پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.A)

 

عنوان

بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دكتر مهناز ربیعی

 

 

استاد مشاور

                                      دكتر حمید رضا وکیلی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات و طرح موضوع

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسأله و  تبيين موضوع. 4

1-3- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش… 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- سؤال تحقیق.. 7

1-6-  فرضيه هاي تحقيق.. 8

1-7- روش تحقيق.. 8

1-8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی.. 9

1-10-1- کیفیت سود. 9

1-10-2-  هیئت مدیره مشترک.. 9

1-10-3- افشاهای داوطلبانه. 9

1-11- ساختار تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مباني نظري و پيشينة تحقيق

2-1- مقدمه. 12

2-2- هیئت مدیره 12

2-2-1- تعریف هیئت مدیره 12

2-2-2- وظایف هیئت مدیره 12

2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره 13

2-3- افشا 14

2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 15

2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 16

2-3-3- هدف افشای اطلاعات مالی.. 16

2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟. 17

2-3-5-  چه میزان اطلاعات مالی لازم است تا افشا شود؟. 18

2-3-6- چه اطلاعاتی باید افشا شود؟. 19

2-3-6-1-  افشاي اطلاعات كمّي.. 19

2-3-6-2-  افشاي اطلاعات غيركمّي.. 20

2-3-7-  نقش شفافيت در گزارشگري مالي.. 21

2-3-8-  افشاي اختياري در مقابل افشاي اجباري.. 22

2-3-9-  كيفيت افشا، شفافيت و ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي.. 23

2-3-10-  روشهاي افشا 24

2-3-10-1-  شكل و تركيب صورتهاي مالي.. 24

2-3-10-2-  اصطلاحات ويژه و ارائه جزئيات… 24

2-3-10-3-  اطلاعات داخل پرانتزي.. 25

2-3-10-4-  يادداشت هاي همراه 25

2-3-10-5-  صورت هاي مكمل و جداول. 26

2-3-10-6-  گزارش حسابرسي.. 26

2-3-10-7-  گزارش هيئت مديره به مجمع صاحبان سهام. 27

2-3-11-  محدوديت هاي افشاي اطلاعات و افزايش شفافيت… 27

2-3-12-  چرا شركتها دست به افشاي داوطلبانه مي زنند؟. 28

2-3-13-  مزاياي افشا 29

2-4- كيفيت سود. 30

2-4-1- مفهوم كيفيت سود. 30

2-4-2- ديدگاه هاي مختلف درباره كيفيت سود. 34

2-4-3- كيفيت سود براي چه كساني اهميت دارد؟. 35

2-4-4- اهميت ارزيابي كيفيت سود. 35

2-4-5- ارزيابي كيفيت سود. 36

2-4-6- عناصر تاثير گذار بركيفيت سود. 36

2-5- مروري بر مطالعات خارجي و داخلي.. 41

2-5-1- مطالعات خارج از ايران. 41

2-5-2- مطالعات داخل ايران. 43

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش تحقيق.. 48

3-2-1- قلمرو تحقيق.. 49

3-2-2- جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 49

3-2-3- ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق.. 50

3-3-  فرضيه‌هاي تحقيق.. 50

3-4- متغير هاي تحقيق.. 50

3-4- 1- متغير هاي وابسته. 50

3-4-2-  متغيرهاي مستقل.. 52

3-4- 3- متغير هاي تعديل كننده يا كنترل. 52

3-5-  مدل هاي تحقيق.. 53

3-6-1- روش داده هاي پانل.. 53

3-6-1-1- روش اثرات اثبات… 54

3-6-1-2- روش اثرات تصادفي.. 55

3-6-1-3- آزمون چاو يا F مقيد. 56

3-6-1-4- آزمون هاسمن.. 56

3-6-2- آزمون معني دار بودن مدل. 57

3-6-3- آزمون معني دار بودن متغير هاي تحقيق.. 58

3-6- 4- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 58

3-7- خلاصه فصل.. 59

فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته ها

4-1- مقدمه. 61

4-2- نتايج آمار توصيفي.. 62

4-3- آزمون خود همبستگي.. 64

4-4-آزمون فرضيه ها 65

4-4-1- آزمون فرضيه يكم. 65

4-4-2- آزمون فرضيه دوم. 66

4-5- خلاصه فصل.. 68

فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه. 70

5-2- مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق.. 70

5-3- نتايج تحقيق.. 71

5-4- بحث و نتيجه گيري.. 72

5-5- پيشنهادها 72

5-5-1- پيشنهاهاي مبتني بر نتايج حاصل از فرضه هاي تحقيق.. 72

5-5-2- پيشنهاها براي پژوهش هاي آتي.. 73

5-6- خلاصه فصل.. 74

فهرست منابع و مآخذ

الف ) منابع فارسی.. 75

ب ) منابع انگليسي.. 77

پيوست ها

– اسامي شركت هاي بورسي استفاده شده در تحقيق.. 79

چكيده لاتين.. 85

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 

2-1- خلاصه و جمع بندي بعضي از تحقيقات انجام شده 44

4-1- متغير هاي تحقيق.. 62

4-2- آمار توصيفي متغير هاي وابسته، متغيرهاي مستقل و كنترلي.. 63

4-3- خود همبستگي.. 64

4-4- نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه اول. 65

4-5- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه اول. 65

4-6- بررسي مدل تركيبي با استفاده از روش GLS. 66

4-4- نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه دوم. 67

4-4- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه اول. 67

4-9- بررسي مدل تركيبي با استفاده از روش GLS. 67

 

چکيده

در اين تحقيق رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاهاي اختياري و کيفيت سود در 57 شرکت ازشرکتهاي هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1385 لغايت پايان 1390 مورد بررسي قرار مي گيرد .در تحقيق حاضر، ناپايداري سهام، هيئت مديريت مشترک و مدير مستقل را به عنوان “متغير مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدي اختياري را به عنوان “متغير وابسته” در نظر گرفته و روابط بين متغير مستقل و وابسته را مورد بررسي و آزمون قرار داده ايم.نتايج آزمون نشان مي دهد که بين هيئت مديره ي مشترک و سطح افشاي اختياري شرکتهاي رابطه ي مثبت و لي معني دار نيست . همچنين بين هيئت مديره ي مشترک و کيفيت سود در شرکتهاي رابطه مثبت و لي معني دار نيست.

 

1-1- مقدمه

نظریه کیفیت سود براي اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. آنها استنباط کردند، سودگزارش شده قدرت سودآوري شرکتها راآنچنان نشان نمیدهدکه به ذهن بایدمتبادرگردد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهاي مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیري اطلاعات حسابداري کار مشکلی است  .براي بیان سودمندي سود در تعیین ارزش شرکت تنها به میزان گزارش شده نبایدتوجه کرد، بلکه باید به کیفیت سود گزارش شده نیزتوجه نمائیم .از طرف دیگر اهمیت تأثیر هیئت مدیره مشترک در این زمینه حائز اهمیت بیشتری دارد که کیفیت سود به چه میزان تعیین خواهد کرد. همچنین یکی از مهمترین روشهای افزایش اعتبار رده بندی یک شرکت این است که انتخاب بهترین راهکارهای برای افشاهای گزارشهای مالی می باشد .

در این تحقیق به بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 98

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --