پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید برمتغیرهاي حاکمیت شرکتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید برمتغیرهاي حاکمیت شرکتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزي
دانشکده اقتصاد و حسابداري

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :
حسابداري

عنوان :
بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید
برمتغیرهاي حاکمیت شرکتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده
معامله با اشخاص وابسته از ویژگیهاي معمول فعالیتهاي تجاري است. براي مثال برخی واحدهاي
تجاري بخشی از فعالیتهاي خود را از طریق واحدهاي تجاري فرعی، مشارکتهاي خاص و
واحدهاي تجاري وابسته انجام میدهند. معامله با اشخاص وابسته میتواند بر وضعیت مالی، عملکرد
مالی و انعطافپذیري مالی واحد تجاري تأثیرگذار باشد. استفادهکنندگان از صورتهاي مالی، وجود
معاملات با اشخاص وابسته را نشانهاي (دلیلی) احتمالی، براي مدیریت سودمیدانند و اغلب
حسابرسی اینگونه معاملات مشکل است زیرا داراي ریسک بالاي بالقوهاي در حسابرسی میباشند.
در این تحقیق رابطه بین معاملات بااشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید بر متغیرهاي حاکمیت
شرکتی با استفاده از دادههاي 90 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی
1390 -1386 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نسبت تعداد اعضاي غیرموظف هیئت مدیره
به کل اعضا و عضویت یا عدم عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره به عنوان متغیرهاي حاکمیت
شرکتی استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و بازده داراییها رابطه معنیدار وجود دارد. نتایج
همچنین نشان داد که با وارد کردن متغیرهاي حاکمیت شرکتی به مدل، قدرت توضیحدهندگی مدل
افزایش و تاثیر منفی معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد، کاهش مییابد.

مقدمه
معامله با اشخاص وابسته از ویژگیهاي معمول فعالیتهاي تجاري است. براي مثال برخی واحدهاي
تجاري بخشی از فعالیتهاي خود را از طریق واحدهاي تجاري فرعی، مشارکتهاي خاص و
واحدهاي تجاري وابسته انجام میدهند. معامله با اشخاص وابسته میتواند بر وضعیت مالی، عملکرد
مالی و انعطافپذیري مالی واحد تجاري تأثیرگذار باشد (اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام
دهند که اشخاص غیروابسته انجام نمیدهند). تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که وجود
معاملات با اشخاص وابسته، جزء مواردي است که میتواند منجر به دستکاريهاي مدیریت یا تجدید
ارائه در رابطه با اطلاعات مالی گردد. اینگونه معاملات گوناگون هستند و اغلب شامل معاملات
پیچیدهاي بین بنگاه و مدیران اصلی، مدیران ارشد اجرایی، مالکان و واحدهاي تجاري وابسته به آن
 واحد میباشند
با توجه به اینکه افشا و حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته، یکی از چالشهاي اخیر اغلب
شرکتها و حرفه حسابداري است، بنابراین در این تحقیق تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر
عملکرد شرکت با توجه به متغیرهاي حاکمیت شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 مسأله پژوهش
اکثر شرکتها و واحدهاي تجاري تمایل به هموارسازي سود دارند. در واقع هموارسازي سود به معنی
تلاش مدیران شرکت در راستاي تعدیل نوسانهاي سودهاي تحقق یافته شرکتشان است. بر این اساس
در صورتیکه عملکرد جاري شرکت ضعیف باشد، مدیران به هموارسازي سود از طریق افزایش
تعهدات تمایل دارند و سودهاي آتی را به عاریه میگیرند و در صورتیکه عملکرد جاري شرکت
خوب باشد مدیران تمهیدات کاهنده سود را انتخاب کرده و سود را براي دوره آتی ذخیره میکنند.
مدیران شرکت، یا با هدف گرفتن پاداش، یا با هدف حفظ موقعیت شغلی خود دست به این کار
میزنند (سلیمانی امیري و حمزي، 92 :1390).
رسوایی هاي اخیر مالی در برخی از شرکتها، نقاط ضعف موجود در گزارشگري مالی را برجسته تر
ساخته است و وجود معاملات با اشخاص وابسته از جمله مواردي است که به وضوح قابل مشاهده
است. استفاده کنندگان از صورتهاي مالی، وجود معاملات با اشخاص وابسته را نشانهاي (دلیلی)
احتمالی، براي مدیریت سود میدانند (دستکاري سود توسط مدیران واحد تجاري) و اغلب حسابرسی
اینگونه معاملات مشکل است زیرا داراي ریسک بالاي بالقوهاي در حسابرسی میباشند. مشارکت
مدیران اصلی و مدیران ارشد واحد تجاري و یا اشخاص وابسته در اینگونه معاملات براي کسب
منابع واحد تجاري، انگیزهي لازم را براي مدیریت براي هموارسازي و تعدیل سود و حتی احتمالأ
افزایش عایدي و یا پنهان ساختن احتمالی کاهش در داراییها (کاهش منابع)، ایجاد میکند (گوردون
و هنري، 5 :2005).

تعداد صفحه :127

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *