-2- معیارهای ارزیابی عدم تقارن اطلاعاتی.. 35

4-2- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 36

5-2- عرضه عمومی اولیه. 37

1-5-2- مفهوم عرضه عمومی اولیه. 37

2-5-2-  فرایند کلی عرضه های عمومی اولیه. 38

3-5-2- روش های عرضه های عمومی اولیه. 39

4-5-2- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه. 41

5-5-2- اندازه گیری بازده غیرعادی اولیه. 52

6-2- محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه. 53

7-2- پیشینه تحقیق.. 54

1-7-2- تحقیقات داخلی.. 54

2-7-2- تحقیقات خارجی.. 59

8-2- نتیجه گیری و مدل مفهومی.. 64

خلاصه فصل.. 67

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه. 69

2-3- تعریف روش تحقیق.. 69

3-3- نوع و روش پژوهش… 70

4-3- مسأله پژوهش… 72

5-3- فرضیه های تحقیق.. 73

6-3- قلمرو پژوهش… 73

7-3- جامعه و نمونه آماری.. 74

8-3- روش های گردآوری داده ها. 74

9-3- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه­ها. 75

10-3- اندازه گیری متغیر های پژوهش… 75

11-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه. 80

خلاصه فصل.. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

1-4- مقدمه. 83

2-4- آمار توصیفی.. 84

3-4- آمار استنباطی.. 85

1-3-4- آزمون فرضیه ها 85

خلاصه فصل.. 94

فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه. 97

2-5- مروری بر پژوهش… 97

3-5- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق.. 98

4-5- موانع و محدودیت های تحقیق.. 100

5-5- پیشنهادات حاصل از تحقیق.. 101

6-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 101

خلاصه فصل.. 102

منابع فارسی.. 104

منابع لاتین.. 106

پیوست 1: شرکتهای نمونه. 112

پیوست 2: جداول آماری.. 114

 

 

فهرست جداول

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

جدول 1-2: خلاصه پژوهش های داخلی.. 57

جدول 2-2: خلاصه پژوهشهای خارجی.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

جدول 1-4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…. 84

جدول 2-4: آزمون توزیع متغیر وابسته (کولموگروف-اسمیرنوف). 87

جدول 3-4: نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش…. 89

جدول 4-4: آزمون دوربین – واتسون.. 90

جدول 5-4: نتیجه آزمون وی ای اف برای مدل پژوهش…. 91

جدول 6-4: توان تبیین مدل (خلاصه مدل). 91

جدول 7-4: جدول معناداری مدل (ANOVA). 92

جدول 8-4: همبستگی و معناداری روابط آزمون فرضیه اصلی.. 93

جدول 9-4: همبستگی و معناداری روابط آزمون فرضیه فرعی.. 94

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

جدول 1-5: نتایج پژوهش…. 99

چکیده:

حرکت بنگاه های اقتصادی به سمت بازارهای سهام عمومی جهت کاهش هزینه های تامین مالی، در کنار رشد تعداد شرکت های مشمول واگذاری در جریان خصوصی سازی، انجام مطالعات بیشتر در ارتباط با عوامل موثر بر این حوزه و قیمت گذاری سهام این شرکت ها را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه   محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق،       می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند، نشان می دهدکه رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام  عرضه های عمومی اولیه معنادار و معکوس می باشد. از طرف دیگر، رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی     کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوی تر است.

نتایج تحقیق همچنین حکایت از این دارد که سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط 07/26 درصد بازده اولیه عادی و 61/19 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند؛ که مطابق مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها، قیمت گذاری کمتر از واقع این سهام در بورس اوراق بهادار تهران را تایید می کند. بررسی سایر عوامل احتمالی موثر نشان می دهد که رابطه بین بازده غیرعادی کوتاه مدت این سهام با اندازه شرکت، ROA و حجم عرضه های اولیه معنادار و معکوس و با اهرم مالی شرکت بعنوان متغیرهای کنترلی معنادار و مستقیم است.

 

واژگان کلیدی: محافظه کاری[1]، عدم تقارن اطلاعاتی[2]، عرضه عمومی اولیه[3] ، قیمت گذاری کمتر از واقع[4]، بازده اولیه غیرعادی[5]

[1]– Conservatism

[2]– Asymmetry Information

[3]– Initial Public Offering

[4]– Underpricing

[5]– Market Adjusted Abnormal Return

 

مقدمه

اطلاعات ارزشمند ترین دارایی در بازار اوراق بهادار است. به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند. جذب سرمایه گذاران و افزایش شفافیت بازار های سرمایه هم تخصیص بهینه منابع را بدنبال خواهد داشت. با این حال، هر ساله شرکت های زیادی خواه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تامین مالی و خواه در مسیر خصوصی سازی، اقدام به عرضه اولیه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار می نمایند. گزارشگری اطلاعات مالی این شرکتها به عنوان منابع مهم اطلاعاتی حائز اهمیت زیادی بوده و چنانچه این اطلاعات بطور یکسان بین استفاده کنندگان قرار گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت این سهام می شود که تحقق این امر، یکی از کارکرد های مهم بازار سرمایه به شمار می رود.

تاکنون تحقیقاتی که در رابطه با موضوع این پژوهش ارائه شده­اند، تلاش کرده اند که عوامل موثر و مرتبط بر قیمت گذاری این سهام را تبیین نموده و ارتباط بین بازده های کوتاه مدت و بلندمدت این سهام را با جنبه های گزارشگری مالی بررسی نمایند. کلیه این پژوهش­ها وابسته به دو محور زیر هستند :

  1. 1. افزایش کیفیت اطلاعات شرکت های ناشر و کشف صحیح قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه، بازده غیرعادی اولیه این سهام را کاهش داده و عملکرد آتی شرکت ها بعد از عرضه اولیه را کمتر در معرض دستکاری مدیران قرار می دهد.
  2. 2. بر اساس مطالعات صورت گرفته بسیاری از عرضه های عمومی اولیه با پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع همراه می باشد که در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه ایجاد می شود.

علی رغم اهمیت درخور ملاحظه­ای که در ادبیات حسابداری و مبانی نظری آن، به محافظه کاری حسابداری و پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در فرایند عرضه های اولیه داده شده و نقش محافظه کاری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی نمایان ساخته است، تاکنون تحقیقات اندکی در ارتباط با آن در کشورمان انجام گردیده است. در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، با ارائه شرح مختصری از چگونگی اندازه گیری متغیرهای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش، فصل به پایان خواهد رسید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 135

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

رشته حسابداری

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی فرایند تدوین استاندارد های گزارشگری...پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی کارائی و اﺛربخشی Read more…