پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابي ارتباط محافظه كاري سود و زیاني و محافظه كاري ترازنامه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارزیابي ارتباط محافظه كاري سود و زیاني و محافظه كاري ترازنامه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تھران مرکزي
دانشکده اقتصاد و حسابداري
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
عنوان :
ارزیابي ارتباط محافظه كاري سود و زیاني و محافظه كاري ترازنامه ای

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده
براساس مفاھیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی
مرتبط با ماھیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا
محافظه کاری یکی از ویژگی ھای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد
محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفھای در برآوردھا و روشھای حسابداری است. مدیریت
در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارھای سخت-
گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میدنک.
تحقیقات باسو (١٩٩٧) و فولتھام و اولسون (١٩٩۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش
محافظھ کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری
ترازنامھ ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مھم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه
کاری مبدل شده اند. در این پژوھش ما به بررسي ارتباط بین ٢ معیار ارزیابي محافظه كاري كه
یكي از دیدگاه ترازنامه اي و دیگري از دیدگاه سود و زیاني مي باشد.
جامعه آماری این پژوھش شامل ٩٠٠ تکرش-سال میباشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه
تکرشھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران تعداد ٩٠ شرکت طی ١٠ سال در قلمرو
زمانی بین سالھای ١٣٧٨ ات ١٣٨٧ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جھت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونھای فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews ٦
و Minitab ١٥ استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولي (OLS)، منجر به نتایج
ا ریب و برآورد نادرستي از ضرایب پارامترھا ميشود، لذا در این پژوھش برای آزمون
فرضیه ھا از مدل پانلی استفاده میشود كه رگرسیون دادهھاي پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و
روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات پژوھش نشان مي دھد كه ارتباط منفي و معنا داري بین معیار سود و
زیاني و معیار ترازنامه اي محافظه كاري وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفي ناشي از
اقلام تعھدي تشكیل دھنده سود مي باشد و نه اقلام نقدي آن.

مقدمه
در دنیای امروز کشورھا در معرض جھانی شدن اقتصاد، عضو و بخشی از آن شده اند.
یکی از جنبه ھای با اھمیت در جھانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (ھم در سھام و ھم در اوراق
بدھی) ھستند که دیگر نه فقط در بازارھای محلی و بومی سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه
گذاریھای سودآور را در مقیاس جھانی جستجو مینمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتھای سرمایه گذاری ھدایت مینماید که
نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میدنک. اطلاعات برای
آنالیز (تحلیل) و محک زدن جھت انتخاب جایگزین ھای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات
اقتصادی و اینکھ چھ شرکتی جھت سرمایھ گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد.
پشتوانه ھر تصمیم آگاھانه، مجموعھای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب
یمشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی
خواھند داشت که از سوی استفاده کنندگان آنھا اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این
استفاده کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتھای تھیه کنندگان اطلاعات و
بکارگیری مکانیزمھای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاھش
دھند.
سیستمھای اطلاعاتی یکی از ارکان مھم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک
و بسیار بااھمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش
واحدھای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتھای بزرگ سھامی و
تکر یتحھای بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدھا نیز به تناسب
بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را دربر میگیرد. ھر یک از استفاده کنندگان
متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتھا تصمیم
گیری میکنند .
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ خواھی نیز بر اھمیت تھیه و ارائه
اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اھمیت و عمده ای از اطلاعات مورد
استفادهي استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدھند.

تعداد صفحه :135

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

7 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابي ارتباط محافظه كاري سود و زیاني و محافظه كاري ترازنامه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *