پايان نامه ارشد حسابداری : بررسی سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در تصميم گيري و پيش بيني شرکت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در تصميم گيري و پيش بيني شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته حسابداری

موضوع :

بررسی سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در تصميم گيري و پيش بيني شرکت ها 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چكيده:
هدف اصلي اين پايان نامه بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بينـي رشـد سـود عمليـاتي
شركت هاي فعال در صنعت دارويي و شيميايي بورس اوراق بهادار تهران اسـت. در راسـتاي ايـن
هدف، تعداد 48 شركت كه اطلاعات مورد نياز براي دوره 5 ساله مـورد تحقيـق(78-82) در مـورد
آنها قابل دسترسي بود، انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربـوط بـه 4 متغيـر مسـتقل(ارزش دفتـري
حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي) مورد مطالعه قرار گرفت. و رشد
سود عملياتي به عنوان متغير وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضيه ها از تكنيك هـاي آمـاري
رگرسيون چند متغيره و پانل ديتا بهره گرفته شد. همچنين معني دار بودن الگو ها با استفاده از آماره
هاي t وf صورت گرفت. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه كه بين سه متغيـر مسـتقل بـا رشـد
سود عملياتي رابطه ي معني دار وجود دارد. اما رابطه بين سود تقسيمي و رشد سـود عمليـاتي در
سطح اطمينان 95% رد شده است.

مقدمه: در اين فصل به بيان مطالبي در خصـوص سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در
تصميم گيري و پيش بيني پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضيات تحقيق، الگوي تحقيق، تعاريف عملياتي اصطلاحات كليدي پـژوهش، روش تحقيـق،
روش هاي گردآوري اطلاعات، قلمرو تحقيق، جامعه آمـاري، روش نمونـه گيـري و تجزيـه و
تحليل داده ها بيان شده است.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداري كه ازاوايل قرن بيستم به صورت علمي وكلاسيك پا به عرصه فعاليت نهاده اسـت،
در چند دهه اخير خصوصا بعـد از سـالهاي 1960بـا شـروع تحقيقـات تجربـي كسـاني چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مباني تئوريك خودرا بـر مبنـاي تفكـر اثبـات
گرايي (positivism) پايه گذاري نمايد وتكامـل بخشـد(حجـازي،1375). يكـي از اهـداف
حسابداري وتهيه صورتهاي مالي، فراهم كردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهيل تصـميم
گيري است. يكي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، سـودمندي در پـيش بينـي اسـت.
معيار ارزش پيش بيني، احتمال وجود ارتباط بين رويـدادهاي اقتصـادي مـورد علاقـه تصـميم
گيرنده ومتغيرهاي پيش بيني كننده مي باشد. اين مفهوم از مدل هاي ارزشيابي سرمايه گـذاري
استخراج شده است. اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري سـودمند باشـد، بايـد امكـان
پيش بيني بعضي از رويدادهايي را فراهم كند كه به عنوان داده هاي ورودي مدل هاي تصـميم
گيري استفاده مي شود. مدل تصميم گيري را مي توان از طريـق تئوريهـاي توصـيفي، واكـنش
سرمايه گذاران وبازار به اطلاعات حسابداري شناسايي كرد. سود حسابداري يكي از اطلاعـات
اصلي مورد استفاده در اين مدل ها است.
فصل اول- کليات پژوهش
پيش بيني سود حسابداري، ميزان رشد وتغييرآن مورد علاقه سرمايه گـذاران، مـديران، تحليـل
گران مالي، محققان واعتباردهندگان مي باشد. اين توجه به دليـل اسـتفاده از سـود در مـدلهاي
ارزيابي سهام(ارتباط مفروض بين سود وجربان هاي نقدي)، كمك به كاركرد كاراي بازار سهام
(ارتباط بين تغييرات سود وتغييرات قيمت سهام)،ارزيـابي تـوان پرداخـت(سـود سـهام، بهـره
وتعهدات)؛ ارزيابي عملكرد واحد اقتصادي ومباشرت مديريت، ارزيـابي نحـوه انتخـاب روش
هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از پيش بيني هـاي سـود در همـوار سـازي سـود و
تحقيق هاي اقتصادي، مالي وحسابداري است(رحماني1381). محتواي اطلاعاتي سود واجزاي
آن و هم چنين موارد افشاء شده غير از سود، بطور گسترده اي در متون حسابداري ومالي بارها
مورد آزمون قرار گرفته است. دركل دو فرضيه در خصوص پيش بيني سود مطرح است. يـك
فرضيه اين است كه تغييرات سود قابل پيش بيني نيست و از فرآيند گشت تصادفي پيروي مـي
كند وطبق فرضيه مقابل با اين استدلال كه بر اساس تئوري انتظارات منطقي، سرمايه گـذاران از
مجموعه اطلاعاتي گسترده تري براي پيش بيني سود استفاده مي كنند، سـود قابـل پـيش بينـي
است. وجود نسبت هاي مختلف P/E نيز حاكي از پيش بيني سود توسط بازار مي باشد.
در تحقيق حاضر سعي شده است ارتباط بين پيش بيني رشد سود عملياتي بعنوان متغير وابسـته
و چهار متغير بنيادي حقوق صاحبان سهام، سودعملياتي ، سود تقسيمي و قيمت سـهام بعنـوان
متغيرهاي مستقل مورد آزمون وبررسي تحليلي قرار گيرد.
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش:
با توجه به فرآيند خصوصي سازي صنايع ايران، گسترش بـورس اوراق بهـادار تهـران وجلـب
مشاركت عمومي در اداره شركتها، ضروري است بمنظـور اتخـاذ تصـميمات منطقـي در مـورد
فصل اول- کليات پژوهش
سرمايه گذاري در شركتها وبه لحاظ ارزيـابي وضـعيت سـود آوري واحـد تجـاري و انعطـاف
پذيري مالي در يك سرمايه گذاري، شرايطي فراهم شود تا اطلاعات مورد نياز سرمايه گـذاران
دراختيار آنان قرار گيرد. سرمايه گذاران براي انجام سرمايه گذاري بايد سوالات متعـددي را از
جمله سوالات زير پاسخگو باشند :
سود آوري شركت در آينده چگونه خواهد بود؟ آيـا رونـد سـوددهي همچنـان ادامـه خواهـد
داشت يا خير؟ سياستهاي توليدوفروش شركت در آتي چگونـه خواهـد بـود؟ شـركت قـدرت
پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟ و……..
هر يك از سوالات فوق به طريقي به سودآوري آتي مربوط مي شود. لذا سرمايه گـذاران بـراي
اتخاذ تصميم در هر مرحله از خريد، واگذاري يا نگهداري سهام به اطلاعاتي نياز دارند كه بيان
كننده وضعيت سود آوري آتي شركت باشد. از آنجائي كه سرمايه گذاران و تحليل گـران مـالي
از سود بعنوان يكي از معيارهاي اصلي جهت ارزيابي شركتها استفاده مي كنند، وآنها تمايـل بـه
اندازه گيري ميزان سودآوري آتي دارند تا نسبت به نگهداري ويا فـروش سـهام خـود تصـميم
گيري كنند. آنان با پيش بيني سود، نسبت به وضعيت يك شركت قضاوت مي نمايند. زيـرا در
اصل تفاوت در اين پيش بيني هاست كه تخصـيص منـابع سـرمايه بـه بخشـها و واحـد هـاي
مختلف تجاري را تعيين مي كند. واين موضوع براي سرمايه گذاران بالقوه نيز اهميت دارد زيرا
با پيش بيني جريانهاي نقدي و سودهاي آتي، نسبت به سرمايه گذاري وتخصيص منابع سرمايه
خود اقدام مي نمايند. بطور كلي ارزش اطلاعات حسابداري با ارزش ومحتواي پـيش بينـي آن
سنجيده مي شود. از اينرو هر گونه تحقيـق كـه تـوان حسـابداري را بـراي شـناخت محتـواي
اطلاعات حسابداري، به خصوص از نظر توان پيش بيني افزايش دهد، بـه همـان نسـبت بـراي
فصل اول- کليات پژوهش
حسابداري مهم است وبه همين ترتيب براي زمينه هاي مربوط بـه حسـابداري نظيـر مـديريت
امور مالي اهميت دارد(آقايي1373). در اين پژوهش رابطه بين سـودعملياتي، حقـوق صـاحبان
سهام، سود تقسيمي و قيمت سهام با سودهاي آتي را مورد بررسي قرار مي دهيم تا توان پـيش
بيني رشد سود حسابداري را ارزيابي نمائيم.
1-4- اهداف تحقيق:
اهداف تحقيق و استفاده كنندگان از نتايج آن به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:
1. ارزيابي سودمندي ارقـام حسـابداري از لحـاظ پـيش بينـي سـود وشـناخت محتـواي
اطلاعاتي حسابداري به خصوص از نظر توان پيش بيني.
2. جمع آوري شـواهد تجربـي و كمـك بـه ادبيـات موجـود در خصـوص رفتـار سـود
حسابداري و پيش بيني آن.
3. توسعه و ارزيابي مدل هاي آماري پيش بيني سود.
1-5- سئوالات پژوهش:
سؤالاتي كه اين پژوهش در صدد پاسخ به آن است به شرح زير ميباشد:
1. آيا ارتباطي بين رشد سود عملياتي سال بعد و متغيرهاي بنيادي وجود دارد ؟
2. درصورت وجود رابطه، جهت آن چگونه است؟
3. در صورت وجود رابطه، شدت و اهميت آن به چه ميزاني است؟
تحقيق فرضيات
فرضيه اصلي :
“بين متغيرهاي بنيادي و رشد سود عملياتي سال آتي رابطه معني دار وجود دارد .”
فصل اول- کليات پژوهش
فر ضيات فرعي :
1)بين حقوق صاحبان سهام وپيش بيني رشد سود عملياتي رابطه معني داري وجود دارد.
2)بين سودعملياتي و پيش بيني رشد سود عملياتي رابطه معني داري وجود دارد.
3)بين سود تقسيمي وپيش بيني رشد سود عملياتي رابطه معني داري وجود دارد.
4) بين قيمت سهام وپيش بيني رشد سود عملياتي رابطه معني داري وجود دارد.
1-7-تدوين الگوي تحقيق:
 تحقيق روش
 روش تحقيق بر حسب نحوه جمع آوري داده ها (طرح تحقيـق)، روش همبسـتگي/ مقطعـي
مي باشد و براي كشف همبستگي بين متغيرهاي مندرج در صورتهاي مالي و علامت تغييـرات
سود و نيز رشد سود( متغيرپيش بيني شونده) روش پس- رويدادي بكار رفته اسـت. در ادامـه
ابتدا با استفاده از روش همبستگي به آزمون تك تك فرضيات پرداخته شد. سپس با اسـتفاده از
ارتباط بـين متغيرمسـتقل (متغيرهـاي بنيـادي ) 2 روش رگرسيون چند متغيره و روش پانل ديتا
ومتغيروابسته(پيش بيني رشد سود عملياتي) شناسايي شد. سـپس بـا اسـتفاده از روش آمـاري
مناسب مذكور مدل آماري مورد نظربرازش شد.

تعداد صفحه :110

14700 تومان60000

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

5 فکر می‌کنند “پايان نامه ارشد حسابداری : بررسی سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در تصميم گيري و پيش بيني شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *