پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداري

با عنوان : تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نیشابور
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداري

عنوان پایان نامه
تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده
در این تحقیق سعی شده است، تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار میگیرد.
دوره تبدیل وجه نقد عبارت است از دوره وصول مطالبات بعلاوه دوره گردش موجودي کالا منهاي دوره
تسویه بدهیها، همچنین براي اندازه گیري عملکرد از بازده سرمایه گذاريها استفاده شده است، بازده سرمایه
گذاري معیاري مهمی براي اندازه گیري عملکرد است و سود حاصل از سرمایه گذاريها را نشان
میدهد.براي این منظور از دو نسبت بازده مجموع داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام براي ارزیابی بازده
سرمایه گذاري استفاده شده است.اطلاعات لازم براي محاسبه متغییرها از صورتهاي مالی حسابرسی شده و
یادداشتهاي پیوست آنها استخراج شده است.
جامعه ي آماري تحقیق حاضر را کلیه ي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل میدهد
که از این میان پس از بکارگیري روش حذفی145 شرکت به عنوان نمونه آماري در طی سالهاي 1386 تا
1390 به عنوان نمونه انتخاب شده است. براي تحلیل داده هاي شرکتهاي مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS
نسخه شماره 19 بهره گرفته شد. پیش از تعیین روش آماري مناسب براي تحلیل، فرضیهي نرمال بودن
مشاهدات به صورت توصیفی با استفاده از رسم نمودار احتمال نرمال و نمودار هیستوگرام و همچنین به
صورت استنباطی با استفاده از آماره کلموگروف- اسمیرنف، بررسی میشود. براي تجزیه و تحلیل مشاهدات
و بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق ازروش هاي آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق حاکی ازعدم وجود ارتباطی معنی دار بین متغیر مستقل طول دوره تبدیل
وجه نقد و متغیر وابستهنسبت بازده نرخ بازده حقوق صاحبان سهام میباشد. اما نتیجه بررسی فرضیه دوم
نشان داد که به بن طول دوره تبدیل وجه نقد و نرخ بازده داراییها رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه
بسیاري از شرکتهاي مطرح در سرتاسر دنیا میزان قابل توجهی از دارایی هاي خـود را در
قالب موجودي نقد، معادلات نقدي و اوراق بهادار قابل معامله نگهداري میکنند.
اما در این میان آنچه که براي سهامداران از اهمیت زیادي برخوردار است این است که آیـا
نگهداري مبلغ قابل توجهی موجودي نقد منجر به افزایش عملکرد شرکت میشود یا خیر؟ به بیـانی
دیگر آیا نگهداشت انبوه وجه نقد، ثروت سهامداران را افزایش میدهد یا خیر؟براي پاسخ به سـوال
فوق باید آثار چرخه تبدیل وجه نقد چنین شرکتهایی را مورد بررسی قرار داد.
ارزیابی و عملکرد شرکتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان
مالی، نظیر بانکها و مؤسسات مالی، بستانکاران و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکـرد
از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوري تعیین مـیشـود. سـودآوري بـه اصـطلاح
علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادي و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگـاه اقتصـادي اسـت.
اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتري برخوردار است. شـرکتهاي بـا
سودآوري پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتري میتوانند در خدمت اقتصاد قـرار گیرنـد، ولـی
شرکتهاي بدون نقدینگی امید به حیات کمتري دارند (نمازي و همکاران،1388 ).
استفاده بهینه از موجودي نقد نگهداري شده نیز از سوي دیگر از اهمیت زیادي برخـوردار
است. به عبارتی دیگر برخی از مدیران ممکن است این موجودي نقد را صرف هزینه هاي تحقیق و
توسعه نمایند و شرکت را چشم انداز رشد مناسبی همراه سازند. برخی دیگر از مدیران ممکن است
اقدام به افزایش سود نقدي سهام خود کنند. تمامی چنین تصـمیماتی عملکـرد عملیـاتی شـرکت را
تحت تاثیر خود قرار میدهد(انصاري و کریمی،1387 ).
با عنایت به مباحث ذکر شده هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چرخه تبـدیل وجـه
نقد بر عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

تعداد صفحه :88

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

7 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *