پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنایع

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنایع

گرايش مدیریت سیستم و بهره ‏وری

عنوان:

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دكتر سیامک نوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 2

1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق. 2

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 4

1-7- مراحل انجام تحقیق. 5

1-8- چارچوب و ساختار تحقیق. 5

فصل 2: مروري بر منابع  7

2-1- مقدمه. 8

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش.. 8

2-3- نظریه‏های انگیزش.. 10

2-3-1- نظریه‏های محتوایی. 11

2-3-2- نظریه‏های فرآیندی. 15

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصههای شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتيجه‌گيري. 44

فصل 3: روش تحقيق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- مدل مفهومی تحقیق. 48

3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی تحقیق. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- بررسی آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66

4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. 68

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای تحقیق. 77

مراجع  79

پيوست‌ها 82
فهرست اشکال

شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلي و خارجي. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحيح رابطه بين تلاش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازي رضايت و انگيزش و وارد كردن اثر قدرت نياز به رشد فردي. 39

شکل (2-12) شفاف سازي ارتباط مدل با نظريه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. 49

شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72
فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 64

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. 65

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. 65

جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. 67

جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70

جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71

جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73

چکيده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي، با رويکردي جامع، مدل سنجش انگيزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.

درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­کند. نتیجه تحقیقات که با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]