پایان نامه : نيازسنجي و تعين نيازهاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردي محلات نياوران و حصاربوعلي)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

عنوان : نيازسنجي و تعين نيازهاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي محلات منطقه 1 تهران
(مطالعه موردي محلات نياوران و حصاربوعلي)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ملکان

 

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته? جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

عنوان

نيازسنجي و تعين نيازهاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي محلات منطقه 1 تهران
(مطالعه موردي محلات نياوران و حصاربوعلي)

 

استاد راهنما

جناب آقاي دکتر بشير بيگ بابايي

استاد مشاور (استادان مشاور)

جناب آقاي دکتر بهمن هاديلي

سال تحصيلي1391 – 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :كليات…………………………………………………………………………………………………3

1-1- طرح و بيان مساله. 4

1-2- سوالات و فرضیات تحقیق. 7

1-3- ضرورت و اهميت بررسي. 7

1-4- اهداف بررسي. 8

1-5- روش شناسي بررسي. 8

1-5-1- نوع روش بررسي. 8

1-5-2-روش يا تکنيک. 8

1-5-3- جامعه آماري. 9

1-5-4- روش نمونه گيری و تعيين حجم. 10

1-5-5- تكنيك‌هاي جمع آوري اطلاعات. 10

1-5-6- داده‌پردازي. 11

1-6- مشکلات تحقيق. 11

1-7- محدویت های تحقيق. 11

فصل دوم : مباني نظري و تحقيقات تجربي پيشين………………………………………………………..13

2-1- شهر. 15

2-1-1-انواع شهر. 15

2-1-2-شهر و فضاهای فرهنگی. 17

2-1-3-فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت. 18

2-1-4-فضاهای فرهنگی و نيازهای جامعه. 20

2-1-5- فعاليتها و نيازهاي فرهنگي،ورزشي و تفريحي   22

2-2- شهروند. 24

ت

2-2-1-حقوق شهروندی. 25

عنوان                                                                                                    صفحه

2-3- مبانی نظری. 25

2-3-1-نظريه مشارکت اجتماعی. 26

2-3-2-نظريه يادگيری اجتماعی. 27

2-3-3- نظريه‌ مبادله اجتماعي . 28

2-3-3- نظريه‌ مبادله اجتماعي . 28

2-4- نيازسنجي. 29

2-4-1-اصول نيازسنجي. 30

2-4-2- روش ها و ابزارهاي سنجش نيازها. 34

2-4-3- فنون نيازسنجي. 35

2-5- روش دلفي. 37

2-5-1-پيشينه. 37

2-5-2-تعاريف و برداشتها. 39

2-5-3-اهداف و کاربردها. 40

2-6- پيشينه تجربي. 41

2-7- نتيجه. 44

فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌هاي تحت پوشش منطقه يك شهرداري………………..47

3-1- تهران. 49

3-1-1-تاريخچه تهران. 50

3-1-2-شرايط اقليمي. 53

3-1-3- جاذبه های گردشگری. 55

3-1-4- جغرافيای طبيعي. 56

3-1-5- شبکه حمل و نقل . 57

3-1-6- موقعيت جغرافيايي. 60

3-1-7- جغرافيای انساني. 60

3-2- منطقه يك در يك نگاه. 65

3-3- تاريخچه منطقه. 67

ث

3-4- سرانه امكانات اجتماعي- فرهنگي منطقه يك بر حسب محله  70

عنوان                                                                                                    صفحه

3-4-1- سرانه آموزشي منطقه يك بر حسب محله‌هاي مختلف  70

3-4-2- سرانه ورزشي موجود در منطقه برحسب محله‌هاي مختلف  73

3-4-3- سرانه تفريحي منطقه يك بر حسب محله‌هاي مختلف  76

3-4-4- سرانه فضاي سبز منطقه يك بر حسب محله‌هاي مختلف  79

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق……………………………………………………………………………….85

4-1-روش شناسي يا متدولوژی. 87

۴-1-۱- روش تجربي. 88

۴-2-۱- روش استنتاجی. 88

4-2-روش ahp. 89

۴-3– مشخصات جمعيت شناختي ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 90

۴-3-1- سمت پاسخگو در خانوار. 90

۴-3-2- ترکيب جنسي. 90

۴-3-3- ترکيب سني. 90

۴-3-4-وضع سواد و ميزان تحصيل. 91

۴-3-5- وضع فعاليت. 92

4-3-6- وضع تاهل. 92

4-3-7- مدت زمان سکونت در محله. 93

۴-1-8– احساس تعلق به محله. 93

۴-1-9- علت عدم احساس تعلق و دلبستگي به محله. 94

۴-4- بررسي نظرات ساکنين محله. 95

۴-4-1- مرجع تعيين نيازهاي محله. 95

۴-4-2- لزوم مشارکت ساکنين محله در تعيين نيازهاي محله  95

۴-4-3- علل لزوم مشارکت ساکنين در تعين نيازهاي محله  96

۴-4-4- راه‌حل‌هاي ارائه شده به منظور مشارکت فعالانه ساکنين در تهيه، اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه محله. 96

4-4-5- امکانات فرهنگي موجود در محله از ديدگاه ساکنين  97

ج

۴-4-6- امکانات ورزشي موجود در محله از ديدگاه ساکنين  98

عنوان                                                                                                   صفحه

۴-4-7- امکانات تفريحي موجود در محله از ديدگاه ساکنين  99

۴-4-8- امکانات آموزشي موجود در محله از ديدگاه ساکنين  100

۴-5- نيازهای محلات شهرداری . 100

4-5-1- نيازهاي فرهنگي محله نياوران. 100

4-5-2- نيازهاي ورزشي محله نياوران. 101

4-5-3- نيازهاي آموزشي محله نياوران. 101

4-5-4- نيازهاي فرهنگي حصار بوعلي. 101

4-5-6- نيازهاي ورزشي محله حصار بوعلي. 102

4-5-7- نيازهاي تفريحي حصار بوعلي. 102

4-5-8- نيازهاي آموزشي محله حصار بوعلي. 102

4-5-9- آموزش در زمينه وظايف شهروندي. 103

۴-5-10- زمينه‌هاي آموزش وظايف شهروندي. 104

۴-5-11- وجود شوراياري در محله. 105

۴-5-12- هدف از ايجاد شوراياري. 106

۴-5-13- طرح‌هاي پيشنهادي به منظور بهبود وضع محله  106

۴-5-14- مهمترين مشکلات محله. 107

۴-5-15- تمايل ساکنين به مشارکت براي رفع مشکلات محله  108

۴-6 نيازسنجي و تعيين نيازهاي محله‌هاي نياوران و حصاربوعلی منطقه يک شهرداري. 109

۴-6-1- نيازهاي فرهنگي محله. 110

۴-6-2- نيازهاي ورزشي محله. 111

۴-6-3- نيازهاي تفريحي محله. 112

۴-6-4- نيازهاي آموزشي محله. 113

فصل پنجم : نتيجه گيري و ارائه راه کارها………………………………………………………………114

۵- ۱- نتیجه وخلاصه يافته های تحقيق. 116

۵-2- راهکارها و مستندات. 120

چ

 

 

عنوان                                                                                                   صفحه

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………..121

پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..126

ح

فهرست نمودارها:

شماره                          عنوان                                                              صفحه

نمودار شماره 1- سرانه آموزشي موجود منطقه يک شهرداري بر حسب محله  72

نمودار شماره 2- سرانه ورزشي موجود منطقه يک شهرداري بر حسب محله  75

نمودار شماره ۳- سرانه تفريحي موجود منطقه يک شهرداري بر حسب محله  78

نمودار شماره ۴- سرانه فضاي سبز موجود منطقه يک شهرداري بر حسب محله  81

نمودار شماره 5- آموزش ساکنين مورد مصاحبه محله هاي منطقه يک شهرداري در زمينه وظايف شهروندي. 103

نمودار شماره 6- زمينه‌هاي آموزش وظايف شهروندي به ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 104

نمودار شماره 7- وجود شوراياري در محله مسکوني ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 105

نمودار شماره 8- تمايل ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران به مشارکت در رفع مشکلات محله. 108

نمودار شماره 9- نيازهاي فرهنگي محله از ديدگاه شوراياران محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 110

نمودار شماره 10- نيازهاي ورزشي محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري از ديدگاه شورا ياران. 111

نمودار شماره 11- مهمترين نيازهاي تفريحي محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران از ديدگاه شوراياران. 112

نمودار شماره 12- نيازهاي آموزشي محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران از ديدگاه شوراياران. 113

 

 

خ

فهرست جداول :

شماره                     عنوان                                                            صفحه

جدول شماره 1- تعداد نمونه به تفكيك محله. 10

جدول شماره 2- سرانه آموزشي موجود منطقه يك شهرداري به تفكيك محله………………………………71

جدول شماره 3- سرانه ورزشي موجود منطقه يك شهرداري به تفكيك محله  73

جدول شماره 4- سرانه تفريحي موجود منطقه يك شهرداري به تفكيك محله  76

جدول شماره 5- سرانه فضاي سبز موجود منطقه يك شهرداري به تفكيك محله  79

جدول شماره ۶- سمت پاسخگويان در خانوار. 90

جدول شماره ۷- ترکيب جنسي ساکنين نمونه  محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران. 90

جدول شماره ۸- ترکيب سني ساکنين نمونه  محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران. 91

جدول شماره ۹- وضع سواد و ميزان تحصيل ساکنين نمونه  محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 91

جدول شماره ۱0- وضع فعاليت ساکنين نمونه  محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران. 92

جدول شماره ۱1- وضع تأهل ساکنين نمونه  محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران  92

جدول شماره ۱2- مدت زمان سکونت ساکنين مورد مصاحبه در محله مسکوني  93

جدول شماره ۱3- احساس تعلق ساکنين مورد مصاحبه در  محله‌هاي منطقه يک شهرداري به محله مسکوني خود. 94

جدول شماره ۱4- علت عدم احساس تعلق و دلبستگي ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري به محله مسکوني خود. 94

جدول شماره ۱5- مرجع تعيين نيازهاي محله از ديدگاه ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 95

جدول شماره ۱6- ضرورت مشارکت ساکنين محله در تعيين نيازهاي محله از ديدگاه ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 96

جدول شماره ۱7- علل لزوم مشارکت ساکنين در تعيين نيازهاي محله از ديدگاه ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 96

جدول شماره 18- راه‌حل‌هاي ارائه شده جهت مشارکت فعالانه ساکنين در تهيه، اجرا و بهره‌برداري از  طرح‌هاي توسعه محله از ديدگاه ساکنين مورد مصاحبه  97

د

جدول شماره 19- امکانات فرهنگي موجود در محله از ديدگاه ساکنين نمونه در محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 98

شماره                     عنوان                                                            صفحه

جدول شماره ۲0- امکانات ورزشي موجود در محله از ديدگاه ساکنين نمونه در محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 99

جدول شماره ۲1- امکانات تفريحي در محله از ديدگاه  ساکنين نمونه در محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 99

جدول شماره ۲2- امکانات موجود در محله از ديدگاه  ساکنين محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 100

جدول شماره 23 – نيازهاي فرهنگي محله نياوران. 100

جدول شماره 24- نيازهاي ورزشي محله نياوران. 101

جدول شماره 25- نيازهاي آموزشي محله نياوران. 101

جدول شماره 26 – نيازهاي ورزشي محله حصار بوعلي. 102

جدول شماره 27 – نيازهاي تفريحي محله حصار بوعلي. 102

جدول شماره 28- نيازهاي آموزشي محله حصار بوعلي. 103

جدول شماره 29- آموزش وظايف شهروندي ساکنين  تحت پوشش منطقه يک شهرداري به وسيله شهرداري منطقه. 103

جدول شماره 30- زمينه‌هاي آموزش وظايف شهروندي به  ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 104

جدول شماره 31- وجود شوراياري در محله مسکوني  ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 105

جدول شماره 32- هدف از ايجاد شوراياري از ديدگاه ساکنين مورد مصاحبه محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 106

جدول شماره 33- طرح‌هاي پيشنهادي به وسيله ساکنين نمونه محله‌هاي منطقه يک شهرداري  تهران به منظور بهبود وضع محله آنان. 107

جدول شماره 34- مهمترين مشکلات محله ساکنين مورد مصاحبه  در محله‌هاي منطقه يک شهرداري تهران. 107

جدول شماره 35- تمايل ساکنين به مشارکت براي رفع مشکلات محله  108

جدول شماره 36- نيازهاي فرهنگي محله از ديدگاه شوراياران محله‌هاي  منطقه يک شهرداري. 110

جدول شماره 37- نيازهاي ورزشي محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري از ديدگاه شوراياران. 111

ذ

جدول شماره 38- مهمترين نيازهاي تفريحي محله‌هاي تحت پوشش منطقه يک شهرداري تهران از ديدگاه شوراياران. 112

شماره                     عنوان                                                            صفحه

جدول شماره 39- نيازهاي آموزشي محله‌هاي تحت پوشش  منطقه يک شهرداري تهران از ديدگاه شوراياران. 113

چکیده

برخورداري از فضا، امكانات و سرانه‌هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي از جمله حقوق شهروندي به‌شمار رفته و در عصري كه از آن تحت عنوان “تمدن فراغت” نام برده مي‌شود برنامه‌ريزي به منظور بهينه‌سازي نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهاي مختلف مردم امري ضروري و اجتناب ناپذير محسوب مي‌گردد.سنجش نيازهاي گروه هدف كه معمولاً از آن تحت عنوان  نيازسنجي، ياد مي‌شود يكي از نخستين مراحل در روند برنامه‌ريزي به شمار رفته و فرآيندي است كه فاصله و شكاف بين “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسايي نموده و سپس در قالب نيازها اولويت بندي مي‌كند. در فرآيند نيازسنجي و تعيين نيازها كليه گروه‌هاي ذي‌نفع مشاركت نموده و “برنامه ريزي از پايين به بالا” از قوه به فعل در آمده و جامه عمل مي‌پوشد.

تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه از 1980 ميلادي به بعد در برنامه‌هاي توسعه و همچنين توسعه شهري توجه فزاينده‌اي به رويكرد مشاركتي، صورت گرفته تا جايي كه در حال حاضر مشاركت شهري رمز موفقيت طرح‌هاي توسعه شهري و يكي از معيارهاي عملكرد مديريت شهري و اركان آن (شهرداري‌ها و شوراي شهر) به شمار مي‌رود.

1

اطلاعات موجود از آن حكايت دارد كه در گذشته بسياري از طرح‌هاي توسعه محله‌اي بدون انجام پروژه‌هاي نيازسنجي و مشاركت صاحبنظران و ساكنين محله در تعيين نيازهاي محله، تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتيجه حاصله از آن موازي كاري، ايجاد فرصت‌هاي دسترسي ناعادلانه به امكانات و فضاهاي اجتماعي، فرهنگي در سطح محله‌هاي مختلف و بالاخره تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه ناسازگار با مقتضيات و ملاحظات فرهنگي- اجتماعي محله بوده كه معمولاً مورد استقبال ساكنين محله قرار نمي‌گرفت. آينده‌نگري و پيش بيني تحولات از نيازهاي اساسي برنامه ريزان و مديران است. ساکنين مورد مصاحبه مهمترين فايده و نتيجه حاصل از مشارکت ساکنين در اجراي پروژه‌هاي نيازسنجي و تعيين نيازهاي محله را افزايش نرخ مشارکت محله‌اي و تقويت احساس تعلق به محله و بالاخره تهيه طرح‌هاي محله بر اساس نيازهاي واقعي ذکر نموده‌اند.

به اعتقاد آنان مشارکت فعالانه ساکنين در فرايند تهيه، اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه محله، مستلزم جلب اعتماد ساکنين محله از طريق عمل کردن به وعده‌هاي داده شده مي‌باشد و تحقق وعده‌هاي داده شده اعتماد ساکنين محله را به سازمان‌هاي دست اندرکار تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه محله جلب نموده و جلب اعتماد ساکنين به مشارکت خودانگيخته مردمي در سطح محله منجر مي‌گردد

طرح و بيان مساله

برخورداري از فضا، امكانات و سرانه‌هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي از جمله حقوق شهروندي به‌شمار رفته و در عصري كه از آن تحت عنوان “تمدن فراغت” نام برده مي‌شود برنامه‌ريزي به منظور بهينه‌سازي نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهاي مختلف مردم امري ضروري و اجتناب ناپذير محسوب مي‌گردد.

برنامه‌ريزي جهت برخورداري و بهبود بخشيدن به شاخص‌ها و سرانه‌هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي و بهينه سازي نحوه گذران اوقات فراغت مستلزم شناخت وضع موجود امكانات و سرانه هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي در هر محله و نيازسنجي و تعيين نيازهاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي محله‌هاي مختلف مي‌باشد.

سنجش نيازهاي گروه هدف كه معمولاً از آن تحت عنوان  نيازسنجي[1]، ياد مي‌شود يكي از نخستين مراحل در روند برنامه‌ريزي به شمار رفته و فرآيندي است كه فاصله و شكاف بين “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسايي نموده و سپس در قالب نيازها اولويت بندي مي‌كند. در فرآيند نيازسنجي و تعيين نيازها كليه گروه‌هاي ذي‌نفع مشاركت نموده و “برنامه ريزي از پايين به بالا” از قوه به فعل در آمده و جامه عمل مي‌پوشد.

بدين ترتيب روي آوري سازمان‌هاي دست اندركار تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري به نيازسنجي و تعيين نيازهاي مردم نخستين گام در جهت جلب مشاركت مردمي و دگرگوني در رويكرد برنامه‌ريزي از “برنامه‌ريزي براي مردم” به “برنامه‌ريزي با مردم” و به بيان ساده‌تر توجه به مهمترين عنصر توسعه يعني انسان در فرآيند تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري به شمار مي‌رود. به همين سبب در ادبيات جديد توسعه با توجه به اهميت نقش مردم در جامعه از “مردم” به عنوان ثروت واقعي جامعه ياد شده و اصطلاح تخصصي “توسعه از پايين به بالا” نيز ناظر به نقش مشاركتي مردم در فرآيند توسعه مي‌باشد.

تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه از 1980 ميلادي به بعد در برنامه‌هاي توسعه و همچنين توسعه شهري توجه فزاينده‌اي به رويكرد مشاركتي[2]، صورت گرفته تا جايي كه در حال حاضر مشاركت شهري رمز موفقيت طرح‌هاي توسعه شهري و يكي از معيارهاي عملكرد مديريت شهري و اركان آن (شهرداري‌ها و شوراي شهر) به شمار مي‌رود.

عمده‌ترين نتايج و پي‌آمدهاي مشاركت شهري عبارتند از:

 • آگاهي مردم از مهارت‌ها و توانايي‌هاي خود
 • تقويت حس اعتماد و اطمينان نسبت به مديران شهري
 • تقويت حس همكاري ميان شهروندان و مديران شهري
 • بروز خلاقيت‌هاي شهروندان و ارائه طرح‌ها و پيشنهادات
 • احساس تعلق بيشتر به جامعه شهري

مشاركت شهري براي نظام مديريت شهري و توسعه شهري كاركردهاي گوناگوني دارد كه از جمله اين كاركردها مي‌توان به افزايش دسترسي به اطلاعات شهري، تعيين اولويت‌ها و نيازهاي شهروندان و كوشش‌هاي جمعي براي اجراي طرح‌هاي توسعه مي‌باشد.

مشاركت شهري در اجراي طرح‌هاي توسعه داراي چندين سطح گوناگون است. “راجر” حداقل به شش سطح اشاره كرده است:

 1. مشاركت خودجوش (حضور خودجوش مردم)
 2. مشاركت شهري فعال (همكاري مردم و مجريان پروژه)
 3. مشاركت منفعل شهري (حضور فيزيكي صرف مردم)
 4. مشاركت شهري كاركردي (قرار گرفتن مردم در جريان پروژه‌ها)
 5. مشاركت شهري موثر (حضور مردم در نهادها بدون حق رأي)
 6. مشاركت شهري مشورتي (مشاوره دادن به مجريان پروژه)

رويكرد محله‌گرايي كه يكي از مهمترين هدف‌هاي آن تقويت فرهنگ مشاركت اجتماعي در سطح محله، شركت دادن مردم محل در روند تصميم‌گيري، تهيه، اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه محله‌اي و “واگذاري كار مردم محله به ساكنين آن” است موجب شده است تا “نيازهاي مردم” و “امكانات شهرداري” در سطح محله با هم تلاقي كرده و نيازهاي محله به وسيله شوراياري‌ها كه مهمترين مرجع تشخيص نيازهاي محله به حساب آمده و با مشاركت ساكنين محله تعيين شده و به شهرداري ارائه گردد تا براساس نيازهاي واقعي محله‌ها طرح‌هاي توسعه محله‌اي تهيه، اجرا و مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

اطلاعات موجود از آن حكايت دارد كه در گذشته بسياري از طرح‌هاي توسعه محله‌اي بدون انجام پروژه‌هاي نيازسنجي و مشاركت صاحبنظران و ساكنين محله در تعيين نيازهاي محله، تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتيجه حاصله از آن موازي كاري، ايجاد فرصت‌هاي دسترسي ناعادلانه به امكانات و فضاهاي اجتماعي، فرهنگي در سطح محله‌هاي مختلف و بالاخره تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه ناسازگار با مقتضيات و ملاحظات فرهنگي- اجتماعي محله بوده كه معمولاً مورد استقبال ساكنين محله قرار نمي‌گرفت.

با توجه به آنچه كه گفته شد و به منظور پرهيز از موازي كاري، نابرابري محلات از حيث دسترسي به امكانات و تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه مورد نياز و سازگار با ساختار اجتماع- فرهنگي محله، با همکاري معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يك و در راستاي دستيابي به وضع مطلوب در شاخص‌هاي توسعه اجتماعي و فرهنگي و افزايش سرانه‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي در محله‌هاي تحت پوشش خود به نيازسنجي روي آورده تا با بهره‌گيري از نتايج و يافته‌هاي حاصل از آن طرح‌هاي توسعه اجتماعي- فرهنگي را در محله‌هاي قلمرو فعاليت خود تهيه و اجرا نمايد.

 

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --