پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :مقايسه اطلاعات مالي مبتني بر جريانهاي نقدي و اطلاعات مالي مبتني بر حسابداري تعهدي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابدار ی

با عنوان : مقايسه اطلاعات مالي مبتني بر جريانهاي نقدي و اطلاعات مالي مبتني بر حسابداري تعهدي در پيش بيني بازده سهام با توجه به چرخه ي عمر شركتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نيشابور
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حسابداري
موضوع:
مقايسه اطلاعات مالي مبتني بر جريانهاي نقدي و اطلاعات مالي مبتني بر حسابداري
تعهدي در پيش بيني بازده سهام با توجه به چرخهي عمر شركتها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده
در اين تحقيق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جريان وجه نقد(فعاليت هـاي عمليـاتي، سـرمايه گـذاري و تـامين مـالي) بـا اطلاعات تعهدي هم ارز با آن ها جهت پيش بيني بازده سهام در هريك از دوره هاي چرخهي عمر شركت ها(رشـد، بلـوغ وافول) مورد مقايسه قرار گرفته اند تا به اين پرسش پاسخ دهـد كـه بـا توجـه بـه عمـر شـركت هـا كـداميك از دو شـاخصجريان هاي نقدي و حسابداري تعهدي به شكل بهتري مي تواند بازده سهام را پيش بيني كند لذا فرضيه هايي بـه شـرح زيـرتدوين شده است:فرضيه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالي مبتني بر جريان هاي نقدي نسبت به اطلاعات مالي مبتنـي بـر حسـابداري تعهـدي براي پيش بيني بازده سهام از توان بيشتري برخوردار است. فرضيه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالي مبتني بر حسابداري تعهدي نسبت به اطلاعات مالي مبتني بـر جريـان هـاي نقـدي براي پيش بيني بازده سهام از توان بيشتري برخوردار است. فرضيه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالي مبتني بر جريان هاي نقدي نسبت به اطلاعات مالي مبتني بـر حسـابداري تعهـدي براي پيش بيني بازده سهام از توان بيشتري برخوردار است. يافته هاي اين تحقيق از وجود رابطه معني داري بين اطلاعات جريان وجه نقد و بازده سهام و همچنين اطلاعات مالي تعهدي و بازده سهام در تمامي دوره هاي چرخهي عمر خبر مي دهد ولي با اسـتفاده از آزمـون آمـاري وونـگ مشـخص گرديـد در دوره هاي رشد و افول از چرخهي عمر، اطلاعات جريان هاي نقدي از توان بيشتري جهت پيش بيني بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالي تعهدي برخوردار است و عكس اين موضوع در مورد دوره بلوغ صدق مي كند. نتيجه گيري كلي بدين صورت است كه جهت استفاده از اطلاعات صورت هاي مالي براي پيش بيني بازده سهام مـي بايسـت
به طبقه اي از چرخهي عمر كه شركت در آن قرار دارد نيز توجه شود.

مقدمه
تغييرات بنيادي كه طي چندين سال گذشته در اقتصاد خرد و كلان ايران رخ داده است همانند عمومي شدن مالكيت بنگاههاي اقتصادي ، تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت در سطح عمومي و خصوصي سازي برخي سازمان هاي تحـت پوشـش دولت غيرقابل انكار است. از سوي ديگر ، رشد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي در كنار پيچيده تـر شـدن معـاملات تجـاري و سيستم هاي تصميم گيري نيازمند اطلاعات مربوط و قابل اتكا ميباشد كه بر مبناي آن تخصيص بهينـه منـابع محـدود انجـام پذيرد. نيازِ تصميم گيري مطلوب در كليه سطوح به اطلاعات مربوط و قابل اتكا يـك فـرض بـديهي اسـت كـه مـورد تاييـد صاحب نظران نيز ميباشد. اين نيازهاي اطلاعاتي از طريق صورت هاي مالي كه محصول اصلي و نهايي يك سيستم گزارشگري مالي مـيباشـد ، مرتفـع خواهد شد. گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي درباره منـابع اقتصـادي ، تعهـدات و حقـوق صـاحبان سـهام فـراهم نمايـد. ايـن اطلاعات به سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و ساير اشخاص مربوط ، در زمينه شناسـايي نقـاط ضـعف و قـوت مـالي واحـد تجاري ، سنجش نقدينگي ، توانايي پرداخت ديون و ارزيابي عملكرد واحد تجاري طي دوره كمك مينمايد.  اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان بر مبناي تعهدي اندازه گيري ميشوند و عمومـا اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه ايـن اقـلام، اندازه گيري هاي مفيدي از كارايي موسسه و اطلاعات مرتبطي ، براي پيش بيني فعاليت آتي موسسه و پرداخـت سـود سـهام فراهم مينمايد.
اما به دليل جهت گيري هاي عمدي و ذاتي ترديد وجود دارد كه روش هاي حسابداري سنتي براي گزارشگري فعاليـت هـاي اقتصادي پيچيده امروز كفايت داشته باشد. يكي از راههاي پرهيز از بعضـي از ايـن جهـت گيـري هـا تاكيـد بـر گزارشـگري جريانهاي نقدي است ، تا استفاده كنندگان از صورت هاي مالي بتوانند با توجه به آن پيش بيني هاي خود را انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار كه يكي از اركان بازار سرمايه است، ميتواند در جهـت رسـيدن بـه اهـداف فـوق نقـش قابـل توجهي داشته باشد و بـا ايجـاد محيطـي مناسـب بـراي سـرمايه گـذاريهـاي سـالم و ايجـاد تعـادل در بـازدهي و ريسـك سرمايه گذاري ، به صورت كارا اطلاعات صحيح و به موقع را در اختيار استفاده كنندگان قرار دهد.
2-1- بيان مساله
اشخاص و شركت هايي كه ميخواهند استقراض يا سرمايه گذاري نمايند در بازارهاي مالي با يكديگر مواجه ميشوند. بـازار سرمايه منابع اقتصادي را به سمت مولدترين فرصت هاي سرمايه گذاري سوق ميدهد بطوريكه منابع مازاد به نحو بهينه بـين توليدكنندگان تخصيص مييابد. تخصيص بهينه منابع زماني امكان پذير است كه منابع به سمت سرمايه گذاري هاي پر بازده و با ريسك منطقي هدايت شوند. با توجه به ضرورت سرمايه گذاري در جهت نيل بـه توسـعه اقتصـادي، ارايـه راهكارهـايي در جهـت بهينـه سـازي تركيـب سرمايه گذاري ميتواند گامي مثبـت در جهـت تشـويق سـرمايه گـذاري و فعـال تـر شـدن بـازار سـرمايه باشـد. در فراينـد تصميم گيري توسط سرمايه گذاران، مديران، تحليـل گـران مـالي و سـاير گـروه هـاي اسـتفاده كننـده از اطلاعـات يكـي از فاكتورهاي مهم براي تصميم گيري، پيش بيني بازده سهام ميباشد.

تعداد صفحه :101

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *