پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

 

استاد راهنما

دکتر حساس یگانه

استاد مشاور

دکتر صابر شعری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2  تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 4

1-4  سوالات و فرضیات پژوهش.. 4

1-4-1 سوالات.. 4

1-4-2 فرضیات.. 5

1-5  هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 6

1-5-1  هدف (های) اصلی.. 6

1-5-2  هدف (های) فرعی.. 6

1-6   قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش.. 6

1-7  متغیرهای پژوهش.. 6

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها 7

1-8-1 متغیرهای وابسته. 7

1-8-2 متغیرهای مستقل.. 8

1-9  روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن. 9

1-10  روشهای تحلیل داده ها 9

1-11  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

1-12  ساختار کلی پژوهش.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 11

2-1   بخش اول : مبانی نظری. 12

2-1-1 مقدمه. 12

2-1-2  نوسانات بازار سهام. 12

2-1-3  مدل سازی نوسان. 16

2-1-4  مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان. 16

2-1-5  مدلهای ساده 17

2-1-5-1  گام تصادفی.. 17

2-1-5-2  میانگین تاریخی.. 18

2-1-5-3  میانگین متحرک ساده 18

2-1-5-4  هموارسازی نمایی.. 19

3-1-5-5  مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA) 20

2-1-5-6  روش هموارسازی نمایی متغیر. 20

2-1-6  سایر مدلها 21

2-1-6-1 نوسانات تصادفی 22

2-1-6-2  نوسان ضمنی.. 24

2-1-7  ویژگی های آماری بازده سهام. 25

2-1-7-1  دنباله بزرگ.. 26

2-1-7-2  نوسان خوشه ای.. 27

2-1-7-3  اثر اهرمی.. 27

2-1-7-4  دوره های غیرتجاری.. 28

2-1-7-5  رویدادهای قابل پیش بینی.. 28

2-1-7-6  نوسان و همبستگی سریالی.. 28

2-1-7-7  جهت حرکت در نوسانات.. 29

2-1-7-8  متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان. 29

2-1-9  عملکرد شرکت.. 30

2-2  بخش دوم : پیشینه تحقیق. 32

2-2-1  پیشینه تحقیق درباره ” نوسانات”. 32

2-2-1-1 پژوهش های خارجی.. 34

2-2-1-2 مطالعات داخل ایران. 44

2-2-2  پیشینه پژوهش درباره “عملکرد”. 50

2-2-2-1  پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی.. 50

2-2-2-2  پیشینه پژوهش در ایران. 58

2-3  مدل مفهومی. 62

2-4  جمع بندی و نتیجه گیری. 62

فصل سوم: روش تحقیق. 64

3-1  مقدمه. 65

3-2  روش اجرای پژوهش.. 66

3-3  فرضیات پژوهش.. 66

3-3-1 مدل پژوهش… 67

3-3-2  فرضیه های پژوهش… 68

3-4  متغیرهای مستقل پژوهش.. 68

3-5  جامعه و نمونه آماری. 68

3-6  روش جمع آوری اطلاعات. 69

3-7  اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 69

3-8  خلاصه. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری. 71

4- 1 مقدمه. 72

4-2  بررسی توصیفی مشاهدات. 73

4-3  بررسی فرضیه های پژوهش.. 77

4-4  یافته های جانبی پژوهش.. 85

4-5  خلاصه فصل و نتیجه گیری. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 96

5-1  مرور و جمع بندی. 97

5-2  نتایج آزمون فرضیات تحقیق. 97

5-3  محدودیت های پژوهش.. 101

5-4  پیشنهادات کاربردی. 101

5-5  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

منابع فارسی. I

منابع انگلیسی. III

پیوست 1: اسامی شرکتها XI

پیوست 2 : جداول. XIII

جدول 4-1. آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش… XIV

جدول 4-2. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای نوسانات بازار سهام. XV

جدول 4-3. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای رشد تولید ناخالص ملی.. XVI

جدول 4-4. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت.. XVII

جدول 4-5. آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ… XVIII

جدول 4-6. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XIX

جدول 4-7. آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ… XX

جدول 4-8. آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی.. XXI

جدول 4-9. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXII

جدول 4-10. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXIII

جدول 4-11. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXIV

پیوست 3: نمودارها XXV

نمودار 4-1. نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال. XXVI

نمودار 4-2. نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل.. XXVII

نمودار 4-3. نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش… XXVIII

پیوست 4: جداول ضمیمه. XXIX

 

 

فهرست جداول

جدول 1-1  شاخص های اندازه گیری عملکرد شامل شاخص های مالی و اقتصادی.. 5

جدول 1-2   متغیرها و نمادها 7

جدول 2-1  خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت”. 52

جدول 4-1. آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش… 74

جدول 4-2. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای نوسانات بازار سهام 80

جدول 4-3. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای رشد تولید ناخالص ملی.. 82

جدول 4-4. نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت.. 84

جدول 4-5. آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ… 86

جدول 4-6. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره 87

جدول 4-7. آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ… 88

جدول 4-8. آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی.. 88

جدول 4-9. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره 90

جدول 4-10. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره 92

جدول 4-11. برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره 94

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 نمایش تابع لپتوکورتیک.. 26

نمودار 2-2  نوسانات خوشه ای بازده دارایی ها 27

نمودار 4-1. نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال. 75

نمودار 4-2. نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل. 76

نمودار 4-3. نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش… 76

 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ 15 شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره 9 ساله (1383– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

  • با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد.
  • رشد تولید ناخالص ملی ( رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
  • اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.

واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM

مقدمه

ایجاد سهولت در تامین مالی سرمایه گذاری ها˓ عامل ایجاد بازارهای مالی به عنوان بخشی از بازار عوامل تولید بوده است. بازارهای مالی بازاری است که دارایی های مالی در آن مبادله می شوند. هرچند وجود بازار مالی شرط ضروری برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست˓ با این همه در بیشتر اقتصادها ایجاد و مبادله دارایی های مالی در بازار مالی صورت می پذیرد. بازارهای مالی با فراهم کردن نقدینگی˓ کاهش هزینه معاملات از طریق کاهش هزینه جست و جو و کاهش هزینه اطلاعات˓ مکان مناسبی برای سوق دادن پس اندازهای راکد مردم به سمت تولید و تامین سرمایه شرکتها و موسسات تولیدی است. از جمله مهمترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها˓ بازارهای سهام هستند. در این بازارها˓ سهام شرکتها به عنوان دارایی مالی داد وستد می شوند. مطالعه های انجام شده در باب بازارهای سهام˓ بخش گسترده ای از پژوهش های اقتصادی در زمینه بازارهای مالی را تشکیل می دهد.

بورس اوراق بهادار تهران با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. به شکلی که پس از حدود چهار دهه از فعالیت این بازار˓ تنها در سالهای اخیر (از دهه 70 ) توانسته است تا حدودی بستر مناسب جذب سرمایه در اقتصاد ایران را فراهم نماید. با توجه به گسترش بازارهای سهام در مناطق مختلف کشور و اصل 44 قانون اساسی˓ که طبق آن واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بازارهای سهام صورت می گیرد˓ بازارهای سهام نقش پررنگتری یافته اند و مطالعه در باب این بازارها ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

با گذشت زمان و رشد و توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری ها˓ عوامل داخلی و خارجی متعددی بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده و قیمت سهام و بازده آنها را نیز متاثر ساخته و باعث ایجاد نوسانات لحظه ای در آنها گردیده است. طبیعتا این نوسانات لحظه ای مدیران را برآن خواهد داشت تا با دیدی محافظه کارانه تر و دقیق تر به انجام سرمایه گذاری و مبادله سهام بپردازند.

در این رساله سعی شده است تا با گزینش سهم بازده ماهانه سهام به عنوان شاخص برای نوسانات بازار سهام˓ تاثیر آن را بر  عملکرد شرکتها مورد مطالعه قرار داده و از این طریق راه گشای بسیاری از ناتوانی ها در انجام تحلیل های مرتبط با بازار سهام باشیم.

در ادامه کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع˓ بیان مسئله˓ هدف و دلایل انتخاب موضوع˓ اهمیت پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ قلمرو پژوهش˓ تعاریف عملیاتی متغیرها˓ جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای پژوهش بیان شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 159

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --