پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش عمومی: ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

دانشگاه‌ کردستان

گروه تربيت بدني و علوم ورزشی

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربيت ‌بدني

گرايش عمومي

عنوان:‌

ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

استاد راهنما:

دكتر سردار محمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1- هدف كلي تحقيق…………………………………………………………………………………………7

1-4-2- اهداف اختصاصي تحقيق……………………………………………………………………………..7

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………7

1-6- محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………8

1-6-1- محدوديت‌هاي تحت كنترل………………………………………………………………………….8

1-6-2- محدوديت هاي خارج از كنترل…………………………………………………………………….8

1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8

فصل دوم (مباني نظري و مرور پيشينه)…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- مباني نظري تحقيق………………………………………………………………………………………………….11

2-2- 1- ابهام نقش…………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14

2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش……………………………………………………………………….17

2-2-4- ابعاد ابهام نقش………………………………………………………………………………………..18

2-2-5- رابطه‌ي ابهام نقش با عملكرد ورزشي…………………………………………………………20

2-2-6- پرخاشگري………………………………………………………………………………………………21

2-2-7- نظريه‌هاي پرخاشگري………………………………………………………………………………24

2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27

2-3- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1- تحقيقات مربوط به ابهام نقش……………………………………………………………………28

2-3-2- تحقيقات مربوط به پرخاشگري…………………………………………………………………35

2-4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ادبيات تحقيق…………………………………………………………………..37

فصل سوم (روش‌شناسي تحقيق) …………………………………………………………………………..39

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………….40

3-3- جامعه‌‌ي آماري………………………………………………………………………………………………………40

3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………….40

3-5-متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………41

3-5-1- متغير پيش‌بين………………………………………………………………………………………….41

3-5-2- متغير ملاك……………………………………………………………………………………………..41

3-6- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………..41

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………….42

3-7-1- پرسشنامه ويژگي‌هاي فردي بازيکنان………………………………………………………..42

3-7-2- مقیاس ادراک نقش………………………………………………………………………………….42

3-7-3- چك‌ليست پرخاشگري……………………………………………………………………………42

3-8- روايي ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………..43

3-9- پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43

3-10- نحوه‌ي گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………….44

3-11- روش‌هاي آماري……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم (يافته‌ها)……………………………………………………………………………………………46

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2- بررسي توصيفي يافته‌هاي تحيق…………………………………………………………………………47

4-2-1- سن و تجربه بازی…………………………………………………………………………………….47

4-2-2- پست بازیکنان……………………………………………………………………………………….48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف……………………………………..48

4-2-4- ميزان پرخاشگري بازيكنان در بازي‌هاي ميزبان و ميهمان………………………….49

4-2-5- آمار توصیفی مقياس ادراك نقش…………………………………………………………….49

4-3- بررسي طبيعي بودن توزيع داده‌ها………………………………………………………………………50

4-4- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………..51

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..51

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………52

4-4-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….53

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم (بحث و نتيجه‌گيري)…………………………………………………………………………..55

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………56

5-2- خلاصه‌ي پژهش……………………………………………………………………………………………….56

5-3- بحث و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………..57

5-3-1- ابهام نقش و ميزان پرخاشگري……………………………………………………………57

5-3-2- پيش‌بيني پرخاشگري از طريق ابهام نقش…………………………………………..58

5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………….59

5-3-4- تفاوت پرخاشگري بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………..62

5-4- نتيجه‌گيري نهايي……………………………………………………………………………………………63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقيق……………………………………………………………………….64

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آينده……………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………66

منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 69

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………..74

پيوست 2 : مقياس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران…………………………………………………….75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال……………………………………………..78

پیوست 4: خطاها و رفتارهاي ناشايست……………………………………………………………………..7

فهرست جداول

جدول 3-1: پايايي ابعاد ادراك نقش هجومي و دفاعي………………………………………………………….44

جدول 4-1: توزیع سنی و تعداد سال‌های تجربه بازی………………………………………………………….47

جدول 4-2: تعداد بازیکنان در پست‌های فوتبال ……………………………………………………………….48

جدول 4-3: میزان پرخاشگری بازيکنان در پست‌های مختلف فوتبال………………………………….48

جدول 4-4: ميزان پرخاشگري بازيكنان در بازي‌هاي ميزبان و ميهمان…………………………………49

جدول 4-5: آمار توصیفی ابهام نقش و زیرمجموعه‌های آن………………………………………………….49

جدول 4-6: بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها…………………………………………………………………..50

جدول 4-7: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش هجومی و پرخاشگری بازيكنان……………………………..51

جدول 4-8: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش دفاعی و پرخاشگری بازيكنان………………………………51

جدول 4-9: نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابعاد ابهام نقش هجومی و دفاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 4-10: مقایسه‌ی میزان ادراک نقش هجومی و دفاعی بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه……..53

جدول 4-11: مقایسه‌ی میزان پرخاشگری بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه………………………………..54

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری از رابطه‌ی میان ابهام نقش، استرس، فرسودگی و رفتارهای انحرافی……….16

شکل 2-2: انواع پرخاشگری در ورزش…………………………………………………………………………………24

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران انجام شد. با استفاده از تحقيق توصیفی-همبستگی سه تيم (72 بازيكن)، از تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازيكنان با استفاده از مقياس ادراك نقش بيوكامپ و همكاران اندازه‌گيري شد. براي ثبت ميزان پرخاشگري بازيكنان، فيلم بازي‌هاي تيم‌هاي انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگري آنها در چك‌ليستي محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چك‌ليست پرخاشگري رابرتس و همكاران ثبت شد. براي تحليل داده‌ها از آزمون‌های ضريب همبستگي اسپیرمن و رگرسيون خطی استفاده شد. به طور كلي يافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده است. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگيز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده است. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده است (حاج‌بیگی، 1385).

امروزه استفاده از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غيره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و استفاده از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالايی برخوردار است (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقيت و پيروزي در ورزش قهرماني امروز، خواهان انتظارات بالاتري از آنچه پيش‌تر وجود داشته است، مي‌باشد. لذا رفع اين توقعات و نيازهاي خاص، متخصصان ورزشي را بر آن داشته تا بيشتر به جنبه‌هاي وجودي ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزايش مهارت‌هاي آنها كوشش نمايند (سلحشوري، 1390).

فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غيره نیازمند است. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه است، ولی ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پايين‌تر و غيره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازيكنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که نقش سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

يك تيم فوتبال براي اينكه بتواند در يك دوره‌ي زماني نسبتاً بلند (به اندازه‌ي يك فصل فوتبال) و حتي بيشتر كارآيي خود را حفظ كند، بايد عوامل رواني را كه بر ذهن و روان بازيكنانش تأثير مي‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. بنابراين، توجه به عوامل رواني باعث مي‌شود تا عملكرد و كارآيي بازيكنان بهبود يافته و اثرات منفي كه ممكن است برخي عوامل بر عملكرد ورزشكاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

در مطالعه‌ي حاضر از ميان متغيرهاي مرتبط با عملكرد ورزشكاران، متغيرهاي ابهام نقش و پرخاشگري كه مي‌تواند تأثير منفي بر عملكرد داشته باشد، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ابهام نقش به طور مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ي کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد است (Beuchamp و همكاران، 2002) و عملکرد ورزشكار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمي و همكاران، 1385). از طرفي پرخاشگري و رفتار منفي‌گرايانه موجب مي‌شود كه ورزشكاران هميشه در حالت تدافعي قرار گيرند، كه اين امر به نوبه‌ي خود مانع رشد و شكوفايي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنها مي‌شود و ممكن است تأثير منفي بر عملكرد ورزشكاران داشته باشد (طلايي، 1391).

در تحقيق حاضر سعي بر آن است كه ارتباط بين متغيرهاي ابهام نقش و پرخاشگري در بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران شناسايي و پيامدهاي ناخوشايند این متغیرها بر عملكرد بازيكنان، مورد بررسي قرار داده شود.

تعداد صفحه : 84

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]