پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در    پیش بینی درماندگی مالی

نگارش

اصغر کرمی

استاد راهنما

دکتر قاسم بولو

استاد مشاور

دکتر یحیی حساس یگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

 

(1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(2-1 تشریح وبیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

(3-1ضررت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

(4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

(5-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(6-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(7-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(8-1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

(9-1 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(10-1 کاربرد تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

(11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………………………………………………10

(12-1 ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

(2-2 تعاریف ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

(3-2 دلایل ورشکستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

(4-2 مراحل ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….02

(5-2 قوانین ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران………………………………………………………………………………………………………………..12

(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………………………………………………………………………………………23

(1-6-2 تکنیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………….24

(3-6-2 مدل های تئوریک…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………..25

2-7-1) آماری تک متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……………………………………………………………………………………………………..26

2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM)………………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-4) مدل لوجیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-5) مدل پروبیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-7-6) روش های مجموع تجمعی……………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….31

2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………….32

2-7-11) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….42

2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42

(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………43

2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………43

2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی……………………………………………………………….43

2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB……………………………………………………………………………………………………….43

2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی………………………………………………………………………………44

(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………………………….44

(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول  و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………….46

(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی…………………………………………………………………………..50

(12-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….15

2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………51

2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………..53

2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی…………………………………………………………………..55

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………..57

2-15) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

(1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(2-3 موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(3-3 طبقه بندی تحقیق براساس  ماهیت و روش   …………………………………………………………………………………………………61

(4-3 طبقه بندی تحقیق براساس هدف……………………………………………………………………………………………………………………..61

(5-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

(6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(7-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(8-3 نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………64

(9-3 نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………64

(1-9-3 الگوهای جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………65

(2-9-3 مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده………………………………………………………………………………………………………..68

3-9-2-1) مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت درختی……………………………………………………………………………………….68

3-9-2-2) فرمول ریاضی مدل برنامه ریزی ژنتیک……………………………………………………………………………………………..70

3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک………………………………………………………………………………………..70

(10-3 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(11-3 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

 

(1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(2-4 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی…………………………………………………………………………………….75

(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی…………………….75

(2-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک سال …………………………………………………..76

(3-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………….80

(4-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک سال…………………………………………81

(5-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………………………….85

(6-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک سال………………………………………………86

(4-4 آمار توصیفی برای متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………..90

(5-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

(1-5-4 معرفی فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………………………………92

(2-5-4 آزمون فرضیه و نتایج آن…………………………………………………………………………………………………………………………92

(6-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

(1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

(2-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

(3-5 بررسی یافته ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….102

5-3-1) نتایج آزمون فرضیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………103

5-3-2) نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی ……………………………………………………………………………………………103

5-3-3) نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………………..104

5-3-4) مقایسه نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده……………105

(4-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………106

(5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

(6-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………….107

(7-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

(8-5 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در    فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان   وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا  1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

 

واژه های کلیدی : درماندگی مالی، الگوهای جریان های نقدی، مدل برنامه ریزی ژنتیک ،پیش بینی درماندگی مالی

Keywords:Financial Distress, Cash Flow Patterns, Genetic Programming Model, Financial Distress Prediction.

 

 مقدمه(1-1

ورشکستگی مرحله ی نهایی درماندگی مالی می باشد. درماندگی مالی یکی از مراحل ورشکستگی است، که در این مرحله شرکتها در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل می شود. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد می کند. یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک قابل توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. ورشکستگی تقریبا مقوله ای قدیمی می باشد که ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهدات اجاره خود از جمله پرداخت اجاره بها نیست و بدین دلیل تعطیل می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد. البته همه ی واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت برنامه ریزی       می کنند و عملیات خود را به سمت اجرای برنامه های خود راهبری می نمایند، اما برخی از آنان برای دستیابی به این هدف دست به عملیات مخاطره آمیز می زنندکه به ورشکستگی منجرمی شود. این جنبه ی غیر منتظره بودن درماندگی مالی است که آنرا خطرناک تر می سازد. به هرحال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند درمانده مالی تلقی نمی شوند زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند. ورشکستگی رویدادی است که تاثیر بااهمیتی بر سهامداران، بستانکاران، مشتریان، مدیریت، کارکنان و سایر ذینفعان می گذارد. ازاین رو ورشکستگی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی کشور را به چالش می کشد(آلتمن[1]،1968). به این دلیل اگر بتوانیم در مورد امکان وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی پیش از رخداد واقعی آن اطلاعاتی بدست آوریم می توانیم آثار اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش و یا از پیامدهای آن جلوگیری کنیم. بنابراین پیش بینی درست و صحیح درماندگی مالی در دنیای مالی بسیار اهمیت دارد. حسابداران باید علل پدید آورنده ی درماندگی مالی و ورشکستگی را به خوبی درک کنند، زیرا این حسابداران هستند که می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را آگاه ساخته و راه حل های پیشگیری را ارائه نمایند  (نیوتن[2]،1998).

عوامل متعددی وجود دارد که پدیده ورشکستگی را تحت تاثیر قرار می دهند. نرخ بالای بهره و وجود      بدهی های بیش از حد از جمله عواملی هستند که دارای تاثیر منفی بر وضعیت مالی شرکتها می باشند.

ویژگیهای خاص صنعت و قوانین و مقررات دولتی نیز می توانند در درماندگی مالی شرکتها نقش داشته باشند. به جز موارد  بالا، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شرکتهای تازه تاسیس خصوصی و شرکتهای کوچک تر به ترتیب نسبت به شرکتهای با سابقه و شرکتهای بزرگ آسیب پذیر ترند(دان و براداستریت[3]،1980). درچند دهه ی اخیر پژوهش های زیادی در زمینه ی وقوع ورشکستگی خصوصا در مورد پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی صورت گرفته است.این مدلها موفقیت های زیادی داشته اند. عموما بکارگیری مجدد این مدلها برای مجموعه       داده های متفاوت از داده های اولیه یعنی داده های متفاوت از نظر زمانی و یا داده های مربوط به شرایط یا سیستم های اقتصادی متفاوت نتوانسته اند موفقیتهای پیشین را تکرار نمایند. به هر حال با گذشت زمان شرایط تغییر       می کند در نتیجه متغیرهای مورد استفاده در مدلها کارایی خود را ازدست می دهند (هابر[4]،2006). همچنین    سیستم های اقتصادی که بر پایه آن طرح ریزی شدند متفاوت از دیگر بخش ها و یا  کشور ها است. از این رو استفاده از مدلی که منطبق بر شرایط اقتصادی کشور باشد ضروری است. هدف این تحقیق ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتمی است که با شرایط و سیستم اقتصادی کشور منطبق می باشد و بر اساس متغیرهای اثرگذار در ایران پایه ریزی شده که توسط محققان قبلی بدست آمده است.

[1] Altman

[2] Newton

[3] Dun and Bradstreet

[4] Haber

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :127

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --