پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان
وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان
وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این
پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را
ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت
سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل
های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 91 درصد استفاده شده است. الزم به توضیح است که از
ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 91 درصد نیز استفاده شده است. یافته
های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری
وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و
مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که
مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد
آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و
دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیمگیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبارده ی و سایر تصمیم-
ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت،
پیشبینی سودهای آینده و ریسکهای مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده میکنند،
سودهای جاری و گذشته شرکت است.
 تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظیم صنعتي
نیازمند سرمایه هاي كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایي از امكانات مالي یك یا چند سرمایه گذار فراتر
بود و از سوئي، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگي پذیرفتن خطر تجاري چنین فعالیتهاي بزرگي را
نداشتند. از این رو، شركتهایي شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه
گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایي، سرمایه هاي كوچك تجهیز و راه حل مناسبي براي تأمین
سرمایه هاي كلان و توزیع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمایه هاي چنین شركتهایي به سهام تقسیم و
سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان
سرمایه هاي كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بین صاحبان سهام از
طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشي ازمعامالت اوراق بهاداربا ایجاد
بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل دیگري بودند كه به تشكیل شركتهاي سهامي وفزوني سرمایه
گذاراني انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنین تمایلي بودند.
از سهامداران بزرگ تشكیل شده و شركتهاي سهامي توسط هیئت مدیره اي اداره مي شود كه معمولا
منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهاي توسعه یافته
صنعتي به پیدایش گروه تازه اي از مدیران كار آزموده و حرفه اي انجامید كه در عین اقتدار كامل در
اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمایه آنها سهمي داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در
نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و
وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام
تعهدی سود دست برده و به اصطالح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می-
کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب
سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکتهایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار
تغییرات عمده نمیشود نسبت به شرکتهای مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیشبینی و مقایسه ی بیشتری
دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری
سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت
انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت
خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطالعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده
نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای
مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه
نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از
انجام مخارج الزم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث
دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را
افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصوالت جدید ، انجام تحصیل های تجاری ،
پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی
را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

تعداد صفحه :143

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *