پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

 

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما

دكتر عظیم اصلانی

 

استاد مشاور

دكتر نسرین خدابخشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 5

1-5- اهداف تحقيق.. 6

1-5-1- اهداف اصلی تحقیق.. 6

1-5-2- هداف ویژه 6

1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق.. 6

1-6- سؤالات تحقیق.. 6

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

1-8-1- اهرم مالی.. 7

1-8-2- اندازه شرکت… 7

1-9- روش شناسی تحقیق.. 8

1-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء. 8

1-9-2- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8

1-9-3- شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 10

1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 10

1-11- ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- هزینه ها 12

2-2-1- مديريت هزينه. 12

2-2-2- ماهیت هزینهها 15

2-2-3- طبقه بندی کلی هزینهها 16

2-2-2-1- هزینههای تولیدی.. 17

2-2-2-2- هزینه غیر تولید. 17

2-2-4- رفتار هزینه. 18

2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه. 18

2-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه. 19

2-2-7- چسبندگی هزینه ها 20

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران. 21

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی.. 22

2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها 23

2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران. 23

2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران. 23

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه. 24

2-2-11-1- پیشبینی مدیریت… 24

2-2-11-2- شرایط اقتصادی.. 24

2-2-11-3- ویژگیهای شرکت… 24

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26

2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه. 27

2-3-1- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه. 30

2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ.. 30

2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ. 31

2-3-1-3-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن. 32

2-3-1-4-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34

2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ… 36

2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ.. 38

2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی.. 39

2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی.. 40

2-3-2- هزينه سرمايه. 41

2-3-2-1- محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه. 42

2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي.. 43

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزينه سرمايه. 44

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه. 44

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه. 45

2-3-2-3-2-1-  کيفيت اطلاعات… 45

2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود. 45

2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45

2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت… 46

2-3-2-3-2-5-  نوع صنعت… 47

2-3-2-3-2-6- نسبت بدهي.. 49

2-3-2-3-2-7- نوع فعاليت شركت… 49

2-3-2-3-2-8- رشد سود. 50

2-3-2-3-2-9-  نقدينگي.. 50

2-4- پیشینه تحقیق.. 50

2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 51

2-4-2- پژوهشها داخلی.. 54

فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 56

3-2- فرضيه‌هاي تحقيق.. 57

3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري.. 57

3-4- روش تحقيق.. 58

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 59

3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 59

3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 59

3-5- گردآوري داده‌ها 59

3-6- جامعه آماري.. 60

3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماري.. 60

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61

3-9-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 64

4-2-آمار توصیفی.. 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته. 65

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری.. 66

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار. 67

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری.. 70

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت… 72

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73

4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77

4-4-1- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77

4-4-2- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81

4-5- خلاصه‌ فصل.. 85

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه. 87

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش… 88

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 88

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90

5-2-2-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول. 90

5-2-2-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90

5-2-2-3- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم. 91

5-2-2-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

5-2-2-5- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

5-2-2-6- نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم. 91

5-3- نتيجه‌گيري.. 92

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 93

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 94

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 94

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

فهرست منابع. 96

ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی.. 96

منابع لاتین.. 97

چکیده انگلیسی.. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 4-1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق.. 65

جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 66

جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 67

جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 68

جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 69

جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 70

جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 71

جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 72

جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 73

جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 74

جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 75

جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 76

جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 77

جدول 4-14- آزمون F ليمر. 78

جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسيون. 79

جدول 4-16- نتايج حاصل از مدل اول بصورت تجمعی.. 80

جدول 4-17- آزمون F ليمر. 82

جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسيون. 83

جدول 4-19- نتايج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعی.. 84

جدول 4-20- خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضیات… 86

جدول 5-1- خلاصه نتايج فرضيه‌ های تحقیق.. 92

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- طبقبندی کلی هزینه. 17

شکل 2-2 عدم تقارن هزینهها 21

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 66

نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام  لگاریتم((Ln داده‌ها 67

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 68

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 69

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln داده‌ها) 70

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 71

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها) 72

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 73

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 74

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 75

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 76

نمودار 4-12- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 77

 

 

چکیده

مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزينه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستاني و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.

[1]– Clara Xiaoling Chen

مقدمه

پيشرفت سريع و شگرف فناوري، همراه با افزايش روزافزون رقابت دربازارهاي جهاني، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و در نهايت كاستن از هزينه تمام شده كالا و خدمات ترغيب مي كند. منشا ثروت زايي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها مشتريان هستند و تنها مشتريان رضايتمند و خشنود وفادار مي مانند و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان ها ادامه مي دهند. رضايتمندي مشتريان نيز به آن بستگي دارد كه ما تا چه ميزان در مقايسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مي كنيم. «مديريت هزينه» مفهومي است كه به ميزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي سازد. مديريت هزينه فلسفه بهبود است زيرا مي كوشد راه هاي مناسب براي تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش آفريني براي مشتريان، همراه با كاهش هزينه هاست را بيابد.

برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهي از چگونگي رفتار هزينه­ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميمگيري مديران در خصوص برنامه­ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است.

در مدل ها ي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات (افز ايش يا كاهش) درحجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزا يش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه ي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعه ي فعالیت ها ، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

14700 تومان 14700

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --