پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه شاهرود

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

گروه ژئوفیزیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

 

اکو علیپور

 

اساتید راهنما

دکترعلی نجاتی کلاته

دکتر علیرضا عرب امیری

 تیر 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از انجام این پایان نامه طراحی الگوریتمی برای مدل­سازی یک­بعدی داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس است. طراحی چنین الگوریتمی مستلزم استفاده از ابزارهای ریاضی برای ارتباط داده­های الکترومغناطیسی و مجهولات مسئله است. این مجهولات شامل مقاومت­ویژه و ضخامت لایه­ها می­باشد. متأسفانه رابطه بین داده­ها و پارامترهای مسئله کاملاً غیر­خطی است و هیچ رابطه مستقیمی برای تعیین پارامترهای مسئله وجود ندارد، از طرفی تفسیر این داده­ها یا با استفاده از منحنی­های استاندارد به صورت دستی انجام می­شود، که در تفسیر داده­های هوابرد به دلیل حجم انبوه داده­ها امکان­پذیر نیست؛ یا با استفاده از الگوریتم­های وارون­سازی که بر اساس اصلاح مدل در هر تکرار و کم کردن خطای بین داده­های برداشت شده و داده­های پیش­بینی شده در الگوریتم استوار هستند؛ قابل تفسیرند. مشکل اصلی این نوع الگوریتم­ها نیاز به یک مدل اولیه نزدیک به مدل واقعی است. پس برای طراحی چنین الگوریتمی ابتدا با مقایسه نتایج روش­های سریع و تقریبی داده­های مدل مصنوعی، که مقاومت­ویژه ظاهری و عمق مرکزی متناظر با آن است، مدل اولیه­ا­ی بر اساس مقاومت­ویژه و ضخامت لایه­ی متناظر با آن تعیین می­شود، سپس این مدل در الگوریتمی وارون­سازی بر پایه تصحیح مدل در تکرارهای متوالی به مدل نهایی همگرا خواهد شد.

در این تحقیق برای وارون­سازی داده­ها از الگوریتمی مقید استفاده شده است. این الگوریتم با استفاده از قید هموارساز همگرایی به هموارترین مدل ممکن را تضمین می­کند، سپس با استفاده از قید عمقی و محاسبه نسبت ضخامت لایه­ها به عمق قرارگیری آنها همگراترین مدل عمقی به مدل نهایی حاصل می­شود و در نهایت با استفاده از قید جانبی، که با استفاده از تفاضل نتایج قیدهای عمقی دو سونداژ مجاور به­دست می­آید؛ همگرایی مدل با در نظر گرفتن تغییرات جانبی حاصل می­شود. لازم به ذکر است، اگر اطلاعات اولیه از لایه­بندی زمین مورد مطالعه و مقاومت­ویژه متناظر با آن در دسترس باشد، این اطلاعات با استفاده از قید اطلاعات اولیه به الگوریتم وارد می­شود. با استفاده از مجموع این روش­ها برنامه­ای کاملاً اتوماتیک به منظور مدل­سازی داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس در محیط نرم­افزار MATLAB تهیه شده است، که ورودی این برنامه داده­ها و خروجی آن مدل لایه­ای مقاومت­ویژه است.

نتایج استفاده از الگوریتم وارون­سازی مقید روی داده­های مدل مصنوعی حاوی درصدی نوفه تصادفی نشان می­دهد، که استفاده از قیدها در همگرایی به مدل نهایی بسیار مؤثر است و نسبت به الگوریتم­هایی چون مارکوارت- لونبرگ تضمین همگرایی بالاتری دارند. از طرفی نتایج این نوع مدل­سازی روی داده­های مدل مصنوعی که تا حدی توجیه کننده پیچیدگی­های ساختمانی زمین است، نشان می­دهد که این نوع مدل­سازی می­تواند اطلاعات مفیدی از پیچیدگی­های ساختارهای زیرسطحی نیز فراهم نماید.

در پایان به تفسیر داده­های الکترومغناطیسی منطقه باریکا از استان آذرباییجان غربی، حوالی شهرستان سردشت پرداخته شده است و نتایج مربوط به مدل لایه­ای مقاومت­ویژه، با اطلاعات زمین­شناسی و همچنین مشاهدات مربوط به پیچیدگی­های ساختاری و سطح  آب زیرزمینی در این منطقه مقایسه شده است که عملکرد مناسب این الگوریتم را در مدل­سازی داده­های واقعی نیز تأیید می­کند.

کلمات کلیدی: الکترومغناطیس هوابرد، مدل اولیه، وارون­سازی، قید هموارساز، قید عمقی و جانبی، باریکا، آذرباییجان غربی.

فهرست مطالب

فصل اول

١-١ مقدمه……………………………………………………………………………………2

1-2 سابقه موضوع……………………………………………………………………. 5

1-3 طرح مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………6

1-4 اهداف مطالعه و روش تحقیق……………………………………………………………8

1-5 ساختار پایان نامه …………………………………………………………………10

فصل دوم

2-1 روش­های هوابرد الکترومغناطیسی………………………………….………………. 14

2-2 روش الکترومغناطیسی هلیکوپتری. 14

2-2-1 قوانین پایه. 15

2-2-2 چینش پیچه­ها 16

2-2-3 سیستم­های الکترومغناطیس هوابرد با بال ثابت.. 17

2-2-4 مزایا و معایب روش هوابرد حوزه زمانی (TEM) 18

2-2-5 مزایا و معایب روش هلیکوپتری حوزه فرکانسی (FEM) 19

2-3 تئوری الکترومغناطیس.. 21

2-3-1 معادلات ماکسول. 21

2-3-2 معادلات شلکونوف.. 23

2-4 پاسخ­های میدان مغناطیسی. 24

2-4-1 چشمه VMD. 24

2-4-2 چشمه HMD. 26

2-5 القای الکترومغناطیسی. 26

2-6 پاسخ رسانای مدفون. ………….………………………………………………….31

2-7 رفتار میدان­های الکترومغناطیسی در محیط­های لایه­ای. 34

2-7-1 ضریب بازتاب امواج تخت در محیط­های لایه­ای. 34

2-8 معادله پیشرو الکترومغناطیس هوابرد. 36

2-8-1 حل عددی مدل­سازی پیشرو 39

فصل سوم

3-1 مقدمه.…………..…………………………………………………………………….42

3-2 فرمول­بندي مسائل وارون. 42

3-2-1 مسئله وارون خطي. 43

3-2-2 تخمین­های اندازه بردار خطا 44

3-3  راه حل کمترین مربعات برای مسائل وارون خطی. 46

3-4 حل مسائل غیرخطی و تبدیل آنها به مسائل خطی. 47

    3-5 حل معادلات غیرخطی توسط الگوریتم مارکوارت- لونبرگ.…………………….……….49

3-5-1 روش گوس- نیوتن. 50

3-5-2 روش سریع­ترین کاهش یا روش شیب نزولی. 51

3-5-3 روش مارکوارت- لونبرگ.. 52

3-6 وارون­سازی داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس ……………………………55

3-6-1 روابط ریاضی وتعاریف مربوط به قیدها 56

3-6-2 وارون­سازی. 60

3-7 آشنایی بیشتر با روش وارون­سازی قیدی داده­ها 64

فصل چهارم

4-1 مقدمه.…………………………..…………………………………………………….70

4-2 روش­های سریع تفسیر داده­های الکترومغناطیسی. 71

4-2-1 فرمول­بندی پایه. 71

4-3 انتخاب روشی سریع برای تعیین مدل اولیه. 76

4-3-1 تعیین مقاومت­ویژه به روش فریزر 78

4-3-2 تعیین مقاومت­ویژه به روش ماندری. 81

4-3-3 تعیین مقاومت­ویژه به روش سیمون. 84

4-4 تحلیل نتایج به­دست آمده از مدل­های مصنوعی. 87

فصل پنجم

5-1 مقدمه….….…………………………………………………………………………..94

5-2 وارون­سازی داده­های مصنوعی الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس.. 94

5-2-1 وارون­سازی مقید داده­های مصنوعی استاندارد حاوی نوفه. 96

5-2-2 وارون­سازی مقید داده­های مدل مصنوعی با پیچیدگی­های ساختمانی. 103

5-3 وارون­سازی مقید و تفسیر داده­های هوابرد منطقه باریکا 107

5-3-1 پهنه­های برشی منطقه باريکا 107

5-3-2 گسل­ها 109

5-3-3 تحلیل نتایج مدل­سازی داده­های باریکا 113

5-4 برنامه نگاشته شده برای تفسیر داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس…………..120

فصل ششم

6-1 جمع بندی و نتیجه­گیری……………………………………………….…….………126

6-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………..128

منابع.. 130

پیوست………………………………………………………………………………………..137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       فهرست شکل­ها  
شکل صفحه
شکل 1-1 سیستم برداشت داده­های الکترومغناطیسی حوزه فرکانس………………………………….. 4
شکل2-1 چینش­های متفاوت پیچه گیرنده و فرستنده.…………………………………………………… 17
شکل 2-2 سیستم برداشت داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه زمان…………………………….. 19
شکل 2-3 سیستم برداشت داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس…………………………. 20
شکل 2-4 شکل شماتیکی که دو بخش از معادله (2-21) را توصیف می­کند………………………… 25
شکل 2-5 هندسه حاکم بر مساله میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره­ای……………………. 27
شکل 2-6 القای مغناطیسی ناشی از جریان در حلقه اولیه روی حلقه ثانویه…………………………. 28
شکل 2-7 القای متقابل در حلقه فرستنده (TX)، گیرنده (RX) و توده رسانا………………………….. 31
شکل 2-8 رفتار قسمت­های حقیقی و موهومی تابع پاسخ بر حسب پارامتر پاسخ…………………… 34
شکل 2-9 رفتار موج الکترومغناطیسی با قطبش­های TE (الکتریکی) و TM (مغناطیسی) در عبور از محیط­های لایه­ای……………………………………………………………………………. 35
شكل 3-1 برازش کمترین مربعات یک خط راست…………………………………………………………… 45
شكل 3-2 خط راست برازش شده به جفت های(z,d) که خطا تحت نرم­های  L1، L2 و L……… 46
شكل 3-3 فلوچارت وارون­سازی داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس در الگوریتمی کاملا اتوماتیک.…………………………………………………………………………………………. 65
   شکل 4-1 پارامترهای تاثیرگذار در برداشت­های HEM.……………………………………………………. 75
شکل4-2 (الف) مدل مصنوعی سه لایه با ضخامت­های 20و30 متر و بی­نهایت و مقاومت­ویژه­های 50،20و50 اهم متر. (ب) مدل مصنوعی سه لایه با ضخامت­های 20و30 متر و بی­نهایت و مقاومت­ویژه­های 20،50 و20 اهم متر.……………………………………………. 77
شکل 4-3 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری فریزر و عمق مرکزی متناظر (  ).…………………………………………………………………………………. 79
شکل­ 4-4 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری فریزر و عمق مرکزی متناظر سنگپیل.…………………………………………………………………………….. 79
شکل­ 4-5 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری فریزر و عمق مرکزی متناظر (  ).…………………………………………………………………………….. 80
شکل­ 4-6

 

نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری فریزر و عمق مرکزی متناظر روش تعمیم یافته سیمون.……………………………………………………… 80
شکل­ 4-7 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری ماندری و عمق مرکزی متناظر (  ).…………………………………………………………………………………. 82
شکل­ 4-8 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری ماندری و عمق مرکزی متناظر سنگپیل………………………………………………………………………………. 82
شکل­ 4-9 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری ماندری و عمق مرکزی متناظر (  )………………………………………………………………………………. 83
شکل­ 4-10 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری ماندری و عمق مرکزی متناظر روش تعمیم یافته سیمون.……………………………………………………….  

83

شکل­ 4-11 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری سیمون و عمق مرکزی متناظر (  )………………………………………………………………………………….. 85
شکل­ 4-12 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری سیمون و عمق مرکزی متناظر سنگپیل ……………………………………………………………………………… 85
شکل­ 4-13 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری سیمون و عمق مرکزی متناظر (  ).……………………………………………………………………………… 86
شکل­ 4-14 نتایج به­دست آمده از نرم­افزار EM1D با روش مقاومت­ویژه ظاهری سیمون و عمق مرکزی متناظر روش تعمیم یافته سیمون……………………………………………………….. 86
شکل 4-15 نتایج به­دست آمده در محیط نرم­افزار MATLAB با روش مقاومت­ویژه ظاهری ماندری و عمق مرکزی متناظر روش (  ).…………………………………………………………….  

88

شکل 4-16 تعیین مدل اولیه بر اساس مقاومت­ویژه متناظر با ضخامت لایه­ها…………………………. 89
شکل 4-17 فلوچارت تعیین مدل اولیه با استفاده از ترکیب روش­های سریع نیم فضا.­………………. 91
شکل 5-1 مقطع مقاومت­ویژه حاصل از وارون­سازی به روش اکام (شیرزادی تبار و همکاران، 1390)……………………………………………………………………………………………………. 94
شکل 5-2 شبه­مقطعی دوبعدی از مدل­سازی مقید لایه­ای………………………………………………… 95
شکل 5-3 تعیین مدل اولیه با استفاده از مدل کیفی مقاومت­ویژه، که در اختیار مفسر قرار می­گیرد…………………………………………………………………………………………………………….. 96
شکل 5-4 مدل مصنوعی که تغییرات مقاومت­ویژه با راهنمای رنگی کنار آن مشخص شده است……………………………………………………………………………………………………….. 97
شکل 5-5 مدل اولیه تعیین شده برای مدل مصنوعی شکل (5-4) قسمت الف……………………… 98
شکل 5-6 نتایج مدل­سازی به روش مارکوارت- لونبرگ و خطای عدم برازش مربوط به هر مدل……………………………………………………………………………………………………….. 101
شکل 5-7 نتایج مدل­سازی به روش وارون­سازی مقید و خطای عدم برازش مربوط به هر مدل.……………………………………………………………………………………………………….  

102

شکل 5-8

 

 

الف) مدل مصنوعی مورد مطالعه. ب) ناهنجاری مورد استفاده که پاسخ مدل مصنوعی قسمت الف می­باشد. ج) نتیجه وارون­سازی مقید داده­های مصنوعی و خطای عدم برازش مدل و داده­ها……………………………………………………………………………………  

 

104

شکل 5-9 الف) ناهنجاری مربوط به مدل مصنوعی شکل (5-8) قسمت الف، که هموارسازی شده­اند. ب) نتایج مربوط به وارون­سازی مقید ناهنجاری قسمت الف از شکل (5-9)  

105

شکل 5-10 موقعیت استان کردستان و صفحه آلوت در نقشه ایران، موقعیت باریکا در صفحه آلوت……………………………………………………………………………………………………….. 110
شکل 5-11 نقشه زمین­شناسی منطقه باریکا………………………………………………………………………. 111
شکل 5-12 راهنمای رنگی نقشه زمین­شناسی نشان داده شده در شکل (5-11).……………………. 112
شکل 5-13 تصاویر مختلف با ارجاع به مختصات عکس­ها در منطقه باریکا بر حسب مختصات طول و عرض جغرافیایی بر حسب درجه …………………………………………………………  

115

شکل 5-14 الف) ناهنجاری مربوط به خط برداشت12870 ب) نتیجه وارون­سازی مقید ناهنجاری قسمت الف……………………………………………………………………………………………….. 116
شکل 5-15 الف) ناهنجاری مربوط به خط برداشت 12910 ب) نتیجه وارون­سازی مقید ناهنجاری قسمت الف…………………………………………………………………………………. 117
شکل 5-16 الف) بزرگنمایی قسمت ب1 از شکل (5-14) ایستگاه­های 1200 تا 1800. ب) بزرگنمایی قسمت ب2 از شکل (5-14) ایستگاه­های 2000 تا 3000. ج) بزرگنمایی قسمت ب3 از شکل (5-14) ایستگاه­های 3000 تا 4200. د) بزرگنمایی قسمت مشخص شده با مستطیل از شکل (5-15) ایستگاه­های 300 تا 1800.…………………. 118
شکل 5-17 وارون­سازی خط برداشت 12870 با نرم­افزار  BGR  ………………………………………… 119
شکل 5-18 وارون­سازی خط برداشت 12910 با نرم­افزار BGR  …………………………………………. 119
شکل 5-19 اطلاعات مورد نیاز برنامه نگاشته شده در محیط نرم­افزار……………………………………. 120
شکل 5-20 الف) نیم فضای همگن داده­ها ب) مدل اولیه تعیین شده……………………………………. 121
شکل 5-21 الف) منحنی­های داده­های واقعی و مدل اولیه تولید شده در فرکانس­های متناظر. ب) خطای عدم برازش مربوطه.………………………………………………………………………….. 122
شکل 5-22 نحوه نمایش نتایج مدل­سازی دو پارامتر مقاومت­ویژه و ضخامت لایه­ها ………………… 122
شکل 5-23 نتایج مدل­سازی مقید. ……………………………………………………………………………….. 123
شکل 5-24 نتایج مدل­سازی مقید بهبود یافته ………………………………………………………………… 123

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول صفحه
جدول 4-1 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت الف؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری فریزر بر حسب اهم- متر، متناظر با نتایج مربوط به عمق مرکزی، که از روش­های مختلف به­دست آمده است………………………………….  

 

78

جدول4-2 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت ب؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری فریزر بر حسب اهم- متر متناظر، با نتایج مربوط به عمق مرکزی، که از روش­های مختلف به­دست آمده است.………………………………………..  

 

78

جدول4-3 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت الف؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری ماندری بر حسب اهم- متر، متناظر با نتایج مربوط به عمق مرکزی،  که از روش­های مختلف به­دست آمده است .…………………………..  

 

81

جدول 4-4 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت ب؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری ماندری  بر حسب اهم- متر، متناظر با نتایج مربوط به عمق مرکزی،  که از روش­های مختلف به­دست آمده است ……………………………….  

 

81

جدول 4-5 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت الف؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری سیمون بر حسب اهم- متر، متناظر با نتایج مربوط به عمق مرکزی، از روش­های مختلف که از روش­های مختلف به­دست آمده است……………………………………………………………………………………………………….  

 

 

84

جدول 4-6 نتایج مربوط به مدل مصنوعی شکل (4-2) قسمت ب؛ این نتایج با استفاده از روش تعیین مقاومت­ویژه ظاهری سیمون  بر حسب اهم- متر، متناظر با نتایج مربوط به عمق مرکزی، که از روش­های مختلف به­دست آمده است .………………………………..  

 

84

 

 

 

 

١١ مقدمه

مطالعات ژئوفيزيكي به كشف گيلبرت[1] در سال1600 برمي­گردد؛ كه زمين را مانند يك مغناطيس غول­پيكر، در نظر گرفت. اما اولين قدم در كاربرد اين علم براي اكتشاف مواد معدني به سال 1843 مي­رسد و زماني كه فونورده[2] از تئودوليت مغناطيسي براي اندازه­گيري تغييرات ميدان مغناطيسي زمين به منظور اكتشاف توده­هاي آهن استفاده نمود. به دنبال آن در سال 1879 رابرت تالن[3] با تاليف كتاب كشف ذخايرآهن به­ وسيله روش­هاي مغناطيسي قدم مؤثري در جهت كاربردي نمودن ژئوفيزيك اكتشافي برداشت (Dobrin and Savit, 1988).

با گذشت زمان و استفاده از ذخایر کم­عمق موجود، راهی جز اکتشاف منابع عمیق­تر باقی نمانده است. روش­های ژئوفیزیکی از جمله روش­های پرکاربرد در اکتشاف غیرمستقیم کانسارها، نفت، گاز، آب و همچنین کارهای مهندسی می­باشند. اکتشافات بسیاری از کانه­ها و کانی­های اقتصادی با استفاده از روش­های ژئوفیزیکی غیر لرزه­ای مانند ژئوالکتریک، مغناطیس­سنجی، الکترومغناطیس[4] و گرانی­سنجی صورت می­گیرد. در این میان روش­های الکترومغناطیسی را می­توان پس از روش مغناطیس­سنجی از جمله متداول­ترین روش­ها در اکتشافات معدنی به شمار آورد (Reynolds, 1997).  روش­های ژئوفیزیک هوابرد مانند مغناطیس­سنجی، الکترومغناطیس، گرانی­سنجی و غیره دارای سرعت عملیات بسیار بالا می­باشند؛ که هر کدام بنا به خاصیت فیزیکی مورد مطالعه مربوط به ساختارهای زیر سطحی، کاربردهای متفاوتی دارند.

امروزه روش­های الکترومغناطیسی علاوه بر موارد فوق، در اکتشاف و تعیین آلودگی منابع آب زیرزمینی و غیره به کار می­روند (Tølbøll, 2007). این روش­ها به دلیل تنوع سیستم­ها و قابلیت­هایی چون سرعت بالای عملیات برداشت داده­ها و قیمت مناسب، با سرعت زیادی در حال توسعه می­باشد (Reynolds, 1997).

اندازه­گیری­های الکترومغناطیسی می­تواند به دو صورت فعال و غیر فعال صورت گیرد. در اندازه­گیری­ با چشمه غیرفعال، از سیگنال­های طبیعی زمین استفاده می­شود. اما در اندازه­گیری­ با چشمه فعال یا با چشمه کنترل شونده[5] در یک مکان مشخص، فرستنده­ای مصنوعی در نزدیکی محل برداشت و یا در مکانی دورتر از محل برداشت (مانند فرستنده­های نظامی و غیر نظامی رادیویی که برای تولید امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین[6] در مگنتوتلوریک رادیویی[7] استفاده می­شود) نصب می­شود (Nabighian, 1996). لازم به ذکر است حوزه مورد مطالعه در این تحقیق روش­ الکترومغناطیسی با چشمه کنترل شونده می­باشد. روش الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با القای میدان مغناطیسی متناوب در فرکانس­های مختلف، در ساختارهای زیرسطحی یک جریان الکتریکی القا می­کند؛ که بسته به رسانندگی (یا مقاومت­ویژه) ساختار مورد مطالعه، جریان القا شده یک میدان مغناطیسی القایی متقابل ایجاد می­کند. این میدان القایی بسیار ضعیف است و با واحد قسمت در میلیون (ppm) محاسبه می­شوند؛ که از نسبت میدان گیرنده به فرستنده به­دست می­آید. داده­های برداشت شده دارای دو قسمت هم­فاز و ناهم­فاز (حقیقی و موهومی) هستند (Zhdanov, 2009).

در شکل (1-1) یک سیستم برداشت هلیکوپتری داده­های الکترومغناطیسی نشان داده شده است. معمولاً در این سیستم برای برداشت داده­های الکترومغناطیسی،  بسته به فرکانس­های استفاده شده برای تولید میدان مغناطیسی در منبع، چندین پیچه در قسمت فرستنده و گیرنده به ازای فرکانس­های متفاوت استفاده می­شود. هر چه فرکانس­ استفاده شده در منبع موج الکترومغناطیسی بیشتر باشد، عمق نفوذ موج الکترمغناطیسی کاهش می­یابد. با این روشِ برداشت داده می­توان چندین سری داده­ را به ازای فرکانس­های برداشت متفاوت با عمق نفوذهای متفاوت برداشت کرد. به عبارتی هر نقطه برداشت یک سونداژ عمقی است. در این نوع برداشت­های هوابرد معمولا یک مغناطیس­سنج دقیق برای ثبت آنومالی­های مغناطیسی و یک حسگر رادیومتری نیز وجود دارد. تجهیزات دقیقی چون GPS­­های دو فرکانسه، دوربین­های ویدیویی و ارتفاع­سنج­های لیزری نیز در این سیستم به کار می­روند Huang and Fraser, 2000)).

1 Gilbert

2 Von wrede

3 Robert Thalen

4 Electromagnetic (EM)

1 Controlled Source Electromagnetic Method (CSEM)

2 Very Low Frequency (VLF)

3 Radio Magneto Telluric (RMT)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --