پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

پرديس علوم و تحقيقات شهر قدس

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

   

عنوان :

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر رویا دارابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               شماره صفحه

چكيده: 1

مقدمه : 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..

1-4- مروری بر ادبیات تحقیق.. 6

1-4-1 تحقیقات خارجی: 6

1-4-2 تحقیقات داخلی: 8

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-5-1 اهداف علمی : 9

1-5-2 اهداف کاربردی تحقیق : 10

1-6- فرضیات تحقیق.. 10

1-7- روش پژوهش… 10

1-8- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 11

1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری.. 11

1-10- قلمرو پژوهش… 11

1-10- 1 قلمرو موضوعی.. 11

1-10-2 قلمرو مکانی.. 11

1-10-3 قلمرو زمانی.. 12

1-11-جامعه آماري و نمونه آماری پژوهش 12

1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 12

1-13- ساختار پژوهش… 13

1-14- خلاصه فصل.. 14

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 16

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-2- بازار بورس… 16

2-3- دلايل عمده تأمین مالي شرکت‌ها 17

2-4- روش‌های تأمین مالي.. 17

2-4-1 تأمین مالي كوتاه مدت… 17

2-4-2 تأمین مالي بلند مدت… 18

2-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی.. 18

2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی.. 19

2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 19

2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری.. 19

2-5-1-1-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف… 20

2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت… 20

2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی.. 20

2-5-1-2 اسناد پرداختني.. 20

2-5-1-3 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني.. 20

2-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان. 21

2-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر). 21

2-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق.. 22

2-5-2-2 ذخیره مالیات… 22

2-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 23

2-6- تأمین مالي ناشي از بدهی‌های مالي.. 23

2-6-1 بدهی‌های مالي كوتاه مدت… 23

2-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 24

2-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی.. 24

2-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت… 24

2-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی.. 25

2-6-1-4 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 25

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-6-2 بدهی‌های مالي ميان مدت و بلندمدت… 25

2-6-2-1 وام‌های بانكي بلندمدت… 26

2-6-2-2 وام‌های شرکت‌های بيمه و ساير مؤسسات اعتباري.. 26

2-6-2-3 تأمین مالي تجهيزات… 26

2-6-2-4 بدهی‌های رهني.. 27

2-6-2-5 اوراق قرضه. 27

2-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه. 27

2-6-2-6 مزايا و معايب تأمین مالي از طريق بدهی‌های بلندمدت… 28

2-7- تشريح بازده و انواع آن. 30

2-7-1 بازده سهام. 30

2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم. 32

2-7-3 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام. 32

2-7-4 بازده دارايي.. 32

2-7-5 بازده سرمايه گذاري.. 33

2-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالي.. 33

2-8-1 نظريه سنتي.. 34

2-8-2 نظريه مودیگیلیانی و میلر. 34

2-8-3 ماليات و نظريه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-4 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-5 هزينه هاي نمايندگي.. 35

2-8-6 تئوري موازنه ايستا يا پايدار. 36

2-8-7 نظريه عدم تقارن اطلاعات… 37

2-8-8 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمین مالي (تئوري ترجيحي). 38

2-9 تركيب سرمايه و فرصت‌های سرمايه گذاري.. 39

2-9-1 مزیت‌های مالی 40

2-9-2 محدودیت‌های نقدینگی 40       

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

2-9-3 سایر منابع سرمایه. 40

2-9-4 اثر سیاست تقسیم سود بر Ks 41

2-9-4-1 ریسک… 41

2-9-5 نسبت‌های سودآوری.. 42

2-9-6 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.. 43

2-9-7 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 43

2-9-8 اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت… 44

2-10 تاريخچه تأمین مالي.. 45

2-10-1 تاريخچه تأمین مالي در جهان. 45

2ـ10ـ2 تأمین مالي در اسلام. 47

2ـ10ـ3 تأمین مالي در ايران. 48

2-11 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات… 49

2-11-1 مروري مختصر بر مطالعات خارجي.. 49

2-11-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي.. 55

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 60

3-2- جامعه آماري پژوهش… 60

3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش… 60

3-4- اهداف مشخص تحقیق.. 62

3-4-1 هدف اصلی.. 62

3-4-2 اهداف فرعی.. 63

3-4-3 اهداف كاربردي.. 63

3-5- سؤال‌های پژوهش… 63

3-6- فرضيه‌هاي پژوهش… 64

3-7- روش پژوهش… 64

3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي.. 64

 فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف… 64

3-7-3 روش انجام پژوهش…. 65

3-8- روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات… 65

3-9- تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن‌ها 65

3-9-1 متغیرهاي وابسته. 66

3-9-1-1 نسبت تغييرات بدهي شرکت ( ) 66

3-9-1-2 نسبت تغييرات سود انباشته ( ). 66

3-9-2 متغیرهاي مستقل.. 67

3-9-2-1 فرصت‌هاي رشد ( ) 67

3-9-2-2 نسبت شاخص سودآوري ( ) 67

3-9-2-3 اندازه شرکت ( ) 67

3-9-3 متغیرهای كنترلي.. 67

3-9-3-1 نسبت دارایی‌های مشهود ( ) 67

3-9-3-2 سیاست سرمایه گذاری ( ) 67

3-9-3-3 تقسيم سود شركت ( ) 68

3-9-3-5 نرخ رشد فروش شرکت ( ) 68

3-10- مدل‌های پژوهش… 68

3-11- اعتبار درونی و برونی پژوهش… 69

3-12- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات… 70

3-13- روش داده‌های پانل.. 70

3-14- روش اثرات ثابت: 71

3-15- آزمون چاو یا F مقید. 72

3-16- آزمون هاسمن.. 72

3-17- آزمون معنی دار بودن مدل. 73

3-18- آزمون معنی دار بودن ضرایب… 74

3-19- آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 74

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 75

3-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 75

3-22- فرض عدم وجود هم خطی بين متغيرهاي مستقل.. 75

3-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 76

3-24- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 76

3- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: 77

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 80

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 80

4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق.. 81

4-4- بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق.. 87

4-5- بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق.. 89

4-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 89

4-6-1- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 89

4-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 92

4-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 95

4-6-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 97

4-6-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 100

4-6-6- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 102

4-7- خلاصه فصل.. 105

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 107

5-2- خلاصه پژوهش… 107

5-3- نتایج آزمون فرضیه. 110

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 110

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 110

 فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………….. شماره صفحه

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 111

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 111

5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 112

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 113

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 114

5-7- خلاصه فصل.. 114

منابع و مأخذ. 115

منابع فارسي.. 115

منابع لاتین… 117

پیوست ها 114

پیوست 1: فهرست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق.. 122

پیوست دوم : خروجی های نرم افزار. 126

چکیده انگلیسی.. 141

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

نگاره 2-1 ماتریس نظری پیشینه خارجی.. 53

نگاره 2-2 ماتریس نظری پیشینه داخلی.. 57

نگاره 3- 1 روند انتخاب نمونه آماري پژوهش61

نگاره 3-2 فراواني اعضاي نمونه به تفكيك نوع صنعت… 61

نگاره 4-1، آمار توصيفي متغیرهای تحقیق.. 81

نگاره 4-2 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. 82

نگاره 4-3، نتايج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 85

نگاره 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق.. 88

نگاره 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (1) 90

نگاره 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (1) 91

نگاره 4-7 نتایج آزمون فرضيه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 91

نگاره 4-8 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (2) 93

نگاره 4-9 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (2) 93

نگاره 4-10 نتایج آزمون فرضيه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 94

نگاره 4-11 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (3) 95

نگاره 4-12 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (3) 96

نگاره 4-13 نتایج آزمون فرضيه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 96

نگاره 4-14 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (4) 98

نگاره 4-15 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (4) 98

نگاره 4-16 نتایج آزمون فرضيه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 99

نگاره 4-17 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (5) 100

نگاره 4-18 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (5) 101

نگاره 4-19 نتایج آزمون فرضيه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 101

نگاره 4-20 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (6) 103

نگاره 4-21 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (6) 103

نگاره 4-22 نتایج آزمون فرضيه ششم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

نمودار 3-1 ماتریس و نمودار مفهومی تحقیق.. 66

نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 83

نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 85

 

چكيده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (606 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss،7‌‌‌‌‌ Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوري شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هم‌چنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوري و عامل اندازه شركت با نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

واژه های کلیدی:

فرصت‌هاي رشد، نسبت شاخص سودآوري، اندازه شركت، نسبت تغييرات بدهي، نسبت تغييرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.

معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می‌کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این تحقیق از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت استفاده شده است.

 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 159

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --