متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدگرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زینالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3  ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-5  استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..7

1-6  فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 9

1-7-1  متغیر وابسته. 9

1-7-2  متغیرهای مستقل.. 10

1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها 10

1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری.. 11

1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه. 11

1-10  ابزارتجزیه وتحلیل.. 11

1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی.. 11

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 13

2-2 حسابرس مستقل.. 14

2-2-1 تعریف حسابرسی.. 14

2-2-2 حسابرسی مستقل.. 15

2-2-3 اهداف حسابرسی.. 16

2-2-3-1 بیان هدف حسابرسی.. 16

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی.. 17

2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی.. 17

2-2-4 نقش حسابرس مستقل.. 18

2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. 18

2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 19

2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. 19

2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی.. 20

2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی.. 20

2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. 21

2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی.. 21

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل.. 22

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی.. 22

2-2-5-2  استفاده‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی.. 23

2-3 حسابرس داخلی.. 24

2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی.. 24

2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. 25

2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی.. 27

2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. 28

2-3-5 کمیته حسابرسی.. 30

2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. 31

2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. 33

2-3-8 ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی.. 34

2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. 35

2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. 36

2-4 پیشینه تحقیق.. 38

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 38

2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

2-5 خلاصه فصل.. 44

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش تحقیق.. 46

3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46

3-2-2 جامعه و نمونه آماری.. 47

3-2-2-1 حجم نمونه. 47

3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت… 48

3-2-4 روایی و پایایی پرسش‌نامه. 50

3-2-4-1  اعتبار و روایی.. 50

3-2-4-2  پایایی.. 50

3-3  فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 52

3-4-1 متغیر وابسته. 52

3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. 54

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 54

3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی.. 56

3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی.. 56

3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. 57

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری.. 58

3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی.. 59

3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها 59

3-5-3-1 ضریب همبستگی.. 60

3-5-3-2  رگرسیون. 62

3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره 62

3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق.. 62

3-5-3-2-3  روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون (                                ) 63

3-5-3-2-4  بررسی فروض رگرسیون خطی.. 64

3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزای خطا 64

3-5-3-2-6  خود همبستگی یا همبستگی سریالی.. 64

3-5-3-2-7   ناهمسانی واریانس… 65

3-5-3-2-8  هم خطی.. 66

3-5-4 آزمون فرضیات تحقیق.. 66

3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول. 67

3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم. 67

3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم. 68

3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم. 68

3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم. 68

3-6 خلاصه فصل.. 69

فصل چهارم : نتایج

4-1  مقدمه. 70

4-2  آمار توصیفی.. 71

4-2-1   پایایی پرسش نامه. 75

4-3  آمار استنباطی.. 75

4-3-1  آزمونT تک نمونه‌ای.. 75

4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا 76

4-3-3  تحلیل رگرسیون. 78

4-3-3-1 بررسی فروض رگرسیون خطی.. 78

4-3-3-2  هم خطی.. 79

4-3-3-3  خود همبستگی……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها 80

4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم. 84

4-4-6  بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی  84

4-5 خلاصه فصل.. 86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه. 87

5-2  تفسیر نتایج پژوهش… 88

5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای.. 88

5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 89

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 90

5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 90

5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 90

5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 91

5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 91

5-3-1  پیشنهادهای کاربردی.. 91

5-3-2  پیشنهادها برای تحقیقات… 93

5-3-3  محدودیت‌های تحقیق.. 93

منابع. Error! Bookmark not defined.

ضمائم. Error! Bookmark not defined.

چکید ه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 103

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول1-1. استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق.. 7

جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری.. 48

جدول 2-3، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت… 59

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها 73

جدول 2-4. میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده 74

جدول 4-3. آزمون t تک نمونه‌ای.. 76

جدول6-4. آزمون نرمال بودن. 77

جدول 4-4. جدول ضرایب متغیرهای مستقل.. 79

جدول 4-5. خلاصه مدل. 80

جدول4-7. آزمون ناهمسانی واریانس ها 80

جدول 4-8.  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

جدول4-9. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

جدول 4 -10. نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 83

جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-4. میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70

نمودار2-4 .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 70

نمودار2-4. نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………75

 

 

چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

                                                  

1-1  مقدمه

نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده  کنندگان مؤثر است که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یکی از عواملی که می‌تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که فعالیت آن‌ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :119

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

رشته حسابداری

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر Read more…