پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فيزيولوژي ورزشي

عنوان : تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

دانشگاه مازندران

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

 گرايش فيزيولوژي ورزشي

موضوع:

تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

اساتید راهنما:

دکتر رزیتا فتحی

 دکتر وازگن ميناسيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه‌هاي پژوهش………………………………………………………………………………………… 9

1-6- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………… 9

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم- مباني نظري و پیشینه پژوهش     

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1-  ديابت…………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-1-  آسيب‌شناسي و همه‌گيرشناسي …………………………………………………………………….. 12

2-2-1- 2- عوامل موثر بر شيوع ديابت نوع 2………………………………………………………………….. 15

2-2-1- 3-  نقش تمرين در پيشگيري و درمان ديابت نوع 2 ……………………………………………………. 15

2-2-2- بافت چرب  ……………………………………………………………………………………………. 17

2-2-3-  انواع بافت چرب ……………………………………………………………………………………… 17

2-2-4-  کارکرد ترشحي و اندوکرين ………………………………………………………………………….. 18

2-2- 5-  تغييرات بافت چرب در چاقي و ارتباط آن با ديابت نوع 2…………………………………………….. 20

2-2-6- آديپوکين‌ها و ديابت نوع 2…………………………………………………………………………….. 21

2-2-7- ويسفاتين……………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-7-1- مکانيسم عمل ويسفاتين……………………………………………………………………………… 23

2-2-7-2- ويسفاتين و ديابت…………………………………………………………………………………… 26

2-2-7-3- ويسفاتين و مقاومت انسوليني……………………………………………………………………….. 27

2-2-7-4- ويسفاتين و سندرم متابوليک………………………………………………………………………… 28

2-2-7-5- نقش ويسفاتين در التهاب……………………………………………………………………………. 30

2-2-7-6- نقش ويسفاتين در متابوليسم…………………………………………………………………………. 30

2-3- اثرفعاليت‌هاي ورزشي بر غلظت ويسفاتين…………………………………………………………………. 31

2-3-1- فعاليت ورزشي کوتاه‌مدت…………………………………………………………………………….. 31

2-3-3- فعاليت ورزشي طولاني‌مدت…………………………………………………………………………… 32

2-4- جمع‌بندي…………………………………………………………………………………………………. 34

 

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2- طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………… 36

3-3- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 36

3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودني‌ها………………………………………………………………………………………………… 36

3-5- نحوه دیابتی‌کردن آزمودنی­ها و تزریق استرپتوزوتوسین……………………………………………………………………… 37

3-6- برنامه تمرین آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-7- روش گردآوري اطلاعات و وسايل اندازه‌گيري…………………………………………………………… 38

3-7-1- وسايل اندازه‌گيري……………………………………………………………………………………… 38

3-7-2- اندازه‌گيري وزن آزمودني‌ها…………………………………………………………………………… 39

3-8- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………… 39

3-8-1- متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………………….. 39

3-8-2- متغير وابسته…………………………………………………………………………………………….. 39

3-8-3- متغير کنترل…………………………………………………………………………………………….. 40

3-9- روش بیهوش‌کردن آزمودنی­ها، جمع‌آوری و نگهداری بافت­ها و پلاسما…………………………………. 40

3-10- هموژن‌کردن بافت‌ها…………………………………………………………………………………….. 40

3-11- روش­های آزمايشگاهی اندازه­گيری متغیر­ها…………………………………………………………….. 41

3-11-1- روش تعيين بيان ژن ويسفاتين…………………………………………………………………………. 41

3-11-1-1- مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA تک‌رشته‌اي…………………………………………….. 41

3-11-1-2- مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………….. 42

3-11-2- نحوه آماده‌سازي بافت‌ها……………………………………………………………………………… 44

3-11-3- روش‌هاي تعيين غلظت متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………. 44

3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها……………………………………………………………………… 45

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 46

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………. 46

4-2-1- بیان ژن ویسفاتین بافت چرب در گروه‌های مختلف……………………………………………………. 46

4-2-2- توصيف ساير متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………… 48

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی يافته‌هاي پژوهش…………………………………………………………………. 49

4-3-1-  آزمون فرضيه‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………….. 50

4-3-1-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. 50

4-3-1-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 51

4-3-1-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. 53

 

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 56

5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………… 56

5-3- بحث و بررسي…………………………………………………………………………………………….. 58

5-4- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………… 66

5-5- پیشنهادهاي تحقيق………………………………………………………………………………………… 67

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 68

 

پيوست‌ها

پيوست1- نتايج آزمون کولموگراف اسميرنف………………………………………………………………….. 68

فهرست شکل‌ها

شکل2-1 عملکردهاي بيولوژيکي آديپوسيت‌ها……………………………………………………………….. 19

شکل2-2- نقش تغذيه و رشد بافت چرب……………………………………………………………………….. 20

شکل2-3- ساختار بلوري ويسفاتين……………………………………………………………………………… 23

شکل2-4- اعمال ويسفاتين در مسيرهاي بيوسنتز NAD+………………………………………………………. 25

شکل2-5- اعمال ويسفاتين……………………………………………………………………………………… 25

شکل 4-1- تصوير ژل الكتروفورز ژن بتا اكتين و ويسفاتين در آزمودنی­های گروه كنترل……………………….. 47

شکل 4-2- تصوير ژل الكتروفورز ژن بتا اكتين و ويسفاتين در آزمودنی­های  بلافاصله پس از تمرین……………. 47

شکل 4-3- تصوير ژل الكتروفورز ژن بتا اكتين و ويسفاتين در آزمودنی­های  4 ساعت پس از تمرین……………. 47

شکل 4-4- تصوير ژل الكتروفورز ژن بتا اكتين و ويسفاتين در آزمودنی­های  24 ساعت پس از تمرین………….. 47

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-  درصد بيان ژن ويسفاتین بافت چرب نسبت به بتااكتين در هر يك از نمونه‌هاي كنترل و کشتار بلافاصله پس از تمرين      50

نمودار 4-2- درصد بيان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه بلافاصله در مقايسه با گروه کنترل………………… 51

نمودار 4-3-  درصد بيان ژن ويسفاتین بافت چرب نسبت به بتااكتين در هر يك از نمونه‌هاي كنترل و کشتار 4 ساعت پس از تمرين      52

نمودار 4-4- درصد بيان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار 4 ساعت پس از تمرين در مقايسه با گروه کنترل          53

نمودار 4-5- درصد بيان ژن ويسفاتین بافت چرب نسبت به بتااكتين در هر يك از نمونه‌هاي كنترل و کشتار 24 ساعت پس از تمرين     54

نمودار 4-6- درصد بيان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار 24 ساعت پس از تمرين در مقايسه با گروه کنترل         55

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………. 43

جدول 4-1- بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین در گروه‌های  مختلف………………………………………. 47

جدول4-2- تغییرات پارامترهای اندازه‌گیری شده گروه‌های تحقیق (انحراف استاندارد ± ميانگين)…………. 49

جدول4-3- نتایج آزمون تي مستقل در گروه‌های کنترل و بلافاصله پس از تمرين…………………………… 50

جدول4-4- نتایج آزمون تي مستقل در گروه‌های کنترل و 4 ساعت پس از تمرين…………………………… 52

جدول4-5- نتایج آزمون تي مستقل در گروه‌های کنترل و 24 ساعت پس از تمرين…………………………. 54

چکيده

مقدمه و هدف: ديابت يک اختلال متابوليک است که به دنبال کاهش در ترشح انسولين و يا مقاومت به عمل انسولين ايجاد مي‌گردد. ويسفاتين پروتئيني است که در بافت چرب احشايي بيان شده و ترشح مي­شود که حساسيت انسوليني را بهبود مي­بخشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي بود. مواد و روش­ها: در اين مطالعه تجربي ديابت به‌وسيله تزريق تک دوز استرپتوزوتوسين (mg/kg 50) در موش‌ها ايجاد گرديد. 20 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار با ميانگين وزن 5±165 گرم به‌طور تصادفي به 3 گروه تمريني و 1 گروه کنترل تقسيم شدند. گروه­هاي تمرين براي يک نوبت با سرعت 20 متر در دقيقه به مدت 50 دقيقه روي نوارگردان دويدند. حيوانات در گروه­هاي مجزا به ترتيب بلافاصله، 4 و 24 ساعت پس از فعاليت ورزشي بيهوش و نمونه‌برداري از آن­ها انجام شد. در نهايت براي تعيين سطوح نسبي بيان ژن، روش نيمه كمي RT-PCR انجام گرديد. يافته­ها: نتايج تحقيق بيانگر افزايش معني‌دار(05/0 P<) بيان ويسفاتين در گروه­هاي 4 ساعت و 24 ساعت پس از تمرين در مقايسه با گروه کنترل بود. نتيجه­گيري: به طور خلاصه، تمرين باعث بهبود سطوح mRNA ويسفاتين در بافت چرب احشايي مي‌شود. افزايش بيان mRNA ويسفاتين بافت چرب احشايي، نشان مي‌دهد ويسفاتين بافت چرب احشايي احتمالا مي‌تواند به‌صورت پاراکرين عمل کند و نقش مهمي در متابوليسم گلوکز و ليپيدها ايفا نمايد.

1-1- مقدمه

در قرن حاضر، ديابت در سراسر دنيا شيوع يافته و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 بالغ بر 360 ميليون نفر در دنيا به ديابت مبتلا شوند[1]. مقاومت انسولين و چاقي با ديابت نوع 2 ارتباط‌ تنگاتنگي دارند و جزء عوامل خطرزايي هستند که باعث پيشرفت اين بيماري مي‌شوند. چاقي، بيماري با رشد روزافزون در کشورهاي صنعتي است که با افزايش بيش از حد بافت چربي مشخص مي‌شود. در واقع چاقي، منجر به هايپرپلازي[1] (افزايش در تعداد) و هايپرتروفي[2] (افزايش حجم) سلول‌هاي چربي مي‌گردد[2]. عوارض ناشي از بيماري ديابت، از عوامل عمده مرگ و مير در جهان به شمار مي‌رود. بسياري از افراد مبتلا به ديابت با اختلالات قلبي عروقي[3]، نارسايي كليوي[4]، نابينايي، قطع عضو ناشي از نوروپاتي[5] و اختلال‌هاي رفتاري مواجه هستند[3]. همچنين بيماري ديابت عامل خطرزاي مهمي براي بروز ناتواني‌هاي جنسي به شمار مي‌رود[4].

بافت چربی سفید[6] علاوه بر ذخيره­سازي و آزادكردن تري­گليسريد مي­تواند آنزیم­ها و پروتئین­های مختلفی تحت عنوان آدیپوسایتوکین­ها[7] را ترشح کند كه اين پروتئين­ها در متابوليسم كلسترول، اعمال سيستم ايمني، تنظيم هزينه انرژي، عمل انسولين و تغذيه نقش دارند[5]. بنابراين امروزه بافت چربي به‌عنوان يک ارگان اندوکرين بسيار فعال در نظر گرفته مي‌شود که با ترشح هورمون‌هاي متعدد در تنظيم متابوليسم بدن نقش دارد. همچنين مشاهده شده است که در سندرم متابوليک، سطح آديپوکين‌هاي موافق التهاب مثل اينترلوکين-6[8] و TNF-α[9] افزايش مي‌يابد[5].

ويسفاتين يکي از مهمترين آديپوسايتوکين‌هاي مترشحه از اين بافت تلقي مي‌شود که فعاليت‌هاي بيولوژيکي متعددي را تنظيم مي‌نمايد و نقش مهمي در بيماري‌زايي مقاومت انسولين و بيماري قلبي عروقي ايفا مي‌کند. فوکوهارا و همکاران[10]  (2005) ويسفاتين را به‌عنوان يک آديپوکين جديد، جدا کردند که تحمل گلوکز را بهبود بخشيده و مي‌تواند در توسعه مقاومت انسولين مرتبط با چاقي و ديابت نوع 2 نقش داشته باشد[6]. ويسفاتين از طريق پيوند با گيرنده‌هاي انسولين در محل‌هايي غير از ناحيه اتصال انسولين، تاثيرات انسولين را تقليد مي‌کند. در همين مطالعه نشان داده شد که ويسفاتين، بيشتر توسط بافت چربي احشايي بيان مي‌شود تا چربي زيرپوستي[7]. مزاياي فعاليت بدني در جلوگيري و کنترل ديابت نوع 2 شناخته شده است که از طريق بهبود حاد و مزمن عمل انسولين صورت مي‌گيرد[8]. کاهش گلوکز خون به مدت، شدت و وضعيت تمريني وابسته است[9]. تمرين نقش مهمي در کاهش مقاومت انسولين و عوارض مرتبط با ديابت ايفا مي‌کند. تمرين مقاومتي و هوازي، عمل انسولين را بهبود مي‌بخشند و مي‌توانند به کنترل سطوح گلوکز خون کمک کنند. اما تمرين بايد به صورت منظم انجام شود تا اثربخش باشد. اکثر افراد مبتلا به ديابت مي‌توانند با در نظرگرفتن اقدامات احتياطي، به تمرين بپردازند.

بنابراين محققان علوم ورزشي علاقمند هستند تا دريابند که بهبود مقاومت انسولين ناشي از فعاليت بدني تا چه اندازه توسط اين هورمون ميانجي‌گري مي‌شود. لذا تلاش براي شناخت مکانيسم‌هاي مولکولي عمل اين هورمون به شکل روزافزون در حال گسترش است.

 

تعداد صفحه : 92

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]