پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایانامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
برنامه ریزي در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازي اجتماع ذرات (PSO)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
مساله در مدار قراردادن نیروگاهها یک مساله بهینه سازي براي پیدا کردن بهترین حالت ممکن براي خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفتهاي است که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می شود. در این پایان نامه براي حل مساله برنامه ریزي در مدار قرار دادن نیروگاهها یک نوع الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات به نام IBPSO پیشنهاد شده است . تابع هدف مساله شامل مجموع هزینه تولید و هزینه انتقال است . محدودیت تابع هدف شا مل قیود حداکثر توان و حداقل توان تولیدي واحدها ، حداقل زمان خاموش بودن واحدها و حداقل زمان روشن بودن واحدها و ذخیره چرخان می باشد . الگو ریتم پیشنهادي بر روي یک شبکه نمونه به تعداد 20، 10، 60، 40، 80 و 100 واحد نیروگاهی اجرا شده نتایج حا صل با نتایج روشهاي لا گرانژ، الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزي تکاملی مقایسه می کنیم. نتایج حاصل برتري روش پیشنهادي را نسبت به روشهاي قبلی نشان می دهد.

مقدمه :
مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوري سرمایه گذاریهاي انجام شده به منظورتولید محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بازدهی تجهیزات الکتریکی و بهبود بهره برداري ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام رسیدن سوختهاي فسیلی ازیک طرف وکاهش قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدي براي تولید کنندگان وتوجه به تورم سالانه روزافزون مواد سوختی از جمله مسائلی است که مهندسان را از دیرباز به خود مشغول کرده است. هدف اصلی در مساله در مدار قراردادن نیروگاهها پیدا کردن بهترین حالت ممکن براي خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفته اي که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می شود بطوریکه هم قیود مساله برآورده شود وهم کمترین هزینه بهره برداري بدست آورده شود. در فصل اول پایان نامه به کلیات پروژه پرداخته شده است که شامل انواع برنامه ریزي در سیستمهاي قدرت ، اهمیت اقتصادي برنامه ریزي ، سابقه تاریخی موضوع و مشخصات کلی انواع نیروگاهها و اهداف پایان نامه می باشد. در فصل دوم به بررسی انواع روشهاي بهینه سازي پرداخته شده است و مزایا و معایب هرکدام بیان شده است.در فصل سوم به معرفی کامل روش الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات پرداخته شده که دراین پایان نامه ازاین الگوریتم استفاده شده است . درفصل چهارم به معرفی کامل تابع هدف مساله unit commitment وقیودهاي مربوط به مساله پرداخته شده است. درفصل پنجم به شبیه سازي ونتایج بدست آمده که توسط برنامه نوشته شده براساس الگوریتم اجتماع ذرات در نرم افزار MATLAB انجام گرفته شده است پرداخته شده است همچنین به توضیح چند روش بکار رفته قبلی و به مقایسه نتایج بدست آمده و به اثبات برتري و نیرومندي روش پیشنهادي
بر سایرروشهاي قبلی بکاررفته پرداخته شده است. درپایان در فصل ششم پایان نامه به نتیجه گیري وارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه:

یکی از مهمترین مسائلی که در فاز بهرهبرداري از سیستم قدرت مطرح است مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها میباشد. مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها یک مسأله بهینه سازي اقتصادي با وجود قیود مختلف است. افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی و نیز تورم سالانه باعث شده است که همواره بهره برداري اقتصادي از سیستمهاي تولید انرژي الکتریکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد. هدف اصلی در مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها پیدا کردن بهترین حال ممکن براي خاموش و روشن بودن واحدها در 24 ساعت روز یا 168 ساعت هفته است که براساس منحنی پیش بینی بار انجام می گیرد بطوریکه اولاً هزینه بهره برداري را حداقل نماید ثانیاً قیود و محدودیتهاي واحدهاي تولید و شبکه را برآورده سازد . روشهاي بهره برداري مختلفی براي تأمین بار مورد تقاضا وجود دارد اما به دلایل مسائل اقتصادي ترجیح داده می شود که از بهترین راه براي بهره برداري استفاده کنیم.

1-2- برنامه ریزي در سیستمهاي قدرت
بهره برداري بهینه از سیستمهاي قدرت مستلزم یک برنامه ریزي صحیح می باشد برنامه ریزي در سه بخش انجام میگیرد:
1- برنامهریزي بلند مدت
2- برنامهریزي میان مدت
3- برنامهریزي کوتاه مدت

تعداد صفحه : 146

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *