دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

دانشگاه‌ کردستان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت ‌بدنی

گرایش عمومی

عنوان:‌

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

استاد راهنما:

دکتر سردار محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1- هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………7

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………………..7

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………7

1-6- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………8

1-6-1- محدودیت‌های تحت کنترل………………………………………………………………………….8

1-6-2- محدودیت های خارج از کنترل…………………………………………………………………….8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8

فصل دوم (مبانی نظری و مرور پیشینه)…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….11

2-2- 1- ابهام نقش…………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14

2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش……………………………………………………………………….17

2-2-4- ابعاد ابهام نقش………………………………………………………………………………………..18

2-2-5- رابطه‌ی ابهام نقش با عملکرد ورزشی…………………………………………………………20

2-2-6- پرخاشگری………………………………………………………………………………………………21

2-2-7- نظریه‌های پرخاشگری………………………………………………………………………………24

2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27

2-3- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1- تحقیقات مربوط به ابهام نقش……………………………………………………………………28

2-3-2- تحقیقات مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………35

2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ادبیات تحقیق…………………………………………………………………..37

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق) …………………………………………………………………………..39

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….40

3-3- جامعه‌‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………40

3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….40

3-5-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………41

3-5-1- متغیر پیش‌بین………………………………………………………………………………………….41

3-5-2- متغیر ملاک……………………………………………………………………………………………..41

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………..41

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….42

3-7-1- پرسشنامه ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………………………..42

3-7-2- مقیاس ادراک نقش………………………………………………………………………………….42

3-7-3- چک‌لیست پرخاشگری……………………………………………………………………………42

3-8- روایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………..43

3-9- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43

3-10- نحوه‌ی گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….44

3-11- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم (یافته‌ها)……………………………………………………………………………………………46

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2- بررسی توصیفی یافته‌های تحیق…………………………………………………………………………47

4-2-1- سن و تجربه بازی…………………………………………………………………………………….47

4-2-2- پست بازیکنان……………………………………………………………………………………….48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف……………………………………..48

4-2-4- میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان………………………….49

4-2-5- آمار توصیفی مقیاس ادراک نقش…………………………………………………………….49

4-3- بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها………………………………………………………………………50

4-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………..51

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..51

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………52

4-4-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….53

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)…………………………………………………………………………..55

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………56

5-2- خلاصه‌ی پژهش……………………………………………………………………………………………….56

5-3- بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..57

5-3-1- ابهام نقش و میزان پرخاشگری……………………………………………………………57

5-3-2- پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابهام نقش…………………………………………..58

5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه…………………………………….59

5-3-4- تفاوت پرخاشگری بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه…………………………………..62

5-4- نتیجه‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق……………………………………………………………………….64

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………66

منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 69

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………..74

پیوست 2 : مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران…………………………………………………….75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال……………………………………………..78

پیوست 4: خطاها و رفتارهای ناشایست……………………………………………………………………..7

فهرست جداول

جدول 3-1: پایایی ابعاد ادراک نقش هجومی و دفاعی………………………………………………………….44

جدول 4-1: توزیع سنی و تعداد سال‌های تجربه بازی………………………………………………………….47

جدول 4-2: تعداد بازیکنان در پست‌های فوتبال ……………………………………………………………….48

جدول 4-3: میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف فوتبال………………………………….48

جدول 4-4: میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان…………………………………49

جدول 4-5: آمار توصیفی ابهام نقش و زیرمجموعه‌های آن………………………………………………….49

جدول 4-6: بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها…………………………………………………………………..50

جدول 4-7: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش هجومی و پرخاشگری بازیکنان……………………………..51

جدول 4-8: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش دفاعی و پرخاشگری بازیکنان………………………………51

جدول 4-9: نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابعاد ابهام نقش هجومی و دفاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 4-10: مقایسه‌ی میزان ادراک نقش هجومی و دفاعی بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه……..53

جدول 4-11: مقایسه‌ی میزان پرخاشگری بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه………………………………..54

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری از رابطه‌ی میان ابهام نقش، استرس، فرسودگی و رفتارهای انحرافی……….16

شکل 2-2: انواع پرخاشگری در ورزش…………………………………………………………………………………24

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چک‌لیستی محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چک‌لیست پرخاشگری رابرتس و همکاران ثبت شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد. به طور کلی یافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده است. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگیز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده است. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده است (حاج‌بیگی، 1385).

امروزه استفاده از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غیره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و استفاده از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالایی برخوردار است (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقیت و پیروزی در ورزش قهرمانی امروز، خواهان انتظارات بالاتری از آنچه پیش‌تر وجود داشته است، می‌باشد. لذا رفع این توقعات و نیازهای خاص، متخصصان ورزشی را بر آن داشته تا بیشتر به جنبه‌های وجودی ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزایش مهارت‌های آنها کوشش نمایند (سلحشوری، 1390).

فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غیره نیازمند است. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه است، ولی ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پایین‌تر و غیره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازیکنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که نقش سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

یک تیم فوتبال برای اینکه بتواند در یک دوره‌ی زمانی نسبتاً بلند (به اندازه‌ی یک فصل فوتبال) و حتی بیشتر کارآیی خود را حفظ کند، باید عوامل روانی را که بر ذهن و روان بازیکنانش تأثیر می‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. بنابراین، توجه به عوامل روانی باعث می‌شود تا عملکرد و کارآیی بازیکنان بهبود یافته و اثرات منفی که ممکن است برخی عوامل بر عملکرد ورزشکاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

در مطالعه‌ی حاضر از میان متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران، متغیرهای ابهام نقش و پرخاشگری که می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابهام نقش به طور مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ی کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد است (Beuchamp و همکاران، 2002) و عملکرد ورزشکار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمی و همکاران، 1385). از طرفی پرخاشگری و رفتار منفی‌گرایانه موجب می‌شود که ورزشکاران همیشه در حالت تدافعی قرار گیرند، که این امر به نوبه‌ی خود مانع رشد و شکوفایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها می‌شود و ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد (طلایی، 1391).

در تحقیق حاضر سعی بر آن است که ارتباط بین متغیرهای ابهام نقش و پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی و پیامدهای ناخوشایند این متغیرها بر عملکرد بازیکنان، مورد بررسی قرار داده شود.

تعداد صفحه : 84

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: تربیت بدنی

Related Posts

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی   پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت‏بدنی و علوم ورزشی (M. A)   گرایش: عمومی   عنوان ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های Read more…

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه

دانشگاه خوارزمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت ورزشی)   عنوان: ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع Read more…

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه شمال دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                           پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی   عنوان پایان نامه: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران   Read more…