پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتي اورميه

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش صنایع

عنوان:

مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

استاد راهنما:

دكتر عبدالله زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

1-2 تعريف مسئله يا بيان اصلي تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-4 فرضیه ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .   .

1-5 اهداف تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

1-6 جنبه هاي نوع آوري تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-7 استفاده كنندگان تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

1-8 محدوديت هاي تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-9 خلاصه فصل  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

16

17

18

19

19

20

21

21

22

23

فصل 2: مروري بر ادبيات تحقيق   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-1 مقدمه  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-2 انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها . .   . . . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-1 اهميت سيستم های اطلاعات مديران .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-2 تجزيه وتحليل کلمه های سيستم / داده/ اطلاعات/ پردازش   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-2- 3 چرخه فرایند مدیریت .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

2-2-4 چگونگی ايجاد سيستم اطلاعات مديريت در سازمان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .

2-2-5 مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-6 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-7 معماری و ساختار برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-3 نحوه عملکرد در سازمان . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-4 ویژه گیهای بکارگیری مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

2-5 مشکلات پیاده سازی مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

24

25

25

27

29

32

35

38

40

48

49

51

54

فصل 3: روش تحقيق   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .   .   . .

3-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-2 بکارگیری مدیریت منابع سازمانی در صنعت برق  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3 آماده سازی بستر برای پیاده سازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-3-1 متدولوژي ASAP  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3-2 متدولوژي اوراکل .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

3-3-3 متدولوژي سیگنیچر .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-4 مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-5   نتیجه، دور نما و انتظاراتی که باید برآورده شود .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

59

60

61

63

65

67

70

73

74

فصل 4: روش تجزيه و تحليل   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .

4-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

4-2 استراتژی و استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم برق آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-3 فازهای اصلی پروژه استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان .   . . . .

4-4 انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور انتخاب ERP برای صنعت برق ایران .   . . .   . . .   . .

4-4-1 دلایل انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5 پروژه های به اتمام رسیده در شرکت برق آذربایجان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-1 پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-5-2 پیاده سازی سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شرکت برق تبریز و اردبیل   . . .   .

4-5 تعیین فرآیندهای کاری و تحلیل تطابق سیستم مدیریت سازمانی برای مطابقت . .   . . . . .

4-5-1   کمیته راهبردی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5-2 تیم پروژه ( PTC ) . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-3 فرد خبره هر فرایند  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-5 متخصصین فرآیندSME . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

4-6 مدل سازی فرآیندهای کاری و فواید . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   .

4-6-1 فرهنگ سازی ERP . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

4-6-2 مدلسازی کلی سازمان  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .4-6-3 متدولوژی فرآیندسازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-6-4 اولویت دهی فرِایندها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

75

76

77

79

83

84

87

87

89

92

92

92

93

93

93

93

94

96

100

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهاده   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .

5-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

5-2 ارزیانی تاثیر اقتصادی برنامه ریزی منابع سازمانی عملکرد شرکت برق آذربایجان . .   . . .   .

5 -3 فاکتورهای لازم برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب . .   . . . . . .

5-4 تحلیل ساختار هزینه بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت برق آذربایجان .   .

5-5 نتیجه گیری  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

109

110

111

112

113

115

مراجع .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . 117
پيوست‌ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .   . .

پیوست شماره1 – برنامه زمانبندی پروژه . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .

 

119

119

فهرست اشکال

 
شکل (1-1 – )برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 37
شکل (2-1) – توزیع کننده ها .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 45
شکل (2-2)- مفهوم شماتیک برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . 50
شکل (2-3) – پيمانه‌هاي تشکيل‌دهنده ERP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . 52
شكل (3-1) – فازهاي متدولوژي ASAP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 65
شكل (3-2) – فازهاي متدولوژي AIM .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . 67
شكل(3-3) – فازهاي متدولوژي سیگنیچر .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . . 70
شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . 90
شکل (4-2) – دیاگرام نحوه مدل سازی فرآیندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . . 97
شکل (4-3) – چرخه عملیاتی مستندسازی فرآیندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 98
شکل (5-1) – هزینه تمام شده مدیریت منابع شازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 113
   
   
   
   

فهرست جدولها

 
جدول(3-1) – مقايسه سه متدولوژي متعارف ERP . . . . 72
جدول (4-1) – حوزه های کسب و کار . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 94
جدول (4-2) – زیر فرایندها و فعالیت هر فرایند .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 99

چکیده

رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و … صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تاثیرات شگرفی داشته است. همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمانهای مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستمهای مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است.

در این تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی مورد تحلیل قرارگرفته شده و به نقش آن در پیشرفت و بقا سازمانها در عرصه منطقه ای و بین المللی و تاثیر آن در عملکرد بهینه سیستم ها اشاره شده است.

استراتژی بکارگیری مدیریت منابع سازمانی از طرف مسئولین کشوری در صنعت برق کشور مورد بررسی قرارگرفته و بعنوان نمونه عملکرد، تاثیرات مثبت و دورنمای برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت برق آذربایجان مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مقدمه

چرخش سريع و صحيح اطلاعات در سازمانهای بزرگ و سوق دادن فعاليتها و تصميم گيريهای لحظه ای و بعضا” سليقه ای به سمت سيستمهای مبتنی بر استانداردهای متداول و پذيرفته شده ، يکی از مهمترين عوامل موفقيت سازمان به حساب می آيد. اصولا” دامنه اطلاعات و داده هائيکه در کارخانجات و سازمانهای بزرگ بايستی مبادله شوند به حدی است که نميتوان در غياب يک سيستم اطلاعاتی يکپارچه به صحت آن اطمينان داشت و غالبا” گزارشات استحصالی تحت تاثير شرايط خاص و تفسيرهای مختلف تهيه کنندگان متفاوت و مغاير می باشد و احتمالا” مديريت را در تحليل داده ها و اتخاذ تصميم مناسب گمراه می کند.[1]

ERP به معنای برنامه ريزی منابع سازمانی (بنگاه اقتصادي ) كه مفهوم ساده اين کلمات عبارت است از «يک راه حل نرم افزاری که می کوشد کليه فعاليت های واحد های مختلف سازمان (اعم از صف و ستاد) را بطور يکپارچه در يک سيستم نرم افزاری واحد تعريف و ايجاد نمايد، بنحويکه آن واحدها بتوانند نيازهای کاری و اطلاعاتی خود را از آن دريافت نمايند » اما از نظر علمی ERP مجموعه نرم افزار و سيستمی است که فرآيندهای کاری يک سازمان را با بکارگيری محيط کاری يکپارچه ، داده ها و بانک اطلاعاتی يکپارچه و زبان برنامه ريزی يکپارچه در زمينه های مالی / فروش / خريد / انبارها / توليد ومنابع انسانی مکانيزه می کند.

مجموعه نرم افزارهای ERP نتيجه بيش از 40 سال تجربه و سعی و خطا است و بدليل بهبود مستمر در تکنيک های موجود در مديريت سازمان ها و رشد سريع تکنولوژی اطلاعات ، اين مجموعه نرم افزار نيز به همراه آن رشد کرده و روند تکاملی خود را طی کرده است. اين بسته های استاندارد به راحتی در هر سازمان در زمان نسبتاکوتاهی که فقط برای بومی سازی سيستم صرف خواهد شد قابل پياده سازی و بهره برداری می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 133

14700 تومان

 

 

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com