پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات  کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان  :

رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله طالب نیا

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

 

چکیده                                                                                                                    1

 فصل اول : كليات تحقيق

1-1) مقدمه                                                                                                                  3

1-2) تشریح و بیان موضوع                                                                                                4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقيق                                                                                            7

1-4) اهداف تحقيق                                                                                                         9

1-5) ) فرضيه‏هاي تحقيق                                                                                                  9

1-6) مدل مفهومي تحقیق                                                                                                10

1-7) روش تحقيق                                                                                                         10

1-8) قلمرو تحقيق                                                                                                        11

1-8-1) قلمرو موضوعی                                                                                                       11

1-8-2) قلمرو زمانی                                                                                                          11

1-8-3) قلمرو مکانی                                                                                                           11

1-8) تعريف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی                                                         11

1-9) ساختار کلی تحقيق                                                                                                14

 

 

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1) مقدمه                                                                                                                 16

2-2) گفتار اول: تعاريف متغييرهاي مستقل مورد استفاده تحقيق                                                18

2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                                                           18

2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران                                                  19

2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران                                                                              21

2-2-4) ساختارهای مالکیت                                                                                                 22

2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی                                                                                                 23

2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی                                                                                               28

2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی                                                                                              30

2-2-4-4) سهامداران حقیقی                                                                                                   33

2-2-4-5) تمرکز مالکیت                                                                                                        33

2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی                                                                                              34

2-2-5) تئوری نمایندگی                                                                                                     34

2-2-6) رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه                                                                     36

2-3) گفتار دوم: تعريف متغيير وابسته تحقيق                                                                        36

2-3-1) عدم تقارن اطلاعاتی                                                                                                  36

2-3-2) چگونگي شكل گيري نظريه عدم تقارن اطلاعاتي                                                               40

2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                41

2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                   43

2-3-5) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه                                                                 47

2-4) گفتار سوم: بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی                                   49

2-5) گفتار چهارم: پیشینه تحقیق                                                                                      52

2-5-1) تحقیقات خارجی                                                                                                     53

2-5-2) تحقیقات داخلی                                                                                                      61

2-6) جمع بندی                                                                                                            68

 

فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق

3-1) مقدمه                                                                                                                 70

3-2) روش تحقیق                                                                                                         70

1-3) قلمرو تحقيق                                                                                                         70

1-3-1) قلمرو موضوعی                                                                                                       71

1-3-2) قلمرو زمانی                                                                                                           71

1-3-3) قلمرو مکانی                                                                                                           71

3-4) فرضیه های تحقیق                                                                                                  71

3-4-1) تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري                                                                             72

3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها                                                       73

3-5-1) جامعه آماری                                                                                                          73

3-5-2) روش گردآوری داده ها                                                                                              76

3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                77

3-6-1) روش های آماری                                                                                                     77

3-6-2) ضريب همبستگي اسپيرمن                                                                                         78

3-6-3) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون                                                                    79

3-7) خلاصه فصل                                                                                                         81

فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده‌ها

4-1( مقدمه                                                                                                                 83

4-2( آمار توصیفی                                                                                                         83

4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش                                                                             84

4-2-2) بخش دوم: یافته های استنباطی                                                                                   89

4-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                                  90

4-3-1) نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول                                                                                  90

4-3-2) نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم                                                                                 91

4-3-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم                                                                                91

4-3-4) نتايج حاصل از آزمون فرضیه چهارم                                                                              92

4-3-5) نتايج كلي حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                             93

4-4) بررسی آزمون دوربین- واتسن (D.W)                                                                       94

4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش (Stepwise)                                                         95

4-6) خلاصه‌ فصل                                                                                                          95

 

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1) مقدمه                                                                                                                 97

5-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق                                                                      97

5-2-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها                                                                                     97

5-2-2) خلاصه ی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضیات)                                                 98

5-3) نتيجه‌گيري                                                                                                           99

5-4) پیشنهادهای تحقیق                                                                                               101

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق                                                  101

5-4-2) پیشنهادهاي موضوعي برای تحقیقات آتی                                                                     103

منابع و ماخذ                                                                                                              104

چكيده انگليسي                                                                                                           109

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

نگاره 1-1) مدل مفهومی تحقیق                                                                                                     9

نگاره 2-1) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه                                           44

نگاره 2-2) دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                              45

نگاره 2-3) عمق بازار و وسعت بازار                                                                                                46

جدول شماره 2-1) ‏خلاصه تحقیقات خارجی                                                                                    60

جدول شماره 2-2) ‏خلاصه تحقیقات داخلي                                                                                     67

جدول شماره 3-1) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق                                                          73

جدول شماره 3-2) فهرست شرکتهای انتخاب شده بعنوان نمونه تحقیق                                                   74

جدول شماره 4-1) آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق                                                                              84

جدول شماره 4-2) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر عدم تقارن اطلاعاتی                                           85

جدول شماره 4-3) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 87                                                   85

جدول شماره 4-4) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 88                                                   86

جدول شماره 4-5) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 89                                                   86

جدول شماره 4-6) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 90                                                   87

جدول شماره 4-7) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 91                                                   87

نمودار شماره1-4) میانگین سهامدران مختلف در طی سالهای 87 تا 91                                                   88

جدول شماره 4-8) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اندازه شركت                                                   88

جدول شماره 4-9) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اهرم مالي                                                       88

جدول 4-10) آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) تك‌نمونه‌اي جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش       89

جدول شماره 4-11) آزمون مجموع مجذورات و مقدارF                                                                       90

جدول شماره 4-12) خلاصه ی الگوی رگرسیون                                                                                90

جدول شماره 4-13) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران نهادی                                  90

جدول شماره 4-14) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران حقیقی                                 91

جدول شماره 4-15) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران مدیریتی                               92

جدول شماره 4-16) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت                                      92

جدول شماره 4-17) ضرایب رگرسیون ابعاد سهامدارن با عدم تقارن اطلاعاتی                                            93

جدول شماره 4-18) نتايج حاصل از مدل                                                                                        94

جدول شماره 4-19) نتايج حاصل از مدل برازش شده Stepwise                                                         95

جدول شماره 5-1) فرضیات اصلی و نتایج آزمون آنها                                                                          98

 

 

چكيده

 

با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین نقش و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند حائز اهمیت بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد یافت که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوي ديگر در صورت همگرايي منافع بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت، سودها نيز مديريت شده و شكاف قيمت بيشتري را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهميت سرمايه گذاران نهادي در اقتصاد دولتي ايران و دسترسي آنها به منابع عظيم سرمايه شركت مطالعه در خصوص نقش آنها در شركت ها مي تواند مفيد باشد. لذا با افزايش مالكيت نهادي، قيمت هاي سهام اطلاعات بيشتري در مورد سودهاي آتي منعكس نموده و به اين روش موجب كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران شركت و بازار سهام مي شوند.

در اين تحقيق، تجزيه و تحليل جامعي روي، بررسی رابطه بین تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بين سالهاي 1387 الي 1391 انجام گرفت. هدف اصلی این تحقیق شناسایی جنبه های مختلف تركيب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش نحوه تركيب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، بررسی تاثیر تركيب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. تحقيق پيش رو از لحاظ هدف كاربردي بوده و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي است. اين تحقيق شامل چهار فرضيه مي باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطي چند متغيره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه در شركت هايي كه مالكيت نهادي آنها زياد است، در مقايسه با شركت هايي كه ماكيت نهادي در آنها كم است، تقارن اطلاعات بيشتري وجود دارد. نتایج حاکی از رابطه معنی دار و معکوس بین درصد تركيب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضيه نظارت کارآمد درمورد سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتايج حاصله با كنترل متغييرهاي اندازه شركت و اهرم مالي، كماكان به قوت خود باقي ماند.

 

واژگان کلیدی:  تركيب سهامدارن، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالكيت حقيقي، عدم تقارن اطلاعاتی.

 

1-1) مقدمه

وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار ، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران ، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت و با توجه به فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشكل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد و نقش متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره انکا می کنند. منظور از سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و…هستند که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند(نمازی و دیگران، 1388). سرمایه گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت ها را دارا می باشند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود، این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشات می گیرد (کردلر و دیگران، 1389). این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیارشان قرار می گیرد، عمومااین گونه تصور می شود که حضور سهامداران نهادی ممکن است موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران شود. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران رشد چشم گیری داشته است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین به لحاظ تاثیر پذیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر جای می گذارند درخور توجه است. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. راه  هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموما در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعات را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. یعنی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران اقلیت و اکثریت تغییر می یابد (نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

عدم افشای بموقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت افزایش هزینه مبادله می شود. افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن بازار است، کاهش خواهد یافت. پژوهش های اخیرنشان میدهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقدشوندگی بازار رابطه مثبت با کیفیت راهبری شرکتی بنگاه دارد و سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 126

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --