پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

                                             واحد مرودشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.

                                     گرایش : حسابداری مالی

 

                                                     عنوان:

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد علی آقایی

 

استاد مشاور:

 

دکتر غلامرضا جمالی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات تحقيق

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3

1ـ2ـ بيان مساله ……………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ3ـ هدف و دلايل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 5

1ـ4ـ اهميت موضوع ……………………………………………………………………………………………… 6

1ـ5ـ فرضيه تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 7

1ـ7ـ قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 15

1ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ2ـ اهداف گزارشگري مالي ………………………………………………………………………………… 14

2ـ3ـ نقش صورتهاي مالي در تحقق اهداف گزارشگري مالي                ………………………… 15

2ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي و صورت جريان وجوه نقد …………………………………………….. 16

2ـ5ـ صورت جريان وجوه نقد ……………………………………………………………………………….. 17

2ـ 6ـ طبقه‌بندي اقلام در صورت جريان وجوه نقد ……………………………………………………… 19

2ـ7ـ فعاليتهاي عملياتي ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 8 ـ بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي ……………………………………….. 20

2ـ 9ـ ماليات بر درآمد …………………………………………………………………………………………. 20

2ـ10ـ فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري …………………………………………………………………………….. 21

2ـ11ـ فعاليتهاي تأمين مالي …………………………………………………………………………………… 22

2ـ12ـ روشهاي محاسبه جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي ……………………………….. 22

2ـ13ـ ساختار دارايي‌ها ………………………………………………………………………………………… 29

2ـ14ـ ساختار بدهي‌ها …………………………………………………………………………………………. 33

2ـ15ـ ساختار سرمايه ………………………………………………………………………………………….. 35

2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………………. 8

2- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………. 9

2ـ 18ـ پبشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………… 35

2- 19- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش تحقيق

3ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2ـ روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 25

3ـ3ـ فرضيه تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 45

3ـ4ـ متغيرهاي تحقيق و نحوه ی اندازه گیری آنها ………………………………………………………… 8

3ـ5ـ جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………. 46

3ـ 6ـ نمونه تحقيق و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 46

3ـ 7 ـ روش گرد ‌آوري داده ها ……………………………………………………………………………….. 9

3ـ 8 – روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………….. 49

3ـ 9ـ آماره‌هاي آزمون فرضيه ………………………………………………………………………………… 53

3-10 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 58

4ـ2ـ آزمون فرضيه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 59

4ـ3ـ تفسير نتايج نمونه كلي ………………………………………………………………………………….. 60

4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداري شده …………………………………………………………………………….. 61

4ـ3ـ2ـ سرمايه ‌گذاري …………………………………………………………………………………………. 61

4ـ3ـ3ـ سود سهام ………………………………………………………………………………………………. 62

4ـ3ـ4ـ تامين مالي خارجي …………………………………………………………………………………… 62

4ـ3ـ5ـ بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي ………………………………………. 63

4ـ3ـ 6ـ ماليات بر درآمد ………………………………………………………………………………………. 63

4ـ3ـ7ـ طبقه‌بندي تامين مالي خارجي ………………………………………………………………………. 65

4ـ3ـ7ـ1ـ تامين مالي بدهي …………………………………………………………………………………… 65

4ـ3ـ7ـ2ـ تامين مالي حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. 66

4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمايه‌اي ……………………………………………………………………………………. 67

4ـ4ـ تاثيرات كوتاه مدت در مقايسه با بلند مدت ………………………………………………………… 68

4ـ5ـ محدوديت مالي در مقايسه با عدم محدوديت مالي شركت ها …………………………………. 69

4ـ5ـ1ـ مبناي طبقه‌بندي ـ نسبت پرداخت سود سهام …………………………………………………… 70

4ـ5ـ2ـ مبناي طبقه‌بندي ـ اندازه شركت ……………………………………………………………………. 74

4ـ 6ـ تفسير نتايج نمونه جزيي ………………………………………………………………………………. 79

4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………. 86

 

 

فصل پنچم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 88

5- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 89

5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………. 92

5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………… 88

5- 5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. 93

 

چکیده

        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظوركمك به تحليل گران مالي جهت دستيابي به مدل‌هاي نوين تجزيه و تحليل صورت جـريان وجوه نقد و نحوه‌ي تخصيص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عكس‌العمل یارفتار شركتها در بكارگيري وجوه نقد) و در نهایت استخراج معيارهايي كه نشان دهنده چگونگي تغيير در ساختار دارايي و سرمايه شركتها در هنگام تخصيص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.

این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نياز جهت محاسبه متغير ها ي اين تحقيق از طريق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

1-1- مقدمه

محصول اصلي گزارشگري مالي و ابزار اصلي انتقال اطلاعات حسابداري به افراد خارج از سازمان، صورت هاي مالي اساسي مي باشد. گزارشگـري مــالي بايد اطلاعاتي درباره منابـع اقتصـادي، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمايه واحـد تجــــاري فراهم نمايد. اطــلاعات به سرمايه گــذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه، در زمينه شناسايي نقاط ضعف و قوت مالي واحد تجاري، سنجش نقدينگي، توانايي پرداخت ديون و ارزيابي عملكرد واحد تجاري طي دوره كمك مي نمايد[1].

زماني كه بحث تجزيه و تحليل نقدينگي مطرح مي شود، اطلاعات صورت جريان وجوه نقد، به مراتب قابل اتكاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زيرا داده هاي ترازنامه وضعيت بنگاه اقتصادي را در يك مقطع زماني اندازه گيري مي كند، در حالي كه صورت جريان وجوه نقد،  تغييرات در ساير صورت هاي مالي را گزارش مي كند و تخصيص هاي اختياري را مي زدايد[2].

در ميان صورتهاي مالي، صورت جريان وجــوه نقد، به دلیل پرهيـز از جهـت‌گيري‌‌هاي ذاتي و عمـومي مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان كه بر مبناي تعهدي اندازه‌گيري مي‌شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه ايران، مي تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهي داشته باشد. از  منظر استفاده كنندگان برون سازمانی بخصوص  ” سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار مي تواند، به صورت كارا اطلاعات صحيح و به موقع در مورد گزارشگري مالي شركتها، ارائه نمايد، تا بتوان بر مبناي اين اطلاعات بطور آگاهانه تصميم گيري و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --