پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

 

رابطه بین  حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما : دکتر قاسم بولو

استاد مشاور : دکتر محمد مرفوع

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مندرجات

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1- 1-  مقدمه. 3

2-1-  بیان مسئله. 3

3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

4-1 – گزاره های تحقیق.. 7

5-1- اهداف تحقيق.. 9

6- 1- روش کلی تحقیق.. 9

7 -1-  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 9

8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها 9

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 10

10-1- روش تحلیل داده ها 11

11- 1- چارچوب کلان نظری تحقیق.. 11

1-11-1-  معيار اندازه گيري بازده غير عادي.. 12

2-11-1-  معيار اندازه گيري عدم تقارن  اطلاعاتي.. 13

3-11-1-  معيار اندازه گيري محافظه كاري.. 13

4-11-1- متغيرهاي كنترلي.. 14

12-1- آزمون فرضيه ها : 17

1-12-1- آزمون فرضيه 1. 18

2-12-1- آزمون فرضيه 1-1 و 2-1. 18

3-12-1- آزمون فرضيه 2. 19

4-12-1- آزمون فرضيه 1-2 و 2-2. 19

5-12-1- آزمون فرضيه 3. 19

6-12-1- آزمون فرضيه های  4 و 5. 19

7-12-1- آزمون فرضيه های  6 و 7. 20

13-1- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق : 21

15-1- خلاصه فصل : 22

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش… 24

1-2- مقدمه. 25

2-2- ادبیات تحقیق کارایی بازار و بازدهی غیر عادی.. 26

1-2-2-  تئوری‌های مالي و سرمايه گذاري.. 26

2-2-2- تئوری‌های مالي مدرن (كلاسيك) 27

3-2-2 – تئوري مالي نوين.. 53

3-2- ادبیات تحقیق محافظه کاری.. 63

1-3-2- مفهوم محافظه كاري.. 63

2-3-2- ديدگاه منتقدان محافظه کاری.. 66

3-3-2- ديدگاه طرفداران محافظه‌کاری.. 67

4-3-2-. 68

فلسفه وجودي محافظه كاري.. 68

5-3-2- انواع محافظه كاري.. 72

6-3-2- معيارهاي محافظه كاري.. 73

7-3-2- مدل‌های اندازه‌گیری محافظه كاري.. 76

3-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی.. 83

1-3-2- نقش اجتماعي اطلاعات.. 83

2-3-2- نقش اقتصادي اطلاعات.. 84

3-3-2- نقش اطلاعات در تصمیم گیری.. 86

4-3-2- نظريه عدم تقارن اطلاعاتي.. 86

5-3-2- انواع عدم تقارن اطلاعاتي.. 87

6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات.. 88

7-3-2- نظريه علامت دهي.. 90

8-3-2- نظریه هزينه دعواي حقوقي.. 91

9-3-2- معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 91

4-2- پیشینه تحقیق.. 98

1-4-2- پیشینه خارجی تحقیق.. 98

2-4-2- پیشینه داخلی تحقیق.. 101

5-2- خلاصه فصل.. 107

فصل سوم: روش پژوهش… 108

1-3- مقدمه. 109

2-3- روش تحقيق.. 109

1-2-3- هدف تحقيق.. 110

2-2-3- ماهيت و روش تحقيق.. 110

3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 112

5-3- روش و ابزارهای گردآوری داده‌ها 115

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری.. 116

7-3- انواع روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات.. 117

1-7-3- تحلیل توصیفی.. 117

2-7-3- تحلیل استنباطی.. 118

8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی.. 120

1-8-3-  بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق.. 120

2-8-3 تکنیک داده ترکیبی.. 121

3-8-3- بررسی مفروضات تخمین مدل رگرسیونی.. 124

4-8-3- ضريب تعيين …. 127

5-8-3- ضریب تعیین تعدیل شده 128

6-8-3- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي (R) 128

7-8-3- آزمون معنی داری مدل رگرسیونی (آزمون F) 129

8-8-3- آزمون معني داري ضرایب رگرسيون. 129

9-3- متغیرهای تحقیق.. 130

1-9-3- بازده غير عادي.. 130

2-9-3- عدم تقارن اطلاعاتي.. 131

3-9-3- محافظه كاري.. 132

4-9-3- متغيرهاي تعدیل کننده 133

10-3- آزمون فرضیه‌ها 138

1-10-3- آزمون فرضيه 1. 139

2-10-3- آزمون فرضيه 1-1 و 2-1. 139

3-10-3- آزمون فرضيه 2. 140

4-10-3- آزمون فرضيه 1-2 و 2-2. 140

5-10-3- آزمون فرضيه 3. 140

6-10-3-آزمون فرضيه 4 و فرضيه 5. 141

7-10-3- آزمون فرضيه 6 و فرضيه 7. 141

11-3 خلاصه فصل.. 142

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری.. 143

1- 4- مقدمه. 144

2-4- برآورد متغیرهای پژوهش… 145

1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته. 146

2-2- 4-  بررسی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ریشه واحد. 154

3-2- 4-  بررسی مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی.. 158

4-2- 4-  انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی.. 164

3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش… 169

4-4-  آزمون فرضیه های پژوهش… 170

1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول. 171

2-4-4- آزمون آماری فرضیه های گروه دوم. 187

5-4- خلاصه فصل.. 193

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 194

1-5-  مقدمه. 195

2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 195

3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش… 197

4-5- محدودیتهای پژوهش… 199

5-5-  پیشنهادات پژوهش… 199

6-5- خلاصه فصل.. 200

فهرست مطالب.. Error! Bookmark not defined.

منابع فارسی.. 201

منابع لاتین.. 204

چکیده

در این پژوهش با این استدلال که مدیران واحدهای تجاری به امید بدست آوردن خبرهای خوب آینده انگیزه بیشتری برای به تأخیرانداختن خبرهای بد دارند و از این طریق می توانند بازده اضافی کسب نمایند و تاکید بر این مهم که حسابداری محافظه کارانه به عنوان سازو کار کنترلی مؤثر در شناسایی سریعتر خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب اقتصادی ، مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می دارد و به دیدگاههای گروههای مختلف که اطلاعات نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق فکری محدود دارند ،پاسخ می دهد و می تواند نقش برجسته ای درکنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران واحدهای تجاری ایفا کند و با افزایش کیفیت محتوایی اطلاعات منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر افراد ذینفع و به تبع بهبود کارایی در بازار بورس اوراق بهادار گردد . رابطه بين بازده غير عادي به نمايندگي از ميزان كارايي بازار ، عدم تقارن اطلاعاتي به نمايندگي از كيفيت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمايه و محافظه كاري به نمايندگي از نقش حسابداري در تقابل با انگيزه هاي شخصي مديران ، با استفاده از اطلاعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره 8 ساله1390-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی همچون شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به نمایندگی از تاثیر تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری و درصد مالکان نهادی به نمایندگی از تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان استفاده از رویه های محافظه کارانه ؛ از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان باسو برای سنجش محافظه کاری و از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM مبتنی بر مدل شناخته شده بازار در یک دوره 260 روزه (250 روز قبل از اعلان سود و 10 روز بعد از تاریخ اعلان سود ) برای سنجش بازده غیر عادی استفاده شده است . همچنین در پژوهش حاضر برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی علاوه بر در نظر گرفتن معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش در یک دوره 10 روزه (5 روز قبل توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی ) از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری ، نوسانات سودخالص ، پایداری اقلام تعهدی ، نسبت بدهی به ارزش دفتری دارایی ، نسبت ارزش خالص اموال و تجهیزات به فروش کمک گرفته شده است . نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که درجه محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی یک رابطه منفی و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده غیرعادی یک رابطه مثبت و معنی دار دارند ،که این مهم  مبین نقش برجسته استانداردها و رویه های حسابداری محافظه کارانه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان فعالان بازارهای مالی و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی ، هزینه های تامین مالی و افزایش نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه می باشد.همچنین در بررسی رابطه علت و معلولی بین درجه محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی مشخص گردید که ارتباط بین این سه مولفه یک ارتباط متقابل(دوسویه) است ؛ که این امر بیانگر نقش نهادهای ناظر در اجرای استاندارهای حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بهبود بازارهای اوراق بهادار است .

 

مقدمه

امروزه با گسترش مکانیزم های داد و ستد در بازار اوراق بهادار، اطلاعات نقش مهمی در تصميم گيري هاي اقتصادي ایفا می کند و بدون شك، كيفيت تصميمات به صحت ، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتي بستگی دارد كه از سوي ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در اين بازار منتشر مي گردد. مشاركت كنندگان در بازارهاي سرمايه ، اطلاعاتي كه از سوي ناشران اوراق بهادار منتشر مي گردد را مبناي تصميم گيري خود قرار مي دهند؛ با این حال و با تاکید بر نظریه انتخاب عقلاني[1] همواره اين احتمال وجود دارد كه منتشر كنندگان اطلاعات که شناخت بيشتري از وضعيت مالی شركت دارند، بتوانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختيار افراد برون سازماني قرار دهند و با کسب بازده بیشتر نسبت به سایر گروه های ذینفع ، منافع شخصي خود را حداكثر نمايند. تقابل چنین نظریه های با فرضیه بازار کارا [2]موجب گرديده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتي در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گيرد ؛ نتايج این قبیل پژوهش ها حاكي از آن است كه با ايجاد سازو كارهاي كنترلي مناسب در زمينه نحوه انتشار اطلاعات از جمله صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری که به عنوان يكي از مهمترين حلقه هاي ارتباطي بين افراد برون سازماني و درون سازماني به شمار مي آيد مي توان ميزان عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش داد و به موازات آن موجبات افزايش كارايي بازار وكاهش هزينه هاي معاملاتي را فراهم نماید. به نظر مي رسد استفاد از رويه هاي محافظه كارانه در شناسايي اخبارهاي اقتصادي در قالب صورتهاي مالي تا حدود زيادي زمينه هاي دستيابي به اهداف صورتهاي مالي را محقق سازد. از همين رو در اين پژوهش به بررسي رابطه بين بازده غير عادي به نمايندگي از ميزان كارايي بازار ،عدم تقارن اطلاعاتي به نمايندگي از كيفيت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمايه و محافظه كاري به نمايندگي از نقش حسابداري در تقابل با انگيزه هاي شخصي مديران پرداخته می شود.

 

[1] – جامعه مجموعه‌ای از افراد هستند که کنش عقلانی دارند. این کنش عقلانی معطوف به هدف و مبتنی بر عقلانیت ابزاری (اراده و نفع طلبي) ، اصل به حداکثر رساندن منفعت  می باشد .(لیتل-1989)

[2] – قيمت اوراق بهادار منعكس كننده همه اطلاعاتي است كه بدون هيچ تعصب و يا يك سو نگری در بازار وجود دارد و بازار هيچ اطلاعات اثرگذار و با اهميت را ناديده نمی‌گیرد بنابراین حرکت‌ها و تغییرات بعدی قیمت‌ها غير قابل پیش بینی است ؛ چرا كه تغییرات قیمت تنها به علت جريان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق می‌افتد. در نتیجه کسی نمی‌تواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد.(اسکات و همکاران-2008)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 205

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --