متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

 

 

استاد راهنما

دکتر یحیی حساس یگانه

 

استاد مشاور

دکتر قاسم بولو

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..1

1.1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         2

1.2 تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..            5

1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

1.4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            9

1.5 پرسش­ها و فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….    10

1.6 روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..   11

1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………      12

1.8 ساختار کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه………………………………………………………………………………….             15

بخش اول: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………….       16

2.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           17

2.2 ریسک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………            19

2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت……………………………………………………………………………………………………    20

2.2.2 انواع ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………  27

2.3 سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            28

2.3.1 هدف از اندازه­گیری و گزارش سود …………………………………………………………………………………………      28

2.3.2 مفهوم سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………..  28

2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه………………………………………………………………………………………………………..    30

2.3.4 مفاهیم سود……………………………………………………………………………………………………………………………..  32

2.3.4.1 سود حسابداری……………………………………………………………………………………………………………..    33

2.3.4.2 سود اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..   34

2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)………………………………………………………………………………………………….    35

2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز)………………………………………………………………………………………………………..    36

2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری………………………………………………………………………………………………………..    36

2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)………………………………………………………………………………………      39

2.5 گزارشگری سود جامع………………………………………………………………………………………………………………………..   41

2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا…………………………………………………………………………       41

2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین­الملل……………………………………………………………………………….       45

2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران………………………………………………………………………………………………..     48

2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین­الملل…………………………………………………………………….         49

2.6.1 تعریف سود جامع…………………………………………………………………………………………………………………….   51

2.6.2 سایر اجزای سود جامع…………………………………………………………………………………………………………….    52

2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ها……………………………………………………………………         53

2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح­های مزایای معین………………………………………………………..          54

2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز……………………………………………………………………………………………………….     56

2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه­گیری مجدد دارایی­های مالی آماده برای فروش………………… 59

2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان­های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی……… 61

2.6.2.6 تعدیلات سنواتی…………………………………………………………………………………………………………….   63

2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه­بندی…………………………………………………………………………………………..     64

2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع……………………………………………………………………………………………………..    65

2.7 شیوه نوین ارائه صورت­های مالی……………………………………………………………………………………………………….    68

2.7.1 سیر تحول نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی……………………………………………………………………………..       70

2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه­ی صورت­های مالی………………………………………………………………….        72

2.7.3 اصول ارائه­ی صورت­های مالی (منطبق با IAS1)…………………………………………………………………..       73

2.7.3.1 یکپارچگی………………………………………………………………………………………………………………………  73

2.7.3.2 تفکیک…………………………………………………………………………………………………………………………..  74

2.7.4 شکل و طبقه­بندی……………………………………………………………………………………………………………………   76

2.7.5 تعریف بخش­ها و گروه­ها………………………………………………………………………………………………………….    79

2.7.6 صورت­های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….   82

2.7.6.1 صورت وضعیت مالی …………………………………………………………………………………………………….    82

2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع……………………………………………………………………………………………..      83

2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..     84

بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………      86

2.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           87

2.2 تحقیق­های قبلی درمورد نوسانات سود جامع……………………………………………………………………………………      87

2.3 تحقیق­های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع…………………………………………………………………………       91

2.3.1 رابطه­ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار………………………………………………………………        91

2.3.2 قیمت­گذاری معیارهای نوسانات سود………………………………………………………………………………………      94

2.4 تحقیق­های قبلی درمورد قدرت پیش­بینی­کنندگی سود جامع……………………………………………………….          96

2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع………………………………………………………………………………………………….       100

2.6 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….   109

فصل سوم: روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………       112

3.1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  113

3.2 مدل مفهومی و فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………       113

3.2.1 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..     113

3.2.2 فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………     118

3.3 روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………     118

3.4 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..    119

3.4.1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………..     119

3.4.2 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..      119

3.4.3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………      119

3.5 روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….     119

3.6 روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………..     120

3.7 معرفی و نحوه­ی محاسبه متغیرها …………………………………………………………………………………………………       120

3.8 روش آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….       123

3.8.1 روش آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………………….       123

3.8.2 روش آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………..      123

3.8.3 روش آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….      125

3.8.4 روش آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………       127

3.8.5 روش آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………..      128

3.9 مباحث آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………..    129

3.10 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….    134

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………      135

4.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………  136

4.2 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….    137

4.3 نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

4.3.1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………..     137

4.3.2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….     139

4.3.3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………     144

4.3.4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………….       150

4.3.5 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….     154

4.4 خلاصه و جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………………………     157

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….       158

5.1 مرور و جمع­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..     159

5.2 نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………      161

5.2.1 نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………      161

5.2.2 نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………..      162

5.2.3 نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………..     162

5.2.4 نتایج آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….      163

5.2.5 نتایج آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………     164

5.3 محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..     164

5.4 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  165

5.4.1 پیشنهادت کاربردی………………………………………………………………………………………………………………..    165

5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق­های آتی…………………………………………………………………………………………..       166

5.5 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….    167

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….           I

فهرست شکل­ها

 

شکل 2.1 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بر اساس SFAC8 ……………………………………………………………..       69

شکل 2.2 اصول اساسی ارائه صورت­های مالی …………………………………………………………………………………………     73

شکل 2.3 مبانی تفکیک منابع …………………………………………………………………………………………………………………   75

شکل 2.4 مجموعه صورت­های مالی …………………………………………………………………………………………………………   76

شکل 2.5 روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد…………………………………………………………………………….       84

شکل 3.1 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………    117

شکل 3.2 انواع الگوهای برآورد و آزمون­های انتخاب الگو ………………………………………………………………………        134

شکل 4.1 مقایسه معیارهای نوسانات سود در سال­های مختلف ………………………………………………………….           138

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول 2.1 سیر تطور IAS1 …. ……………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 2.2 مقایسه سایر اجزای سود جامع در دو استاندارد شماره 6 ایران با IAS1……………………………. 52

جدول 2.3 اجزای مخارج طرح­های معین در IAS19 …………………………………………………………………………..       56

جدول 2.4 نحوه اندازه­گیری و شناسایی دارایی­های مالی در ایران …………………………………………………………        60

جدول 2.5 بخش­ها و گروه­های مختلف صورت­های مالی مطابق با IAS1 ……………………………………………          77

جدول 2.6 خلاصه تحقیقات خارجی در مورد سود جامع …………………………………………………………………….          104

جدول 2.7 خلاصه تحقیقات داخلی در مورد سود جامع ………………………………………………………………………         108

جدول 4.1 آمارهای توصیفی معیارهای نوسانات سود …………………………………………………………………………          138

جدول 4.2 آمارهای توصیفی نوسانات نسبی سود………………………………………………………………………………….        139

جدول 4.3 آزمون رتبه­بندی ویلکاکسون ……………………………………………………………………………………………….      139

جدول 4.4 آمارهای توصیفی فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………       140

جدول 4.5 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه دوم ……………………………………………… 141

جدول 4.6 نتایج آزمون لیمر برای مدل­های فرضیه دوم ………………………………………………………………………         141

جدول 4.7 نتایج آزمون هاسمن برای مدل­های فرضیه دوم …………………………………………………………………          142

جدول 4.8 نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی فرضیه دوم …………………………………………………….           143

جدول 4.9 آمارهای توصیفی فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………….        145

جدول 4.10 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه سوم ………………………………………….. 146

جدول 4.11 نتایج آزمون لیمر برای مدل­های فرضیه سوم …………………………………………………………………..         146

جدول 4.12 نتایج آزمون هاسمن برای مدل­های فرضیه سوم …………………………………………………………….           147

جدول 4.13 نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی فرضیه سوم …………………………………………………           149

جدول 4.14 آمارهای توصیفی فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………….        150

جدول 4.15 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه چهارم ……………………………………….. 151

جدول 4.16 نتایج آزمون لیمر برای مدل­های فرضیه چهارم ………………………………………………………………           151

جدول 4.17 نتایج آزمون هاسمن برای مدل­های فرضیه چهارم ………………………………………………………….           152

جدول 4.18 نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی فرضیه چهارم ………………………………………………           153

جدول 4.19 آمارهای توصیفی فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………       154

جدول 4.20 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه پنجم ………………………………………… 155

جدول 4.21 نتایج آزمون لیمر برای مدل­های فرضیه پنجم ………………………………………………………………..          155

جدول 4.22 نتایج آزمون هاسمن برای مدل­های فرضیه پنجم ……………………………………………………………          156

جدول 4.23 نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی فرضیه پنجم ………………………………………………..           157
چکیده:

گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئله­ای بحث­برانگیز است. موافقان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باورند که سود (زیان) اندازه­گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیری­های سود، نشان می­دهد در حالی­که مخالفان معتقدند “سایر اجزای سود جامع” متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره­ای به دوره­ی دیگـر تغییر می­کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتایج کسب و کار اصلی منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش­بینی سـود می­شود. در نتیجه، انتخاب شیوه­ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل­تر نشان دهد، اهمیت ویژه­ای دارد. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می­شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می­بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می­بایست به مقایسـه قدرت پیش­بینی­کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده­های شرکت­های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1382-1391 و به وسیله­ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی­ها نشان داد که سود جامع دارای ماهیت پر نوسان­تری نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی­دار نیست. همچنین، نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمـت بازار سهام شرکت رابطـه معنی­داری ندارد. بر همین اساس، نتایج این تحقیق از رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد حمایت می­کند. علاوه­براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می­دهـد که می­بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.

 

کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود

 

1.1 مقدمه

تصمیم­گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم­گیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایه­گذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله رو­به­رو می­شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم­گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه­ای دارد. حسابداری یکی از فعالیت­های خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیم­گیری­های اقتصادی است. صورت­های مالی وسیله­ای است که با آن اطلاعات مالی در شبکه­های حسابداری دسته­بندی و انباشته شده، در زمان­های معین طی گزارشات مالی در اختیار استفاده­کنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده می­شـود. نتایج فعالیت­های اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روش­های حسابـداری، جمع­آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه­بنـدی، تلخیص و سپس در صورت­های مالـی گـزارش می­شود.

هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورت­های مالی اساسی، یادداشت­های همراه و گزارش­های مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می­شوند. از آنجا که استفاده­کنندگان از این گـزارش­ها، در تهیـه آنها نقش نداشته­اند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفه­ای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می­کنند تا استفاده­کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش­ها را برای تصمیم­گیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.

اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکده­ی جهانی[1]“، به آن اطلاق می­گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین­الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیت­های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است.

یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعه­های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش­ها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، 1381). به­طورکلی، وجود روش­های حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه­ی صورت­های مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگ­سازی این است که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها را افزایش می­دهد و استفاده از آن را در سراسر کشورهای جهان آسان­تر می­سازد. این موضوع نشان می­دهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین­المللی وجود دارد.

لیکن تلاش برای هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین­المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بین­المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین­المللی، می­بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین کرد. بی­شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، عمل هماهنگ­سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

اما در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه­ی “گزارشگری سود جامع” جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم­ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه­گذاران محسوب می­شود. علت تأکید بر سود جامع هم آن است که آن همه­ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سرمایه، در طی یک دوره را در برمی­گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش­های اندازه­گیری سود نشان می­دهد. استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی و استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان “گزارش عملکرد مالی استانداردهایی هستند که به این موضوع پرداخته­اند.

همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده می­شود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­هایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی نشان داده می­شوند (IAS[2]1، بند 7). اما نکته­ای که باید به آن توجه کرد، این است که در رابطه با سایر اجزای سود جامع پرسشی مطرح است که لازم است قبل از تهیه­ی صورت­های مالی به آن پاسخ داده شود و آن این است که این اقلام در کدام قسمت از صورت­های مالی گزارش شوند؟

بر طبق IAS1، برای ارائه­ی این اقلام، شرکت­ها به استفاده از هر دو روش زیر مجاز هستند اما این استاندارد، شرکت­ها را به استفاده از روش اول تشویق می­کند و آن را برتر می­داند.

  1. گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد مالی واحد)،
  2. گزارش سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد مالی جداگانه (رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد مالی جداگانه).

در ایران تنها رویکرد ارائه دو صورت عملکرد مالی جداگانه پذیرفته شده است. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکـرد واحـد، مسئله­ای بحث برانگیـز است. مخالفان این رویکـرد گزارشگـری معتقـدند که ارائه­ی”سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفاده­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­شود (IASB[3],2009، بند 40). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگـری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، بابت تأثیراتی است که این سوء­تعبیرها می­تواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد. از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن می­شود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد و با آرزوی کمک به تسهیل فرایند هماهنگ­سازی شیوه­ی گزارشگری سود جامع در ایران و در سطح بین­الملل، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع می­پردازیم.

[1].Global Village

[2]. International Accounting Standards

[3] . International Accounting Standards Boards

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

رشته حسابداری

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عملکرد قیمت گذاری Read more…